UKE nałożyło na Plusa 2,5 mln zł kary

Newsy
Opinie: 0

9 czerwca 2010 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 2.500.000 złotych na Polkomtel za niedostarczenie żądanych przez Prezesa UKE danych, tj. za niewypełnienie obowiązku udzielania informacji.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe, rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub przydział numeracji, z wyłączeniem podmiotów jest obowiązany do przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji niezbędnych do wykonywania przez Prezesa UKE jego uprawnień i obowiązków.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono naruszenie przez Polkomtel wyżej wskazanego obowiązku.

Wezwaniem z dnia 2 listopada 2009 r. Prezes UKE wezwał spółkę do przedstawienia określonych danych, niezbędnych do dostosowania modelu bottom-up kalkulacji kosztów usług w sieciach ruchomych, mającego stanowić podstawę wyliczenia wysokości kosztów efektywnego operatora, będących punktem odniesienia przy ocenie kosztów w toku analizy rynków właściwych przez Prezesa UKE, do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2009 r. Strona nie przekazała wszystkich żądanych przez Prezesa UKE danych we wskazanym terminie, tj. do dnia 27 listopada 2009 r., lecz tylko ich część. Pismem z dnia 3 grudnia 2009 r. Prezes UKE ponownie wezwał spółkę do przedłożenia żądanych danych, a ich ostateczne przekazanie nastąpiło 18 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym Prezes UKE uznał, że w zaistniałym stanie faktycznym doszło do wypełnienia dyspozycji art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którym karze podlega ten, kto nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: