TP nie złożyła wniosku przeciw MediaTelowi

Newsy
Żródło: MEDIATEL
Opinie: 1
Opinie: 1

W związku z informacją dotyczącą złożenia przez TP SA pozwu o odzyskanie wierzytelności na kwotę około 6 milionów złotych, MediaTel poinformował, że do spółki nie wpłynęło żadne oficjalne zawiadomienie od samej TP jak i również z Sądu informujące o wszczęciu postępowania w tej sprawie.

Zdaniem zarządu MediaTela przedmiotowy pozew, jeśli został złożony, nie znajduje żadnych podstaw prawnych w decyzjach regulujących wzajemną współpracę. Rozbieżności w interpretacji decyzji URTiP/UKE z dnia 18 października 2002r. dotyczące świadczenia przez MediaTel usług dostępu do sieci Internet na rzecz abonentów TP SA i jednocześnie rozbieżności w rozliczeniach pomiędzy TP SA a MediaTel SA pojawiły się w 2004 roku.

Postępowanie sądowe w zakresie odwołania TP od decyzji Prezesa URTiP/UKE z 18 października 2002r. zostało umorzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lipca 2006 roku. Ostateczne wyjaśnienie spornych kwestii nastąpiło w dniu 12 marca 2007r., kiedy to prezes UKE wykonując wyroku Sądu Apelacyjnego ponownie rozpatrzył odwołanie TP SA od Decyzji z 18 października 2002 r. oraz wydał decyzję w sprawie ustalenia warunków połączenia sieci w zakresie świadczenia dostępu do sieci Internet. W ostatniej Decyzji Prezes UKE potwierdził między innymi, iż:

1. zasady naliczania opłat abonentom TP SA za dostęp do sieci Internet świadczony przez MediaTel SA ustala MediaTel SA w swoim cenniku oraz
2. TP SA jest zobowiązana do wykazywania tych opłat swoim abonentom na swojej fakturze VAT za każdy okres rozliczeniowy.

Wydana 12 marca 2007 r. decyzja Prezesa UKE zakończyła postępowanie administracyjne w sprawie świadczenia przez MediaTel usług dostępu do sieci Internet na rzecz abonentów TP. Zapisy decyzji w sposób jednoznaczny precyzują sposób i zasady rozliczeń pomiędzy TP i MediaTel i są zgodne z dotychczas stosowanymi przez MediaTel zasadami w rozliczeniach finansowych.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przy czym zgodnie z korespondencją między stronami trwa obecnie 3 miesięczny okres implementowania przez TP właściwego cennika MediaTel, który to okres zakończy się w dniu 24 czerwca 2007r.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: