Tell kupuje 40 salonów Plusa

Newsy
Żródło: Tell
Opinie: 2
Opinie: 2

20 października 2008 r. TELL podpisał z Krzysztofem Januszkiewiczem umowę przedwstępną sprzedaży udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Impol, która jest związana z Polkomtelem umową agencyjną , na mocy której zarządza siecią sprzedaży usług obejmującą nie mniej niż 40 sklepów oraz sieć 16 handlowców.

Cena sprzedaży udziałów została ustalona na kwotę 9 mln zł, z następującymi zastrzeżeniami:

  • w razie otrzymania przez Impol od Polkomtel prowizji za okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży udziałów, wyższej od ustalonej kwoty bazowej, cena sprzedaży ulegnie odpowiedniemu podwyższeniu, jednak nie więcej niż o kwotę 1mln zł,

  • kupujący wyraża gotowość przekazania sprzedającemu kwoty stanowiącej równowartość dywidendy za rok 2008.

Strony postanowiły, że zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem możliwości automatycznego przedłużenia tego terminu o trzy miesiące w przypadku trwania procedur przed Polkomtel lub Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod warunkiem, że w terminie do zawarcia umowy przyrzeczonej spełnione zostaną łącznie następujące warunki zawieszające:

  • Kupujący otrzyma oświadczenie Polkomtel o zrzeczeniu się przysługującego Polkomtel na mocy umowy agencyjnej łączącej go z Impol, prawa do rozwiązania tej umowy bez wypowiedzenia na wypadek zbycia udziałów w tej spółce na rzecz TELL

  • Prezes UOKiK wyrazi zgodę na dokonanie koncentracji lub upłynie ustawowy termin na wydanie przez Prezesa UOKiK takiej zgody, wniesienie zastrzeżeń lub nałożenie jakichkolwiek warunków lub Prezes UOKiK wyda postanowienie, że jego zgoda na zawarcie umowy nie jest wymagana,

  • przeprowadzone przez kupującego standardowe badanie przedakwizycyjne potwierdzi zapewnienia sprzedającego co do stanu faktycznego i prawnego Impol, prawidłowość i rzetelność ksiąg handlowych i sprawozdań finansowych, prowadzenie przez Impol Sp. z o.o. działalności zgodnie z prawem i nie wykaże ryzyka, które w przyszłości mogłoby skutkować istotnym spadkiem wartości nabywanych udziałów.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej w wyznaczonym terminie przez którąkolwiek ze stron, mimo spełnienia się wszystkich przewidzianych w umowie przedwstępnej warunków, strona uchylająca się będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 2.5 mln zł.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: