UKE kontroluje Erę w związku ze zmianą regulaminu

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 8

UKE od dnia 30 marca 2007 r. prowadzi postępowanie kontrolne w Polskiej Telefonii Cyfrowej w związku z dokonaną przez operatora zmianą regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z dotychczasowych informacji wynika, że w trakcie tej zmiany PTC dopuściła się naruszenia przepisu art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zobowiązującego do poinformowania abonentów o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa PTC nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

W przypadku potwierdzenia, w toku kontroli, naruszenia dokonanego przez PTC, wobec operatora zostaną wystosowane zalecenia pokontrolne zobowiązujące go do usunięcia nieprawidłowości np. poprzez ponowne przedłożenie regulaminu abonentom wraz z prawidłową informacją o uprawnieniach abonentów, tak by użytkownicy otrzymali właściwą informację o przysługującym im uprawnieniu i mogli z niego skorzystać - zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym.

Jeżeli naruszenie nie zostanie usunięte we wskazanym terminie, Prezes UKE rozważy wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie art. 209 Prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z tym przepisem na spółkę, oraz na kierującego nią, może zostać nałożona kara pieniężna w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: