UKE namawia klientów do zgłaszania lokalizacji bez zasięgu sieci komórkowej

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 4

Prezes UKE kolejny raz namawia klientów sieci komórkowej na zgłaszanie miejsc ze słabym zasięgiem sieci.

Opublikowana w dniu 12.08.2011 r. zaktualizowana ,,Baza danych braku dostępu do sieci operatorów telefonii komórkowej”oraz wcześniejszy czat z udziałem operatorów telefonii komórkowej, spowodowała  zainteresowanie abonentów, którzy mają utrudniony dostęp do usług lub są jego całkowicie pozbawieni.

Od wielu miesięcy do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dociera bardzo wiele sygnałów i skarg od abonentów wskazujących miejsca, w których operatorzy telefonii komórkowej nie zapewniają oczekiwanej jakości świadczonych w swoich sieciach usług lub w skrajnych przypadkach, na niektórych obszarach, nie dostarczają ich w ogóle.

Prezes UKE rozpoczął identyfikację takich miejsc. Przyjęto chyba najbardziej efektywną metodę pozyskiwania informacji o rzeczywistym stanie sieci, tj. zwrócono się do samych abonentów o wskazywanie obszarów pozbawionych dostępu do sieci, lub takich, gdzie dostarczany sygnał jest zbyt słaby, ażeby zapewnić sprawną komunikację. Wyniki prowadzonych badań (korekta danych trwa) były już dwukrotnie publikowane przyczyniając się do coraz większego zainteresowania abonentów. Do dnia publikacji niniejszego komunikatu wskazano już 287 lokalizacji wymagających rozbudowy infrastruktury (od opublikowania ostatniego wykazu w dniu 12 sierpnia w ciągu 7 dni przybyły 72 nowe lokalizacje).

Mając obraz skali problemu Prezes UKE rozpoczął rozmowy z operatorami telefonii komórkowej zmierzające do znalezienia rozwiązania, które przyczyniłoby się do poprawy sytuacji, w jakiej znalazło się wielu abonentów, przy jednoczesnym nie narażaniu operatorów na dodatkowe (znaczące) koszty - związane z inwestowaniem w rozbudowę posiadanej infrastruktury – często trudne do uzasadnienia z punktu widzenia wyniku finansowego firmy (ze względu na niewielką liczbę potencjalnych abonentów zamieszkujących dany obszar).

W tym miejscu należy również wyraźnie podkreślić, że Prezes UKE nie posiada żadnych możliwości formalno – prawnych umożliwiających nakładanie na operatorów obowiązków w zakresie planowania i realizacji inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej. Dlatego w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto w trybie art. 43a ustawy Prawo telekomunikacyjne, porozumienia inwestycyjne z czterema operatorami telefonii komórkowej, w myśl których rozbudują oni posiadaną infrastrukturę - w zależności od kosztów - przynajmniej w 115 lokalizacjach. Zawarte porozumienia to swego rodzaju kompromis, w którym w zamian za określone korzyści (mniej rygorystyczny harmonogram obniżek stawek MTR), operatorzy zobowiązali się do zrealizowania inwestycji.

W związku z napływem dalszych zgłoszeń prosimy o precyzyjne podawanie danych opisujących wskazywaną lokalizację. Niezbędnym jest podawanie nazwy miejscowości, oraz bliższych danych identyfikujących lokalizację np.: dzielnica, ulica, osiedle, kolonia itp., gdyż zdarzające się określenia: za szkołą, przy kościele, za sklepem itp., nie mogą stanowić podstawy do precyzyjnego zlokalizowania obszaru.
Ponadto, prosimy przede wszystkim o dane lokalizacji, w których nie ma zasięgu żadnej sieci komórkowej, a w przypadku bardzo słabej jakości usług, prosimy o podanie nazwy operatora. Jest to istotna informacja, która wskazuje adresata kolejnych negocjacji.

Prezes UKE - poza narzędziami porozumienia zawartego w trybie art. 43a co do 115 lokalizacji - nie ma władczych narzędzi wpływu na decyzje inwestycyjne operatorów i w tym zakresie współpracuje z operatorami na zasadach negocjacyjnych.

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: