TP przegrała w sądzie z UKE

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 8

Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził ważność decyzji prezesa UKE o zmianie oferty ramowej połączenia sieci.

9 marca 2007 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) odbyła się rozprawa dotycząca skargi Telekomunikacji Polskiej na decyzję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 24 sierpnia 2006 r. w przedmiocie zmiany i zatwierdzenia "Ramowej Oferty o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci" (Reference Interconnection Offer - RIO 2006). WSA oddalił skargę TP.

Podczas rozprawy TP podniosła nowy zarzut, a mianowicie, że zachodzą przesłanki nieważności przedmiotowej decyzji określone w art. 156 par. 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarżąca wskazała, mianowicie, iż decyzja RIO 2006 nie mogła być wydana, bowiem reguluje ten sam zakres co obowiązująca RIO z 2004 r. W ten sposób, jak twierdziła TP doszło do wydania drugiej decyzji w tej samej sprawie.

Pełnomocnik Prezesa UKE wskazał, iż zarzut ten nie był podnoszony na żadnym etapie postępowania, oraz wyjaśnił, iż decyzja RIO 2006 została wydana w następstwie wykonania zobowiązania do przedłożenia zmiany oferty ramowej, nałożonego decyzjami Prezesa UKE.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd w pierwszej kolejności rozważył zarzut wydania drugiej decyzji w tej samej sprawie. Wskazał, iż składając wniosek o zatwierdzenie RIO 2006, TP wykonywała zobowiązania, nałożone na nią decyzjami Prezesa UKE. Tak więc zarzut naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 3 Kpa Sąd uznał za niezasadny, gdyż nie może być tu mowy o tożsamości spraw.

Następnie WSA odniósł się do zarzutu naruszenia prawa poprzez wydanie decyzji przez osobę nieuprawnioną. W pierwszej kolejności Sąd wskazał, iż przedmiotem rozpatrywanej sprawy nie było rozstrzyganie o prawidłowości powołania Prezesa UKE. Ponadto w dacie wydania decyzji Prezes UKE działał na podstawie powołania podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów i posiadał kompetencję do rozstrzygania w przedmiotowej sprawie.

Sąd nie podzielił także pozostałych zarzutów wskazanych przez TP w skardze, tj. naruszenia przepisów art. 7, 8, 77, 107 § 3 Kpa. Sąd zgodził się ze stanowiskiem Prezesa UKE przedstawionym w odpowiedzi na skargę TP i uznał, iż postępowanie było przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, a Prezes UKE zebrał wszelkie dowody w sprawie i wyczerpująco uzasadnił decyzję.

WSA nie uznał zarzutu TP co do naruszenia art. 39 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego w związku z art. 221 ust. 1 pkt 1 lit. i) Prawa telekomunikacyjnego. Sąd stwierdził, iż Prezes UKE ustalając stawki rozliczeń międzyoperatorskich na podstawie benchmarku prawidłowo przyjął dane zawarte w XI raporcie Komisji Europejskiej, co zostało już wyczerpująco wyjaśnione w odpowiedzi Prezesa UKE na skargę TP.

Wyrok WSA nie jest prawomocny.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: