Przedłużenie promocji "Wiosenna SME" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 14

Regulamin promocji "Wiosenna SME IV" w sieci Plus GSM:


1. Promocja "WIOSENNA SME IV" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją. Warunkiem skorzystania z Promocji jest osiągnięcie przez Klienta łącznie z kartami aktywowanymi w promocji liczby 5 aktywnych kart SIM na koncie w sieci Plus GSM.

2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

3. Promocyjna cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

LP Model telefonu Aktywacja Plus Lider 15 Plus Lider 50 Plus Lider 100 Plus Lider 150 Plus Lider 300
1 Ericsson R380 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
2 Motorola Accompli 15,00 zł 299,00 zł  249,00 zł  149,00 zł  99,00 zł  1,00 zł
3 Motorola C350 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
4 Motorola T720i 15,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
5 Motorola V66i  15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
6 Nokia 3410 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
7 Nokia 3510i 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
8 Nokia 3650 15,00 zł 699,00 zł  599,00 zł  499,00 zł  449,00 zł  349,00 zł
9 Nokia 5100 15,00 zł 499,00 zł  399,00 zł  299,00 zł  199,00 zł  99,00 zł
10 Nokia 5210 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
11 Nokia 6100 15,00 zł 899,00 zł  799,00 zł  699,00 zł  649,00 zł  599,00 zł
12 Nokia 6310i 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
13 Nokia 6510 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
14 Nokia 6610 15,00 zł 99,00 zł  49,00 zł  29,00 zł  1,00 zł  1,00 zł
15 Nokia 7210  15,00 zł 599,00 zł  299,00 zł  199,00 zł  49,00 zł  1,00 zł
16 Nokia 7250 15,00 zł 999,00 zł  949,00 zł  899,00 zł  749,00 zł  499,00 zł
17 Nokia 7650 15,00 zł 499,00 zł  399,00 zł  249,00 zł  99,00 zł  1,00 zł
18 Nokia 8310 15,00 zł 49,00 zł  29,00 zł  1,00 zł  1,00 zł  1,00 zł
19 Nokia 8910 15,00 zł 899,00 zł  799,00 zł  299,00 zł  249,00 zł  199,00 zł
20 Nokia 8910i 15,00 zł 1 999,00 zł  1 899,00 zł  1 799,00 zł  1 599,00 zł  1 099,00 zł
21 Nokia 9210i 15,00 zł 1 099,00 zł  999,00 zł  799,00 zł  499,00 zł  299,00 zł
22 Panasonic GD87 15,00 zł 999,00 zł  899,00 zł  799,00 zł  699,00 zł  499,00 zł
23 Sagem my X-5m 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
24 Samsung A400 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
25 Samsung N500 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
26 Samsung N620 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
27 Samsung S100 15,00 zł 999,00 zł  899,00 zł  599,00 zł  349,00 zł  149,00 zł
28 Samsung T100 15,00 zł 599,00 zł  499,00 zł  299,00 zł  199,00 zł  1,00 zł
29 Samsung V200 15,00 zł 999,00 zł  899,00 zł  799,00 zł  599,00 zł  449,00 zł
30 Siemens C55 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
31 Siemens ME45 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
32 Siemens S55 + cam 15,00 zł 499,00 zł  399,00 zł  349,00 zł  199,00 zł  1,00 zł
33 Siemens SL45i 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
34 T68i Bond 15,00 zł 499,00 zł  399,00 zł  299,00 zł  199,00 zł  99,00 zł
35 Nokia 6800 15,00 zł 999,00 zł  899,00 zł  799,00 zł  499,00 zł  449,00 zł
Ceny netto

4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

5. Promocja "WIOSENNA SME IV" trwa od 10 lipca 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 lipca 2003 roku.

6. Do wzięcia udziału w Promocji "WIOSENNA SME IV" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "WIOSENNA SME IV": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Plus Lider zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt. 3 Regulaminu Promocji "WIOSENNA SME IV".

9. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym zgodnie z pkt. 8, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danej taryfie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

10. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "WIOSENNA SME IV"., w ciągu 12 miesięcy od daty przeprowadzenia aktywacji może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę tylko na taryfę o wyższej opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Plus Lider, dostępną w niniejszej Promocji, tj.: Plus Lider 50, Plus Lider 100, Plus Lider 150 lub Plus Lider 300.

11. W Promocji "WIOSENNA SME IV" oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego numeru telefonu. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 złotych (61,00zł z VAT). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

12. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej Promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 
a) Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 złotych (61,00 złotych z VAT). W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu.

13. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 złotych.

14. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

15. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

16. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z aparatem telefonicznym, który ma zostać odblokowany. 

17. W przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych (610,00 złotych z VAT).

18. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 16 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.

19. Promocja "WIOSENNA SME IV" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

20. Klient biorący udział w Promocji "WIOSENNA SME IV" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

21. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "WIOSENNA SME IV" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.


22. Cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wymienionych w punkcie 3, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

LP Model telefonu Cena Aktywacji netto Cena netto aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
1 Ericsson R380 100,00 zł 999,00 zł 
2 Motorola Accompli 100,00 zł 1 799,00 zł
3 Motorola C350 100,00 zł 899,00 zł
4 Motorola T720i 100,00 zł 1 099,00 zł 
5 Motorola V66i  100,00 zł 1 199,00 zł
6 Nokia 3410 100,00 zł 899,00 zł
7 Nokia 3510i 100,00 zł 999,00 zł
8 Nokia 3650 100,00 zł 2 049,00 zł
9 Nokia 5100 100,00 zł 1 699,00 z
10 Nokia 5210 100,00 zł 999,00 zł
11 Nokia 6100 100,00 zł 1 849,00 zł
12 Nokia 6310i 100,00 zł 1 499,00 zł
13 Nokia 6510 100,00 zł 1 499,00 zł
14 Nokia 6610 100,00 zł 1 849,00 zł
15 Nokia 7210  100,00 zł 1 899,00 zł
16 Nokia 7250 100,00 zł 1 999,00 zł
17 Nokia 7650 100,00 zł 2 699,00 zł
18 Nokia 8310 100,00 zł 1 899,00 zł
19 Nokia 8910 100,00 zł 3 199,00 zł
20 Nokia 8910i 100,00 zł 3 499,00 zł
21 Nokia 9210i 100,00 zł 3 299,00 zł
22 Panasonic GD87 100,00 zł 2 299,00 zł
23 Sagem my X-5m 100,00 zł 699,00 zł
24 Samsung A400 100,00 zł 1 399,00 zł
25 Samsung N500 100,00 zł 949,00 zł
26 Samsung N620 100,00 zł 999,00 zł
27 Samsung S100 100,00 zł 1 899,00 zł
28 Samsung T100 100,00 zł 1 849,00 zł
29 Samsung V200 100,00 zł 2 099,00 zł
30 Siemens C55 100,00 zł 999,00 zł
31 Siemens ME45 100,00 zł 1 199,00 zł
32 Siemens S55 + cam 100,00 zł 1 649,00 zł
33 Siemens SL45i 100,00 zł 999,00 zł
34 T68i Bond 100,00 zł 2 249,00 zł 
35 Nokia 6800 100,00 zł 2 099,00 zł

23. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

24. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

25. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

26. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 23 - 25, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 13 niniejszego Regulaminu.

Opinie:

Opinie archiwalne (14):

Komentuj

Komentarze / 14

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-10 13:34
  Już to widzę: "a czemu niby 6100 tak droga!!"... Ano bo nie dla Ciebie ta promocja :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-07-10 13:58
  a jakies konkretne zmiany w stosunku do smeIII ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Paweł pisze: 2003-07-10 13:59
  wlo*** uruchomiłes sekundówki?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-10 14:44
  jasne :-) "aż" drugi dzień używam :-) Wkurzyłem się, że wprowadzili możliwość zmian na koncie z nowym okresem rozliczeniowym... Ale cóż - to nie powód do frustracji i zrywania umowy ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-07-10 16:45
  *wlo* W sumie pytanie o cenę 6100 jest jak najbardziej zasadne :-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  siemens-s55 pisze: 2003-07-10 16:51
  Troszke przesadzili z cena 6100 zwlaszcza ze w idei juz jest duzo tansza!!! Szkoda ze samsung V200 nadal jest taki drogi a to fajny telefonik!!!! Hmmm cene 3650 powinni zmienc zbyt droga a nie jest zbyt atrakcyjna (pod wzgledem ciezkosci i rozmiarow )
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-10 17:15
  Gonzales - tak? Masz co najmniej 4 karty sim na koncie?
  0
 • Users Avatars Mini
  Novac pisze: 2003-07-10 17:22
  Zmienili by chociaz nazwe promocji...wiosna juz dawno minela...widac nie w plusie.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-07-10 18:06
  wlo : bo wyraznie widać ze cena 6100 jest wyzsza niz innych nokii w tej promocji a ten wlaśnie model niczym szczególnym na + nie odstaje.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-07-10 18:09
  ... i może dlatego co niektórzy zadadzą sobie takie pytanie (chyba nietrudno się tego domyśleć)
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-07-10 19:29
  VIP : mnie odpowiedz na to pytanie tak naprawdę g.ó.w.n.o obchodzi. Zajmuję troszkę powazniejszymi sprawami.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-07-10 20:35
  Sorry *wlo*, pytania można stawiać niezależnie od liczby aktywacji (nb. niewiele brakuje do 5).
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-07-11 11:17
  VIP eee skoncz juz z tym BOG tak chcial;) po prostu PLUS tak chcial;))cena w porownaniu do IDEAI naprawde wysoka..
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-13 19:28
  _CISCO_ - pewnie nie, nie znam szczegółów technicznych, jednak ma np. portfel, czego 6610 nie ma - dla mnie to duży + bo korzystam z portfela :-) Jest wielkości 8210 - to też ważne dla mojej żony na przykład... szymon_ - jeśli zależy Ci wyłącznie na telefonie - nie widzę problemu, po co rozwodzić się nad ceną telefonu w Plusie, skoro można kupić taniej? No ludzie - to chyba proste, nie?
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: