Startuje akcja Testuj smartfona z LTE w sieci Plus

Newsy | Promocje
Żródło: Plus
Opinie: 3

Od 16 grudnia br. rusza akcja „Testuj smartfona z LTE w sieci Plus”. Jej uczestnicy otrzymają na 14 dni smartfon Nokia Lumia 820 wraz kartą microUSIM i specjalną ofertą Bez Limitu z pakietem 3 GB LTE. Zapisy do testów odbywają się przez specjalny formularz, który od 16 grudnia będzie dostępny na stronie www.plus.pl.

Plus, który jest liderem technologii LTE, przygotowuje się do wprowadzenie nowej oferty – smatfonów, które pozwalają na korzystanie z najszybszego mobilnego internetu w tej technologii, nie tracąc jednocześnie możliwości zestawiania połączeń głosowych. Oferta dla klientów zostanie wprowadzona w połowie stycznia przyszłego roku, ale już teraz każdy może osobiście sprawdzić jak usługa wygląda w praktyce. Zaczynająca się 16 grudnia akcja „Testuj smartfona z LTE w Plusie” jest adresowa do wszystkich, którzy są zainteresowani wypróbowaniem tego najnowszego rozwiązania, a co równie ważne, podzielą się swoimi spostrzeżeniami z testów. Uwagi testujących smartfony z LTE pozwolą operatorowi stworzyć najlepszą ofertę, w pełni oddającą nową usługę na rynku telefonii mobilnej w Polsce.

Dla uczestników testów przewidziano specjalny konkurs, a dla autorów najciekawszych i najbardziej pomocny opinii o funkcjonowaniu usług w smatfonach LTE ufundowane zostaną specjalne nagrody w postaci telefonów. Dodatkowo, zarówno sami testerzy, jak również wszyscy zgłoszeni do akcji, będą mogli skorzystać na preferencyjnych warunkach z oferty Plusa.

By wziąć udział w testach smartfonów LTE należy spełnić wymagania regulaminu oraz uiścić jednorazową opłatę w wysokości 19,90 zł brutto. O zakwalifikowaniu do testów zdecyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawność wypełnienia, specjalnie w tym celu przygotowanego, formularza rejestracyjnego, a dodatkowo zgłoszenia będą weryfikowane pod względem dostępności zasięgu LTE. Odbiór i zwrot sprzętu testowego odbywać się będzie w Salonie Firmowym Plusa wskazanym w formularzu rejestracyjnym.

Akcję „Testuj smartfona z LTE w Plusie” wspiera kampania reklamowa przygotowana przez agencję Change.

Regulamin akcji „testuj smartfona z LTE w sieci Plus”:

Regulamin akcji „testuj Smartfona z LTE w Plusie” („Regulamin”)

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji „testuj Smartfona z LTE w Plusie” (dalej zwaną „Akcją”) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „Organizatorem” lub „Polkomtel”).
2. Przystąpić do Akcji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej zwani „Uczestnikami”). W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
3. W ramach Akcji Uczestnik, który spełni warunki określone Regulaminem otrzyma do testowania na okres 14 dni kalendarzowych (dalej zwany „Okresem Testów”) Smartfon marki Nokia 820 (zwanego dalej „Smartfonem”). Z tytułu przekazania Uczestnikowi Smartfonu na Okres Testów Uczestnik uiści Organizatorowi jednorazową opłatę w wysokości 19,90zł brutto. Dodatkowo w ramach testowania Smartfona Uczestnik otrzymuje specjalną kartę microUSIM (zwaną dalej „Kartą”) z ofertą bez limitu z pakietem 3GB LTE.
4. Niniejszym Regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Akcji, wskazuje prawa i określa obowiązki jej Uczestników.
5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.plus.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową Akcji”).
6. Akcja trwa od 16 grudnia 2012 do odwołania.

Ogólne zasady uczestnictwa w Akcji
7. Smartfona do testów otrzymają Uczestnicy, którzy jako pierwsi dokonają rejestracji na Stronie Internetowej Akcji poprzez poprawne wypełnienie specjalnie w tym celu przygotowanego formularza rejestracyjnego (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”) i spełnią warunki określone Regulaminem oraz uiszczą opłatę wskazaną w pkt. 3 powyżej.
8. Prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny musi zawierać następujące dane Uczestnika:
8.1. Imię i Nazwisko
8.2. Numer telefonu kontaktowego
8.3. Adres e-mail
8.4. Nr PESEL
8.5. Numer i Seria Dowodu Osobistego
8.6. Adres (ulica, kod pocztowy oraz miasto) gdzie Uczestnik będzie dokonywał testów w celu weryfikacji zasięgu LTE. Do testów zostaną zakwalifikowani Uczestnicy znajdujący się w zasięgu LTE.
8.7. Wskazanie Salonu Firmowego Organizatora, najbardziej odpowiadającego Uczestnikowi do odbioru Smartfona.
8.8. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na udostępnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika innym operatorom telekomunikacyjnym operatorom w celu uzyskania informacji o fakcie ewentualnego zaprzestania regulowania płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych wobec tych operatorów.
8.9. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na udostępnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika do Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku banków Polskich za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., Krajowego Rejestru Informacji Finansowej Biura Informacji Gospodarczej S.A w celu uzyskania informacji o ewentualnym zadłużeniu.
9. Każdy z Uczestników może wypełnić Formularz Rejestracyjny tylko raz.
10. Przystępując do udziału w Akcji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
11. Polkomtel, spośród prawidłowo wypełnionych Formularzy Rejestracyjnych, wyłoni Uczestników, którym zostanie udostępniony Smartfon wraz z Kartą. Z Akcji zostaną wykluczeni Uczestnicy, którzy:
b. podadzą błędne lub nieaktualne dane,
c. nie wywiązywali się lub nie wywiązują się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Polkomtel lub innym podmiotem,
d. otrzymali negatywną ocenę wiarygodności płatniczej dokonaną na podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej,
e. nie przedstawili urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, jeśli Polkomtel takiego potwierdzenia zażąda.

Zasady i przebieg Akcji
12. Przekazanie Smartfona do testowania, a następnie jego zwrot odbywa się na podstawie zawieranej przez Uczestnika i Organizatora w Salonie Sprzedaży Organizatora umowy.
13. Salon Firmowy właściwy do odbioru a następnie zwrotu Smartfona Uczestnik wskazuje podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego.
14. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania ze Smartfonu i Karty wyłącznie w celach związanych z potrzebami testowania.
15. Uczestnikowi nie wolno wykonywać za pośrednictwem udostępnionego Smarfonu i Karty połączeń międzynarodowych oraz połączeń (w tym połączeń SMS/MMS) na numery specjalne (zostały zablokowane). Uczestnik nie może oddać Smartfona lub Karty osobom trzecim do używania lub w podnajem.
16. W ramach testów Uczestnik nie ma możliwości zwiększenia limitu danych transmisyjnych określonych dla otrzymanej Karty. Po przekroczeniu dostępnego limitu 3 GB Uczestnik będzie miał nadal możliwość korzystania z Internetu tylko o zmniejszonej prędkości transmisji.
17. Po upływie Okresu Testowania Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Smartfona i Karty w tym samym Salonie Firmowym Organizatora, w którym nastąpiło jej wydanie.
18. Zwrot Smartfona i Karty, potwierdzany jest podpisaniem przez Uczestnika oraz Organizatora formularza zwrotu Smartfona i Karty.
19. Uczestnik powinien dołożyć wszelkich starań aby przekazany do testów Smartfon wraz z Kartą został zwrócony w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi przekazanymi akcesoriami) oraz w stanie niepogorszonym.
20. Przed zwrotem Smartfona i Karty Uczestnik winien dokonać wyczyszczenia pamięci telefonu i Karty. Polkomtel nie odpowiada za materiały i informacje pozostawione w Smartfonie i Karcie, Uczestnik nie ma możliwości odzyskania materiałów i informacji po zwrocie Smartfona i Karty Organizatorowi.
21. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokona po upływie Okresu Testowania zwrotu Smartfona i Karty, Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia następujących kroków:
21.1. Zdalnego zablokowania przekazanego do testów Smartfona oraz Karty
21.2. Nałożenia kary umownej na Uczestnika zgodnie z zapisami umowy a następnie w przypadku braku dobrowolnej zapłaty kary rozpoczęcie procedury windykacyjnej
22. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Akcji w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia, któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, w tym w szczególności:
22.1. podaje nieprawdziwe dane;
22.2. wykorzystuje Smartfona i Kartę w sposób rażąco wykraczający poza zaspokajanie codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych
22.3. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem

Dane Osobowe
23. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Polkomtel. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
24. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., nr 101 poz. 926 ze zm.).
25. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Polkomtel w związku z ich Uczestnictwem w Akcji i dla celów jego prawidłowego przebiegu, a także w celu sprzedaży produktów i usług Polkomtel oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Polkomtel.
26. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

Postanowienia końcowe

27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
28. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o ile zmiany takie nie naruszają praw nabytych Uczestników. Zmiany zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej Akcji.
29. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej Akcji oraz w Salonach Firmowych Plus.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: