Siemens A50 w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 81

Regulamin promocji "Siemens A50" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "Siemens A50" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 50,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15;
b) 15,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatu telefonicznego Siemens A50 wchodzącego w skład Zestawu wynosi 1,00 zł + 22% VAT.

6. Promocja "Siemens A50" trwa od 2 lutego 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 marca 2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Siemens A50" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Siemens A50": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "Siemens A50".

10. W Promocji "Siemens A50" oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

11. Rabat, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji, udzielany będzie przez pełnych 12 okresów rozliczeniowych od dnia aktywacji karty SIM. 

12. Wysokość rabatu, o którym mowa w pkt. 10 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa 

Sumaryczna wysokość rabatu w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji Miesięczna wysokość rabatu Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji
Czasami 10 96,00+ 22% VAT  8,00+ 22% VAT  17,00+ 22% VAT
Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 132,00+ 22% VAT  11,00+ 22% VAT  24,00+ 22% VAT
Czasami 150, Często 50, Non Stop 50 168,00+ 22% VAT  14,00+ 22% VAT  56,00+ 22% VAT
Często 100, Non Stop 100 192,00+ 22% VAT  16,00+ 22% VAT  94,00+ 22% VAT
Często 150, Non Stop 150 192,00+ 22% VAT  16,00+ 22% VAT  144,00+ 22% VAT
Non Stop 300  192,00+ 22% VAT  16,00+ 22% VAT  224,00+ 22% VAT

13. Klient, który kupił Zestaw w Promocji " Siemens A50", nie może w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej, z zastrzeżeniem treści pkt. 14 Regulaminu Promocji "Siemens A50", 

14. Jakakolwiek zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Siemens A50" powoduje zaprzestanie naliczania rabatu, o którym mowa w pkt.10 - 12.

15. W okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM, minuty oraz w przypadku taryf Czasami również SMSy wliczone w abonament, w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część okresu rozliczeniowego w którym trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.

16. Po zakończeniu 12 miesięcy, począwszy od dnia aktywacji karty SIM, opłaty abonamentowe naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM.

17. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji "Siemens A50", a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

18. W Promocji "Siemens A50" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

19. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

20. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

21. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 20, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

28. Promocja "Siemens A50" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

29. Klient biorący udział w Promocji "Siemens A50" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Siemens A50" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

31. Cena wymienionego w pkt. 5 aparatu telefonicznego, oferowanego na zasadach ogólnych wynosi 699,00 zł + 22% VAT.

32. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

33. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

34. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

35. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

36. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 33-35, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 22.

Opinie:

Opinie archiwalne (81):

Komentuj

Komentarze / 81

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 11:28
  Plusik już w sobie to ma Promocje jednosłuchawkowe,ja jednak radzę poczekać do ogłoszenia o Promocjach ktore być może bedą z okazji usługi Strefa Domowa.
  0
 • Users Avatars Mini
  dj_nokia pisze: 2003-02-01 11:29
  Wszystko fajnie i pięknie tylko ja osobiście żałuję, że nie jest to S55 z kamerką!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 11:34
  dj_nokia***za 1zł+vat...optymista do potęgi x;) Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  WojtekX pisze: 2003-02-01 11:56
  Jak już się bierze telefon z cyro, to jakiś konkretny, a nie dziadostwo z prepaida!! Chciałbym poznać kogoś kto go kupi w nonstop 300!!! :-))))
  0
 • Users Avatars Mini
  tomik pisze: 2003-02-01 12:05
  zgadzam sie z powyzszym...reakcja plusa na atrakcyjne telefony Ery jesdt zaskakujaca!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  dj_nokia pisze: 2003-02-01 12:12
  Kan: wiesz zawsze można sobie w końcu pomażyć ;)) Ale nawet jakby dali za 299 netto z Quick Pickiem w promocji dla ludu byłoby naprawdę good!! Pozdrawiam dj_nokia ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  olen pisze: 2003-02-01 12:16
  heh plus promuje fonki z którego nawet przedstawiciele Siemensa na Polske sie śmieją :)). Jak każdy Fonik Z klasy A ten też ma tylko zegarek ,budzik , wibre - szok ;/
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 12:27
  Dobrze, ze w ogole Plus cos robi, bo ostatnio to cos malo o nim slychac.
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-02-01 12:27
  gdyby to byl s55 to wszystkie salony plusa by sie rozlecialy tyle ludzi by bylo zainteresowanych !!
  0
 • Users Avatars Mini
  sqt pisze: 2003-02-01 12:37
  Plus chyba odklada na extra pensje dla kadry dyrektorskiej kosztem klientow. Albo odklada kase co by przeprowadzic mala rewolucje.
  0
 • Users Avatars Mini
  140777 pisze: 2003-02-01 12:58
  dobry dla kobiety
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-01 13:05
  sqt no dokładnie tez tak uwazam!bo nie wydaje mi sie zeby nie widzieli jak bardzo sa teraz do tyłu
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-01 13:06
  to musi byc celowe dzialanie, bo przeciez nie chca chyba zdobywac rynku przedpotopowymi taryfami i przestazalymi telefonami w promocji.Cos tu jest po prostu nie tak.
  0
 • Users Avatars Mini
  BARTAS pisze: 2003-02-01 14:09
  TELEFON WSAM RAZ DLA DZIECKA
  0
 • Users Avatars Mini
  kruki pisze: 2003-02-01 14:13
  A to raczezj kiepski telefon
  0
 • Users Avatars Mini
  marand pisze: 2003-02-01 14:18
  Nie jest to jakaś rewelacja, ale zawsze cos nowego sie dzieje, jakies zmiany i nowe telefoniki.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-02-01 14:24
  Dno a nie promocja :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 14:36
  _CISCO_dlaczego,nie każdy ma chęci na słuchawki za setki złotych,dla tych których nie stać na zakup prepaida słuchawka za zł i abo 17zł netto może być dobrym wyborem.
  0
 • Users Avatars Mini
  sowa pisze: 2003-02-01 14:50
  .......maly telefon za mala kase:).......calkiem rozsadna propozycja......szkoda ze skrocili okres z rabatem na abo do 12 miesiecy.....ale z drugiej strony to zawsze cos.........a sluchawka wyglada calkiem przyjemnie!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  trapi pisze: 2003-02-01 14:53
  Ale popatrzcie na to-ktos kupuje tani telefon (1zl+VAT), zamierza zadko dzwonic, wiec wybiera niska taryfe i co? No i placi 50zl+VAT za aktywacje... Poprostu smieszne.
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-02-01 15:02
  biedna wersja siemensa jak to klasa"a" nic ciekawego nawet jak by za darmo dawali
  0
 • Users Avatars Mini
  jakub007 pisze: 2003-02-01 15:11
  Ten telefon to badziewko, moj kumpel ma salon Pluskwy i bawilem sie tym fonem przez pare godzin. Nie oplaca sie kupic za taakie pieniadze. Jest duzo wiecej fajnych fonow w promocji.
  0
 • Users Avatars Mini
  marnet pisze: 2003-02-01 15:35
  Siemens A50 ma te same funkcje, co C45. Ten sam telefon w nowszej obudowie. Promocja do kitu... pod koniec 2002 roku w "podobnej" promocji byla znizka w abonamencie przez 18 m-cy, a teraz 12 m-cy. Plus sie cofa!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  power pisze: 2003-02-01 16:04
  szajstwo telefon za tyle kasy plus chyba zgupial jak by byl za 1zl to co innego bo to poprostu badziwe jak wszystkie siemensy klasy A.
  0
 • Users Avatars Mini
  power pisze: 2003-02-01 16:10
  aktywacja powinna byc gratis i niech sie plus cieszy ze taki telefon wciska.bo ludzie majacy troche szarych komorek napewno go nie kupia?
  0
 • Users Avatars Mini
  ciekaw pisze: 2003-02-01 16:21
  Aktywacja u wszystkich opów powinna być raczej symboliczna, bo to przyciąga ludzi. Znajomi ostatnio zrezygnowali z zakupu dwóch telefonów w Erze, bo 60 zł z vatem, to jednak trochę za dużo :-( W Plusie juz poszli jak widzę po rozum do głowy dając w wyższych taryfach niższą aktywację. A telefon? No cóż może to sa przedwiosenne porządki w magazynach? :-)))) trzeba zrobić miejsce nowym modelom :-)))))
  0
 • Users Avatars Mini
  bluetooth pisze: 2003-02-01 16:55
  znowu kiepska promocja...
  0
 • Users Avatars Mini
  trapi pisze: 2003-02-01 17:04
  ciekaw: zdaje sie, ze jakies 2 lata temu aktywacja w + dla wszystkich taryf (a dla czesto 15 na pewno) kosztowala 15zl+VAT. Wiec jak wy to mowicie, + sie cofa ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 17:35
  power***jest za 1zł,wiec idąc Twoim tokiem komentarza jest dobra,no prawie bo jeszcz vat;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Tribal pisze: 2003-02-01 18:03
  jakos plus nigdy mnie nie przekonywal!!!!!!!! teraz erea robi najwiecej! a idea jest dalej korzystna!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  rodrzer_przemysl pisze: 2003-02-01 18:08
  Telefonik jest super ale to jest plus wiec nie skorzystam
  0
 • Users Avatars Mini
  rodrzer_przemysl pisze: 2003-02-01 18:09
  ludzie nie zgadzam sie z wasz opinia ze to telefon dla dzieci czy konbiet trzeba isc z trendem mody i wogole byc nowoczesnym
  0
 • Users Avatars Mini
  cisCOoo pisze: 2003-02-01 18:17
  Kan : masz rację :) troszkę mnie poniosło. To wina nieprzespanej nocy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 18:49
  _CISCO_ To sie obudż,bo na GOL-u ciekawie się robi według mnie padnie rekord jeżeli teraz będą jakieś promocje,to i tak nikogo nie bedzie obchodziło co się w nich kryje liczyć się będzie tylko firma Samsung.To dopiero reklama zasięg ogólnopolski ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  bayern pisze: 2003-02-01 19:48
  Ten aparat jest dobry do pre-paida!Kiedy w Tak-Taku?
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2003-02-01 19:53
  dziwna ta promocja, jeden telefon tylko, teraz się pewnie jeszcze pojawi S55 dla ludu w kolejnej takiej promocji za kilka dni
  0
 • Users Avatars Mini
  baronek1 pisze: 2003-02-01 19:54
  Chora promocja.. telefon to jakies nie porozumienie, on powinien byc w promocji w simplusie w cenie podobnej do c45! Czemu to sie nazywa 50? przecie to seria 45 (podobnie jak mt50 i m50 - ale to juz fajne fony sa..) Plus sie cofa i to strasznie, znizka za abonament to nie wszystko, minuta rozmowy 2,20 to troche za duzo jest!
  0
 • Users Avatars Mini
  dlugi.pl pisze: 2003-02-01 20:06
  Ten telfon dobry jest dla mojej 2 letniej siostry, do zabawy z kolezankami. To juz mogli dac go do Simplusa za jakies 199 netto, moze ktos by go kupowal.
  0
 • Users Avatars Mini
  dlugi.pl pisze: 2003-02-01 20:07
  ale z drugiej strony jak ludzie kupuja A35 za 242,78 to moze ktos sie skusi na ta male go...no
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:34
  moze ktos sie skusi, a moze nie, ja na pewno nie :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  spinacz pisze: 2003-02-01 20:35
  kiedy plus wprowadzi naliczanie 1 sekundowe ??
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:38
  WojtekX: buahahahahehehe moze i ktos go wezmie w non stop 300, jakis fanatyk tego modelu, chociaz nie jest on telefonem kultowym :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:43
  140777: a dlaczego dobry dla kobiety, bo ma vibre?? bo piekny to on na pewno nie jest, a kalendarzyka nie ma hiehieh ;-))) Zostaje tylko prostota obslugi, ale tego nie wiem, bo nie mialem go w lapkach :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:47
  Pawcio: ale finansowo plus najlepiej sobie radzi, wsrod opinii ktore slyszalem plus uwazany jest za najbardziej prestizowa siec skupiajaca najbogatszych klientow i do tego duze zyski z firm :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:48
  9876: ja bym wzial za darmo :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:50
  jakub007: jak tak piszesz to chyba wiesz :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:51
  power: a za ile on jest jak nie za 1zł?? chyba ze chodzi Ci o cene bez cyrografu, ale w to chyba sam nie wierzysz :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:54
  ciekaw: aktywacja to jest dodatkowy ukryty zysk dla opa, ale z tego co piszesz, to sa osoby, ktore zwracaja na to uwage, ale ja sadze ze wiekszosci to nie zniecheca :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:55
  rodrzer_przemysl: Twoje opinie sa conajmniej kontrowersyjne :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 21:01
  spinacz: slyszalem dwie informacje, jedna ze program bilingowy plusa pozwala maximum na 15sek taktowanie, a druga, ze dla tych systemow to zaden problem, wiec sam jestem w kropce, moze ktos z Was nam pomoze?? :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-02-01 21:03
  czy mi sie zdaje czy A50 to z najnizszego segmentu fon???Bo te oznaczenia w simensie to podobnie jak w mercedesie a wiadomo a klas najslabsza i poza tym to o ile sie nie myle w pre-paidzie cos takiego chodzi??? Zdzierus oszalal???
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-02-01 21:06
  ***spinacz** jesli chcesz wiedziec kiedy plus wprowadzi taktowanie sekundowe to spytaj **wlo** proroka +, ktory przepowiada nowe Lepsze Taryfy sieci z ironicznym usmiechem;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  trapi pisze: 2003-02-01 22:04
  sapero: mowisz "duze zyski z firm", ale np. RMF FM od nich ucieklo.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-02-01 22:40
  Kan : ja to podziękuję Państwu :)
  0
 • Users Avatars Mini
  l_s pisze: 2003-02-02 00:04
  skomentuje to w jeden sposób: "Osiedle nowobogackich. Dzieci bawia sie w piaskownicy, wykopujac dziure telefonami komorowymi. Nagle jedno z nich trafia na kamien i jego komorka lamie sie. Dzieci w smiech. - No i co sie smiejecie?! Jutro tatus kupi mi nowy, lepszy! - placze nieszczesny malec. - Ale dzisiaj, jak ostatni wiesniak bedziesz piasek kopal lopatką! " [tatuś kupi mu A50 w plusie :P] ; sapero***: CZY CI SIE TAK TEN SAMSUNG PODOBA??? - DAJ SOBIE NA LUZ - TO MOŻNA W MNIEJSZEJ ILOŚCI POSTÓW ZMIEŚCIĆ - jak nie potrafisz zapamiętać co chcesz napisać, to pisz sobie na kartce, albo w notatniku - 9 komentarzy pod rząd to moim zdaniem lekka przesada
  0
 • Users Avatars Mini
  baronek1 pisze: 2003-02-02 00:15
  Wiecie na co oni licza? Otóz a50 to dosc nowa słuchawka na naszym rynku, przyjdzie jakis nie wiadomo kto i popatrzy.. A50.. brzmi dobrze, kupie.. :)) ale pozatym to plus oszalał
  0
 • Users Avatars Mini
  Piter pisze: 2003-02-02 00:40
  W koncu siemens a50 u nas. Tania aczkolwiek wystarczajaca w zupelnosci sluchaweczka.
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-02 02:40
  Sluchawka jak sluchawka, ale poza tym nic nowego. Musze sprawdzic co tak dokladnie ma w sobie ten siemens A50.
  0
 • Users Avatars Mini
  mirpyp pisze: 2003-02-02 10:42
  Lekka przesada. Ten Siemens byl dobry, ale rok temu, nie teraz , kiedy operatorzy maja takie cacka jak Motorola 720i.
  0
 • Users Avatars Mini
  eliop pisze: 2003-02-02 11:54
  Telefon bez funkcji - napewno szybko pokaze sie w PREPAIDACH.
  0
 • Users Avatars Mini
  mad99 pisze: 2003-02-02 13:11
  Ciekawe kto to kupi jeśli w tej samej cenie jest np. m50 który jest dużo bogatszy :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Dilvish pisze: 2003-02-02 14:16
  Nie jest to telefon super nowoczesny, wiec nie jest to jakas super oferta... Zobaczymy jaka bedzie jego cena na karte...
  0
 • Users Avatars Mini
  rashka pisze: 2003-02-02 17:15
  nigdy ni ekupilbym tego dziadostwa lepiej dolozyc nawet i 100 zł ale kupic cos lepszego
  0
 • Users Avatars Mini
  munder80 pisze: 2003-02-02 18:14
  Plus GSM jak zawsze ma najlepszez promocje jeżeli chodzi o telefony. Ale nie ma to jak Nokia.
  0
 • Users Avatars Mini
  Okota pisze: 2003-02-02 18:28
  zadna rewela za cyro na 2 lata... jakby bylo na 6mies...
  0
 • Users Avatars Mini
  nokiamobile pisze: 2003-02-02 20:17
  Który to jest ten Siemens A 50??? Są jakieś zdjęcia????????????
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-02 21:57
  nokiamobile: zobacz do dzilu Telefony na GOL-u.
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy_256 pisze: 2003-02-02 23:26
  Telefon taki sobie. Pewnie wnet bedzie w zestawach pre-paid
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2003-02-02 23:44
  też mi promocja :-P
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-03 02:40
  l_s: zapewniam, ze pamiec mam dobra...
  0
 • Users Avatars Mini
  parys pisze: 2003-02-03 08:21
  Pewnie niedlugo bedzie w simplusie. Za jakiej 249 netto.
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2003-02-03 10:03
  Cieniutki fon, ale za tę kase spoko.
  0
 • Users Avatars Mini
  NoName88 pisze: 2003-02-03 10:52
  Po raz kolejny znalazło się wielu, którzy przy okazji jakiegoś newsa potrafią tylko ponarzekać na operatora. Tym razem padło na Plusa. Tylko dlatego, że rozszerzył ofertę promocji \"Abonamentowej\" o jeden model telefonu, w dodatku za 1 zł. Czy to takie złe? Operator idzie w kierunku mniej zamożnych i wymagających klientów. Jestem świadomy, że większość bywalców gsmonline wybrałoby inny telefon (ja zresztą także), ale zupełnie inne tendencje są w punktach sprzedaży. Tak naprawdę niekoniecznie najlepiej musi się sprzedawać to co jest najlepsze. Wszystko zależy od dobrej reklamy i ceny telefonu. Klient przychodząc do sklepu pyta przede wszystkim o \"najtańszy telefon\" lub \"ten, który teraz reklamują\". Mniejszą część klienteli obchodzą funkcje użytkowe telefonu, bardziej co najwyżej zwraca sie uwagę na wygląd zewnętrzny.
  0
 • Users Avatars Mini
  NoName88 pisze: 2003-02-03 10:52
  Więc dajcie sobie spokój z krytyką operatora za to, iż wprowadził akurat A50 do sprzedaży. Do dziś ludzie kupują 3310, mimo, iż w tej samej praktycznie cenie można kupić 3410 czy 3510. W Simplusie w obniżce noworocznej sprzedawały się Motorole M3588, które nawet w stosunku do A50 są antykami. Dlaczego się sprzedawały? Po prostu nawet na takie telefony jest zapotrzebowanie czy się to komuś podoba czy też nie. Bardziej swoje żale kierujcie do ludzi, którzy kupują telefony \"bez pojęcia\" i rozeznania rynku aparatów.
  0
 • Users Avatars Mini
  przemol pisze: 2003-02-03 11:28
  Plusik powinien podnies ceny telefonow kupowanych w promo a obnizyc ceny rozmow.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-02-03 14:16
  A gdzie sa fotki tego siemensa??!
  0
 • Users Avatars Mini
  jola0042 pisze: 2003-02-03 16:16
  W prepaidzie bedzie za jakies 350 zl
  0
 • Users Avatars Mini
  lara pisze: 2003-02-03 16:49
  wszystko pięknie tylko jak ten aparat wyglada??
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-03 17:50
  No calkiem calkiem ale bez rewelacjii A50 to taki lowend ale jak bedzie tani to moze bedzie mial wziecie!
  0
 • Users Avatars Mini
  sowa pisze: 2003-02-04 00:39
  BOSSY***** ....w dziale telefony pod magiczna nazwa SIEMENS!!!!! :)
  0
 • Users Avatars Mini
  lm pisze: 2003-02-07 23:22
  Nawet fajny za takie pieniadze
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: