SNICKERS MOBILE - kolejny polski MVNO

Newsy
Opinie: 38

MNI Mobile poinformowało, że 21 kwietnia 2008 r. rozpoczęło wprowadzanie na rynek marki SNICKERS MOBILE, projektu realizowanego we współpracy z MARS Polska sp. z o.o., będącej częścią MARS Incorporated. Umowa dotycząca projektu została zawarta na 5 lat.
SNICKERS MOBILE jest ofertą telefonii mobilnej prepaid będącą częścią programu marketingowego globalnej marki SNICKERS. Projekt jest adresowany do grupy 100 tysięcy wybranych uczestników projektów promocyjnych związanych z marką SNICKERS, co przy założonym modelu oznacza, że staną się oni w jednym czasie pełnoprawnymi abonentami tej sieci MVNO. Harmonogram działań zakłada, że cała grupa pierwszych abonentów SNICKERS MOBILE, będzie mogła korzystać z pełnej oferty usług mobilnych jeszcze przed wakacjami.

Serwis internetowy nowego operatora: www.snickersmobile.pl

Proces zakupu karty:

  1. zakup Snickers lub Snickers Super w promocyjnym opakowaniu

  2. wysłanie sms z kodem na numer 70040.

  3. rejestracja na snickersmobile.pl

  4. wysłanie kolejnych kodów przez sms albo wpisanie ich na snickersmobile.pl

  5. otrzymanie przesyłki z kartą SIM.

  6. samodzielne wybranie numeru i aktywacja karty

REGULAMIN KONKURSU "SNICKERS MOBILE"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
[Nazwa Konkursu]
Organizowane przedsięwzięcie jest konkursem o nazwie „Snickers Mobile” (zwanym dalej „Konkursem”). Warunki Konkursu są określone niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”).

§ 2.
[Organizator Konkursu]
Organizatorem Konkursu jest Mars Polska sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel nr 42, 96-500 Sochaczew (dalej „Organizator”).

§ 3.
[Produkty, których nabycie uprawnia do udziału w Konkursie]
Produktami, których nabycie uprawnia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do udziału w Konkursie są produkty marek Snickers oraz Snickers Super, w promocyjnych opakowaniach, zawierających na zewnętrznej stronie opakowań informację o Konkursie oraz unikalny kod na wewnętrznej stronie opakowania (zwane dalej „Produktem” lub łącznie „Produktami”).

§ 4.
[Zasięg i czas trwania Konkursu]
Konkurs obejmuje swym zasięgiem obszar całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się w dniu 21 kwietnia 2008 roku a kończy się w dniu 30 czerwca 2008 roku, przy czym czasem zakończenia konkursu jest dzień przewidziany jako ostateczny termin wydawania nagród.

§ 5.
[Czas przyjmowania Kodów do Konkursu]
Przyjmowanie Kodów w ramach Konkursu rozpoczyna się w dniu 21 kwietnia 2008r o godz. 9:00:00 i kończy się w dniu 13 czerwca 2008r o godz. 20:59:59 (dalej „Czas Przyjmowania Kodów”).

§ 6.
[Wgląd w regulamin Konkursu]
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, pod numerem infolinii 0-801 63 10 10 (koszt połączenia 0,50 zł netto; tj. 0,61 zł brutto) i na stronie internetowej www.snickersmobile.pl.

§ 7.
[Uczestnicy Konkursu]
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które nabyły dowolny Produkt oraz dokonały zgłoszenia do udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami § 8 poniżej (dalej zwani pojedynczo „Uczestnikiem”, a łącznie „Uczestnikami”).
W Konkursie nie mogą brać udziału następujące osoby:
a) pracownicy Organizatora Konkursu;
b) pracownicy firm współpracujących z Organizatorem, jeżeli uczestniczyły bezpośrednio w przygotowaniu i realizacji Konkursu;
c) osoby bliskie osób, o których mowa w punktach a) i b) powyżej. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
§ 8.
[Udział w Konkursie]
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest nabycie Produktu, na którego wewnętrznej stronie opakowania znajduje się unikalny Kod składający się z liter i/lub cyfr (zwany dalej „Kodem”) i przesłanie go, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej w formie wiadomości tekstowej SMS (zwanej dalej: „SMS”) na numer 70040 w Czasie Przyjmowania Kodów. Treść SMS powinna zawierać wyłącznie Kod.
Koszt przesłania jednej wiadomości SMS na numer 70040 wynosi netto 0,50zł, tj. 0,61zł brutto.
Uczestnik, który przesłał pierwszego SMSa z Kodem rejestrującym w Konkursie otrzyma wiadomość zwrotną (zwaną dalej „Zwrotnym SMS”), w której otrzyma między innymi informacje o haśle, które jest niezbędne, aby Uczestnik mógł zalogować się do przypisanego mu indywidualnego Konta na stronie www.snickersmobile.pl. W odpowiedzi na następne kody przesłane przez danego Uczestnika, otrzyma on informacje między innymi o poprawności lub braku poprawności przesłanego Kodu.
Zgłoszenia będą rejestrowane i uznane za prawidłowe tylko w przypadku wysłania ich z telefonów komórkowych należących do operatorów sieci GSM działających na terenie Polski oraz przesłanych zgodnie z instrukcją umieszczoną na zewnętrznej stronie opakowania Produktów oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku kolejnych Kodów, możne je wysyłać za pośrednictwem SMS lub strony www.snickersmobile.pl.
§ 9.
[Zasady Prowadzenia Konkursu]
Po przesłaniu pierwszego Kodu przez SMS, Uczestnikowi zostanie przypisane specjalne konto (zwane dalej „Kontem”) identyfikujące Uczestnika poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik przesłał pierwszy Kod rejestrujący w Konkursie oraz hasło przyporządkowane do danego numeru telefonu, które Uczestnik otrzyma w Zwrotnym SMS po przesłaniu pierwszego Kodu rejestrującego w Konkursie. Kolejne Kody mogą być wysyłane albo poprzez SMS albo ze strony www.snickersmobile.pl po zalogowaniu się Uczestnika do przyporządkowanego mu Konta poprzez podanie hasła oraz dopełnieniu pozostałych procedur rejestracji.
Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie weryfikował poprawność przesyłanych Kodów. Błędne Kody, Kody użyte ponownie, wiadomości tekstowe nie będące Kodami oraz niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w tym Kody przysłane poza Czasem Przyjmowania Kodów, nie będą uwzględniane w Konkursie. Przy ocenie czy przysłanie Kodu nastąpiło w regulaminowym Czasie Przyjmowania Kodów decyduje moment rejestracji w systemie komputerowym obsługującym Konkurs.
Organizator dla zabezpieczenia przed próbą wprowadzenia Kodu bez nabycia Produktu dopuszcza 20-krotną liczbę następujących bezpośrednio po sobie pomyłek przy wprowadzaniu Kodu z opakowania. Po przekroczeniu dopuszczalnego limitu pomyłek, Konto Uczestnika może zostać zablokowane na 12 godzin, tym samym uniemożliwiając danemu Uczestnikowi dokonanie rejestracji kolejnych Kodów. Po upływie 12 godzin Konto Uczestnika zostanie odblokowane.
Zaznacza się, iż jeden Uczestnik może zostać laureatem Konkursu i uzyskać prawo do nagrody tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu, przy czym Uczestnik będzie identyfikowany na podstawie numeru telefonu (jeden numer może zostać nagrodzony tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu) oraz jako osoba fizyczna (jedna osoba wskazująca te same dane może zostać nagrodzona tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu, nawet jeżeli przesłała SMS rejestrujący wielokrotnie, za każdym razem z innego numeru telefonu).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane SMS’em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia i ewentualne zakłócenia występujące u operatorów sieci komórkowych oraz dostawców sieci Internet, które mogą spowodować nieprawidłowość w wysyłce, uniemożliwić przesłanie lub rejestrację lub weryfikację Kodu.
§ 10.
[Zasady przyznawania Nagród]
Nagroda w Konkursie zostanie przyznana każdemu Uczestnikowi, który jako jeden ze 100.000 (słownie: stu tysięcy) Uczestników prześle i zarejestruje największą ilość poprawnych, unikalnych Kodów. Lista 100.000 Uczestników uprawnionych do Nagród zostanie przygotowana począwszy od osoby, która przesłała największą liczbę Kodów, a następnie rejestrowane będą osoby z kolejnymi największymi liczbami przesłanych Kodów, nie więcej jednak niż 100.000 Uczestników
Kolejność rejestracji Kodów oraz miejce, które dany Uczestnik zajmie wśród 100.000 pierwszych nie będą zależały od przypadku. Wszystkie Kody wysyłane przez Uczestników Konkursu będą rejestrowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania przez Organizatora, czyli zgodnie z czasem odnotowanym przez centralny komputer systemu obsługującego bazę zgłoszeń Kodów w ramach niniejszego Konkursu. Jeżeli taka sama ilość Kodów zostanie zarejestrowana na Kontach więcej niż jednego Uczestnika, co nie pozwoli jednoznacznie wytypować 100.000 osób, które przysłały największą liczbę Kodów lub rodzaju Nagród, które im przysługują, prawo do danej Nagrody uzyska ten Uczestnik, który zarejestrował daną ilość Kodów w krótszym czasie licząc od daty rozpoczęcia Konkursu.
Nagrody w Konkursie nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
§ 11.
[Nagrody]
Nagrodami w Konkursie jest 100.000 kart telefonicznych.
Karty telefoniczne będące nagrodami w Konkursie zostaną przyznane Laureatom, w nastepujący sposób:
a) Laureaci sklasyfikowani od miejsca nr 1 do miejsca nr 20 otrzymają jedną z 20 kart telefonicznych z numerem oznaczonym jako Diamentowy (Diamond), o wartości 90 zł netto każda;
b) Laureaci sklasyfikowani od miejsca nr 21 do miejsca nr 520 otrzymają jedną z 500 kart telefonicznych z numerem oznaczonym jako Złoty (Gold), o wartości 50 zł netto każda;
c) Laureaci sklasyfikowani od miejsca nr 521 do miejsca nr 20.520 otrzymają jedną z 20.000 kart telefonicznych z numerem oznaczonym jako Srebrny (Silver), o wartości 20 zł netto każda;
d) Laureaci sklasyfikowani od miejsca nr 20.521 do miejsca nr 100.000 otrzymają jedną z 79.480 kart telefonicznych z numerem oznaczonym jako Czekoladowy (Choco), o wartości 10 zł netto każda.
§ 12.
[Odbiór nagród i odpowiedzialność Organizatora]
Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda w Konkursie, zostanie powiadomiony o wygranej w terminie do dnia 20 czerwca 2008 za pomocą wiadomości SMS przesłanej na numer, z którego wysłano pierwszy Kod
W przypadku uzyskania prawa do nagrody, powiadomiony o wygranej Uczestnik powinien w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej przesłać zwrotnie swoje dane osobowe wraz z adresem, na który ma zostać przesłana nagroda (imię, nazwisko, adres do korespondencji) w sposób, o jakim zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości SMS, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatora pocztowego lub operatora telekomunikacyjnego (operatora danej sieci komórkowej), deformację lub brak czytelności treści wiadomości dostarczonej do systemu komputerowego Organizatora przez operatorów telekomunikacyjnych oraz operatorów sieci internet. Organizator nie weryfikuje, czy z telefonu, z którego wysłano SMS-a w Konkursie skorzystała uprawniona do tego osoba.
Nagrody w Konkursie zostaną wysłane na koszt Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierskiej, według wyboru Organizatora, na adres wskazany przez Uczestnika, zgodnie z punktem 2 powyżej w terminie do 30 czerwca 2008 roku.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność oraz terminowość doręczenia przez Pocztę Polską i pocztę kurierską listów i przesyłek.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z przyznanej nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. Nieodebranie nagrody oznacza utratę praw do niej. O zachowaniu terminu wysłania Nagrody decyduje data jej nadania na poczcie lub w firmie kurierskiej.
Za brak możliwości skorzystania z nagrody przez Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata.
Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nagrody nie odebrane w wyznaczonym terminie pozostają w dyspozycji Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek oraz wysyłanych do i przez Uczestników Konkursu wiadomości SMS, zwrotnych SMS oraz wiadomości wysyłanych i odbieranych przez Internet, w związku z przebiegiem Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie przesyłki wynikające z podania przez Uczestnika niepoprawnego adresu lub niemożności poprawnego odczytania adresu przesłanego przez Uczestnika.
Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki i opłaty, do uiszczenia których mogą być zobowiązani Uczestnicy lub inne osoby w związku z udziałem w Konkursie i uzyskaniem prawa do nagród.
Dane osobowe Uczestników, którzy uzyskają prawo do nagród głównych i którzy prześlą swoje dane osobowe zgodnie z § 13 punkt 2, będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest: Mars Polska sp. z o.o. siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew. Przetwarzanie danych dokonywane będzie przez Organizatora i następuje w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych spółce MNI Premium S.A.; 00-503 Warszawa; ul. Żurawia 8. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych Uczestnika może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie. Wysyłając SMS do Organizatora Uczestnik tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności do otrzymywania Zwrotnych SMS oraz SMSów, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
§ 13.
[Postępowanie Reklamacyjne]
Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać za pośrednictwem poczty listem poleconym, wysłanym na adres:

MNI Premium S.A.; 00-503 Warszawa; ul. Żurawia 8
z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA SNICKERS”

Termin składania reklamacji, o których mowa w § 14 punkt 1 powyżej kończy się z upływem 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data wpływu listu poleconego na podany w punkcie 1 powyżej adres.
Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
Uczestnik, który złożył reklamację zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia listem poleconym, wysłanym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 14.
[Postanowienia końcowe]
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu wedle swego uznania i w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Wszelkie zmiany Regulaminu będą oznaczone jako Aneks i opatrzone numerem kolejnym zaczynając od numeru 1 i zamieszczone zostaną na stronie internetowej pod adresem www.snickersmobile.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Opinie:

Opinie archiwalne (38):

Komentuj

Komentarze / 38

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: