"Wiosenna Okazja 2" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 32

Regulamin promocji "Wiosenna Okazja 2"

1. Promocja "Wiosenna Okazja 2" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 50,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15;
b) 15,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Zestaw Model aparatu telefonicznego Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15  Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Zestaw 1 Siemens A35 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 2 Siemens M35i 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 3 Ericsson R310 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 4 Siemens S40 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 5 Ericsson R320s 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 6 Ericsson T65 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 7 Motorola T192 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 8 Motorola T191 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 9 Samsung N100 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 10 Motorola V50 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 11 Siemens C45 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 12 Siemens C35i 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 13 Motorola v66 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 14 Panasonic GD92 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 15 Panasonic GD93 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 16 Siemens SL45 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 17 Sony J70 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 18 Nokia 3330  1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 19 Siemens S45 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 20 Nokia 8210 49,00+ 22% VAT  1,00+ 22% VAT
Zestaw 21 Samsung A300 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 22 Ericsson T39m 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 23 Nokia 6210 99,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 24 Motorola T260 99,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 25 Ericsson T68 99,00+ 22% VAT 49,00+ 22% VAT
Zestaw 26 Ericsson R380s 99,00+ 22% VAT 49,00+ 22% VAT
Zestaw 27 Nokia 6250 249,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT
Zestaw 28 Motorola V60i 399,00+ 22% VAT 299,00+ 22% VAT

6. Promocja "Wiosenna Okazja 2" trwa od 14 kwietnia 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 czerwca 2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Wiosenna Okazja 2" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Wiosenna Okazja 2":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często i Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "Wiosenna Okazja 2".

10. W Promocji "Wiosenna Okazja 2" w planach taryfowych: Czasami, Często i Non Stop minuty wliczone w abonament oraz SMS'y w planie taryfowym Czasami wliczone w abonament mają funkcjonalność "Przechodzenia pakietów". Oznacza to, że niewykorzystane minuty i SMS'y w bieżącym okresie rozliczeniowym mogą zostać wykorzystane w kolejnych 6 okresach rozliczeniowych. Jako pierwsze w danym okresie rozliczeniowym wykorzystywane są minuty i SMS niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych. 

11. W taryfach w planie taryfowym Czasami minuty z poprzednich okresów rozliczeniowych mogą zostać wykorzystane na połączenia poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy. W taryfach w planach taryfowych Często i Non Stop minuty z poprzednich okresów mogą być wykorzystywane bez względu na porę dnia. 

12. Niewykorzystane minuty i/lub SMS, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji "Wiosenna Okazja 2" z poprzednich okresów rozliczeniowych mogą być wykorzystywane w kolejnych okresach rozliczeniowych analogicznie jak minuty i SMS wliczone w abonament, z zastrzeżeniem treści pkt. 13 Regulaminu Promocji "Wiosenna Okazja 2".

13. Jeśli niewykorzystane minuty i/lub SMS'y, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji "Wiosenna Okazja 2" z danego okresu rozliczeniowego nie zostaną wykorzystane w ciągu kolejnych 6 okresów rozliczeniowych, wówczas przepadają. Po tym jak przepadną, Klient nie może rościć prawa o zwrot ekwiwalentu pieniężnego za utracone minuty i/lub SMS'y a także nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone minuty i/lub SMS'y.

14. Jakakolwiek zmiana taryfy przez Klienta, powoduje, iż niewykorzystane minuty i/lub SMS, o których mowa w pkt. 10, przepadają. W tych okolicznościach funkcjonalność "Przechodzenia pakietów" dla tego Klienta, o której mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji "Wiosenna Okazja 2" jest nadal dostępna, jednakże jest dostępna z początkiem najbliższego okresu rozliczeniowego, przypadającego bezpośrednio po okresie, w którym Klient dokonał zmiany taryfy. 

15. W Promocji "Wiosenna Okazja 2" oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

16. Rabat, o którym mowa w pkt. 15 Regulaminu Promocji, udzielany będzie przez 12 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM. 

17. Wysokość rabatu, o którym mowa w pkt. 15 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa Sumaryczna wysokość rabatu w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji Miesięczna wysokość rabatu Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji
Czasami 10 96,00+ 22% VAT 8,00+ 22% VAT 17,00+ 22% VAT
Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 132,00+ 22% VAT 11,00+ 22% VAT 24,00+ 22% VAT
Czasami 150, Często 50, Non Stop 50 168,00+ 22% VAT 14,00+ 22% VAT 56,00+ 22% VAT
Często 100, Non Stop 100 192,00+ 22% VAT 16,00+ 22% VAT 94,00+ 22% VAT
Często 150, Non Stop 150 192,00+ 22% VAT 16,00+ 22% VAT 144,00+ 22% VAT
Non Stop 300 192,00+ 22% VAT 16,00+ 22% VAT 224,00+ 22% VAT

18. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "Wiosenna Okazja 2" nie może w ciągu 6 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej lub równej opłacie abonamentowej, z zastrzeżeniem treści pkt. 19 Regulaminu Promocji "Wiosenna Okazja 2".

19. Jakakolwiek zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Wiosenna Okazja 2" powoduje zaprzestanie naliczania rabatu, o którym mowa w pkt.15 - 17.

20. W okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM, minuty oraz w przypadku taryf Czasami również SMS wliczone w abonament, w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część okresu rozliczeniowego w którym trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.

21. Po 12 miesiącach, począwszy od dnia aktywacji karty SIM, opłaty abonamentowe naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM.

22. W okresie trwania Promocji "Wiosenna Okazja 2" Klient może bezpłatnie aktywować usługę Plusnet wybierając jeden z profili skrzynki poczty elektronicznej w domenie plusnet.pl - Zielony lub Srebrny. 

23. W ramach Profilu Zielonego w usłudze Plusnet Klient ma do dyspozycji skrzynkę poczty elektronicznej o pojemności 10 MB. Natomiast w ramach Profilu Srebrnego Klient ma do dyspozycji skrzynkę poczty elektronicznej o pojemności 50 MB oraz dodatkowo możliwość zdefiniowania dwóch odrębnych nazw do tego samego konta (tzw. aliasów). W obu profilach Klient otrzymuje SMS-em informację o nadejściu nowej poczty oraz ma możliwość korzystania z poczty elektronicznej za pomocą Dostępu Głosowego. Więcej informacji na temat usługi Plusnet można znaleźć na stronie internetowej: www.plusnet.pl. 

24. W przypadku Profilu Srebrnego Klient ponosi koszty opłaty miesięcznej za usługę Plusnet - Profil Srebrny w wysokości 5,00 zł + 22% VAT. W przypadku wyboru Profilu Zielonego Klient nie ponosi opłaty miesięcznej za usługę Plusnet - Profil Zielony.

25. Klient nabywający Zestaw promocyjny w Promocji "Wiosenna Okazja 2", może na zasadach promocyjnych uruchomić "Strefę Plus". Szczegółowe informacje na temat zasad uruchamiania i działania "Strefy Plus" zawiera Regulamin promocji "Strefa Plus".

26. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu Promocji "Wiosenna Okazja 2", a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

27. W Promocji "Wiosenna Okazja 2" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

28. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

29. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

30. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 29, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 31 niniejszego Regulaminu.

31. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

32. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 31 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

33. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

34. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

35. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

36. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 34 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.

37. Promocja "Wiosenna Okazja 2" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

38. Klient biorący udział w Promocji "Wiosenna Okazja 2" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

39. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Wiosenna Okazja 2" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

40. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego Cena netto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych 
Siemens A35 699,00+ 22% VAT
Siemens M35i 699,00+ 22% VAT
Ericsson R310 749,00+ 22% VAT
Siemens S40 949,00+ 22% VAT
Ericsson R320s 1599,00+ 22% VAT
Ericsson T65 1199,00+ 22% VAT
Motorola T192 899,00+ 22% VAT
Motorola T191 699,00+ 22% VAT
Samsung N100 949,00+ 22% VAT
Motorola V50 1299,00+ 22% VAT
Siemens C45 999,00+ 22% VAT
Siemens C35i 999,00+ 22% VAT
Motorola v66 1299,00+ 22% VAT
Panasonic GD92 849,00+ 22% VAT
Panasonic GD93 1299,00+ 22% VAT
Siemens SL45 999,00+ 22% VAT
Sony J70 699,00+ 22% VAT
Nokia 3330  899,00+ 22% VAT
Siemens S45 1299,00+ 22% VAT
Nokia 8210 1049,00+ 22% VAT
Samsung A300 1099,00+ 22% VAT
Ericsson T39m 1199,00+ 22% VAT
Nokia 6210 1299,00+ 22% VAT
Motorola T260 1399,00+ 22% VAT
Ericsson T68 1699,00+ 22% VAT
Ericsson R380s 2399,00+ 22% VAT 
Nokia 6250 1599,00+ 22% VAT
Motorola V60i 1599,00+ 22% VAT

41. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

42. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

43. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

44. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

45. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 42-44, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 31.

Opinie:

Opinie archiwalne (32):

Komentuj

Komentarze / 32

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Bubaz3 pisze: 2003-04-11 20:36
  Więcej Plus tych promocji nie mógł zrobić....
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-04-11 20:45
  no nie wiem jak wy ale ja juz z ogromna niecierpliwoscia czekam wiosenna okazje 3..;)
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-11 21:06
  promocja dla koneserow :) pieknych wspomnien...ktorzy marzyli o obcowaniu z nokia 6210...warto skorzystac jedynie w ukladzie taryfa czasami 150 za 68 zloty brutto...
  0
 • Users Avatars Mini
  WW pisze: 2003-04-11 22:39
  Jedyne co mnie teraz interesuje jeśli chodzi o plusa to ten biling sekundowy o którym było napisane chyba wczoraj na gol'u ze podobno mają wprowadzić ???
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-11 22:47
  S45, A300, V66 i 6210 za złotówkę... No, no i do tego jeszcze rabacik... Gdyby tak z rok temu ta promocja była, to by ludzie koczowali pod salonami Plusa... No, ale mamy rok 2003...
  0
 • Users Avatars Mini
  JuveFan pisze: 2003-04-11 23:23
  hmm..a jaka jest roznica miedzy "okazja" a "okazja2" ?..co fo telefonikow...bez kitu ale wezme ta 6210..nigdzie nowki juz nie dostane..a nie potrzebuje mega-hiper odlotowej słuchawki...a 6210 jest dla mnie ideałem fona:D
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-04-11 23:24
  Dla mnie liczy sie tylko:6210,T39,T68 reszta to ...moznaby powiedziec-SZROT!
  0
 • Users Avatars Mini
  Marrandus pisze: 2003-04-11 23:34
  A gdzie nowsze fony ?? Czemu Plus musi byc taki zacofany ? Nawet nie widze Nokii3510i. Powinni naprawde zmienic nazwe sieci na "Minus".
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-04-12 00:46
  Jakakolwiek zmiana taryfy przez Klienta, powoduje, iż niewykorzystane minuty i/lub SMS, o których mowa w pkt. 10, przepadają. - NIE KOMENTUJE!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  khalon pisze: 2003-04-12 02:02
  Nie rozumię po prostu ostatniej polityki Plusa... Takimi promocjami to oni tylko odstraszają klientów...
  0
 • Users Avatars Mini
  khalon pisze: 2003-04-12 02:09
  Po prostu bez sensu ta promocja...
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2003-04-12 02:20
  Promocje PLUS'a sa podobne do siebie... niczym nie zaskakuja... niestety.
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-04-12 03:09
  Ale wysyp tych promocji - niestety w przypadku niektórych telefonów to chyba jakaś wyprzedaż magazynowa, cieniutko.......... jak powiedziałem duzo tych promocji ale są słabe
  0
 • Users Avatars Mini
  lookanio pisze: 2003-04-12 12:06
  hehe,pamietam jak 2 lata temu w grudniu dalbym sie pociac za 6210 z czasami 150:)ale juz mi przeszlo...mimo to gdyby to byla promo na 12 miesiecy contract to chyba bym sie skusil na t39 albo na 6210,tak z czystej nostalgii:)podoba mi sie w + ten kawalek:Jako pierwsze w danym okresie rozliczeniowym wykorzystywane są minuty i SMS niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych....
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-04-12 12:31
  Ceny są okey, mogliby tylko dać MCA-20 do SE t68i.
  0
 • Users Avatars Mini
  tsz pisze: 2003-04-12 12:54
  do maciek603: W tej promocji nie ma Sony Ericsson T68i. Jest Ericsson T68.
  0
 • Users Avatars Mini
  WojtekX pisze: 2003-04-12 20:37
  BOSSNOKIA: ja bym jeszcze dorzucił motki v66i i v60i
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-04-12 22:08
  dlaczego oferta nie nazywa sie "sprzatanie magazynow 2"? hmm
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-04-12 22:34
  bedzie ten biling sekundowy w zdzierusie czy nie, bo promo takie jak plus.....
  0
 • Users Avatars Mini
  michael pisze: 2003-04-13 01:12
  sprzatanie to raz, a 2 musza zaczac walczyc o rynek niestety plus traci na popularnosci, a przez takie promocje jeszcze bardziej schodzi na psy i jak + mogl to nazwac promocja wiosenna, chyba sprzed 2 lat.
  0
 • Users Avatars Mini
  tmc.masterb pisze: 2003-04-13 11:32
  Kolejna debilna nazwa promocji Plusa.
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-13 14:08
  to ma byc niby tylko taka okazja ze z wiosna dostajemy odgrzewane wspomnienia zeszlego pieknego lata...to tylko taka przenosnia :)
  0
 • Users Avatars Mini
  ati pisze: 2003-04-13 16:43
  A co do zgłoszenia do konkursu.... To już nie można było zwrócić uwagi ludziom którzy płodzili skrypt do sprawdzania poprawniści maila??? I co ja miałem podać jak nie przyjmuje domeny poczta.fm ???? Podałem inny swój mail i zgłoszenie będzie pewnie nieważne, bo inny mail podałem przy rejestracji na gsmonline... :(
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-04-13 21:12
  heheheh, czyli jakis masta koda speszialist ograniczyl emaile do domeny .pl? no to pozdrawiamy, gratulujemy i przesylamy usciski :)
  0
 • Users Avatars Mini
  bogdan1979 pisze: 2003-04-13 21:37
  Cena nokii 3330 jest troche przesadzona :) w prepaidzie mozna duzo taniej kupić...
  0
 • Users Avatars Mini
  ati pisze: 2003-04-13 22:27
  looc: aż tak źle na całe szczęście nie. Ograniczenie jest do domen: .com, .org, .gov, .net, .mil, .edu, .pl Czyli mój e-mail (poczta.fm) się nie łapie... Też gratuluję im pomysłu.
  0
 • Users Avatars Mini
  Mattle pisze: 2003-04-13 23:26
  Zadna rewelacja ... pożadkowanie magazynów trwa nadal... nie ma co ukrywać
  0
 • Users Avatars Mini
  Azazell pisze: 2003-04-13 23:29
  cos nowego...............nowy wymiar dna.
  0
 • Users Avatars Mini
  jacematy pisze: 2003-04-14 10:37
  Promocja powinna się nazywać "Wiosenne porządki"( w magazynie)
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-15 00:37
  I kolejne przedluzenie PLusa czy to nei staje sie nudne?A promocja calkowicie denna!
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-04-15 22:09
  Ta promocja nie bylaby zla (juz wiele razy byly takie promocje-wyprzedaze). Wiele osob nie potrzebuje najnowszego telefonu a tu mozna kupic terminal troche przestarzaly ale z gornej polki=wysokiej jakosci. Warunek jest jeden-tak jak w uprzednich promocjach-dla starego terminala powinien byc cyrograf 12 miesieczny.
  0
 • Users Avatars Mini
  Bubaz3 pisze: 2003-04-17 14:51
  6210 jest ok!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: