Przedłużono promocję „Dlaczego nie!” w ofercie Simplus

Newsy
Żródło: Plus
Opinie: 11

Plus przedłużył do 3 kwietnia br. promocję „Dlaczego nie!” w ofercie Simplus:

„Dlaczego nie!” – regulamin promocji

1. Promocja „Dlaczego nie!” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A. i obejmuje Użytkowników Simplus1, którzy korzystają z taryf Easy lub Team 7 („Użytkownicy”).
2. Promocja trwa od dnia 16 stycznia 2007 r. do dnia 3 kwietnia 2007 r. („Okres trwania Promocji”).
3. Każdy Użytkownik, który zasili swoje konto w Okresie trwania Promocji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Promocji, będzie mógł bezpłatnie2 wykonywać połączenia głosowe i wysyłać SMS-y na jeden wskazany przez siebie numer w sieci Plus3 („Darmowy numer”), przez okres czasu, którego długość jest uzależniona od wartości dokonanego przez Użytkownika Zasilenia konta („Okres ważności DN”).
4. Użytkownik chcąc skorzystać z Promocji musi w Okresie trwania Promocji:
a. najpierw ustawić Darmowy numer według zasad określonych w pkt. 5 Regulaminu, a następnie
b. zasilać swoje konto według zasad określonych w pkt. 6 – 7 Regulaminu.
5. Zasady ustawiania Darmowego numeru przez Użytkownika:
a. aby ustawić Darmowy numer Użytkownik musi wpisać w swoim telefonie krótki kod: *104*11*48numer_telefonu#4 i wcisnąć przycisk „zadzwoń”;
b. aby ustawić Darmowy numer konto Użytkownika musi znajdować się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących;
c. Darmowy numer zostanie ustawiony na koncie Użytkownika najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel S.A. krótkiego kodu, o którym mowa w lit. a powyżej;
d. pierwsze ustawienie Darmowego numeru przez Użytkownika na jego koncie jest bezpłatne2;
e. Użytkownik ma możliwość dokonania w Okresie trwania Promocji zmiany wskazanego na koncie Darmowego numeru, na warunkach określonych w pkt. 8 Regulaminu.
6. Wykonywanie w ramach Promocji bezpłatnych2 połączeń głosowych lub wysyłanie SMS-ów przez Użytkownika na ustawiony Darmowy numer jest możliwe jedynie po uprzednim zasileniu konta przez Użytkownika przy wykorzystaniu dostępnych sposobów zasilania konta, za wyjątkiem zasilenia konta przy pomocy usługi Teleprzelew („Zasilenie”). Każdorazowe Zasilenie w Okresie trwania Promocji uprawnia Użytkownika do wykonywania połączeń głosowych i wysyłania SMS-ów na Darmowy numer w Okresie ważności DN, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu.
7. Z zastrzeżeniem treści pkt. 8 lit. e Regulaminu, Okres ważności DN, uzależniony jest od wartości Zasilenia konta dokonanego przez Użytkownika po ustawieniu Darmowego numeru i wynosi:
a. 3 dni (72 godziny) od momentu Zasilenia – dla Zasileń konta wartością z przedziału od 10 PLN do 29 PLN;
b. 15 dni (360 godzin) od momentu Zasilenia – dla Zasileń konta wartością z przedziału od 30 PLN do 49 PLN;
c. 30 dni (720 godzin) od momentu Zasilenia – dla Zasileń konta wartością z przedziału od 50 PLN do 150 PLN;
d. w przypadku dokonywania przez Użytkownika kolejnych Zasileń konta Okresy ważności DN nie sumują się. Zawsze wybierany jest Okres ważności DN najbardziej korzystny dla Użytkownika;
e. Użytkownik zostanie powiadomiony SMS-em o zbliżającym się końcu Okresu ważności DN;
f. kwota Zasilenia, o której mowa w lit. a - c powyżej może zostać wykorzystana na dowolne usługi Simplus.
8. Użytkownik w ramach Promocji może mieć ustawiony tylko jeden Darmowy numer. W dowolnym momencie przypadającym w Okresie trwania Promocji, Użytkownik może dokonać zmiany Darmowego numeru. Aby dokonać zmiany Darmowego numeru Użytkownik musi:
a. posiadać na swoim koncie środki w wysokości co najmniej 5 PLN z VAT, a jego konto musi znajdować się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących;
b. usunąć aktualnie ustawiony Darmowy numer poprzez wpisanie w swoim telefonie krótkiego kodu: *104*00*48numer_telefonu#5 i wciśnięcie przycisku „zadzwoń”, a następnie,
c. ustawić nowy Darmowy numer według zasad określonych w pkt. 5 lit. a – c Regulaminu;
d. ponieść opłatę w wysokości 5 PLN z VAT. Opłata za zmianę pobierana jest w momencie ustawiania nowego Darmowego numeru.
e. po dokonaniu zmiany Darmowego numeru obowiązujący Okres ważności DN dla poprzedniego ustawionego numeru wygasa. W celu skorzystania z bezpłatnych2 połączeń głosowych i SMS-ów na nowo ustawiony Darmowy numer konieczne jest ponowne Zasilenie konta zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 Regulaminu.
9. Informacje dodatkowe dotyczące zasad korzystania z Promocji:
a. Użytkownik z zastrzeżeniem lit. b i c poniżej, może korzystać z warunków Promocji w Okresie ważności DN, który jest uzależniony od wartości dokonanego Zasilenia na zasadach określonych w pkt. 7 Regulaminu;
b. po upływie Okresu trwania Promocji, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu, korzystać z Promocji będą mogli tylko ci Użytkownicy, którym nie upłynął jeszcze Okres ważności DN wynikający z dokonanego Zasilenia konta.
c. w okresie braku ważności konta dla usług i połączeń wychodzących Użytkownik nie może korzystać z warunków Promocji;
d. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania korzystania z Promocji w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem, również w sposób nieświadomy, wpływa na pogorszenie jakości świadczonych usług przez Polkomtel S.A. lub zagraża stabilności systemów teleinformatycznych, w szczególności, gdy w wyniku wykonywania połączeń głosowych i wysyłania SMS-ów w ramach Promocji na Darmowy numer, ogranicza możliwość komunikacji z numerami alarmowymi (m.in.: 112, 997, 998, 999);
e. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo przerywania połączeń głosowych wykonywanych w ramach Promocji na Darmowy numer trwających powyżej 30 minut;
f. poniesiona przez Użytkownika opłata za zmianę Darmowego numeru, o której mowa w pkt 8 lit. d Regulaminu w sytuacji, gdy Użytkownik nie korzystał z możliwości wykonywania połączeń głosowych lub wysyłania SMS-ów na ustawiony Darmowy numer, nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie;
g. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego2 sprawdzenia ustawionego Darmowego numeru w ramach Promocji oraz Okresu ważności DN poprzez wpisanie w telefonie krótkiego kodu: *104# i naciśnięcie przycisku „zadzwoń”;
h. Promocja nie dotyczy połączeń głosowych oraz SMS-ów w ramach roamingu.
10. Zasady naliczania opłat za wykonywane przez Użytkownika połączenia głosowe i wysyłane SMS-y na Darmowy numer są następujące:
a. opłaty za wykonywane przez Użytkownika połączenia głosowe i wysłane SMS-y na Darmowy numer naliczane są zgodnie ze stawką podstawową za połączenia krajowe i SMS-y określoną w cenniku danej taryfy;
b. zwrot pobranych opłat za wykonywane przez Użytkownika połączenia głosowe i wysyłane SMS-y na Darmowy numer nastąpi w formie zasilenia konta Użytkownika według poniższych zasad:

  • w momencie, kiedy wysokość pobranych opłat za wykonywane przez Użytkownika połączenia głosowe i wysłane SMS-y na Darmowy numer osiągnie lub przekroczy 1 PLN w przypadku taryfy Easy lub 2,44 PLN w przypadku taryfy Team 7, konto Użytkownika zostanie zasilone o wartość należnej kwoty;

  • jeżeli stan konta Użytkownika wynosi 1 PLN lub jest niższy, zasilenie konta o wartość należnej kwoty może następować po każdym wykonanym połączeniu głosowym lub wysłanym SMS-ie na Darmowy numer;

  • jeżeli w ciągu 5 dni suma opłat za wykonywane przez Użytkownika połączenia głosowe i wysyłane SMS-y na Darmowy numer jest niższa od 1 PLN w przypadku taryfy Easy lub od 2,44 PLN w przypadku taryfy Team7, konto Użytkownika zostaje zasilone o wartość należnej kwoty najpóźniej po 5 dniach od wykonania pierwszego z tych połączeń głosowych lub wysłanych SMS-ów.

c. naliczanie opłat i późniejszy zwrot pobranych opłat za wykonywane przez Użytkownika połączenia głosowe i wysyłane SMS-y na Darmowy numer, według zasad określonych w lit. a i b, nie dotyczy Użytkowników korzystających z usługi „Dostępny limit Krótkim Kodem”, w której naliczanie opłat za połączenia głosowe i SMS-y odbywa się w czasie rzeczywistym.
11. Wykonywane przez Użytkownika połączenia głosowe lub wysłane SMS-y na Darmowy numer nie powodują zmniejszenia wielkości uruchomionego na koncie Pakietu Easy Gadka lub Easy SMS w taryfie Easy oraz Pakietu Darmowych minut i SMS-ów w Promocji NON STOP. W przypadku, gdy ustawiony Darmowy numer jest jednocześnie numerem wskazanym w ramach usługi „Swojaki”, połączenia wykonywane przez Użytkownika oraz wysyłane SMS-y na ten Darmowy numer, naliczane są według zasad określonych w Regulaminie.
12. Wykonywane przez Użytkownika połączenia głosowe lub wysłane SMS-y na Darmowy numer nie powodują zmniejszenia wielkości uruchomionego na koncie Pakietu 5 gr/min w Promocji „Niemożliwe, a jednak”.
13. Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie zostanie podana przez Polkomtel S.A. do wiadomości na stronie internetowej www.simplus.pl.
14. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Użytkowników.
15. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.simplus.pl oraz w siedzibie Polkomtel S.A.

1 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników.
2 opłata za wykonywanie połączeń głosowych i wysyłanie SMS-ów na Darmowy numer na warunkach określonych w Promocji, opłata za ustawienie po raz pierwszy Darmowego numeru i każde jego sprawdzenie, a ponadto opłata za sprawdzenie Okresu ważności DN, wliczona jest w opłatę za udostępnienie usługi Simplus.
3 Użytkownik jako Darmowy numer może ustawić dowolny numer w sieci Plus z wyłączeniem numerów: Premium Rate i numerów specjalnych w sieci Plus, w szczególności w ramach usług Numer Ulgowy, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych; numerów w sieci Sami Swoi, numerów specjalnych, połączeń z siecią Internet +48 601 100 321 oraz połączeń z WAP +48 601 100 234. Wykonywanie połączeń głosowych i wysyłanie SMS-ów na Darmowy numer w ramach Promocji nie dotyczy roamingu.
4 Wpisywany w krótkim kodzie „numer_ telefonu” to Darmowy numer, który ma zostać ustawiony.
5 Wpisywany w krótkim kodzie „numer_ telefonu” to Darmowy numer, który ma zostać usunięty.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: