TP w I kw. 2010 r. - więcej łączy broadband, mniej łączy stacjonarnych

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Wyniki Telekomunikacji Polskiej za pierwszy kwartał 2010 roku:

Spadek przychodów (-10,5% rok do roku), na który złożyły się:

  • -3.6% - wpływ decyzji regulacyjnych, głównie obniżki cen za połączenia do sieci komórkowych

  • -6,7% - wpływ na przychody tego segmentu jako spadek przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej

  • Umiarkowany wzrost przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (+0,3% rok do roku)

  • Wzrost całkowitej liczby łączy szerokopasmowych o 6,2% i ARPU5 z usług detalicznych do 57,7 zł

  • TP wprowadziła nową promocję dla najwyższych przepływności, obniżając ceny do poziomu rynkowego

  • 18,4% abonentów usług detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu Grupy TP korzysta z łączonej oferty 2P6, która jest kluczowym narzędziem do utrzymania klientów

  • Marża EBITDA na poziomie 39,8%, głównie dzięki oszczędnościom kosztowym

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna

Kwartał do dnia 31 marca 2010

Kwartał do dnia 31 marca 2009

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł)

2 311

2 582

-10,5%

Przychody z usług dostępu szerokopasm.

392

391

+0,3%

Liczba łączy stacjonarnych (w tys.)

8 140

8 747

-6,9%

Liczba łączy szerokopasmowych (w tys.)

2 680

2 524

+6,2%

Liczba klientów usług TV (w tys.)

417

198

×2,1

Marża EBITDA

39,8%

42,4%

-2,6 pp

Usługi telefonii stacjonarnej Grupy TP znajdują się nadal pod silną presją regulacyjną i konkurencji. Przy spadku wartości całego rynku usług telefonii stacjonarnej o 6,6% w 2010 roku, przychody Grupy TP zmniejszyły się o 10,5% rok do roku. Spadek przychodów wynikał przede wszystkim z obniżki cen połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych (wprowadzonej przez Regulatora w listopadzie 2009 roku); szacuje się, że decyzje regulacyjne przyczyniły się w skali roku do zmniejszenia przychodów o 3,6%. Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody z usług telefonii stacjonarnej zmniejszyły się o ok. 6,5% (rok do roku), przy czym postępujący spadek przychodów z usług głosowych został częściowo zrównoważony przez stabilny strumień przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu, transmisji danych i usług hurtowych. W celu pobudzenia wzrostu przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu, TP znacząco obniżyła opłaty za opcje 6Mb/s, 10Mb/s i 20Mb/s, dostosowując ceny do poziomu rynkowego. W połączeniu z rozpoczętym programem inwestycji w dostęp szerokopasmowy (obejmującym 1,2 mln linii w ciągu trzech lat) powinno to przywrócić dynamiczny wzrost tego ważnego strumienia przychodów. Liczba abonentów usług telewizyjnych, która jest również ważnym wskaźnikiem atrakcyjności oferty TP szerokopasmowego dostępu do internetu, wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 o ponad 100%, a ponad 18% klientów szerokopasmowego dostępu do internetu korzysta także z łączonych usług telewizyjnych TP; jest to kluczowe narzędzie wykorzystywane do utrzymania klientów.

Marża EBITDA w segmencie telefonii stacjonarnej zmniejszyła się o 2,6 punktu procentowego, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie 39,8%. W skali roku, presja na rentowność wynikała przede wszystkim ze spadku przychodów, przy czym wpływ tego czynnika został częściowo zrównoważony dzięki oszczędnościom po stronie kosztów. W zakresie optymalizacji kosztów, kontynuowane są działania rozpoczęte w 2009 roku (zmniejszenie liczby samochodów i wprowadzenie tańszych modeli, efektywniejsze zarządzanie powierzchnią biurową), a jednocześnie podejmowane są nowe inicjatywy, takie jak konsolidacja dostawców systemów informatycznych (zgodnie z planem, liczba kontrahentów ma się zmniejszyć z około pięćdziesięciu do siedmiu kluczowych dostawców, przy czym w pierwszym kwartale podpisano już trzy z tych umów).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: