Przedłużono promocję Plus GSM i Inteligo

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 6

Regulamin promocji "Płacę SMS" w sieci Plus GSM:

1. Organizatorem Promocji "Płacę SMS" jest Polkomtel Spółka Akcyjna z siedzibą Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020908 zwana dalej "Polkomtel S.A.". 

2. Promocja "Płacę SMS" obejmuje osoby fizyczne i prawne oraz będące przedsiębiorcami w rozumieniu prawa gospodarczego jednostki organizacyjne nie posiadające osobowość prawnej, które w czasie jej trwania: 

 1. zawrą z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Bankiem" Umowę rachunku bankowego Konto Inteligo a następnie, 

 2. zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM zwaną dalej "Umową", stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i ewentualnie zakupią za pośrednictwem Działu Telemarketingu Polkomtel S.A. aparat telefoniczny w cenie promocyjnej, wypełniając na stronach www.inteligo.pl formularz zamówienia, 

 3. podpiszą regulamin dostępu do usług bankowych w oparciu o karty Plus Mega zawierające aplikacje bankowe, 

lub 

 1. są posiadaczami konta Inteligo prowadzonego przez Bank, 

 2. zawrą z Polkomtel S.A Umowę, stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i ewentualnie zakupią za pośrednictwem Działu Telemarketingu Polkomtel S.A. aparat telefoniczny w cenie promocyjnej, wypełniając na stronach www.inteligo.pl formularz zamówienia, 

 3. podpiszą regulamin dostępu do usług bankowych w oparciu o karty Plus Mega zawierające aplikacje bankowe, 

3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT i płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

4. Aparaty telefoniczne oferowane w Promocji "Płacę SMS" przez Polkomtel S.A. po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM Toolkit Inteligo i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji. 

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Zestaw Aparat Cena w zł w planie Taryfowym: Czasami 150, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300. 
Zestaw1  Nokia 5510  1,00 + 22% VAT 
Zestaw2  Nokia 3510  1,00 + 22% VAT 
Zestaw3  Siemens M35i  1,00 + 22% VAT 
Zestaw4  Siemens C45  1,00 + 22% VAT 
Zestaw5  Siemens SL45i  1,00 + 22% VAT 
Zestaw6  Samsung SGH N100   1,00 + 22% VAT
Zestaw7  Siemens ME45  99,00 + 22% VAT 
Zestaw8  Nokia 6310i  299,00 + 22% VAT 
Zestaw9  Sony Ericsson T68i  699,00 + 22% VAT 
Zestaw10  Samsung T100  999,00 + 22% VAT 
Zestaw11  Nokia 7650  999,00 + 22% VAT 

6. Promocja Płacę SMS trwa od 1 kwietnia 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja Płacę SMS kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 czerwca 2003 roku

7. Do wzięcia udziału w Promocji Płacę SMS nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.2. 

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji Płacę SMS:
a - w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b - Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c - Klient nie może rozwiązać Umowy. 

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami 150, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300

10. W Promocji Płacę SMS oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. 

11. Rabat, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji Płacę SMS udzielany będzie przez pełnych 12 okresów rozliczeniowych od dnia aktywacji karty SIM. 

12. Wysokość rabatu, o którym mowa w pkt. 10 - 11 kształtuje się odpowiednio: 

Taryfa Sumaryczna wysokość rabatu w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji Miesięczna wysokość rabatu Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji
Czasami 150, Non Stop 50 168,00 + 22% VAT 14,00 + 22% VAT 56,00 + 22% VAT 
Często100, Non Stop 100  192,00 + 22% VAT 16,00 + 22% VAT 94,00 + 22% VAT
Często150, Non Stop 150 192,00 + 22% VAT 16,00 + 22% VAT 144,00 + 22% VAT 
Non Stop 300 192,00 + 22% VAT 16,00 + 22% VAT  224,00 + 22% VAT 

13. Klient, który kupił Zestaw w Promocji Płacę SMS, nie może w ciągu 8 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o równiej albo niższej opłacie abonamentowej, z zastrzeżeniem treści pkt. 14 Regulaminu Promocji Płacę SMS. 

14. Jakakolwiek zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji Płacę SMS powoduje zaprzestanie naliczania rabatu, o którym mowa w pkt.10 - 13. 

15. W okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM, minuty oraz w przypadku taryf Czasami również SMS'y wliczone w abonament, w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część okresu rozliczeniowego, w którym trwała Promocja Płacę SMS nie przechodzą na okres po promocji. 

16. Po zakończeniu 12 miesięcy, począwszy od daty aktywacji karty SIM, opłaty abonamentowe naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM. 

17. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu Promocji Płacę SMS a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

18. Jeżeli Klient dokona aktywacji w taryfie wybranej z planów taryfowych Czasami, Często lub Non Stop, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut, a w przypadku planów taryfowych Czasami także SMS, wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

19. W Promocji Płacę SMS oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

20. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji Płacę SMS przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

21. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

22. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt.21, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu. 

23. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1 000,00 zł. 

24. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 23 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. 

25. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. 

26. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

27. W przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT. 

28. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 26 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji. 

29. Promocja Płacę SMS nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie jej trwania. 

30. Klient biorący udział w Promocji Płacę SMS nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi. 

31. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji Płacę SMS zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

32. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych 
Siemens M35i  699,00 + 22% VAT 
Nokia 3510  949,00 + 22% VAT 
Nokia 5510  899,00 + 22% VAT 
Siemens C45  899,00 + 22% VAT 
Siemens SL45i  999,00 + 22% VAT 
Samsung SGH N100  999,00 + 22% VAT 
Siemens ME45  1199,00 + 22% VAT 
Nokia 6310i  1549,00 + 22% VAT 
Sony Ericsson T68i  1899,00 + 22% VAT 
Samsung T100  1849,00 + 22% VAT 
Nokia 7650  2699,00 + 22% VAT 

33. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT. 

34. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 

35. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT. 

36. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych. 

37. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach Promocji Płacę SMS ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 34 - 36, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 23.

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2003-04-07 14:08
  uch nie popisali sie z cenami :(
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-07 15:08
  ciagle kombinacje przy starym scenariuszu...tak jakby robiono czternasta i pietnasta wersje RAMBO...moze nalezaloby wypieszczonych pracownikow dzialu marketingu zapoznac z klimatem i atrakcjami rejonowego urzedu pracy...a na ich miejsce skierowac odpowiedzialnych mlodych, preznych ludzi nie skazonych manieryzmem i bardziej pokornie patrzacych na kraj, obyczaje, zasoby finansowe wspolrodakow i zwykle poczucie przyzwoitosci
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-04-07 15:46
  no i w ten sposob masa znajomych przeszla (po zakonczeniu pierwszych 24 miesiecy) do ery. i ja tez tak zrobie. to, ze plus nie dba o starych klientow, to juz dawno bylo wiadomo, ale widac, teraz olewa tez pozyskanie nowego.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-04-07 20:02
  phii ... niech sobie to wsadzą (w buty bedą wyźsi)
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-04-07 20:48
  6310i + ten abo czasami 150 to dobra oferta dla tych co maja telefon w pracy.
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-10 00:57
  I znowu koljene przedluzenie.Jak ja to lubie!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: