Sony Z5 za 199 zł

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 1

Nowa oferta promocyjna Polskiej Telefonii Cyfrowej ”DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM –7 ”
W okresie od dnia 01 sierpnia 2001 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejsza promocja, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 września 2001 (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje aparaty telefoniczne w cenie netto:*

     dla taryf Biznes 100 i Biznes 220 dla taryf Biznes 10 i Biznes 45
Alcatel OT501 z zestawem głośnomówiącym w cenie 1 zł 49 zł
Ericsson T28s w cenie 1 zł 1 zł
Ericsson R310s w cenie 1 zł 1 zł
Motorola L7089 w cenie 1 zł 1 zł
Motorola P7389 w cenie 19 zł 99 zł
Motorola V50 w cenie 1 zł 99 zł
Motorola V3690 w cenie 1 zł 99 zł
Nokia 3310 w cenie 1 zł 1 zł
Nokia 3330 w cenie 1 zł 1 zł
Nokia 6210 w cenie 99 zł 299 zł
Nokia 8210 w cenie 99 zł 299 zł
Panasonic GD90 w cenie 1 zł 1 zł
Siemens M35i w cenie 1 zł 1 zł
Siemens S35i w cenie 1 zł 49 zł
Siemens SL45 w cenie 799 zł 999 zł
Sony J5 w cenie 1 zł 1 zł
Sony Z5 w cenie 199 zł 399 zł

 *Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 1,00 PLN netto (1,22 PLN brutto) i jest doliczana do pierwszego rachunku.
W przypadku zakupu aparatu telefonicznego, którego cena zakupu w taryfach Biznes 100 i Biznes 220 jest inna od ceny zakupu w taryfach Biznes 10 i Biznes 45, a zakup został zrealizowany w taryfie Biznes 100 lub Biznes 220, taryfy te nie mogą być zmienione na Biznes 10 i Biznes 45 przez 6 pełnych Cykli rozliczeniowych liczonych od dnia
podpisania Umowy.
Z oferty można skorzystać tylko u Autoryzowanych Doradców Biznesowych lub u Doradców Biznesowych sieci Era.
Z oferty może skorzystać wyłącznie firma lub instytucja posiadająca statystyczny numer identyfikacyjny Regon (oferta nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej):

 - która otrzyma ofertę od Autoryzowanego Doradcy Biznesowego lub Doradcy Biznesowego sieci Era z warunkami niniejszej promocji,

 - przedłoży Autoryzowanemu Doradcy Biznesowemu lub Doradcy Biznesowemu sieci Era dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

W promocji dostępne są taryfy: Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220. 

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawa nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejsza promocja u Autoryzowanego Doradcy Biznesowego lub Doradcy Biznesowego sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji, a Autoryzowanym Doradca Biznesowym lub Doradca Biznesowym sieci Era.

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z karta SIM sieci Era.

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesiące. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą oferta promocyjna wynosi 99 zł netto.

 4. PTC operator sieci Era informuje, iż Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz Doradcy Biznesowi nie maja prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych dostępnymi u każdego Autoryzowanego Doradcy Biznesowego i Doradcy Biznesowego sieci Era.

 6. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych w wysokości 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 PLN.

 7. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres dwóch lat, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu umowy.

 8. Abonent przyjmuje na siebie:
   8.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 miesięcy;
   8.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem.

 9. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt.8.1., Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie.
  Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w punkcie 7 i celu umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:
   • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania,
   • rozwiazania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach o których mowa w §17 ust.3,4,5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową,
   • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt.10.

 10. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
   10.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 11. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

 12. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC dla taryf z oferty Moja.

Informacja o zasadach usunięcia blokady karty SIM (tzw. SIM LOCK):

 • Jeśli usuniecie blokady nastąpi w ciągu dwóch lat od daty podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych sieci Era jednorazowa opłata wynosi 500 zł netto. Jeśli usunięcie blokady nastąpi po dwóch latach PTC nie pobiera żadnych opłat.

 • Cena jest taka sama dla wszystkich rodzajów aparatów telefonicznych nabytych w związku z niniejsza promocja.

Jak i gdzie usunąć blokadę SIM?
Blokadę można usunąć wyłącznie w salonach firmowych Era.
Wystarczy zadzwonić lub przyjść do salonu i zgłosić chęć usunięcia blokady SIM. Przy zgłoszeniu należy wyrazić zgodę na przedstawione warunki oraz podać typ telefonu i numer IMEI..
W ciągu 48 godzin zostaniecie Państwo powiadomieni przez pracownika salonu, o terminie wykonania operacji. W celu usunięcia blokady SIM abonent powinien udać się wyłącznie do salonu firmowego PTC wraz z telefonem, w którym ma zostać usunięta blokada SIM.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: