UKE raczej zmieni swoje wymagania w aukcji 5G – będą kolejne konsultacje

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
UKE raczej zmieni swoje wymagania w aukcji 5G – będą kolejne konsultacje

UKE przesłało nam komplet stanowisk przesłanych do urzędu w ramach konsultacji dokumentacji aukcyjnej 5G.

Jest już pewne, że urząd zamierza przeprowadzić drugą falę konsultacji i dlatego nie publikuje na swoich stronach aktualnych stanowisk.

Oznacza to, więc, że UKE uznaje przesłane stanowiska jako „dobrze uargumentowane” i mające znaczną merytoryczną wagę.

Jest więc szansa, że regulator ugnie się i zmieni nieco swoje wyśrubowane wymagania ilościowe i jakościowe dotyczące pokrycia kraju stacjami w paśmie C.

Zmiany zostaną podane operatorom zapewne jeszcze w marcu.

Z harmonogramem aukcji można zapoznać się tutaj

Oto wybrane postulaty zawarte w stanowiskach poszczególnych rynkowych „graczy”:

Minister Cieszyński chce bardzo ostrego zaostrzenia wymagań wobec operatorów. Cieszyński był wcześniej Junior Brand Managerem zajmującym się ofertami na kartę w Orange:

Mając na uwadze ambitne założenia pokryciowe warto również rozważyć dodanie kolejnego załącznika do dokumentacji aukcyjnej, który dotyczyłby autostrad i dróg krajowych objętych zobowiązaniami, ewentualnie uzupełnić o wskazane szlaki obecny dokument.

Rekomendujemy objęcie pełnoprawną siecią 5G wszystkim Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) na autostradach i drogach ekspresowych oraz wszystkich dworców kolejowych obsługujących więcej niż np. 1000 pasażerów dziennie. (…)

(…) Ponadto w kontekście nałożonych na uczestników aukcji zobowiązań inwestycyjnych, które wynoszą co najmniej 3800 stacji bazowych na obszarze całego kraju pragniemy zwrócić uwagę, że publikowany cyklicznie przez UE raport European 5G Observatory wskazuje 8400 stacji bazowych, jako minimalną liczbę dla Polski, potrzebną do pokrycia terenów miejskich (Minimum number of 3.6 GHz base stations needed for urban area coverage (“optimal” 5G). (…)

Exatel sugeruje UKE znaną już wcześniej i obśmianą przez rynek modyfikację zapisów dotyczących wymagań dla 4 normalnych operatorów:

Mając na względzie, że rezerwacja częstotliwości z pasma 3,6 GHz powinna być również

wykorzystana w celu realizacji zadań publicznych w interesie państwa polskiego, EXATEL proponuje uwzględnienie dodatkowego zobowiązania dla uczestników aukcji w dokumentacji aukcyjnej.

W dokumentacji aukcyjnej powinno zostać dodane zobowiązanie dysponenta rezerwacji do zawarcia umów o nieodpłatny dostęp telekomunikacyjny w zakresie połączenia sieci (usługa roamingu krajowego) z operatorem realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Orange walczy o realne wymagania pokryciowe:

(…) zwracamy uwagę, ze w zakresie zobowiązań, wymagania stawiane przed dysponentem częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz muszą być wykonalne. Wykonalność zobowiązań powinna być przy tym rozumiana jako realna możliwość realizacji wymagań, z uwzględnieniem obiektywnych ograniczeń - fizycznych, technicznych, terytorialnych (m.in. wynikających z koordynacji międzynarodowej) i związanych z zajętością pasma. Jeśli Prezes UKE zdecyduje się na utrzymanie w dokumentacji zobowiązań inwestycyjnych, to liczymy na to, że będą one odpowiednio zmodyfikowane, tak by progi wykonalności uwzględniały ww. ograniczenia. W takim wypadku istotne jest, by założenia dotyczące pomiarów parametrów sygnału i przepustowości odpowiadały z jednej strony realiom technicznym, a z drugie były ustabilizowane formalnie.

W ocenie Huawei kluczowe jest, by aukcja odbyła się w stabilnym środowisku prawnym, nie naruszając praw i interesów żadnego z jej uczestników. W skrócie oznacza to walkę o to, aby chiński dostawca nie został wykluczony jako akceptowalny producent sprzętu 5G dla operatorów:

Zgodnie z Procedura DWR Prezes UKE przekazuje dysponentowi rezerwacji częstotliwości informacje o uznaniu dostawcy za dostawce wysokiego ryzyka. Analiza przepisów Prawa

telekomunikacyjnego, czy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nie prowadzi do wniosku, aby Prezes UKE posiadał kompetencje do uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka.

Plus, podobnie do Orange, ocenia, że wymagania pokryciowe nie są realne:

1. Zaproponowane w dokumentacji aukcyjnej warunki pokryciowe dla pasma 3,6 GHz nie mogą być zrealizowane wyłącznie za pomocą częstotliwości, które będą przedmiotem aukcji.

2. Wymagane przez UKE progi pokrycia w aukcji pasma 3,6 GHz (tj. pasma o specyfice ściśle pojemnościowej) – pokrycia zarówno gospodarstw domowych jak i terytorium kraju – mogą być zrealizowane w praktyce przede wszystkim za pomocą częstotliwości z pasm zasięgowych, czyli częstotliwości poniżej 1 GHz.

Na potrzeby niniejszego stanowiska Polkomtel zaplanował przykładową, uproszczoną sieć radiową w paśmie 3,6 GHz. Do planowania przyjęto założenia:

  1. pokrycie 95% obszaru kraju (cel UKE po 84 miesiącach),

  2. ujednolicony Inter-Site Distance ISD wynoszący 3 km,

  3. promień komórki 1,5 km.

W efekcie kalkulacji określiliśmy, że dla osiągnięcia 95% pokrycia terytorium Polski siecią radiową zbudowaną w oparciu jedynie o pasmo 3,6 GHz, niezbędne byłoby co najmniej 40 000 stacji bazowych. Należy tu przypomnieć, że operatorzy komórkowi, działając nieprzerwanie od 1996 roku, aktualnie dysponują łącznie nieco ponad 40 tysiącami stacji bazowych.

PLAY ma podobne postulaty jak konkurenci:

Ilościowe zobowiązania inwestycyjne (tj. wymóg budowy 3800 stacji w ciągu 3lat) są nadmiarowe w systemie zobowiązań jakościowych, nie powinny by stosowane do pasm pojemnościowych, takich jak pasmo C oraz będą prowadzić do marnotrawstwa energii elektrycznej.

Zobowiązania jakościowe na poziomie 100 Mb/s są określone na zbyt wysokim poziomie w skali całego kraju i będą miary charakter dyskryminacyjny ze względu na znaczące różnice w wielkościach zasobów pasm niskiego zakresu (tj. 1< GHz) znajdujących się, w dyspozycji poszczególnych operatorów. Zobowiązania jakościowe powinny być określone na maksymalnym poziomie 50 Mb/s.

T-Mobile prezentuje podobne wnioski:

Pasmo C należy zaliczyć do grupy tzw. pasm pojemnościowych, które jest przeznaczone do wykorzystywania między innymi na terenach zurbanizowanych. Nie jest to pasmo częstotliwości, które można efektywnie wykorzystać do efektywnej rozbudowy pokrycia sieci na dużych obszarach pozamiejskich. Analizując zobowiązania pokryciowo-jakościowe z pkt 7 projektu decyzji oceniamy, że przy przyjęciu założenia konieczności ich zrealizowania wyłącznie z wykorzystaniem pojemnościowego pasma C, należałoby dodatkowo uruchomić kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych, a wysoce prawdopodobnym jest, iż nawet w takim przypadku wyznaczony cel w postaci wygórowanych oczekiwań co do określonego % pokrycia i parametrów jakościowych nie zostałby w pełni osiągnięty.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: