Tobias Solorz rezygnuje z kierowania Cyfrowym Polsatem

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0

17 stycznia 2019 roku Tobias Solorz złożył rezygnację z funkcji prezesa Cyfrowego Polsatu z dniem 31 marca 2019 roku.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące następujących zmian w składzie zarządu:

  • powołanie z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję prezesa Cyfrowego Polsatu Mirosława Błaszczyka, obecnego prezesa spółki Telewizja Polsat Sp. z o.o., czyli spółki zależnej

  • powołanie z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję wiceprezesa Cyfrowego Polsatu Macieja Steca, obecnego członka zarządu Cyfrowego Polsatu

Błaszczyk został powołany na funkcję prezesa Telewizji Polsat Sp. z o.o. od 2007 roku.

W latach 1984-88 był dyrektorem na Politechnice Wrocławskiej, później przez rok pracował jako asystent prezesa i przedstawiciel handlowy spółki "Intersoft", następnie od 1990 do 1991 roku jako przedstawiciel handlowy w Monachium spółki "Ampol".

Od 1992 roku pracował w firmie Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Solpol", do 1993 roku na stanowisku zastępcy dyrektora, a następnie jako dyrektor bura prawnego.

W 1994 roku związał się z Telewizją Polsat, gdzie do 2007 roku zajmował stanowisko dyrektora biura zarządu oraz pełnił funkcję prokurenta.

Jednocześnie od marca 2005 do września 2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego Polskiej Telefonii Cyfrowej.

W 2007 roku powołany na stanowisko prezesa Telewizji Polsat. Pełni również funkcje prezesa spółek Lemon Records sp. z o.o. i Eska TV S.A., jest członkiem Rady Fundacji Polsat oraz piastuje funkcję członka Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o. 

Sprawował również funkcje członka rad nadzorczych m.in. w spółkach Plus Bank S.A. i Elektrim S.A.

Błaszczyk ukończył studia na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pełna treść komunikatu prasowego:

Grupa Polsat, największa polska grupa medialno-telekomunikacyjna zbudowana od podstaw i na bazie polskiego kapitału przez Zygmunta Solorza, niekwestionowany lider polskiej gospodarki, rozwija struktury nadzorcze i zarządcze.

Zygmunt Solorz wraz z synami będzie sprawował nadzór właścicielski nad Grupą z poziomu rad nadzorczych.

Tobias Solorz, który w 2011 roku wszedł do Zarządu Polkomtelu, od lutego 2014 był jego Prezesem Zarządu, a od  2015 zarządzał całą Grupą Polsat, będzie wchodził w skład Rad Nadzorczych Spółek Grupy i wykonywał nadzór właścicielski.

Tobias wspierał mój pomysł na inwestycję w Polkomtel, co było początkiem pierwszej w Polsce i być może nawet na świecie firmy, która łączy media i telekomunikację. Była to moja wizja, którą Tobias jako Prezes Zarządu całej Grupy Polsat skutecznie realizował przez ostatnie siedem lat. Otrzymał też ode mnie zadanie konsolidacji różnych biznesów grupy w trudnym i wymagającym konkurencyjnie otoczeniu, pod silną presją finansową  – powiedział Zygmunt Solorz.

Młodszy syn Zygmunta Solorza, Piotr Żak od kilku lat swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych czy rozrywki internetowej.

Wprowadzane zmiany pozwolą efektywniej wykorzystać synergie między spółkami. Z pozycji Rady Nadzorczej będziemy w stanie wspierać ten proces, równocześnie poświęcając więcej czasu na realizację długoterminowej wizji Grupy – powiedział Piotr Żak.

Piotr Żak zajmuje się również opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej firm z branży mediów i telekomunikacji. Jest już członkiem rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat oraz Netii.

Nadszedł czas kolejnych, zaplanowanych na wiele lat wyzwań dla Grupy. Dlatego razem z Tobiasem oraz Piotrem będziemy wspólnie nadzorować realizację długofalowej strategii z poziomu właścicielskiego. Zarządzanie spółkami Grupy powierzymy sprawdzonym menedżerom – dodał Zygmunt Solorz.

Od czasu przejęcia Polkomtelu przez Zygmunta Solorza w 2011 roku, Grupa została zrestrukturyzowana, przeprowadzono konsolidację kluczowych aktywów, a także uelastyczniono i uproszczono system zarządzania spółkami, tak aby mogły skutecznie konkurować i spełniać potrzeby klientów.

W tym czasie Grupa w celu dalszego rozwoju strategii multiplay, czyli dostarczenia wszystkim klientom w Polsce maksymalnie szerokiego zestawu usług, powiększyła swoje aktywa medialne i telekomunikacyjne. Do Grupy dołączyły m.in. Netia, Premium Mobile, kanały Eleven Sports oraz inne kanały telewizyjne.

Na rynek wprowadzono wiele nowych usług, produktów i technologii (m.in. Grupa Polsat jako pierwsza w Polsce wprowadziła technologię LTE), dzięki czemu istotnie zwiększyła się liczba świadczonych usług oraz wzrosły przychody i kluczowe wskaźniki finansowe. Dzięki temu Grupa ma dzisiaj ponad 11,5 mld złotych przychodu, około 4 mld złotych EBIDTA, ponad 1000 punktów sprzedaży, świadczy ponad 16,5 mln usług, oferuje ponad 30 kanałów telewizyjnych i jest największym polskim prywatnym przedsiębiorstwem zbudowanym na bazie polskiego kapitału.

To był dla mnie i naszej Grupy bardzo intensywny czas rozwoju, dokonaliśmy wielu istotnych przedsięwzięć biznesowych, ale co najważniejsze zdecydowanie wzmocniliśmy swoją pozycję na rynku mediów i telekomunikacji. Nasze inwestycje pozwalają ze spokojem myśleć o Grupie w przyszłości. Cieszę się, że dokonaliśmy tego wszystkiego i tym samym przygotowaliśmy Grupę na kolejne wyzwania  – powiedział Tobias Solorz.

W związku z globalną konkurencją musimy skupić się jeszcze bardziej na realizacji misji i wizji grupy. Jesteśmy polskim, lokalnym graczem, który konkuruje ze światowymi gigantami. Internet nie zna granic, co stopniowo zmienia oblicze tej rywalizacji. Planując rozwój naszego rodzinnego biznesu w dłuższej perspektywie, musimy pracować nad jasną wizją firmy w świecie globalnej konkurencji. Chcemy dostarczać internet do każdego polskiego domu, a razem z nim możliwie bogaty  kontent, w tym przede wszystkim nasz rodzimy polski – począwszy od sportowego, przez filmy, seriale, programy dla dzieci i całej rodziny – dodał Zygmunt Solorz.

Awanse w strukturach zarządczych

Cyfrowy Polsat i Polkomtel

Przejście Tobiasa Solorza do nadzorowania Grupy oznacza zmianę na stanowisku Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu (operatora sieci Plus), a funkcję tę obejmie Mirosław Błaszczyk, dotychczasowy wieloletni Prezes Zarządu Telewizji Polsat. Mirosław Błaszczyk jest związany z biznesem Zygmunta Solorza od kilkudziesięciu lat od samego początku jego działalności. Jako jeden z najbliższych współpracowników Zygmunta Solorza doskonale zna Grupę Polsat, włączając w to Cyfrowy Polsat oraz Polkomtel. Doświadczenie zdobywał również w strukturach zarządczych Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatorze sieci Era) w czasie, gdy jej akcjonariuszem był Elektrim.

Kierowanie największą polską grupą medialno-telekomunikacyjną będącą jednocześnie największą polską firmą prywatną to bez wątpienia fantastyczne wyzwanie, jak i wielka odpowiedzialność. Jest to jednak przede wszystkim wyraz zaufania ze strony Zygmunta Solorza, za które jestem wdzięczny i na które nadal będę pracował. Z Zygmuntem Solorzem pracuję od ponad 30 lat, dzięki czemu doskonale znam wszystkie kluczowe obszary naszej działalności, poczynając od telewizji, którą miałem przyjemność kierować przez ostatnie 12 lat, poprzez platformę cyfrową aż po telekomunikację - powiedział Mirosław Błaszczyk.

Nową funkcję w hierarchii Grupy Polsat, Wiceprezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu,  obejmie Maciej Stec, dotychczasowy Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat.

Cieszę się, że od kilkunastu lat uczestniczę w tym przedsięwzięciu. Konsekwentnie realizujemy strategię multiplay w oparciu o kontent i dystrybucję. Każdy dzień naszej pracy to chęć dostarczenia jeszcze lepszych produktów i usług do każdego domu w Polsce. Naszym zadaniem - w oparciu o posiadane aktywa – jest dalszy rozwój usług zintegrowanych i kontynuacja budowy największej polskiej prywatnej firmy. Jestem przekonany, że funkcja Wiceprezesa Zarządu w Grupie Polsat pozwoli mi jeszcze skuteczniej realizować nakreśloną przez Zygmunta Solorza i jego synów strategię rozwoju naszej Grupy  – powiedział Maciej Stec.

Mirosław Błaszczyk i Maciej Stec wejdą również w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.

Telewizja Polsat

Nowym Prezesem Zarządu Telewizji Polsat zostanie Stanisław Janowski, Dyrektor Zarządzający Polsat Media.

Przez minione 12 lat pracowałem w biurze reklamy Telewizji Polsat, współpracowałem z Zygmuntem Solorzem oraz Zarządem Telewizji Polsat. Nadajemy dzisiaj ponad 30 kanałów i jesteśmy obecni w każdym istotnym segmencie widowni telewizyjnej. Polski kontent jest najważniejszy i będziemy go rozwijać, podobnie jak współpracę w ramach Grupy, aby maksymalnie wykorzystać możliwe synergie  – powiedział Stanisław Janowski.

Wszystkie powyższe decyzje wejdą w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku.

Zygmunt Solorz

Podsumowując Zygmunt Solorz dodał: Podjęliśmy decyzję o postawieniu na menedżerów, których znam od wielu lat i którzy doskonale zarządzali moimi biznesami. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat od jednego kanału telewizyjnego doszedłem do stworzenia unikalnej i największej w Polsce i liczącej się w skali Europy firmy z sektorów mediów, telekomunikacji oraz nowoczesnych technologii. Jestem dumny, że moja Grupa pozostała nie tylko rodzinną, ale również polską i możemy cieszyć się, że nasze usługi i produkty są „Made in Poland”.

Mirosław Błaszczyk:

Maciej Stec:

Stanisław Janowski:

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: