TP znowu przegrała w sądzie

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0

2 kwietnia 2007 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł za nieprzedłożenie do akceptacji projektu zmiany cennika świadczonych usług w zakresie promocji pn. „telefon do planu”.

W niniejszej sprawie Telekomunikacja Polska S.A. stała na stanowisku, iż nie było konieczne przedłożenie Prezesowi UKE projektu cennika i regulaminu promocji "telefon do planu", polegającej na udzieleniu abonentom TP rabatu przy zakupie wybranych modeli aparatów telefonicznych. Udzielenie rabatu wiązało się z koniecznością pozostawania przez abonenta w wybranym planie taryfowym przez określony czas. Odejście abonenta z danego planu taryfowego obligowało go do zwrotu udzielonego rabatu.

Prezes UKE uznał jednak, iż TP naruszyła przepis art. 48 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego nakazujący przedkładanie Prezesowi UKE projektów zmian w cennikach i nałożył na TP karę pieniężną w wysokości 50.000 zł.

W odwołaniu do sądu TP zarzuciła decyzji Prezesa UKE naruszenie następujących przepisów:

  • art. 48 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez przyjęcie, iż TP miała obowiązek przedłożenia Prezesowi UKE projektu cennika i regulaminu promocji pn. „Telefon do planu”;

  • art. 40 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa), które miało istotny wpływ na wynik postępowania, poprzez pominięcie przy doręczaniu pism przez Prezesa UKE w postępowaniu administracyjnym ustanowionego w sprawie pełnomocnika;

  • art. 10 § 1 Kpa w związku z art. 7 Kpa, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez ograniczenie prawa strony do udziału w postępowaniu i uniemożliwienie wypowiedzenie się pełnomocnikowi strony co do zebranych materiałów i dowodów.

Sąd nie podzielił zarzutów zawartych w odwołaniu TP i w ustnych motywach rozstrzygnięcia podał m.in., iż:

  • TP miała obowiązek przedłożenia przedmiotowego projektu regulaminu promocji do zatwierdzenia przez Prezesa UKE;

  • zarzut naruszenia art. 48 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego jest bezzasadny, albowiem w niniejszej sprawie mamy do czynienia z tzw. transakcją wiązaną umowy sprzedaży telefonu z umową świadczenia usług telekomunikacyjnych;

  • wprowadzenie promocji pn. "telefon do planu" należy uznać jako zmianę cennika usług telekomunikacyjnych;

  • zarzut naruszenia przez Prezesa UKE przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie był trafny. Pełnomocnik TP miał możliwość zapoznania się z aktami postępowania administracyjnego. Ponadto Prezes UKE wyznaczył dodatkowy termin na zapoznanie się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: