Strata Netii rośnie

Newsy
Żródło: Parkiet, Netia
Opinie: 0

Skonsolidowana strata netto Netii w drugim kwartale tego roku wyniosła 220,6 mln zł i była o 16% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody grupy wzrosły w stosunku do zeszłorocznych o 27,2 mln zł, do 132,2 mln zł. Strata na działalności operacyjnej wyniosła 44,2 mln zł, podczas gdy w II kwartale 2000 roku była na poziomie 35,1 mln zł. Łącznie po dwóch pierwszych kwartałach tego roku grupa Netii miała 389,8 mln zł straty netto i 79,8 mln zł straty operacyjnej, przy przychodach w wysokości 255,1 mln zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-04-01 okres od 2001-04-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-06-30 do 2001-06-30 do
2001-06-30 2001-06-30
I. Przychody netto ze 46 22 11 6
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -334 863 -68 346 -82 131 -19 088
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -447 310 -147 657 -109 710 -41 238
IV. Zysk (strata) netto -447 310 -147 657 -109 710 -41 238
V. Aktywa (stan na 3 715 902 1 099 933 2001-06-30
2001-06-30)
VI. Kapitał własny (stan na 241 679 71 539 2001-06-30
2001-06-30)
VII. Liczba akcji (stan na 30 817 291 30 817 291 2001-06-30
2001-06-30)
VIII. Wartość księgowa na 7,84 2,32 2001-06-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-06-30)

BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-06-30 2001-03-31 2000-06-30 2000-03-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 2 702 108 2 795 295 2 506 009 2 472 670
1. Wartości niematerialne i 474 496 569 593
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 14 684 14 929 3 195 3 209
3. Finansowy majątek trwały 2 686 950 2 779 870 2 502 245 2 468 868
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 942 600 1 122 729 1 906 170 908 681
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 324 712 280 103 114 504 6 980
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 3 951 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 469 139 728 934 1 225 187 781 120
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 148 749 113 692 562 528 120 581
III. Rozliczenia 71 194 88 082 44 655 49 296
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 71 194 88 082 44 655 49 296
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 3 715 902 4 006 106 4 456 834 3 430 647
P a s y w a
I. Kapitał własny 241 679 389 336 925 375 654 683
1. Kapitał akcyjny 188 515 188 515 188 515 158 965
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 1 685 096 1 685 096 1 690 594 1 247 071
4. Kapitał rezerwowy z 25 25 25 25
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -1 184 647 -1 184 647 -680 885 -680 885
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -447 310 -299 653 -272 874 -70 493
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 3 305 280 3 429 091 3 489 883 2 707 953
1. Zobowiązania 3 300 753 3 422 067 3 462 932 2 676 588
długoterminowe
2. Zobowiązania 4 527 7 024 26 951 31 365
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 168 943 187 679 41 576 68 011
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 3 715 902 4 006 106 4 456 834 3 430 647

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-04-01 okres od 2000-04-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-06-30 do 2000-06-30 do
2001-06-30 2000-06-30
I. Przychody netto ze 22 46 4 4
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 22 46 4 4
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 0 0 0 0
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 0 0 0 0
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 22 46 4 4
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu -7 113 -12 247 -2 460 -4 355
VI. Zysk (strata) na -7 091 -12 201 -2 456 -4 351
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 357 357 3 167 3 280
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty -61 612 -323 019 -169 951 -219 876
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -68 346 -334 863 -169 240 -220 947
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 124 247 236 490 125 428 212 161
finansowe
XIII. Koszty finansowe -203 558 -348 937 -161 445 -264 088
XIV. Zysk (strata) na -147 657 -447 310 -205 257 -272 874
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -147 657 -447 310 -205 257 -272 874
XVII. Podatek dochodowy 0 0 0 0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -147 657 -447 310 -205 257 -272 874


Zysk (strata) netto (za 12 -678 198 -419 190
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 30 810 117 25 159 431
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -22,01 -16,66
zwykłą (w zł)

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-04-01 okres od 2000-04-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-06-30 do 2000-06-30 do
2001-06-30 2000-06-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -53 413 -94 683 -101 375 -39 434
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -147 657 -447 310 -205 257 -272 874
II. Korekty razem 94 244 352 627 103 882 233 440
1. Amortyzacja 49 96 43 90
2. (Zyski) straty z tytułu 72 498 120 188 -131 640 -110 575
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 16 797 4 473 0 0
4. (Zysk) strata z tytułu 0 0 0 0
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 64 937 327 354 249 116 306 443
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0 0 0
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 3 658 3 658 -2 418 -5 294
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
9. Zmiana stanu należności -18 528 -20 793 -106 769 -92 644
10. Zmiana stanu zobowiązań -5 950 -24 829 -4 489 -2 978
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -39 217 -57 520 81 717 120 077
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 0 0 18 322 18 321
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 0 0 0
B. Przepływy pieniężne netto 53 136 -185 213 -525 330 -814 624
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 184 535 323 779 0 270
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 0 0 0 270
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 176 035 315 279 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 8 500 8 500 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -131 399 -508 992 -525 330 -814 894
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 0 -12 972 0 0
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 -59 193 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 -59 193 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 -2 550 -2 550
własnych
5. Nabycie papierów 0 -145 117 -435 565 -435 565
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki -131 399 -291 710 -87 215 -376 779
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto 43 131 208 294 1 048 322 1 048 322
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 43 131 208 294 1 048 322 1 048 322
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 43 131 208 294 575 249 575 249
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 0 0 0
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 473 073 473 073
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 0 0 0 0
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 0 0 0 0
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
D. Przepływy pieniężne 42 854 -71 602 421 617 194 264
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 35 056 -80 632 441 947 205 100
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -7 798 -9 030 20 330 10 836
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 113 693 229 381 120 581 357 428
początek okresu
G. Środki pieniężne na 148 749 148 749 562 528 562 528
koniec okresu (F+/- D)

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-06-30 2001-03-31 2000-06-30 2000-03-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 0 0 0 0
a) łączna wartość 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 0 0 0 0
razem

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: