Play nie nagrał rozmowy z klientem - kara 10 tys. zł

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

UKE stwierdziło, że PLAY nie wypełnił obowiązku utrwalenia oświadczenia abonenta dotyczącego zmiany warunków umowy dokonanych telefonicznie.

Za to naruszenie na P4 nałożono karę w wysokości 10 tys.  zł.

Postępowanie zostało zainicjowane skargą abonenta, który podczas kontaktu telefonicznego z konsultantem P4 dokonał zmiany warunków zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W takiej sytuacji Prawo telekomunikacyjne nakładało na dostawcę usług obowiązek utrwalenia oświadczenia abonenta, jego przechowywania i udostępniania. W omawianej sprawie, P4 nie wykonała powyższego obowiązku i nie utrwaliło oświadczenia abonenta złożonego telefonicznie.

Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę, że P4 dopuściła się naruszenia przepisu Prawa telekomunikacyjnego z zakresu ochrony abonentów i użytkowników końcowych w relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Naruszenie skutkowało brakiem możliwości udowodnienia przez abonenta treści jego oświadczenia o zmianie warunków umowy łączącej go z dostawcą usług. Tym samym abonent został pozbawiony możliwości faktycznego zabezpieczenia swoich interesów (przechowywanie oświadczenia abonenta ma przede wszystkim stanowić dowód dokonania przez niego zmian warunków umowy o określonej treści).

PLAY był już karany, w tym za naruszenia związane z zawieraniem i wykonywaniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W ocenie UKE nałożona kara powinna pełnić funkcję prewencyjną i nakłonić ukaranego do zapobieżenia powtórnemu naruszeniu obowiązków w przyszłości.

Decyzja nie jest prawomocna i P4 może odwołać się do sądu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: