Przedłużono promocję "Wielka Kumulacja" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 13

Regulamin promocji "Wielka Kumulacja X" w sieci Plus GSM:

1. Promocja " WIELKA KUMULACJA X" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z POLKOMTEL S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A." i jednocześnie kupią u Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją. Warunkiem skorzystania z Promocji jest osiągnięcie przez Klienta łącznie z kartami aktywowanymi w promocji liczby 5 aktywnych kart SIM na koncie w sieci Plus GSM.

2. Aparaty telefoniczne oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji. 

3. Promocyjna cena netto w złotych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

LP Model telefonu Aktywacja  Plus Lider 15 Plus Lider 50 Plus Lider 100  Plus Lider 150 Plus Lider 300
1 Ericsson R380 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
2 Motorola Accompli 15,00 zł 299,00 zł  249,00 zł  199,00 zł  149,00 zł  99,00 zł
3 Motorola T720i 15,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
4 Motorola V66i 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
5 Nokia 3410 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
6 Nokia 3510i 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
7 Nokia 5100 15,00 zł 499,00 zł  399,00 zł  299,00 zł  199,00 zł  149,00 zł
8 Nokia 5210 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
9 Nokia 6100 15,00 zł 899,00 zł  849,00 zł  749,00 zł  699,00 zł  649,00 zł
10 Nokia 6310i  15,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
11 Nokia 6510 15,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
12 Nokia 6610 15,00 zł 129,00 zł  99,00 zł  49,00 zł  1,00 zł  1,00 zł
13 Nokia 7210 15,00 zł 649,00 zł  349,00 zł  249,00 zł  99,00 zł  29,00 zł
14 Nokia 7250 15,00 zł 999,00 zł  949,00 zł  899,00 zł  649,00 zł  499,00 zł
15 Nokia 7650 15,00 zł 549,00 zł  449,00 zł  299,00 zł  149,00 zł  49,00 zł
16 Nokia 8310 15,00 zł 249,00 zł  199,00 zł  149,00 zł  99,00 zł  79,00 zł
17 Nokia 8910 15,00 zł 949,00 zł  749,00 zł  549,00 zł  449,00 zł  349,00 zł
18 Nokia 8910i 15,00 zł 2 099,00 zł  1 999,00 zł  1 899,00 zł  1 699,00 zł  1 199,00 zł
19 Nokia 9210i 15,00 zł 1 149,00 zł  1 049,00 zł  949,00 zł  849,00 zł  649,00 zł
20 Panasonic GD87 15,00 zł 1 099,00 zł  999,00 zł  899,00 zł  799,00 zł  549,00 zł
21 Samsung A400 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
22 Samsung N500 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
23 Samsung N620 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
24 Samsung S100 15,00 zł 1 099,00 zł  999,00 zł  899,00 zł  799,00 zł  699,00 zł
25 Samsung T100 15,00 zł 699,00 zł  649,00 zł  599,00 zł  499,00 zł  349,00 zł
26 Siemens C55 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
27 Siemens M50 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
28 Siemens ME45 15,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
29 Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 15,00 zł 499,00 zł  399,00 zł  349,00 zł  249,00 zł  99,00 zł
30 Siemens SL45i 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
31 Sony Ericsson T68i Bond 15,00 zł 549,00 zł  499,00 zł  349,00 zł  249,00 zł  149,00 zł
32 Nokia 6800 15,00 zł 999,00 zł  899,00 zł  849,00 zł  599,00 zł  499,00 zł
33 Nokia 3650  15,00 zł 749,00 zł  649,00 zł  549,00 zł  499,00 zł  399,00 zł

Ceny netto

4. Promocyjna opłata aktywacyjna, określona w pkt. 3 Regulaminu Promocji płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

5. Promocja "WIELKA KUMULACJA X" trwa od 1 lipca 2003 roku i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 20 lipca 2003 roku

6. Do wzięcia udziału w Promocji "WIELKA KUMULACJA X" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1. 

7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "WIELKA KUMULACJA X": 
a. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b. Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
c. Klient nie może rozwiązać Umowy. 

8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Plus Lider, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt.3 Regulaminu Promocji "WIELKA KUMULACJA X". 

9. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "WIELKA KUMULACJA X", w ciągu 12 miesięcy od daty przeprowadzenia aktywacji może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę tylko na taryfę o wyższej opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Plus Lider, dostępną w niniejszej Promocji, tj.: Plus Lider 50, Plus Lider 100, Plus Lider 150 lub Plus Lider 300. 

10. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym zgodnie z pkt. 8, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danej taryfie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

11. Do aktywacji w Promocji "WIELKA KUMULACJA X" w taryfach Plus Lider 50, Plus Lider 100, Plus Lider 150 lub Plus Lider 300 dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia (Bonifikata). 

12. Wysokość Bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt 14 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia. 

13. Bonifikata, o której mowa w pkt. 11 i 12, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 24 okresy rozliczeniowe, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana. 

14. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "WIELKA KUMULACJA X" wynosi: 
a. dla taryfy Plus Lider 50 - 120 minut (5 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
b. dla taryf Plus Lider 100 - 240 minut (10 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
c. dla taryf Plus Lider 150 - 600 minut (25 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
d. dla taryf Plus Lider 300 - 720 minut (30 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 

15. Udzielona Bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych przed wykorzystaniem pakietu minut zawartych w abonamencie. Udzielona Bonifikata nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

16. Jakakolwiek zmiana taryfy lub dokonanie aktywacji bądź deaktywacji usługi 1-sekundowe naliczanie opłat w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "WIELKA KUMULACJA X" powoduje zaprzestanie naliczania Bonifikaty.

17. W promocji "WIELKA KUMULACJA X" oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego numeru telefonu. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

18. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

19. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

20. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 19, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 21 niniejszego Regulaminu. 

21. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł. 

22. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 21 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. 

23. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. 

24. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

25. W przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT. 

26. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 24 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach rękojmi, gwarancji lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową. 

27. Promocja "WIELKA KUMULACJA X" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. 

28. Klient biorący udział w Promocji "WIELKA KUMULACJA X" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi. 

29. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "WIELKA KUMULACJA X" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

30. Cena wymienionych w pkt. 3 aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

LP Model telefonu Aktywacja netto Cena netto aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
1 Ericsson R380 100,00 zł 999,00 zł
2 Motorola Accompli 100,00 zł 1 799,00 zł
3 Motorola T720i 100,00 zł 1 099,00 zł
4 Motorola V66i 100,00 zł 1 199,00 zł
5 Nokia 3410 100,00 zł 899,00 zł
6 Nokia 3510i 100,00 zł 999,00 zł
7 Nokia 5100 100,00 zł 1 699,00 zł
8 Nokia 5210 100,00 zł 999,00 zł 
9 Nokia 6100 100,00 zł 1 849,00 zł
10 Nokia 6310i  100,00 zł 1 499,00 zł
11 Nokia 6510 100,00 zł 1 499,00 zł
12 Nokia 6610 100,00 zł 1 849,00 zł
13 Nokia 7210 100,00 zł 1 899,00 zł
14 Nokia 7250 100,00 zł 2 099,00 zł
15 Nokia 7650 100,00 zł 2 699,00 zł
16 Nokia 8310 100,00 zł 1 899,00 zł
17 Nokia 8910 100,00 zł 3 199,00 zł
18 Nokia 8910i 100,00 zł 3 499,00 zł
19 Nokia 9210i 100,00 zł 3 299,00 zł
20 Panasonic GD87 100,00 zł 2 299,00 zł
21 Samsung A400 100,00 zł 1 399,00 zł 
22 Samsung N500 100,00 zł 949,00 zł
23 Samsung N620 100,00 zł 999,00 zł 
24 Samsung S100 100,00 zł 1 899,00 zł
25 Samsung T100 100,00 zł 1 849,00 zł
26 Siemens C55 100,00 zł 999,00 zł
27 Siemens M50 100,00 zł 849,00 zł
28 Siemens ME45 100,00 zł 1 199,00 zł
29 Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 100,00 zł 1 649,00 zł
30 Siemens SL45i 100,00 zł 999,00 zł
31 Sony Ericsson T68i Bond 100,00 zł 2 249,00 zł
32 Nokia 6800 100,00 zł 2 099,00 zł
33 Nokia 3650 100,00 zł 2 049,00 zł

31. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 

32. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z sieci innych operatorów, czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe.

33. W urządzeniach FCT lub działających na podobnej zasadzie Klient może używać wyłącznie kart SIM aktywowanych w taryfach specjalnych przeznaczonych dla urządzeń FCT.

34. Klient nie ma prawa bez zgody Polkomtel S.A. udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel S.A., czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe.

35. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 31-34, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 36 niniejszego Regulaminu.

36. W przypadku nie wywiązania się Klienta z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w pkt. 31-34 powyżej, Klient zobowiązuje się do zwrotu kwoty stanowiącej wartość wszystkich uzyskanych od Polkomtel S.A. upustów dotyczących zakupu aparatu telefonicznego, aktywacji w sieci Plus GSM, czasu antenowego i usług dodatkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Polkomtel S.A., co nie ogranicza uprawnienia Polkomtel S.A. do żądania odszkodowania za poniesione szkody."

Opinie:

Opinie archiwalne (13):

Komentuj

Komentarze / 13

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-07-04 12:56
  First. A co do promo, to jak wiadomo zawsze w Plusie - najdrożej.
  0
 • Users Avatars Mini
  zimek15 pisze: 2003-07-04 16:29
  jejuuuu ile tych promocji jest to glowa boli i w kazdej prawie takie same ceny
  0
 • Users Avatars Mini
  Mr_BOJAN pisze: 2003-07-04 17:09
  szkoda ze takie fajne promocyjki sa zawsze dla tych z regonem :(
  0
 • Users Avatars Mini
  IHAA! pisze: 2003-07-04 21:28
  a ha ha ha.. jak to czytałem to mi sie przypomniał taki list jaki zdenerwowany klient wystosował do + na temat kumulacji.. :]
  0
 • Users Avatars Mini
  bober pisze: 2003-07-04 21:42
  + zarzuca stosem promo zeby sie klieci pogubili !!
  0
 • Users Avatars Mini
  Mabitel pisze: 2003-07-05 20:56
  Do wyboru 33 telefony z tego w salonach pewnie mozna bedzie dostac 10. Np. 6510 nie ma juz od dawna i jak powiedziala pani z plusa "juz na pewno nie bedzie". Czemu zawsze w ofertach sa modele, ktorych nie mozna kupic?????
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-05 22:47
  Mabitel - można kupić tylko nie wszędzie :-) Właśnie po to one są w ofercie, żeby "zeszły" u dilerów, gdzie jeszcze leżą :-) Tak myślę przynajmniej. W moim mieście jeszcze w tym tygodniu kolega wziął z PWA 6510...
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-06 12:17
  zgadzam sie maciekiem603 i tak jest drogo :P
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-07-06 12:21
  Wszystko pieknie gdyby nie te min 5 kat sim....
  0
 • Users Avatars Mini
  MARCIN EMPUNKT pisze: 2003-07-06 16:31
  JASNE I TAK ZA DROGO (PRAWDA JEMIOŁY? MOI POPAKI I TAKTAKI, WY JAK SŁYSZYCIE PLUS WAM ZAKUTE ŁBY JUŻ WYSYŁAJĄ MEILA Z NAPISEM DROGO), RZECZYWIŚCIE NIEKTÓRE SŁUCHAWKI ZUPEŁNIE NIEPOTRZEBNIE SĄ ZAMIESZCZONE W PROMOCJI (6510 NIE MIAŁEM JUŻ OD PARU MIESIĘCY), BOBER POWINIENEŚ BYĆ DEDEKTYWEM, WPADASZ NA TAKIE GENIALNE ODKRYCIA (RZECZYWIŚCIE MOŻNA SIĘ POGUBIĆ, JEDNA PROMO, DRUGA, GDZIE TO ZASZUFLADKOWAĆ POMIEŚCIĆ, JEST MI NAPRAWDĘ PRZYKRO I PRZEPRASZAM ZA OPA POZDR DLA ROZSĄDNYCH
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-06 19:06
  Wole wielką kumulacje w totku.
  0
 • Users Avatars Mini
  RONI pisze: 2003-07-07 23:38
  MARCIN EMPUNKT JEST DOBRY,,,HEHE
  0
 • Users Avatars Mini
  barnie pisze: 2003-09-17 09:03
  kumulacja... tomi sie tylko z totkiem kojarzy, hehe
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: