Samsung V200 w promocji sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 20

Regulamin promocji "Nowa Era Moja" w sieci Era:

I. Opis oferty 

1. W okresie od 06.05.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: 

PROMOCYJNE ZESTAWY 

Numer
zestawu
Model telefonu CENA*
NETTO
dla taryf: Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP.
CENA*
BRUTTO
dla taryf: Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP.
CENA*
NETTO
dla taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro.
CENA*
BRUTTO
dla taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro.
CENA*
NETTO 
dla taryfy: Moja 25 Start.
CENA*
BRUTTO 
dla taryfy: Moja 25 Start. 
1 Ericsson T65 1,22 1,22 1,22
2 Nokia 3330 1,22 1,22 1,22
3 Nokia 3410 1,22 1,22 1,22
4 Siemens MT50 1,22 1,22 1,22
5 Mitsubishi Trium Eclipse XL
Era Omnix
1,22 1,22 1,22
6 Sagem MY 3036 1,22 1,22 1,22
7 Motorola v50/v50l 1,22 1,22 1,22
8 Nokia 3510 1,22 1,22 1,22
9 Alcatel OT 715 1,22 1,22 29  35,38
10 Sagem MY X-5/X-5m
Era Omnix
1,22 1,22 29  35,38
11 Philips Fisio 620 + odtwarzacz CD Philips model: AX 1100 1,22 1,22 29  35,38
12 Nokia 3510i**
Era Omnix
1,22 1,22 29  35,38
13 Sony Ericsson T300 + aparat cyfrowy MCA-20/25
Era Omnix
1,22 1,22 29  35,38
14 Siemens ME45 1,22 1,22 19  23,18
15 Siemens S45/S45i 19  23,18  19  23,18  19  23,18 
16 Nokia 6510
Era Omnix
49  59,78  49  59,78  99  120,78
17 Motorola T720/T720i
Era Omnix
49  59,78  49  59,78  99  120,78
18 Philips Fisio 820 + suszarka 49  59,78  49  59,78  149  181,78
19 Motorola T722i
Era Omnix
49  59,78  49  59,78  99  120,78
20 Motorola T722i + aparat cyfrowy VCM8000
Era Omnix
50   61,00 78  95,16  198  241,56
21 Samsung N620 99  120,78  99  120,78  99  120,78 
22 Sony Ericsson T68i/T68
Era Omnix
49  59,78  69   84,18  149  181,78
23 Sony Ericsson T68i/T68 + aparat cyfrowy MCA-20/25
Era Omnix
118   143,96  118  143,96  248  302,56
24 Nokia 6310/6310i 149  181,78  149  181,78  249  303,78
25 Samsung A300 199  242,78  199   242,78  299  364,78
26 Nokia 8310 399  486,78  499  608,78  699  852,78
27 Motorola v70 199   242,78  299  364,78  599  730,78
28 Nokia 6610
Era Omnix
149   181,78  299  364,78  499  608,78
29 Siemens S55
Era Omnix
599  730,78  799  974,78  899  1096,78
30 Nokia 5100
Era Omnix
599  730,78  799  974,78  999  1218,78
31 Samsung v200 (dostępny od 09.05.2003) 699  852,78  1299  1584,78  1499  1828,78
32 Siemens S55 + aparat cyfrowy IPQ-500
Era Omnix
899  1096,78  899  1096,78  1099  1340,78
33 Nokia 7210
Era Omnix
899  1096,78  1099  1340,78   1299  1584,78
34 Nokia 7650
Era Omnix
999  1218,78   1299  1584,78  1499  1828,78

* Oplata za zestawy podana jest w złotych. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata za przyłączenie, w niniejszej promocji wynosi dla wszystkich taryf 50 zł netto (61 zł brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

** Cena telefonu zawiera 2 promocyjne gry Java, szczegóły w regulaminie oferty "Kolorowe gry Java na telefon Nokia 3510i" 

TARYFY 

W promocji dostępne są taryfy: Nowa Era Moja: 

 • Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP. 

 • Nowa Era Biznes: Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP. 

Przez 15 pierwszych miesięcy nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę z niższym abonamentem. 

PODWÓJNY PAKIET MINUT: 

 1. Abonent, który podpisując umowę w ramach niniejszej promocji wybierze jedną z taryf Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP, otrzyma przez okres 3 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych dodatkowy pakiet minut zawartych w abonamencie w ilości równej pakietowi związanemu z aktywowaną przez Abonenta taryfą. 

 2. W zależności od wyboru taryfy przy podpisywaniu umowy zostanie przyznany dodatkowy pakiet minut zgodny z wybraną taryfą, dla taryf Nowa Era Moja - pakiet minut wymienny na SMS-y, dla taryf Nowa Era Biznes - pakiet minut. Zmiana taryfy pomiędzy Nowa Era Moja oraz Nowa Era Biznes nie spowoduje zmiany pakietu. 

 3. Minuty i SMS-y z dodatkowego pakietu minut i SMS-ów wykorzystywane są po bezpłatnych minutach i SMS-ach z bieżącego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane minuty i SMS-y z dodatkowego pakietu minut przechodzą na następny okres rozliczeniowy wg. zasad określonych w cenniku PTC. W taryfach Nowa Era Moja minuty wymieniają się na SMS-y (1 minuta połączenia = 4 wiadomości SMS). 

 4. Jeżeli Abonent zmieni abonament na wyższy, wówczas pozostaje przy dodatkowym pakiecie minut, który otrzymał w momencie aktywacji. 

 5. Promocyjny pakiet minut będzie włączony w ciągu 48 godzin od momentu aktywacji karty SIM.

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) lub samej aktywacji w sieci Era, w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

II. Postanowienia ogólne

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era. 

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto). 

 4. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł. 

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora. 

III. Czas trwania Umowy 

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 

 2. Abonent przyjmuje na siebie: 

  2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych 
  2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem. 

   

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla klienta, który zakupił w niniejszej promocji aparat telefoniczny oraz aktywację wynosi 650 zł, natomiast dla klienta, który zakupił tylko aktywację w sieci Era, kara umowna wynosi 120 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. 

 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania 

  • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową 

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1. 

 5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

  5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (20):

Komentuj

Komentarze / 20

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  paweln pisze: 2003-05-06 14:15
  Kozacko, telefon z Matrixa już w Polsce... COOL! Brawa dla Ery! PS: Tani jest ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-06 14:18
  No i słowo ciałem się stało... Rewelacyjny, multimedialny, od dawna zapowiadany telefonik V200 w końcu na polskim rynku. Zaraz mnie zakrzyczycie, że co to niby za rewelacja, że przecież jest np. P800 itd... A ja Wam mówię - posłuchajcie jego dzwonków, zobaczcie jego wyswietlacz i wtedy pogadamy... Oczywiœcie nie jest on wolny od wad, ale która słuchawka ich nie ma... Ceny niestety, zgodnie z przewidywaniami, do najsypatyczniejszych nie należš. Ciekawe czy dla taryfy Moja 500 VIP jest jakaœ odrębna, niższa cena...
  0
 • Users Avatars Mini
  daniel1810 pisze: 2003-05-06 14:19
  ach te ceny... no cóżale nikt nie da takiego telefonu za 149zl
  0
 • Users Avatars Mini
  amapi3d pisze: 2003-05-06 14:23
  juz ten upusc 20zl byl lepszy
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-05-06 14:26
  no zeczywiscie telefonik jest niezly, dosyc lekki zgrabny no i wyswietlacz naprawde ciekawie wyglada...:)
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-05-06 14:29
  sorka ze troche odbiegne od tematu ale nie ma gdzie tego napisac, czemu nadal nie ma w bazie telefonow nowych modeli SE to juz zaczyna bydz troche podejzane...;):PPP
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-06 14:55
  "Jeżeli Abonent zmieni abonament na wyższy, wówczas pozostaje przy dodatkowym pakiecie minut, który otrzymał w momencie aktywacji." ??? Czyli jak aktywuję np. Medium 80 i zmienię taryfę na wyższą w okresie pierwszych 3 mies., to zachowam dodatkowe 80 min. do końca obowiązywania umowy??? Może to ktoś zinterpretować? To niby miałaby być jakaś forma zachęty/nagrody za zmianę taryfy na wyższą? Jakoś nie wierzę... (No, tak, GSManiac ma znów problemy...;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-05-06 14:56
  Samsung na razie drogi ale....ma wiele w wyposażeniu.
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-05-06 14:59
  GSManiac v200 juz jest w bazie...
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-05-06 17:28
  No i fajnie jeszcze troche i bedzie S300,a to jest jyz WYPAS!Era naprawde chce byc the best.
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-05-06 18:31
  hmm no moze era i chce byc najlepsza ale tylko w telefonach bo co do lojalnosci i klientow to niedorasta plusowi i Idei
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-05-06 19:32
  Trzeba będzie trochę poczekać aż cena spadnie do poziomu (przynajmniej dla mnie) akceptowalnego - powiedzmy 150-200 zł. A jak na dzień dobry chyba cena nie rzuca na kolana.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-06 19:36
  Athlon***: do tego poziomu, to cena nie spadnie zbyt szybko; vide: cena T100, która maleje naprawdę b. wolno, a w porównaniu z V200 odpada w przedbiegach - brakuje jej nawet gprs, o mms-ach nie wspominając.
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-07 13:09
  Samsung widac robi sie coraz bardziej konkurencyjny :) To dobrze przynajmniej bedzie w czym wybrać :)
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-18 20:17
  No jak na promocje to z cena troszke przegieli!No ale to jest wlasnie ta cala wasza era!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-18 20:19
  Dzabar no pod wzgledem wyswietlacza w tym fonei to Samsung goruje ale poki co maja jeszcze marke nei wyrobiona.Ale po Matrixie to sie zmieni!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-18 20:23
  szymon_ a bawiles sie nim bo chcialbym cos wiedziec o tym fonie?
  0
 • Users Avatars Mini
  kostek-turek pisze: 2003-05-20 20:08
  za taka cene czemu nie
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-06-04 11:34
  Fajny telefonik,ale 699zl w promocji za te sluchawke to troche za duzo. Poczekamy kilka mieciescy to sie na pewno to zmieni
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-08 21:51
  Super, ale chyba zgłupieli z tą cena.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: