UKE przegrywa z TP

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 1

2 kwietnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi Telekomunikacji Polskiej, uchylił decyzję UKE z dnia 31 października 2006 r. dotyczącą sprzeciwu wobec projektu zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych tp w zakresie promocji usługi "Rozmowy z rabatem tp na połączenia miejscowe i strefowe oraz międzystrefowe z 40 % opustem".

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wyjaśnił krótko, iż decyzja została uchylona, albowiem Prezes UKE w zgłoszonym sprzeciwie nie zobowiązał TP do przedstawienia poprawionego projektu cennika.

Pomimo literalnego brzmienia przepisu art. 48 ust. 2 Prawo telekomunikacyjne, stanowiącego że wraz ze zgłoszeniem sprzeciwu Prezes UKE zobowiązuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do przedstawienia poprawionego cennika w części objętej sprzeciwem, warto zwrócić uwagę, iż z praktycznego punktu widzenia nie ma on znaczenia, bowiem inicjatywa związana z wprowadzeniem nowej oferty cenowej na rynek należy wyłącznie do operatora. Rolą Prezesa UKE jest tylko zakwestionowanie ofert niezgodnych z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny może nie być zainteresowany wprowadzeniem oferty, która uwzględnia zmiany wynikające ze zgłoszonego sprzeciwu przez Prezesa UKE. Co więcej nawet po zaakceptowaniu projektu cennika przez Prezesa UKE, operator może zmienić zdanie i w rezultacie nie wprowadzić go do swojej oferty cenowej. Zatwierdzenie projektu cennika przez Prezesa UKE jest bowiem tylko informacją dla operatora, że cennik taki może on wprowadzić w życie, ale nie musi.

Niniejszy wyrok jest drugim takim przypadkiem, w którym WSA uchylił decyzję o sprzeciwie ze względu na brak zobowiązania operatora do przedłożenia poprawionego cennika (poprzedni wyrok WSA z 30 listopada 2006 r.). W pozostałych przypadkach Prezes UKE zgłaszając sprzeciw zobowiązywał operatora do przedłożenia poprawionego cennika w życie, pomimo braku narzędzi prawnych do egzekwowania takiego zobowiązania.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: