URTiP ma już Radę Telekomunikacji

Newsy
Żródło: URTiP
Opinie: 10

W dniu 2 sierpnia 2002 roku w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty odbyło się uroczyste wręczenie nominacji członkom Rady Telekomunikacji, powołanym w dniu 25 lipca 2002 r. przez Wicepremiera i Ministra Infrastruktury Marka Pola.
W imieniu Ministra Infrastruktury nominacje członkom Rady Telekomunikacji wręczył Wiceminister Infrastruktury Krzysztof Heller. Zdaniem Wiceministra Hellera, Rada grupuje wiele znanych i znamienitych osób od wielu lat związanych z rynkiem telekomunikacyjnym w Polsce. Swym składem odzwierciedla różne obszary tego rynku: sektor rządowy, środowiska naukowe, przemysł telekomunikacyjny, izby gospodarcze zrzeszające operatorów. To gwarantuje, że praca Rady będzie pozytywnie wpływać na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego.
Prezes URTiP Witold Graboś, gratulując powołanym członkom Rady Telekomunikacji podkreślił, że zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne, Rada Telekomunikacji może służyć swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno Prezesowi URTiP, jak i Ministrowi Infrastruktury. Prezes URTiP poinformował również, że wystąpił z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie Pana Krzysztofa Kwietnia na funkcję Przewodniczącego Rady Telekomunikacji.
Rada Telekomunikacji jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa URTiP w sprawach działalności telekomunikacyjnej, gospodarki częstotliwościowej oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
Rada wyraża opinie w sprawach wniesionych przez Ministra Infrastruktury oraz przez Prezesa URTiP. Rada może także z własnej inicjatywy przedstawiać opinie w sprawach należących do zadań Prezesa URTiP, z wyłączeniem spraw dotyczących wykonywania przez Prezesa URTiP obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

RADA TELEKOMUNIKACJI
przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
powołana przez Ministra Infrastruktury w dniu 25 lipca 2002 r.


Wojciech Adamiak - rekomendowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, były członek Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A., członek Rady Konsultacyjnej Ministra Łączności.
Grzegorz Białoruski - zgłoszony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Prof. Marian Dąbrowski - rekomendowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
Karol Działoszyński - zgłoszony przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Mirosław Fereniec - rekomendowany przez Instytut Łączności, kierownik Zakładów Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych Telekomunikacji, członek zespołu utworzonego przez Wiceministra Infrastruktury Krzysztofa Hellera, przygotowującego zmiany do ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Radosław Gutowski - rekomendowany przez Radomską Wytwórnię Telefonów, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Dyrektor Biura Integracji Systemów RWT-Telefony Polskie S.A.
Gen. Wojciech Kubiak - zgłoszony przez Ministra Obrony Narodowej.
Krzysztof Kwiecień - prowadzi obecnie działalność doradczą w dziedzinie telekomunikacji i kompatybilności elektromagnetycznej, były prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacji, członek Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Jacek Łosik - zgłoszony przez Ministra Infrastruktury.
Prof. dr hab. inż. Józef Modelski - rekomendowany przez Ogólnopolską Izbę Komunikacji Kablowej, dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
Jolanta Steppa - zgłoszona przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Gen. Henryk Szumski - rekomendowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a obecnie członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Mieczysław Tarnowski - zgłoszony przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa (obecnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
Prof. Tadeusz Więckowski - rekomendowany przez Politechnikę Wrocławską, Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.
Prof. dr inż. Marian Zientalski - rekomendowany przez Politechnikę Gdańską, profesor zwyczajny, kierownik Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych w Politechnice Gdańskiej, wiceprzewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.

RADA TELEKOMUNIKACJI - kompetencje


Rada Telekomunikacji jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w sprawach działalności telekomunikacyjnej, gospodarki częstotliwościowej oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Działalność Rady Telekomunikacji określają przepisy art. 114-115 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Rada wyraża opinie w sprawach wniesionych przez ministra właściwego do spraw łączności (obecnie Minister Infrastruktury) oraz przez Prezesa URTiP. Rada może z własnej inicjatywy przedstawiać opinie w sprawach należących do zadań Prezesa URTiP, z wyłączeniem spraw dotyczących wykonywania przez Prezesa URTiP obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prezes URT zasięga opinii Rady Telekomunikacji w sprawach związanych z:
· zapewnianiem dostępu do usług powszechnych,
· jakością świadczenia usług powszechnych,
· określaniem zasad łączenia sieci telekomunikacyjnych oraz związanej z tym współpracy operatorów.

Rada Telekomunikacji liczy 15 osób powoływanych przez ministra właściwego ds. łączności, na wniosek Prezesa URTiP. Członkowie Rady są odwoływani przez ministra właściwego ds. łączności.

Minister właściwy ds. łączności powołuje w skład Rady Telekomunikacji:
1) swojego przedstawiciela oraz po jednym przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgłoszonym przez te organy,
2) osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w sprawach będących przedmiotem działalności Rady, w tym zgłoszone przez organizacje środowiskowe, placówki naukowe, jednostki badawcze, a także organizacje reprezentujące operatorów, użytkowników, podmioty udostępniające usługi telekomunikacyjne, producentów lub dostawców urządzeń telekomunikacyjnych oraz podmioty związane z budownictwem telekomunikacyjnym.

Przewodniczącego Rady Telekomunikacji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród członków Rady Telekomunikacji. Powołanie następuje na wniosek Prezesa URTiP.

Kadencja Rady Telekomunikacji upływa z końcem kadencji Prezesa URTiP.

Organizację i tryb pracy Rady Telekomunikacji określa regulamin pracy uchwalony przez Radę.

Obsługę Rady Telekomunikacji zapewnia Gabinet Prezesa URTiP.

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: