Salony sprzedaży operatorów oberwały od covida

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Grupa OEX opublikowała wyniki za 2020 rok

Grupa OEX kilka dni temu podała swoje wyniki za zeszły rok.

Segment  Zarządzania  sieciami  punktów  sprzedaży  detalicznej  osiągnął  w  2020  roku  przychody  od  klientów zewnętrznych na poziomie 176 400 tys. PLN, co stanowi spadek o 7,4% w porównaniu do 2019 roku. Główną przyczyną spadku było  zamknięcie sklepów  w  galeriach  handlowych oraz  znaczące  zmniejszenie  sprzedaży w  sklepach,  które pozostały otwarte w okresie pierwszych dwóch kwartałów 2020 r. W  czwartym kwartale 2020r. przychody segmentu wyniosły 51 215 tys. PLN i były niższe o 4,1% od osiągniętych w czwartym kwartale 2019 roku. Przychody segmentu stanowiły w 2020 roku 34,7% łącznych przychodów Grupy, wobec 32,9% w roku ubiegłym. 

EBITDA segmentu Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej wyniosła w 2020 roku 18 979 tys. PLN, co stanowi  spadek  o  3,8%  w  porównaniu  do  2019  roku.  Po  znacznym  spadku  wyniku w  pierwszym  kwartale  2020 r., spowodowanym sytuacją epidemiczną, spółki segmentu odbudowały go częściowo w drugim kwartale 2020 r. dzięki satysfakcjonującym  przychodom  w  maju  i  czerwcu,  dokonaniu  redukcji  kosztów,  w  tym  czynszów  w  sklepach zlokalizowanych poza galeriami handlowymi, ale także dzięki pomocy publicznej w ramach programu tzw. „Tarczy 1.0”. Pomoc ta miała formę dotacji do wynagrodzeń za kwiecień, maj i czerwiec ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe, chorobowe oraz  ubezpieczenie  zdrowotne.  Ponadto  spółki  segmentu  skorzystały  także  z  możliwości  wygaszenia  zobowiązań wynikających z umów najmu w okresie obowiązywania zakazu handlu w galeriach handlowych, co przełożyło się na brak konieczności  ponoszenia  świadczeń  przewidzianych  w  tych  umowach  w  okresie  obowiązywania  zakazu.  Wpływ uzyskanej pomocy publicznej na wynik segmentu i jednocześnie wynik Grupy w 2020 roku wyniósł 3 347 tys. PLN. W trzecim i czwartym kwartale 2020 roku spółki segmentu nie korzystały z pomocy publicznej. Najwyższy wynik kwartalny w 2020 roku segment osiągnął w trzecim kwartale i wyniósł on 5 985 tys. PLN. W czwartym kwartale 2020 roku segment osiągnął 5 107 tys. PLN zysku EBITDA, co było wynikiem gorszym o 17,% w porównaniu z czwartym kwartałem roku 2019. W okresie czwartego kwartału 2020r. sklepy należące do spółek segmentu pozostały otwarte. Nakaz czasowego zamknięcia wielu rodzajów placówek w galeriach handlowych, wprowadzony w związku z sytuacją epidemiczną, nie objął tego rodzaju punktów. EBITDA segmentu stanowi 50,1% sumy EBITDA wszystkich trzech segmentów operacyjnych Grupy, wobec 90,1% w roku ubiegłym. 

Wpływ epidemii:

Szczególnie  istotny  dla  wyników  Grupy  był  spadek  wyników  segmentu Zarządzania  sieciami  punktów  sprzedaży  detalicznej  w  pierwszym  kwartale  2020  roku.  Jest  to  segment,  który  w największym stopniu kontrybuuje do wyników Grupy. W przypadku spółek tego segmentu, pomimo realizacji zgodnie z założeniami wyników za pierwsze dwa miesiące roku 2020, zamknięcie sklepów w centrach handlowych, a częściowo również w innych lokalizacjach w połowie marca 2020 r. (łącznie około 30% sieci sprzedaży), spowodowało drastyczne pogorszenie wyników z uwagi na znaczące bezpośrednie ograniczenie części sprzedaży jako takiej oraz brak możliwości realizacji  osobno  wynagradzanych  celów  kwartalnych,  przy  praktycznie  niezmienionej  bazie  kosztowej.  Ponowne otwarcie sklepów w maju pozwoliło na stopniowe odbudowywanie przychodów, szczególnie, że w drugiej połowie roku sklepy pozostały otwarte. 

Obecnie Grupa OEX  prowadzi salony dla Orange, T-Mobile i Plus. Sprzedaż usług sieci Orange jest realizowana przez Tell Sp. z o.o, sieci T-Mobile przez spółkę Europhone Sp. z o. o., a sprzedaż usług sieci PLUS realizowana jest przez spółkę PTI Sp. z o. o.

W listopadzie 2020r. spółka Europhone Sp. zo.o. z Grupy OEX powiększyła swoją sieć o kolejnych 27 punktów w wyniku sfinalizowania transakcji za kwotę 4,5 mln zł. Europhone Sp. z o.o. zarządza obecnie 119 salonami i jest to największa sieć wśród partnerów T-Mobile.

Wielkość sieci sprzedaży segmentu Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej

LICZBA SKLEPÓW WG STANU NA DZIEN BILANSOWY 
  stan na 31.12.2020  stan na 31.12.2019 zmiana r/r w szt. zmiana r/r w szt. 
sklepy sieci Orange  176 180  -4  -2,2%
sklepy sieci T-Mobile  119  93  +26 +28,0%
sklepy sieci Plus  64  66 -2 -3,0% 
Razem sklepy  359  339 +20 +5,9% 

 

ŚREDNIA LICZBA SKLEPÓW W ROKU OBROTOWYM  
  średnia w okresie 
01.01-31.12.2020  
średnia w okresie 
01.01-31.12.2019 
zmiana r/r w szt. zmiana r/r w % 
sklepy sieci Orange  177,0 183,0 -6,0  -3,3%
sklepy sieci T-Mobile  94,4  96,0  -1,6  -1,7%
sklepy sieci Plus  64,0 66,0  -2,0  -3,0% 
Razem sklepy  335,4 345,0 -9,6 -2,8%

 

ROZBICIE PRZYCHODÓW 
  01.01-31.12.2020  01.01-31.12.2019  zmiana r/r w % 
Przychody z prowizji za sprzedaż usług telekomunikacyjnych  127 036 132 898  -4,4% 
Zestawy i doładowania pre-paid 4 340 5 780  -24,9%
Telefony abonamentowe  39 594  41 725 -5,1% 
Pozostałe przychody  5 449  10 158  -41,2% 
Razem  176 419 190 561  -7,1%

 

WOLUMENY SPRZEDANYCH USŁUG 
  01.01-31.12.2020  01.01-31.12.2019  zmiana r/r w %
Aktywacje post-paid  861 311  910 885  -5,4% 
Aktywacje pre-paid  123 714 151 541 -18,4% 
Razem  985 025  1 062 426  -7,3%

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: