Skonsolidowane wyniki finansowe PTC za drugi kwartał 2001 roku

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 0

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.  ogłosiła w dniu dzisiejszym swoje wyniki za drugi kwartał 2001 roku. Prezentowane dane są przedstawione według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("IAS") i wyrażone w PLN.

  • Liczba nowych abonentów przyłączonych do sieci Era w drugim kwartale 2001 roku osiągnęła poziom 400 tysięcy, czyli o 7,6% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sumie na koniec drugiego kwartału 2001 roku PTC posiadała 3,3 miliona klientów, co oznacza wzrost o 47,7% w porównaniu do pierwszego półrocza 2000 roku. 

  •  PTC utrzymała pozycję lidera na polskim rynku telefonii komórkowej z 43,7% udziałem w rynku klientów płacących abonament (post-paid)

  •  Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał 2001 roku wyniosły 1.060,1 miliona złotych, co oznacza wzrost o 19,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz wzrost o 8,0% w porównaniu do pierwszego kwartału 2001 roku.

  • Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży wzrósł do poziomu 40,3% w drugim kwartale 2001 roku i był wyższy od wskaźnika EBITDA do przychodów ze sprzedaży za drugi kwartał 2000 roku (28,5%).

  • W drugim kwartale 2001 roku PTC odnotowała zysk netto w wysokości 215,4 miliona złotych, w porównaniu do straty netto w wysokości 174,2 miliona złotych poniesionej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  • Średni przychód na klienta (ARPU) w drugim kwartale 2001 roku wyniósł 104,3 złotego, co oznacza niewielki spadek w porównaniu do pierwszego kwartału 2001 roku, kiedy wskaźnik ARPU wyniósł 104,9 złotego. 

  • Wskaźnik "churn" oznaczający przymusowe bądź dobrowolne odłączenie klienta od sieci wynosił 1,8% miesięcznie.

Przychody

W drugim kwartale 2001 roku oprócz typowych źródeł przychodów, takich jak miesięczne opłaty abonamentowe, sprzedaż usług telefonicznych, przychody z tytułu transmisji danych oraz wykorzystania kuponów w systemie Tak Tak, opłaty za aktywację w sieci i przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów, PTC uzyskała możliwość realizowania przychodów z tytułu rozmów międzynarodowych transmitowanych siecią należącą do Telekomunikacji Polskiej S.A. a kończących się w sieci Era. W drugim kwartale 2001 roku 0,9% przychodów ze sprzedaży ogółem stanowiły przychody wynikające z decyzji Urzędu Regulacji Telekomunikacji z dnia 28 maja 2001 roku umożliwiającej udział operatorów sieci telefonii komórkowej w przychodach z tego tytułu.Przychody ze sprzedaży ogółem za drugi kwartał 2001 roku wyniosły 1.060,1 miliona złotych (265,9 miliona USD), co oznacza wzrost o 173.2 miliona złotych (43,4 miliona USD), czyli 19,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to także wzrost o 8,0% w porównaniu do pierwszego kwartału 2001 roku, kiedy przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 981,2 miliona złotych (246,1 miliona USD).Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 21,2% z 831,2 miliona złotych (208,5 miliona USD) w drugim kwartale 2000 do 1.007,2 miliona złotych (252,6 miliona USD) w drugim kwartale 2001 roku. W porównaniu do drugiego kwartału 2000 roku przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów spadły o 5,0% do poziomu 52,9 miliona złotych (13,3 miliona USD) z 55,7 miliona złotych (14,0 milionów USD)w drugim kwartale 2000 roku. Przy założeniu utrzymania się obecnej sytuacji ekonomicznej w Polsce, jak również zakładanego tempa wzrostu rynku telefonii komórkowej w Polsce, PTC uważa, że jej przychody w roku 2001 powinny wzrosnąć o około 20% w porównaniu do przychodów jakie Spółka osiągnęła w roku ubiegłym.

Średni przychód na abonenta (ARPU)

Średni przychód na klienta (ARPU) w drugim kwartale 2001 roku wyniósł 104,3 złotego (26,2 USD) i ustabilizował się na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału 2001 roku, kiedy ARPU wyniosło 104,9 złotego (26,3 USD). Wartość ta oznacza jednak spadek wskaźnika ARPU w stosunku do drugiego kwartału 2000 roku o 20,3%, kiedy wskaźnik wynosił 130,9 złotego (32,8 USD). Spadek wskaźnika w ciągu ostatniego roku jest wynikiem wprowadzenia nowych planów taryfowych w czwartym kwartale 2000 roku. Ta decyzja pozwoliła jednak PTC na zachowanie udziału w rynku telefonii komórkowej oraz zwiększenie udziału klientów systemu pre-paid w ogólnej liczbie abonentów sieci Era. ARPU pochodzący od klientów płacących abonament wyniósł w drugim kwartale 2001 roku 135,4 złotego (34,0 USD), zaś ARPU od klientów systemu Tak Tak kształtował się 37,0 złotych (9,3 USD). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki ARPU dla obu segmentów rynku telefonii komórkowej wynosiły odpowiednio 132,3 złotego (33,2 USD) oraz 37,1 złotego (9,3 USD).

Koszty sprzedaży

W drugim kwartale 2001 roku koszty sprzedaży wyniosły 619,6 miliona złotych (155,4 miliona USD) wobec 564,7 miliona złotych (141,6 miliona USD) za ten sam okres roku ubiegłego. Oznacza to wzrost o 9,7%. Porównując koszty sprzedaży do pierwszego kwartału 2001 roku kiedy koszty sprzedaży wyniosły 619,4 miliona złotych (155,4 miliona USD), widoczna jest stabilizacja.Koszty sprzedaży zawierają koszty sprzedaży usług oraz koszty sprzedaży telefonów i akcesoriów. Koszty sprzedaży usług wzrosły w drugim kwartale 2001 roku o 14,7% z 341,5 miliona złotych (85,6 miliona USD) w drugim kwartale 2000 roku do 391,5 miliona złotych (98,2 miliona USD) w drugim kwartale roku 2001. Koszty sprzedaży telefonów i akcesoriów wzrosły o 2,1% z 223.3 miliona złotych (56,0 milionów USD) w drugim kwartale 2000 roku do 228,0 milionów złotych (57,2 miliona USD) w drugim kwartale roku 2001. Minimalny wzrost powyższych kosztów wynikał ze zwiększającej się liczby klientów (wzrost o 7,6%), czego efekt został złagodzony spadkiem ceny sprzedaży telefonów i akcesoriów, zmianą struktury abonentów PTC polegającą na wzroście udziału klientów korzystających z systemu Tak Tak oraz również tych klientów, którzy kupują jedynie kartę prepaid, a w aparat telefoniczny zaopatrują się na rynku wtórnym.Koszty sprzedaży za drugi kwartał 2001 roku zawierały 40,3 miliona złotych (10,1 miliona USD) kosztów związanych z utrzymaniem klienta zwłaszcza kosztów programu wymiany aparatów ( handset replacement ) oraz kosztów reklamy.

Marża brutto

W drugim kwartale roku 2001 marża brutto wyniosła 440,5 miliona złotych (110,5 miliona USD), zaś w drugim kwartale 2000 roku wyniosła 322,2 miliona złotych (80,8 miliona USD). W porównaniu do pierwszego kwartału 2001 roku marża brutto wzrosła o 21,8% z poziomu 361,8 miliona złotych (90,7 miliona USD)Marża brutto na sprzedaży stanowiła odpowiednio 41,6% i 36,3% przychodów ze sprzedaży odpowiednio w drugim kwartale 2001 roku i w drugim kwartale 2000 roku. 

Wynik na działalności operacyjnej

W drugim kwartale 2001 roku PTC zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 250,8 miliona złotych (62,9 miliona USD), co oznacza wzrost o 99,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy zysk na działalności operacyjnej wyniósł 126,0 milionów złotych (31,6 miliona USD). Zysk na działalności operacyjnej wzrósł w drugim kwartale 2001 roku o 61,9%, czyli 95,8 miliona złotych (24,0 milionów USD) ze 155,0 milionów złotych (38,9 miliona USD) w pierwszym kwartale bieżącego roku.Zysk na działalności operacyjnej Spółki w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem wzrósł w drugim kwartale 2001 roku do poziomu 23,7% z 14,2% i 15,8% odpowiednio w drugim kwartale 2000 i w pierwszym kwartale 2001 roku.Wzrost zysku na działalności operacyjnej wynika z 8,0% wzrostu przychodów ze sprzedaży i jest skutkiem braku zmian kosztów sprzedaży oraz spadku kosztów operacyjnych o 8,3% w porównaniu do pierwszego kwartału 2001 roku. Spadek kosztów operacyjnych zawdzięczamy w głównej mierze 12,7% spadkowi kosztów reklamy oraz jednorazowemu rozliczeniu dużego kontraktu z dostawcą sprzętu sieciowego. 

Koszt pozyskania klienta

W drugim kwartale 2001 roku średni koszt pozyskania klienta w PTC wzrósł do 558,9 złotego (140,2 USD). Dla porównania w drugim kwartale 2000 roku poziom kosztów pozyskania klienta wyniósł 617,7 złotego (154,9 USD), zaś w pierwszym kwartale 2001 roku odpowiednio 635,1 złotego (159,3 USD). Średni koszt pozyskania klienta płacącego abonament spadł z 937,3 złotego (235,1 USD) w pierwszym kwartale 2001 roku do 837,3 złotego (210,0 USD) w drugim kwartale 2001 roku. Dla klientów w systemie Tak Tak poziom kosztów wynosił odpowiednio 185,9 złotego (46,6 USD) w drugim kwartale 2001 roku i 186,2 złotego (26,7 USD) w pierwszym kwartale 2001 roku. Spadek średniego kosztu pozyskania klienta dla PTC jest wynikiem stale wzrastającej proporcji liczby klientów systemu pre-paid wśród nowo pozyskiwanych klientach sieci Era, jak również wprowadzenia w drugim kwartale bieżącego roku procedury ścisłej kontroli zarządczej w wydatkach związanych z procesem pozyskiwania nowych użytkowników.

Wzrost EBITDA

EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami finansowymi, amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) za drugi kwartał 2001 roku wyniosła 427,5 miliona złotych (107,2 miliona USD) w porównaniu do 252,6 miliona złotych (63,4 miliona USD) za ten sam okres 2000 roku. Wzrost wskaźnika EBITDA o 69,2% jest wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży o 19,5% i odpowiednio spadku kosztów sprzedaży o 9,7% w porównaniu do drugiego kwartału 2000 roku. Na tak dobry wynik wpłynęło również utrzymywanie na niskim poziomie wskaźnika "churn", stabilizacja kosztów nieściągalnych należności oraz spadek kosztów pozyskania klienta w stosunku do kosztów ogółem. W porównaniu do pierwszego kwartału 2001 roku wskaźnik EBITDA wzrósł o 31,7% z poziomu 324,5 miliona złotych (81,4 miliona USD)Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży netto wzrósł o 11,8 punktu procentowego i wyniósł 40,3% w drugim kwartale 2001 w porównaniu do 28,5% w analogicznym okresie roku 2000.PTC oczekuje, że wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży ogółem za cały rok 2001 powinien osiągnąć poziom 37,0%.

Koszty finansowe

W drugim kwartale 2001 roku koszty odsetek netto wyniosły 117,7 miliona złotych (29,5 miliona USD) w porównaniu do 125,5 miliona złotych (31,5 miliona USD) w drugim kwartale 2000 roku i 117,6 miliona złotych (29,5 miliona USD) w pierwszym kwartale bieżącego roku. Spadek kosztów odsetek jest spowodowany zarówno dalszą aprecjacją polskiej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego oraz euro, jak również spadkiem stóp procentowych od kredytów złotowych. Poziom odsetek zapłaconych gotówkowo (tzw. "cash interest paid, net") w pierwszym półroczu 2001 roku wyniósł 90,6 miliona złotych (22,7 miliona USD).W drugim kwartale roku 2001 wartość złotego wobec dolara amerykańskiego oraz euro nadal wzrastała. Na dzień 30 czerwca 2001 roku kurs złotego kształtował się na poziomie 3,9871 złotego za dolara oraz 3,3783 złotego za euro. Wzrost wartości złotego pozwolił na osiągnięcie zysku netto z tytułu różnic kursowych w drugim kwartale 2001 roku na poziomie 139,2 miliona złotych (34,9 miliona USD). Dla porównania w drugim kwartale roku 2000 PTC wykazała stratę netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 178,4 miliona złotych (44,7 miliona USD). Zyski z tytułu różnic kursowych netto zawierają w sobie stratę z tytułu zrealizowanych transakcji w wysokości 58,4 miliona złotych (14,6 miliona USD). Pozostała cześć to niezrealizowane zyski kursowe wynikające z wyceny finansowych aktywów i pasywów denominowanych w walutach obcych.W pierwszym kwartale 2001 roku PTC wprowadziła nowy Międzynarodowy Standard Rachunkowości IAS 39- Financial Instruments: Recognition and Measurement. W wyniku wprowadzenia tego standardu zmiany w wartości godziwej instrumentów pochodnych wbudowanych w obligacje PTC oraz inne kontrakty denominowane w walutach obcych wykazywane są w rachunku zysków i strat jako pozostałe koszty bądź przychody finansowe. Na dzień 30 czerwca 2001 roku Spółka wykazała pozostałe koszty finansowe z tego tytułu w wysokości 12,5 miliona złotych (3,1 miliona USD)Zysk netto z tytułu dodatnich różnic kursowych, niższe koszty odsetek netto oraz pozostałe przychody finansowe spowodowały, że PTC osiągnęła w drugim kwartale 2001 roku zysk netto na operacjach finansowych w wysokości 13,9 miliona złotych (3,5 miliona USD) w porównaniu do straty netto na operacjach finansowych w wysokości 304,0 milionów złotych (76,2 miliona USD) w drugim kwartale 2000 roku.W celu kontrolowania ryzyka kursowego i kosztów odsetkowych PTC wprowadziła na początku 2000 roku politykę zabezpieczającą ("hedging policy"), która jest stale monitorowana i ulepszana.

Koszty należności wątpliwych

Zdecydowana polityka windykacji należności w PTC i zwiększający się udział klientów systemu Tak Tak pozwoliła na obniżenie kosztów związanych z wątpliwymi i straconymi należnościami w stosunku do przychodów ze sprzedaży, z 4,5% na koniec drugiego kwartału roku 2000 do 2,3% na koniec drugiego kwartału roku 2001. Polityka windykacji należności polega na stałym monitorowaniu sklepów i salonów firmowych, dealerów, przedstawicielskich punktów sprzedaży, a także abonentów. 

Wynik netto

Bardzo dobry wynik osiągnięty na działalności operacyjnej oraz wzrost wartości złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro w drugim kwartale 2001 roku, umożliwił PTC odnotowanie w drugim kwartale 2001 roku zysku netto w wysokości 215,4 miliona złotych (54,0 milionów USD) w porównaniu do straty netto w wysokości 174,2 miliona (43,7 miliona USD) w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dla porównania w pierwszym kwartale 2001 roku PTC odnotowała zysk netto w wysokości 136,7 miliona złotych (34,3 miliona USD).

Płynność finansowa

Na dzień 30 czerwca 2001 roku na saldo zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe reprezentowane przez Deutsche Bank składała się transzą złotowa w wysokości 953,0 milionów złotych (239,0 milionów USD) i transzą walutowa w wysokości 83,0 milionów euro (70,3 miliona USD). Wolne środki dostępne zgodnie z umowa kredytową, a których PTC na dzień 30 czerwca 2001 roku nie wykorzystało wynosiły około 285,0 milionów euro (241,0 milionów USD).Zadłużenie całkowite Spółki("total debt") na dzień 30 czerwca 2001 roku wynosiło 4.563,5 miliona złotych (1.144,6 miliona USD). Na kwotę tą składało się 40,1 miliona złotych (10,1 miliona USD) zadłużenia krótkoterminowego ("total current debt") i 4.523,4 miliona złotych (1.134,5 miliona USD) zadłużenia długoterminowego ("total long term debt") . Dnia 8 maja 2001 roku PTC wyemitowała zabezpieczone, podporządkowane obligacje opiewające na kwotę 200 milionów euro z kuponem 10,875% płatnym co pół roku każdego 31 stycznia i 31 lipca począwszy od 31 lipca 2001 roku. Termin zapadalności tych obligacji przypada na dzień 1 maja 2008 roku, obligacje są parri passu z pozostałymi obligacjami wyemitowanymi przez PTC w 1997 i 1999 roku. PTC zakłada, że wpływy z emisji wraz z dodatkowym finansowaniem z tytułu kredytu bankowego udzielonego w lutym bieżącego roku przez konsorcjum bankowe reprezentowane przez Deutsche Bank zaspokoi wszystkie plany inwestycyjne i kapitałowe Spółki do roku 2002, włączając w to kolejne płatności rat koncesji UMTS.

Dane operacyjne

Wzrost liczby abonentów

W drugim kwartale 2001 roku PTC pozyskała 399,704 nowych klientów ("przyłączenia brutto"), czyli o 7,6% więcej niż w podobnym okresie roku 2000, co pozwoliło zwiększyć liczbę klientów PTC do 3,3 miliona. W sumie na koniec drugiego kwartału 2001 roku PTC posiadała 3.317.002 klientów. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2000, kiedy liczba klientów PTC wynosiła 2.245.339 jest to wzrost o 47,7%.Wśród nowych klientów znalazło się 228,867 osób płacących abonament i 170,837 użytkowników systemu Tak Tak. W porównywalnym okresie roku 2000 wśród nowych klientów znalazło się odpowiednio 257,596 osób płacących abonament i 113,774 użytkowników systemu Tak Tak. Zmiana w strukturze nowych klientów PTC (mniejsza proporcja klientów płacących abonament) jest spowodowana pogarszającą się sytuacją polskiej gospodarki oraz zmianami w preferencjach klientów, którzy coraz chętniej korzystają z oferty pre-paid, która nie wymaga podpisania długoterminowej umowy. Podobne tendencje są charakterystyczne dla całego rynku usług telefonii bezprzewodowej w Polsce, o czym może świadczyć udział PTC w segmencie post-paid na polskim rynku, który utrzymuje się na stałym poziomie. Struktura abonentów PTC na koniec czerwca 2001 roku kształtowała się w sposób następujący: liczba użytkowników systemu post-paid wynosiła 2.229.630, czyli o 28,6% więcej niż na koniec drugiego kwartału 2000 roku (1.733.742 abonentów). Liczba użytkowników systemu Tak Tak wynosiła 1.087.372 to jest 32,8% wszystkich abonentów sieci Era. Dla porównania na koniec drugiego kwartału 2000 roku z systemu Tak Tak korzystało 511.597 osób, czyli 22,8% wszystkich abonentów PTC Według danych PTC całkowity rynek telefonii bezprzewodowej wzrósł o kolejne 10% w drugim kwartale 2001 roku, co oznacza 21,3% penetrację całej populacji Polski. Łącznie wszyscy operatorzy telefonii cyfrowej obsługują około 8,2 miliona abonentów. Klienci PTC stanowią około 40,3% ogólnej liczby użytkowników telefonii komórkowej w naszym kraju, co stawia Spółkę na pierwszym miejscu wśród firm oferujących tego typu usługi w Polsce.

Wskaźnik "churn"

Na koniec drugiego kwartału 2001 roku wskaźnik "churn" oznaczający przymusowe bądź dobrowolne odłączenie klienta od sieci wyniósł 1,8%. Wynik ten jest nieco gorszy w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego, lecz nadal dużo lepszy od wskaźnika "churn" na koniec drugiego kwartału roku 2000.Średni miesięczny wskaźnik "churn" dla klientów płacących abonament wyniósł 2,4% zaś dla klientów systemu Tak Tak 0,5%. Analizując wysokość wskaźnika dla klientów systemu Tak Tak należy wziąć pod uwagę zmianę polegającą na przedłużeniu okresu po jakim nieaktywni klienci ci są odłączani od sieci z sześciu do dwunastu miesięcy, co podyktowane było wymaganiami rynku. Liczba odłączeń klientów pre-paid zaczęła wzrastać w ciągu drugiego kwartału 2001 roku ze względu na fakt, iż w maju 2001 roku zakończył się okres przedłużenia kuponów dla klientów, którzy nie byli aktywni pod koniec ubiegłego roku. Z kolei wzrost liczby odłączeń klientów z segmentu post-paid wynika z faktu, iż w drugim kwartale bieżącego roku PTC rozpoczęła weryfikację umów klientów taryfy Halo wprowadzonej w pierwszym kwartale 1999 roku, która w drugim kwartale roku 1999 przyciągnęła około 262 tysięcy nowych abonentów do sieci Era. W drugim kwartale 2001 roku zaczęły wygasać pierwsze standardowe umowy, a klienci tej taryfy mogą bez dodatkowych opłat opuścić sieć Era bądź przenieść się do segmentu pre-paid. W celu zmniejszenia wskaźnika "churn" w tej taryfie Spółka zdecydowała się na uruchomienie szeregu programów uatrakcyjniających ofertę sieci. Pomimo wzrostu wskaźnika "churn" w drugim kwartale 2001 roku w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego wskaźnik "churn" jest nadal stosunkowo niski. Wynik ten jest głównie efektem zmiany polegającej na przedłużeniu okresu po jakim klienci systemu Tak Tak są odłączani od sieci, uruchomienia programu stałego klienta "Stokrotka", wprowadzenia nowych planów taryfowych, segmentacji rynku oraz szerokiej oferty dodatkowych usług. Dowodzi on wzrastającego poziomu satysfakcji klientów, jak również zaangażowania Spółki w działania mające na celu oferowanie najwyższej jakości usług.

Minutes of Use (Średni miesięczny czas rozmów)

W drugim kwartale 2001 roku średni, miesięczny czas rozmów, przypadający na klienta (Minutes of Use - MOU) osiągnął wartość 165 minut, wobec 150 minut w pierwszym kwartale bieżącego roku. Również w porównaniu do drugiego kwartału 2000 roku wskaźnik MOU wzrósł z poziomu 161 minut. Średni miesięczny czas rozmów w pierwszym kwartale roku 2001 wyniósł 202 minuty dla klientów płacących abonament i 84 minuty dla klientów systemu Tak Tak. Wzrost średniego miesięcznego czasu rozmów zawdzięczamy głównie strategii PTC, która łączy wolne minuty zawarte w planach taryfowych z wolnymi minutami dodawanymi w różnych promocjach stymulując w ten sposób wzrost wykorzystania telefonów komórkowych. Długofalowym celem jest zmiana przyzwyczajeń klientów, którzy powinni powoli odchodzić od sieci stacjonarnych i przenosić się do sieci Era.

Wzrost ilości wysyłanych krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

W drugim kwartale roku 2001 średnia liczba krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych z PTC wzrosła do poziomu około 12 wiadomości na klienta miesięcznie, w porównaniu do około 11 wiadomości na klienta miesięcznie w pierwszym kwartale bieżącego roku. Klienci płacący abonament wysyłają średnio trochę ponad 12 wiadomości miesięcznie, zaś klienci systemu Tak Tak około 10 SMS'ów.

Rozbudowa sieci

W ciągu drugiego kwartału 2001 roku, PTC zakończyła rozwój sieci szkieletowej SDH, której długość wynosi obecnie 3.600 kilometrów i która łączy 12 największych obszarów urbanizacyjnych w naszym kraju.Sieć SDH pozwoliła zmniejszyć uzależnienie PTC od dzierżawy łączy od TP S.A., co znalazło swoje odbicie w zmniejszeniu kosztów sprzedaży z tytułu dzierżawy łączy. Koszty te spadły o 53,1% z 40,7 miliona złotych (10,2 miliona USD) w drugim kwartale 2000 roku do poziomu 19,1 miliona złotych (4,8 miliona USD) w drugim kwartale roku 2001.Wartość inwestycji PTC w sieć szkieletową SDH osiągnęła na koniec na dzień 30 czerwca 2001 roku poziom 43,4 miliona euro (36,8 miliona USD). PTC rozbudowuje także swoją sieć GSM, aby zwiększyć pojemność sieci i nadal podnosić wysoką jakość usług. Zapisy koncesji wymagają od PTC pokrycia 90,0% powierzchni kraju do czerwca 2004 roku siecią GSM 900 i GSM 1800. Wymagania te PTC już spełniła i na koniec czerwca 2001 roku wskaźnik pokrycia geograficznego wynosił 95,16%, zaś wskaźnik pokrycia populacji 99,15%.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: