Przedłużono promocję "Wielka kumulacja" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 13

Regulamin promocji "WIELKA KUMULACJA IV" w sieci Plus GSM:

1. Promocja " WIELKA KUMULACJA IV" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z POLKOMTEL S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A." i jednocześnie kupią u Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją. Warunkiem skorzystania z Promocji jest osiągnięcie przez Klienta łącznie z kartami aktywowanymi w promocji liczby 5 aktywnych kart SIM na koncie w sieci Plus GSM.

2. Aparaty telefoniczne oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji. 

3. Promocyjna cena netto w złotych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

LP Model telefonu Aktywacja  Plus Lider 15 Plus Lider 50 Plus Lider 100 Plus Lider 150 Plus Lider 300
1 Ericsson R380 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
2 Ericsson T68i 15 zł +22%VAT 99 zł +22% VAT 79 zł +22% VAT 49 zł +22% VAT 29 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
3 Ericsson T68i Bond 15 zł +22%VAT 549 zł +22% VAT 499 zł +22% VAT 449 zł +22% VAT 399 zł +22% VAT 349 zł +22% VAT
4 Motorola Accompli 15 zł +22%VAT 299 zł +22% VAT 249 zł +22% VAT 199 zł +22% VAT 149 zł +22% VAT 99 zł +22% VAT 
5 Motorola V66i 15 zł +22%VAT 29 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
6 Nokia 3410 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
7 Nokia 3510i 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
8 Nokia 5210 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
9 Nokia 6310i 15 zł +22%VAT 79 zł +22% VAT 49 zł +22% VAT 29 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
10 Nokia 6510 15 zł +22%VAT 29 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
11 Nokia 6610 15 zł +22%VAT 599 zł +22% VAT 399 zł +22% VAT 299 zł +22% VAT 199 zł +22% VAT 49 zł +22% VAT
12 Nokia 7210 15 zł +22%VAT 849 zł +22% VAT 749 zł +22% VAT 649 zł +22% VAT 549 zł +22% VAT 499 zł +22% VAT
13 Nokia 7650 15 zł +22%VAT 999 zł +22% VAT 849 zł +22% VAT 799 zł +22% VAT 699 zł +22% VAT 599 zł +22% VAT 
14 Nokia 8310 15 zł +22%VAT 249 zł +22% VAT 199 zł +22% VAT 149 zł +22% VAT 99 zł +22% VAT 79 zł +22% VAT 
15 Nokia 8910 15 zł +22%VAT 949 zł +22% VAT 749 zł +22% VAT 549 zł +22% VAT 449 zł +22% VAT 349 zł +22% VAT
16 Nokia 9210i  15 zł +22%VAT 1149 zł +22% VAT 1049 zł +22% VAT 949 zł +22% VAT 849 zł +22% VAT 649 zł +22% VAT
17 Samsung A400 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
18 Samsung N500 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
19 Samsung T100 15 zł +22%VAT 699 zł +22% VAT 649 zł +22% VAT 599 zł +22% VAT 499 zł +22% VAT 349 zł +22% VAT 
20 Samsung N620 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
21 Siemens C55 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
22 Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 15 zł +22%VAT 799 zł +22% VAT 599 zł +22% VAT 499 zł +22% VAT 349 zł +22% VAT 299 zł +22% VAT
23 Siemens SL45i 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
24 Siemens M50 15 zł +22%VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT
25 Siemens ME45 15 zł +22%VAT 29 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT 1 zł +22% VAT

4. Promocyjna opłata aktywacyjna, określona w pkt. 3 Regulaminu Promocji płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

5. Promocja "WIELKA KUMULACJA IV" trwa od 1 kwietnia 2003 roku i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 4 maja 2003 roku

6. Do wzięcia udziału w Promocji "WIELKA KUMULACJA IV" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1. 

7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "WIELKA KUMULACJA IV": 
a. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b. Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
c. Klient nie może rozwiązać Umowy. 

8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Plus Lider, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt.3 Regulaminu Promocji "WIELKA KUMULACJA IV". 

9. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "WIELKA KUMULACJA IV", w ciągu 12 miesięcy od daty przeprowadzenia aktywacji może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę tylko na taryfę o wyższej opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Plus Lider, dostępną w niniejszej Promocji, tj.: Plus Lider 50, Plus Lider 100, Plus Lider 150 lub Plus Lider 300. 

10. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym zgodnie z pkt. 8, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danej taryfie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

11. Do aktywacji w Promocji "WIELKA KUMULACJA IV" w taryfach Plus Lider 50, Plus Lider 100, Plus Lider 150 lub Plus Lider 300 dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia (Bonifikata). 

12. Wysokość Bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt 14 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia. 

13. Bonifikata, o której mowa w pkt. 11 i 12, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 24 okresy rozliczeniowe, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana. 

14. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "WIELKA KUMULACJA IV" wynosi: 

 1. dla taryfy Plus Lider 50 - 120 minut (5 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 

 2. dla taryf Plus Lider 100 - 240 minut (10 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 

 3. dla taryf Plus Lider 150 - 600 minut (25 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 

 4. dla taryf Plus Lider 300 - 720 minut (30 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 

15. Udzielona Bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych przed wykorzystaniem pakietu minut zawartych w abonamencie. Udzielona Bonifikata nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

16. Jakakolwiek zmiana taryfy w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "WIELKA KUMULACJA IV" powoduje zaprzestanie naliczania Bonifikaty.

17. W Promocji "WIELKA KUMULACJA IV" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

18. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

19. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

20. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 19, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 21 niniejszego Regulaminu. 

21. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł. 

22. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 21 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. 

23. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. 

24. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

25. W przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT. 

26. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 24 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji. 

27. Promocja "WIELKA KUMULACJA IV" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. 

28. Klient biorący udział w Promocji "WIELKA KUMULACJA IV" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi. 

29. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "WIELKA KUMULACJA IV" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

30. Cena wymienionych w pkt. 3 aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

LP Model telefonu Cena Aktywacji Cena brutto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych 
1 Ericsson R380 100zł +22%VAT 999zł + 22%VAT
2 Ericsson T68i 100zł +22%VAT 1949zł + 22%VAT 
3 Ericsson T68i Bond 100zł +22%VAT 2249zł + 22%VAT 
4 Motorola Accompli 100zł +22%VAT 1799zł + 22%VAT 
5 Motorola V66i 100zł +22%VAT 1199zł + 22%VAT 
6 Nokia 3410 100zł +22%VAT 899zł + 22%VAT 
7 Nokia 3510i 100zł +22%VAT 999zł + 22%VAT 
8 Nokia 5210 100zł +22%VAT 999zł + 22%VAT 
9 Nokia 6310i 100zł +22%VAT 1499zł + 22%VAT 
10 Nokia 6510 100zł +22%VAT 1499zł + 22%VAT 
11 Nokia 6610 100zł +22%VAT 1849zł + 22%VAT 
12 Nokia 7210 100zł +22%VAT 1899zł + 22%VAT 
13 Nokia 7650 100zł +22%VAT 2699zł + 22%VAT 
14 Nokia 8310 100zł +22%VAT 1899zł + 22%VAT 
15 Nokia 8910 100zł +22%VAT 3199zł + 22%VAT 
16 Nokia 9210i  100zł +22%VAT 3299zł + 22%VAT 
17 Samsung A400 100zł +22%VAT 1399zł + 22%VAT 
18 Samsung N500 100zł +22%VAT 949zł + 22%VAT 
19 Samsung T100 100zł +22%VAT 1849zł + 22%VAT
20 Samsung N620 100zł +22%VAT 999zł + 22%VAT 
21 Siemens C55 100zł +22%VAT 999zł + 22%VAT 
22 Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 100zł +22%VAT 1649zł + 22%VAT 
23 Siemens SL45i 100zł +22%VAT 999zł + 22%VAT 
24 Siemens M50 100zł +22%VAT 849zł + 22%VAT 
25 Siemens ME45 100zł +22%VAT 1199zł + 22%VAT

31. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 

32. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z sieci innych operatorów, czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe.

33. W urządzeniach FCT lub działających na podobnej zasadzie Klient może używać wyłącznie kart SIM aktywowanych w taryfach specjalnych przeznaczonych dla urządzeń FCT.
34. Klient nie ma prawa bez zgody Polkomtel S.A. udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel S.A., czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe.

35. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 31-34, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 36 niniejszego Regulaminu.

36. W przypadku nie wywiązania się Klienta z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w pkt. 31-34 powyżej, Klient zobowiązuje się do zwrotu kwoty stanowiącej wartość wszystkich uzyskanych od Polkomtel S.A. upustów dotyczących zakupu aparatu telefonicznego, aktywacji w sieci Plus GSM, czasu antenowego i usług dodatkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Polkomtel S.A., co nie ogranicza uprawnienia Polkomtel S.A. do żądania odszkodowania za poniesione szkody."

Opinie:

Opinie archiwalne (13):

Komentuj

Komentarze / 13

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  MISIEKZZ pisze: 2003-04-01 14:15
  dziś dzień przedłużeń. Wierzyć, czy nie?
  0
 • Users Avatars Mini
  Marrandus pisze: 2003-04-01 14:17
  No tak - jak zwykle Plus ma fantastyczne nowe oferty ! Bija na glowe wszystkie inne sieci. Szczegolnie taryfami ze sredniowiecza. Oby tak dalej kochany Plusie.
  0
 • Users Avatars Mini
  polkmn pisze: 2003-04-01 14:25
  Kolejne przedłużenie. Moim zdaniem zamiast dwóch przełużeń powinni zrobioć jedną nową pożądną promocję która by przysporzyła im dwa razy więcej klijentów!!
  0
 • Users Avatars Mini
  nr124 pisze: 2003-04-01 15:04
  ale skoro co chwila przedłużają to są dwie możliwości:1)promocje są tak popularne że co chwila przedłużają żeby zarobić 2)procje są tak idiotyczne że nikt z nich niechce korzystć i je przedłużają żeby nie było ze to niewypał itp itd. Moim zdaniem opcja nr2 jest chyba bardziej prawdopodbna!
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-01 16:38
  Merrandus***: akurat taryfa Lider jest b. korzystna, więc Twoje stwierdzenie o "średniowieczności" tej taryfy świadczy o sporym dyletanctwie. Zapoznaj się np. z warunkami 6-miesięcznego kapitału minut w tych taryfach. Jedyne na co można wybrzydzać, to brak bezpłatnych SMS'ów w abonamencie, ale moze Plus wychodzi z założenia, że businessman do komunikowania się ich nie potrzebuje (brak czasu). Razi jednak brak nowych aparatów w tej promocji. Zwłaszcza, że to biznes, i to powyzej 4-ech aktywacji.
  0
 • Users Avatars Mini
  On pisze: 2003-04-01 18:56
  Promo całkiem niezła, jeżeli ktoś koniecznie chce mieć biznesową w +. Jak tak dalej pójdzie to nie Idea a Era wypchnie Plusa na ostanie miejsce. Większość zysku generuje w Plusie biznes.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-01 21:05
  GSManiac - biznes nie wysyła esemesów z komórki... a jeśli nawet to nie bawią się w liczenie kilku esemesów miesięcznie :-) Co do tego biznesu, to powiem Ci, że wśród moich klientów jest kilka firm korzystających z Plusa... Uwierz mi, że szef produkcji nie potrzebuje Nokii 7650 czy 6110 albo jeszcze czegoś nowszego. Biznes to prezes, dyrektor, szef marketingu, ale w większości to są kierownicy działów (np. ekipy remontowej ;-)), kierowcy...
  0
 • Users Avatars Mini
  Marrandus pisze: 2003-04-01 22:48
  GSMManiac: jesli chodzi o oferte biznesowa to moze jest kilka ciekawych rozwiazan. Ale dla klientow indywidualnych taryfy sa WPROST ZE SREDNIOWIECZA. I podtrzymuje to co powiedzialem. Brak przechodzenia minut (PODOBNO ma być dla wszystkich, ale nie wiadomo kiedy), brak naliczania sekundowego, smsy po 50gr w taryfach CZESTO i NONSTOP, oraz ceny polaczen sa odstraszajace. Moze mi powiesz ze to nie jest SREDNIOWIECZE GSM ??? A tak przy okazji, to mam ksywke Marrandus, a nie Merrandus.
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-04-01 22:56
  Wlo : Skoro nikt w biznesie nie kozysta z SMSow to czemu by ich nie zrobic za darmo! na jedno wyjdzie :) Co by nie mowic o plusie to ta oferta jest naprawde ciekawa ( w koncu to taryfa biznes ) .Swietne taryfy Lider , ciekawe telefony , jeszcze bonus minutowy przez 24miesiace ... i tylko maly szczegol-5 kart SIM. Moglbym przejsc do lidera nawet ale szkoda by mi bylo programu 5plus
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-01 23:17
  No i kolejna promocja ktora Plus musi przedluzac!
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-04-02 01:37
  gwoli informacji, taryfy lider sa w trzech postaciach lider, lidergprs i lider teletryczne, w teletrycznych ab kosztuje 25zl w tym 100sms do wlasnej sieci a pozniej za sms, 15gr wewnatrz sieci a 25gr do innych opow. a ze brakuje 1sek? za to stawki poza szczytem, w weekendy i brak dodatkowych oplat za naliczanie 30sek jest atutem, w czesto i nonstop tylko pierwszych 20sms jest po 50gr, a jak wysylasz ich duzo kup pakiet i bedzie taniej niz w konkurencji (bo po 20gr za 1sms) a jak wysylasz malo, to od 5zl nie zbiedniejesz :P
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-02 02:32
  Marrandus***: właściwie titq przytoczył większość argumentów, które chciałem powołać. Naprawdę wolę mieć 30/30 za free, niż dopłacać 18,30 zł za 1/1. Być może komuś się to opłaca, ale mnie na pewno nie... Fakt, stawki za połączenia w Plusie nie należą do najniższych, ale z kolei w Erze (nowe taryfy) i Idei musisz dopłacać za tańsze połączenia wewnątrz sieci oraz połączenia po godz. szczytu / w weekendy, a w Plusie masz to za free. Poza tym np. w Erze za każdy nr "Między nami" płacisz po 3,36 zł abo/mies., a za nr w "Samych Swoich" 2,44/mies. itd. itp...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-02 02:32
  ...Nie chcę bynajmniej wszczynać kolejnej debaty na temat wyższości jednego operatora nad drugim, bo nie od dziś wiadomo, że wszystko zależy od tego, jak korzystamy z telefonu. Ale dla mnie nie ma np. konkurencyjnej oferty wobec Czasami 150 w Plusie, gdzie doliczając minuty za staż mam blisko 3 godziny do wygadania (fakt, że w tygodniu po godz. szczytu, ale dla mnie to idealne rozwiązanie, bo w godz. szczytu korzystam z "darmofonu" w pracy:-)) oraz sms'y za 25 gr (nie licząc 20 darmowych w pakiecie). BTW - sorki za przekręcenie Twojego nick'a, ale skoro jesteśmy tacy skrupulatni, to ja mam ksywkę GSManiac, a nie GSMManiac ;)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: