Przedłużono promocję "Taryfa Era Fun" w Era Mix

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 8

20 marca br. sieć Era przedłużyła promocję "Taryfa Era Fun" w systemie Era Mix. Zarówno warunki jak i ceny telefonów w promocji nie uległy zmianie.

Warunki oferty promocyjnej "Taryfa Era Fun" w systemie Era Mix:

I. Opis oferty


1. W okresie od 20.03.2007 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą lub do odwołania, jednakże nie dłużej niż do 28.05.2007 r. (włącznie), przy podpisaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas 24, 30 lub 36 miesięcy, przez co rozumie się podjęcie zobowiązania do utrzymania aktywnej karty SIM ważnej na połączenia wychodzące odpowiednio przez okres 24, 30 lub 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, PTC, operator sieci Era oferuje:

  • Pakiet startowy dla taryfy Era Fun w cenie 20,00 zł z VAT, której całość przeznaczona jest na zasilenie konta systemu Era Mix i stanowi stan początkowy konta systemu Era Mix, wraz z telefonem. Od momentu wykonania pierwszego połączenia ważność konta na połączenia wychodzące wynosi jeden miesiąc.

Telefony w Ofercie Promocyjnej "Taryfa Era Fun":

Model telefonu Umowa na 36 miesięcy
Cena (w zł) z VAT
Umowa na 30 miesięcy
Cena (w zł) z VAT
Umowa na 24 miesiące
Cena (w zł) z VAT
Alcatel OT-E259 1 1 1
Alcatel OT-E801 1 49 99
BenQ-Siemens S68 99 149 199
LG B2050 1 1 1
LG KG225 1 99 149
Motorola L7 449 499 589
Motorola W375 99 149 199
Motorola V235 1 49 99
Motorola V3 179 249 299
Nokia 1600 1 1 1
Nokia 2610 1 49 99
Nokia 6020 49 99 149
Nokia 6021 29 69 129
Nokia 6030 1 39 89
Nokia 6070 99 149 229
Nokia 6103 149 199 299
Nokia 6230i 399 449 499
Sagem my400X 1 49 99
Sagem my401C 49 89 149
Sagem my401X 49 89 149
Sagem my501C 149 199 249
Samsung C140 1 1 1
Samsung E250 199 249 299
Samsung E380 349 399 599
Samsung X160 1 39 89
Samsung X200 1 39 89
Samsung X510 99 149 199
Samsung X660 99 149 199
Samsung X700 449 499 549
Siemens C75 1 1 1
Siemens ME75 1 1 1
Sony Ericsson J210i 1 1 1
Sony Ericsson J220i 1 1 1
Sony Ericsson K510i 159 229 299
Sony Ericsson K750i 399 449 499
Sony Ericsson W300i 299 349 399
Sony Ericsson Z300i 49 99 149

Modele o ograniczonej dostępności:

Model telefonu Umowa na 36 miesięcy
Cena (w zł) z VAT
Umowa na 30 miesięcy
Cena (w zł) z VAT
Umowa na 24 miesiące
Cena (w zł) z VAT
Motorola C168 1 1 1
Motorola L6 99 149 199
Nokia 3120 1 29 79
Nokia 6101 199 249 399
Nokia 6230 249 299 349
Sagem myX5-2/Sagem myX5-2v 1 1 49
Sony Ericsson D750i 389 439 489
Sony Ericsson K700i 149 199 349

II. Taryfa Era Fun w systemie Era Mix

PTC, operator sieci Era udostępnia dla klientów niniejszej oferty nową taryfę Era Fun działającą w systemie Era Mix.

Szczegółowe warunki naliczania opłat i świadczenia usług opisane są w Załączniku cenowym oferty dla taryfy Era Fun w systemie Era Mix oraz w Załączniku cenowym oferty Usługi dla taryfy Era Fun w systemie Era Mix, które stanowią załączniki do niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej.

III. Warunki przystąpienia do Oferty Promocyjnej "Taryfa Era Fun" w systemie Era Mix

Z oferty może skorzystać każda osoba fizyczna, która jednocześnie z nabyciem Pakietu startowego dla taryfy Era Fun wraz z telefonem w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era, u Doradcy Biznesowego lub Autoryzowanego Doradcy Biznesowego:

  • przedstawi dwa dokumenty ze zdjęciem stwierdzające tożsamość i dokument potwierdzający wiarygodność płatniczą, taki jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu, karta kredytowa, dokumenty poświadczające fakt otrzymywania emerytury lub renty itp. (szczegółowy wykaz honorowanych dokumentów dostępny jest w punktach sprzedaży i obsługi sieci Era, a także na stronach internetowych www.era.pl),

  • oraz zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w systemie Era Mix na czas 24, 30 lub 36 miesięcy, przez co rozumie się podjęcie zobowiązania do utrzymania aktywnej karty SIM ważnej na połączenia wychodzące odpowiednio przez okres 24, 30 lub 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Z oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który przedłoży dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i jednocześnie z nabyciem Pakietu startowego dla taryfy Era Fun wraz z telefonem w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie i sklepie firmowym sieci Era, u Doradcy Biznesowego lub Autoryzowanego Doradcy Biznesowego, zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w systemie Era Mix na okres 24, 30 lub 36 miesięcy, przez co rozumie się podjęcie zobowiązania do utrzymania aktywnej karty SIM ważnej na połączenia wychodzące odpowiednio przez okres 24, 30 lub 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

IV. Wyjaśnienie terminów użytych w niniejszej Ofercie Promocyjnej

"Abonent systemu Era Mix" - to podmiot będący stroną Umowy zawartej w formie pisemnej o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w systemie Era Mix w sieci Era;

"System Era Mix" - system, w którym usługi telekomunikacyjne są świadczone przez Operatora z wykorzystaniem karty SIM systemu Era Mix i który umożliwia rozliczenie tych usług w formie opłacania przez Abonenta usług telekomunikacyjnych z góry;

"Karta SIM systemu Era Mix" - karta mikroprocesorowa wydana przez Operatora, umożliwiająca dostęp do Sieci w systemie Era Mix;

"Cykl rozliczeniowy systemu Era Mix"- miesięczny okres rozpoczynający się w Dniu rozliczeniowym systemu Era Mix, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta systemu Era Mix wobec Operatora z tytułu świadczenia wybranych usług w zakresie określonym w Cenniku. Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, iż Cykl ten trwa 30 dni.

"Dzień rozliczeniowy systemu Era Mix"- dzień miesiąca, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań Abonenta systemu Era Mix wobec Operatora z tytułu świadczenia wybranych usług w zakresie określonym w Załączniku cenowym oferty Usługi dla taryfy Era Fun w systemie Era Mix;

"Opłata cykliczna systemu Era Mix"- stała opłata ponoszona przez Abonenta systemu Era Mix z tytułu możliwości korzystania z wybranych usług w zakresie i wysokości określonej w Załączniku cenowym oferty Usługi dla taryfy Era Fun w systemie Era Mix;

V. Postanowienia ogólne

1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą ofertą w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era lub u Autoryzowanego Doradcy Biznesowego jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z oferty a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era lub Autoryzowanym Doradcą Biznesowym.
2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.
3. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era, Doradcy Biznesowi i Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz Sprzedawcy nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC.
4. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era oraz z niniejszymi Warunkami Oferty Promocyjnej dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era, u Doradców Biznesowych lub Autoryzowanych Doradców Biznesowych.
5. Warunków niniejszej Oferty Promocyjnej nie można łączyć z warunkami ofert specjalnych, umów z Klientami Kluczowymi, innych ofert promocyjnych, innych cenników, warunkami Karty Stałych Warunków oraz innych warunków, na podstawie, których PTC świadczy usługi klientom biznesowym oraz z warunkami innych akcji promocyjnych, które PTC prowadziła, prowadzi i będzie prowadziła w przyszłości.
6. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały postanowienia Warunków Oferty Promocyjnej.

VI. Zawarcie Umowy

1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie Era Mix na podstawie Umowy trwało przez okres 24, 30 lub 36 miesięcy, przez co rozumie się podjęcie zobowiązania do utrzymania karty SIM ważnej na połączenia wychodzące przez 24, 30 lub 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy. W sytuacji, gdy pierwsze połączenie wychodzące nie zostanie wykonane w dniu zawarcia Umowy, data ważności obowiązywania Umowy zostanie przedłużona o okres od daty podpisania Umowy do dnia wykonania pierwszego połączenia wychodzącego. Abonent ma obowiązek wykonania pierwszego połączenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.
2. Po upływie okresu obowiązywania Umowy, Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30-dniowego okresu wypowiedzenia, skutkującego na 8 dzień miesiąca kalendarzowego następującego po okresie wypowiedzenia.
3. Po wygaśnięciu umowy terminowej PTC zastrzega sobie prawo do dezaktywacji karty SIM, po okresie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności konta na połączenia wychodzące.
4. Abonent systemu Era Mix przyjmuje na siebie zobowiązanie do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24, 30 lub 36 miesięcy, przez co rozumie się podjęcie zobowiązania do utrzymania aktywnej karty SIM ważnej na połączenia wychodzące odpowiednio przez 24, 30 lub 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Do przedłużenia ważności konta Abonent może wykorzystać następujące, dostępne w chwili obowiązywania niniejszej Oferty kanały doładowań systemu Tak Tak, takie jak:

  • Doładowania kuponami papierowymi lub

  • Doładowania elektroniczne lub

  • Doładowania przez osoby trzecie.

5. Szczegółowe informacje i warunki dotyczące doładowania i przedłużenia ważności konta można znaleźć w "Regulaminie doładowań systemu Tak Tak" dostępnym w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era oraz na stronie www.era.pl.
6. Operator wydaje Abonentowi systemu Era Mix aktywną kartę SIM systemu Era Mix, której posiadanie i użycie przez Abonenta systemu Era Mix zgodnie z instrukcją podaną przez Operatora jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług telekomunikacyjnych lub innych usług świadczonych przez Operatora.
7. Każda karta SIM systemu Era Mix w momencie sprzedaży przez Operatora będzie umożliwiała zainicjowanie rozmów telefonicznych do kwoty lub liczby jednostek wskazanej na koncie systemu Era Mix.
8. W oparciu o Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej, nie ma możliwości zmiany systemu Era Mix na system abonamentowy lub system Tak Tak.
9. W związku z realizacją Umowy, w oparciu o Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent systemu Era Mix nie ma możliwości zmiany z taryfy Era Mix oraz Era Classic Mix na taryfę Era Fun, nadto nie ma możliwości zmiany z taryfy Era Fun na taryfę Era Classic Mix lub Era Mix.
10. Nie ma możliwości cesji Umowy zawartej w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dla taryfy Era Fun w systemie Era Mix.
11. W przypadku śmierci Abonenta Umowa zawarta w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej wygasa a postanowienia § 18 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych PTC nie będą miały zastosowania.
12. Operator zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia Umowy lub jej wykonania od złożenia przez Abonenta systemu Era Mix kaucji. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty z tytułu jakichkolwiek należności wobec sieci Era i jest zdeponowana na wyodrębnionym, nie oprocentowanym rachunku. Sieć Era ma prawo żądać kwoty kaucji do wysokości 1000 zł z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy opłaty należne sieci Era są wyższe niż kwota 1000 zł kaucja może stanowić kwotę nie wyższą niż dwukrotność kwoty należnych opłat. Kaucja nie podlega podatkowi VAT.
13. Operator ma prawo potrącić swoją wymagalną wierzytelność z tytułu Umowy lub Umów z kwoty Kaucji złożonej przez Abonenta systemu Era Mix na zabezpieczenie opłat.
14. Operator zobowiązuje się zwrócić Abonentowi systemu Era Mix nominalną kwotę Kaucji z chwilą dokonania końcowego rozliczenia finansowego Umowy z zastrzeżeniem pkt.VI ppkt 12.
VII. Uzupełnianie konta systemu Era Mix
1. Do uzupełniania i przedłużania ważności konta w ofercie "Taryfa Era Fun" mają zastosowanie metody i warunki uzupełniania konta przyjęte w systemie Tak Tak.
2. Ze względu na uwarunkowania techniczne opłaty za wykonane usługi mogą być naliczane z opóźnieniem. W takiej sytuacji, w przypadku skorzystania przez Abonenta systemu Era Mix z usług za kwotę przewyższającą stan środków zgromadzonych na koncie, opłata za te usługi zostanie pokryta ze środków pochodzących z uzupełnienia konta dokonanego przez Abonenta systemu Era Mix w terminie późniejszym.
3. Do doładowań erajednostkami w taryfie Era Fun zastosowanie mają zasady doładowań erajednostkami w systemie Tak Tak.
4. Ważność konta po doładowaniu kumuluje się na takich zasadach jak w systemie Tak Tak, z zachowaniem zasady maksymalnej kumulacji aż do 12 miesięcy.
5. W sytuacji utraty ważności konta systemu Era Mix blokowana jest możliwość korzystania z połączeń i usług.
6. W trakcie obowiązywania Umowy terminowej, w momencie utraty ważności konta systemu Era Mix na połączenia wychodzące, data wygaśnięcia Umowy terminowej jest automatycznie przedłużana o czas zawieszenia połączeń wychodzących.
7. Operator ma prawo zaprzestać świadczenia usług telekomunikacyjnych w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powzięcia wiadomości, że Abonent systemu Era Mix wykorzystuje usługi telekomunikacyjne świadczone przez Operatora do celów niezgodnych z prawem lub używa karty SIM systemu Era Mix korzystając z kradzionego, niehomologowanego lub nieposiadającego certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami telefonu.
8. W przypadku rozwiązania Umowy i dezaktywacji karty SIM, środki posiadane na koncie nie podlegają zwrotowi

VIII. Pozostałe ustalenia

1. W przypadku naruszenia przez Abonenta systemu Era Mix zobowiązania, o którym mowa w pkt VI ppkt 4, Abonent systemu Era Mix będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla Abonenta systemu Era Mix, który zakupił w niniejszej ofercie promocyjnej aparat telefoniczny wraz z Pakietem startowym wynosi 900 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w zależności od czasu, w jakim Abonent systemu Era Mix wykonywał zobowiązanie. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi do 12 miesiąca od daty aktywacji Abonent systemu Era Mix zapłaci 100% kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 13 a końcem 18 miesiąca od daty aktywacji, Abonent systemu Era Mix zostanie obciążony kwotą w wysokości 80% kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 19 miesiąca a końcem okresu obowiązywania umowy Abonent systemu Era Mix zostanie obciążony kwotą w wysokości 60% kary umownej. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt VI ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi systemu Era Mix specjalne warunki zakupu usług i telefonu.
2. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:
2.1. złożenia przez Abonenta systemu Era Mix oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w systemie Era Mix przed końcem okresu jej obowiązywania,
2.2. rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w systemie Era Mix w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 7, 8, 9 i 10 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową,
2.3. utracenia przez Abonenta systemu Era Mix karty SIM systemu Era Mix oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt VIII ppkt 3 i ppkt 4.
3. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej w systemie Era Mix w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej przed upływem okresu obowiązywania Umowy. Abonent systemu Era Mix zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić PTC potwierdzenie jej zgłoszenia organom ścigania.
4. Abonent systemu Era Mix ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie nowej karty SIM systemu Era Mix w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Załącznikiem cenowym oferty Usługi dla taryfy Era Fun w systemie Era Mix.
5. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zagubienia karty SIM na koncie Abonenta założona zostaje blokada połączeń i usług. Włączenie blokady nie powoduje przedłużenia Umowy terminowej o okres obowiązywania blokady. Po dokonaniu wymiany karty SIM blokada połączeń jest usuwana.
6. W przypadku, gdy utrata ważności konta systemu Era Mix przypadnie na okres, w którym Abonent nie posiadał karty SIM wskutek jej kradzieży lub zagubienia, Umowa terminowa zostaje przedłużona o okres od daty utraty ważności konta systemu Era Mix na połączenia wychodzące do dnia doładowania.
7. Wydruk rachunku szczegółowego można zamówić poprzez złożenie pisemnego wniosku w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era. Jednorazowy wydruk może obejmować połączenia z okresu maksymalnie trzech ostatnich, pełnych miesięcy kalendarzowych przed złożeniem wniosku, gdy stan konta równy jest co najmniej opłacie za usługę. Opłata za jednorazowy rachunek szczegółowy według Załącznika cenowego oferty Usługi dla taryfy Era Fun w systemie Era Mix.
8. Abonent systemu Era Mix może zgłosić reklamację w terminie 12 miesięcy od daty zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
9. W przypadku reklamacji dotyczących wartości świadczonych przez Operatora usług telekomunikacyjnych i innych usług, Abonent systemu Era Mix ma obowiązek podać wartość usług.
10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, konto Abonenta systemu Era Mix zostanie uzupełnione o kwestionowaną kwotę lub erajednostki.
11. Dla postępowania reklamacyjnego, w zakresie nieokreślonym w pkt VIII ppkt. 8 - 10 mają zastosowanie odpowiednio postanowienia dotyczące Abonentów, unormowane w § 20 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych PTC.
12. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług w systemie Era Mix w zakresie określonym w § 28 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych PTC.
13. PTC zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia kierowania oferty w każdym czasie bez podania przyczyny. Zawieszenie lub zakończenie kierowania oferty nie może naruszać prawa Abonenta systemu Era Mix do korzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej o ile prawo to zostało nabyte przed zawieszeniem lub zakończeniem oferty. Zakończenie oferty może nastąpić również w chwili realizacji kolejnej oferty, o ile spełnione zostaną warunki podane przez PTC.
14. W sprawach nieuregulowanych regulaminem niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
15. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały postanowienia Warunków Oferty Promocyjnej.

Opinie:

Opinie archiwalne (8):

Komentuj

Komentarze / 8

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: