TP przegrała w sądzie

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzucił odwołanie TP od decyzji określającej zasady realizacji połączeń na numery strefowe abonenckich usług specjalnych w sieci Polkomtela.

12 marca 2007 r. został ogłoszony wyrok w sprawie odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 24 czerwca 2006 r. zmieniającej postanowienia Umowy o połączeniu sieci zawartej pomiędzy TP a Polkomtel S.A. w dniu 26 maja 2004 r., wraz z aneksami, w zakresie wprowadzenia postanowień regulujących zasady realizacji połączeń przychodzących z sieci TP do sieci Polkomtel S.A. na numery SAUS (numery strefowe abonenckich usług specjalnych - połączenia na numery służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, np. 999, 998, 997).

Zarzuty TP dotyczyły głównie naruszenia procedury administracyjnej, jednakże w ramach tych zarzutów poruszane były też kwestie merytoryczne. TP wniosła bowiem w odwołaniu o zmianę zaskarżonej decyzji Prezesa UKE dążąc do wprowadzenia nowej definicji strefowych zakończeń połączeń do numerów SAUS w sieci Polkomtel. Według TP jest to inny rodzaj połączeń niż te, które objęte są definicją strefowego zakończenia połączenia w sieci Polkomtel obowiązującego na gruncie zawartej pomiędzy TP a Polkomtel umowy. Zdaniem TP takie rozwiązanie umożliwi wprowadzenie stawek za zakończenie połączenia do usług SAUS w sieci Polkomtel symetrycznych do stawek TP.

Kolejny zarzut podniesiony przez TP dotyczył konieczności uszczegółowienia zapisu o kierowaniu przez TP połączeń tranzytowych od Abonentów innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych do sieci Polkomtel. TP wskazała, iż zmiana w tym zakresie zmniejszy ryzyko otwierania połączeń tranzytowych od innych operatorów do numerów SAUS Polkomtel bez uprzedniego uregulowania w umowach pomiędzy TP a innymi przedsiębiorcami zasad rozliczeń za te połączenia. TP wnosiła również o przedłużenie terminu otwarcia ruchu do pierwszego numeru SAUS w sieci Polkomtel.

Odnosząc się do ww. zarzutów Prezes UKE wskazywał, iż przy realizacji obu rodzajów połączeń nie zachodzą różnice techniczne, które uzasadniałyby odrębną ich regulację. Różnicy takiej nie wykazała również TP. Ponadto z uwagi na taki sam techniczny sposób zakańczania tych połączeń nie ma również uzasadnienia dla różnicowania cen za ich kończenie w sieci Polkomtel. Ponadto, kwestia zmiany wysokości stawek za zakończenie połączenia w sieci Polkomtel nie była przedmiotem tego postępowania, a stawki te zostały przez strony dobrowolnie uzgodnione i zawarte w umowie.

W odniesieniu do kolejnego zarzutu TP, Prezes UKE wskazał, że w przypadku braku w umowie pomiędzy TP a innym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym uregulowań w zakresie tranzytu, termin otwarcia ruchu liczony będzie od dnia zawarcia w umowie odpowiednich zapisów, czyli TP będzie musiała uregulować kwestię dotyczącą tranzytu w zakresie zakończenia połączenia. Rozstrzygając natomiast kwestię terminu otwarcia ruchu do pierwszego numeru SAUS w sieci Polkomtel, Prezes UKE przyjął termin deklarowany przez TP, jednocześnie nie kwestionowany przez Polkomtel, czyli czas otwarcia ruchu do SAUS o formatach numerów 9XYZ w terminie 21 dni. Jednocześnie zasadne jest, by termin ten był liczony (w przypadku kierowania połączeń od innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez sieć TP) dopiero od momentu uregulowania (w przypadku braku takich regulacji) kwestii dotyczących realizacji tranzytu przez TP na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Stąd też kwestia ta została uregulowana w decyzji zgodnie z żądaniem TP.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 12 lutego 2007 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, a następnie wyrokiem z 12 marca 2007 r. oddalił odwołanie TP. W ustnym uzasadnieniu wyroku SOKiK wskazał, iż jednym z powodów oddalenia odwołania był fakt, iż podnoszone przez TP zarzuty dotyczyły naruszenia procedury administracyjnej, które w postępowaniu przed SOKiK nie mają znaczenia i nie mogą być uwzględniane.

W odniesieniu do kwestii merytorycznych podniesionych w odwołaniu SOKiK wskazał, iż decyzja Prezesa UKE jest trafna, została bardzo szczegółowo uzasadniona, jak również Prezes UKE w odpowiedzi na odwołanie oraz Polkomtel w swym stanowisku bardzo szczegółowo odnieśli się do zarzutów podnoszonych przez TP, którą to argumentację SOKiK w pełni podziela.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: