UE zmieniła dyrektywę GSM z 1987 r.

Newsy
Żródło: Komisja Europejska
Opinie: 1

UE udostępniła częstotliwości GSM na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych. 20 października usunięto przeszkody dla działania usług telefonii komórkowej nowej generacji w Europie dzięki publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nowych aktów prawnych umożliwiających wykorzystywanie częstotliwości GSM przez telefony 3G. Jest to następstwem porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą Ministrów zawartego w lipcu ( IP/09/1192 ) mającego na celu aktualizację przepisów europejskich - dyrektywy GSM - dotyczących wykorzystania widma radiowego do celów telefonii komórkowej. Nowe przepisy europejskie spowodują wzrost konkurencji na europejskim rynku usług telekomunikacyjnych i ułatwią operatorom świadczenie szybszych usług o zasięgu paneuropejskim, takich jak np. mobilny internet, oprócz dotychczasowych usług oferowanych w dziedzinie telefonii komórkowej. Przyczynią się również do szybszego rozwoju bezprzewodowych usług szerokopasmowych, będących jednym z głównych czynników stymulujących ożywienie gospodarcze w UE.

Nowe przepisy unijne stanowią element działań Komisji Europejskiej mających na celu udostępnienie większej części widma na potrzeby komunikacji bezprzewodowej. Przepisy opublikowane w dniu dzisiejszym powodują otwarcie pasma widma radiowego GSM dla bardziej zaawansowanych urządzeń telekomunikacji bezprzewodowej. Nowe decyzja i dyrektywa aktualizujące dyrektywę GSM z 1987 r. zostały opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w ten sposób zaczęły obowiązywać jako prawo UE, co oznacza, że muszą zostać wprowadzone w życie we wszystkich 27 państwach UE.

Nowe przepisy ułatwiają także zmianę przydziału widma w paśmie 900 MHz, tak aby umożliwić uruchomienie jeszcze nowszej, czwartej generacji szybkich technologii szerokopasmowych. Obecne telefony komórkowe będą nadal funkcjonować bez zarzutu, ale dodatkowo konsumenci będą mogli korzystać z nowych technologii umożliwiających dostęp do szybkich usług szerokopasmowych.

Oczekuje się również, że zreformowane przepisy przyniosą pozytywne skutki ekonomiczne dla sektora telekomunikacji i że dzięki obniżeniu kosztów utrzymania sieci, będącemu wynikiem korzystania z niższych pasm częstotliwości, przyczynią się do szerszego wykorzystania nowych usług bezprzewodowych.

W nowej decyzji Komisji określono zgodnie z dyrektywą parametry techniczne umożliwiające wspólne korzystanie z pasm GSM 900 MHz i 1800 MHz przez systemy GSM (telefony komórkowe 2G) i UMTS (telefony 3G, które oprócz zwyczajnych usług telefonii oferują także szybki mobilny internet). Decyzja ta opiera się na unijnej decyzji o spektrum radiowym , w której ustanowiono mechanizm przyjmowania zasad harmonizacji technicznej w oparciu o informacje uzyskane od krajowych specjalistów ds. częstotliwości radiowej.

Administracje krajowe mają obecnie sześć miesięcy na transpozycję dyrektywy i wykonanie decyzji, tak aby skutecznie udostępnić częstotliwości widma GSM dla technologii 3G. Udostępniając nowe częstotliwości krajowe organy regulacyjne będą musiały przeanalizować konkurencję pomiędzy operatorami telefonii komórkowej i uwzględnić ewentualne zakłócenia konkurencji zgodnie z unijnymi przepisami telekomunikacyjnymi. Decyzja przewiduje możliwość wprowadzania zmian, tak aby uwzględnić użytkowe parametry techniczne innych systemów niebędących systemami GSM, których kompatybilność może zostać ustalona na późniejszym etapie.

Dyrektywa GSM z 1987 r. rezerwowała część pasma 900 MHz na użytek technologii GSM (Global System for Mobile lub pierwotnie Groupe Spécial Mobile), takich jak telefonia komórkowa. Wymagała ona jednak aktualizacji, aby umożliwić korzystanie z tego pasma widma radiowego również kolejnej, bardziej zaawansowanej generacji technologii bezprzewodowych.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: