Wszystko o nowej ofercie biznesowej TP S.A.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 11

Zgodnie z zapowiedziami z kwietnia TP S.A. przedstawiła swą nową ofertę skierowaną dla biznesu - TelePakiety TP. TelePakiety TP to systemy rabatowe, które mają pozwolić obniżyć koszt połączeń telefonicznych w firmie. Oferta obejmuje 3 grupy pakietów (TelePakiety TP 300+, TelePakiety TP 1000+, TelePakiety TP 2500+) zawierające w sumie 9 opcji abonamentowych. Firma ma również możliwość skorzystania z jednego z 5 dodatkowych Pakietów Międzystrefowych. W ramach TelePakietów TP automatycznie i bezpłatnie aktywowane są podstawowe usługi dodatkowe.

Wybór właściwego TelePakietu TP zależy od wysokości dotychczasowych lub planowanych comiesięcznych opłat telefonicznych w firmie. TelePakiety TP 300 + przeznaczone są dla małych firm, których miesięczne wydatki na usługi telekomunikacyjne wynoszą od 300 do 1000 zł. TelePakiety TP 1000+ przeznaczone są dla średnich firm, których miesięczne wydatki na usługi telekomunikacyjne wynoszą od 1000 do 2500 zł. TelePakiety TP 2500+ przeznaczone są dla dużych firm, których miesięczne wydatki na usługi telekomunikacyjne przekraczają kwotę 2500 zł.

Szczegółowe informacje o opłatach i rabatach w ofercie TelePakietów TP:

  OPŁATY I RABATY W TELEPAKIETACH TP5)
  TelePakiety TP 300+1) TelePakiety TP 1000+1) TelePakiety TP 2500+1)
Opłata miesięczna za TelePakiet TP2) 4) 300,- 500,- 800,- 1000,- 1500,- 2000,- 2500,- 3500,- 5000,-
Rabat na połączenia lokalne i strefowe 2,5% 5,0% 7,5%
Rabat na połączenia międzystrefowe 7,5% 10,0% 12,5%
Rabat na połączenia do sieci komórkowych 2,5% 5,0% 7,5%
Opłata miesięczna 3) 4)

PAKIET MIĘDZYSTREFOWY 5)

1000,00 12,5%
1500,00 15,0%
2000,00 15,0%
3000,00 17,5%
5000,00 20,0%


Do podanych cen (PLN) należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
Cena abonamentu i połączeń jest taka sama, jak dla Pakietu Standardowego i dowolnego abonamentu usługi Octopus ISDN.
Opłata za abonament jest naliczana na każdą linię telefoniczną i pobierana z góry.
Pozostałe opłaty za usługi nie ujęte w niniejszej ofercie są zgodne z Cennikiem Krajowych Usług Telekomunikacyjnych.

1) TelePakiety TP 300+; 1000+; 2500+ są dostępne dla wszystkich Klientów. Nie mogą być łączone na koncie abonenckim (koncie rozliczeniowym w systemie billingowym identyfikującym zobowiązania
i wpłaty Klienta, na którym znajduje się jedna lub więcej linii telefonicznych), z:
- planami taryfowymi: Aktywny, Oszczędny, Niedrogi
- aktualnymi planami rabatowymi: "Rabat 2000", "Rabat 6000", "Rabat Srebrny", "Rabat Złoty", "Rabat Platynowy"
- rozliczeniami z Abonentami, którzy wnieśli wkład własny w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A.
Abonenci TP S.A., którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed dniem wejścia
w życie niniejszej oferty mają możliwość zmiany dotychczasowej oferty na nową z początkiem nowego okresu rozliczeniowego (o ile nie obowiązują ich warunki specjalne ujęte w dotychczasowych umowach zawartych
z TPSA), po uprzednim podpisaniu zamówienia na korzystanie z oferty TelePakiety TP.

2) Opłata miesięczna za TelePakiet TP stanowi limit kwotowy (od 300 do 5000 PLN), w ramach którego głosowe połączenia lokalne/strefowe, międzystrefowe w sieci TP S.A. i do sieci komórkowych wykonywane z dowolnej linii telefonicznej znajdującej się na koncie abonenckim objęte są rabatami określonymi w poszczególnych TelePakietach TP. Połączenia są zaliczane do TelePakietu TP w kolejności ich wykonania. TelePakiety TP są integralną częścią oferty i są obligatoryjne. Oznacza to, że Abonent ma możliwość skorzystania z oferty TelePakiety TP tylko w przypadku wyboru dowolnego TelePakietu TP. Opłata miesięczna jest naliczana na konto abonenckie i pobierana z góry.

3) Opłata miesięczna za Pakiet Międzystrefowy stanowi limit kwotowy (od 1000 do 5000 PLN), w ramach którego głosowe połączenia międzystrefowe w sieci TP S.A. wykonywane z dowolnej linii telefonicznej znajdującej się na koncie abonenckim objęte są rabatami określonymi w poszczególnych Pakietach Międzystrefowych. Połączenia są zaliczane do pakietu w kolejności ich wykonania.
W przypadku jednoczesnego korzystania z dowolnego Pakietu Międzystrefowego i TelePakietu TP, połączenia międzystrefowe taryfikowane są w pierwszej kolejności, wg rabatu w Pakiecie Międzystrefowym, a po jego wyczerpaniu wg rabatów w TelePakiecie TP. Opłata miesięczna jest naliczana na konto abonenckie
i pobierana z góry.

4) Po wyczerpaniu limitu kwotowego w ramach TelePakietu TP lub / i Pakietu Międzystrefowego, połączenia rozliczane są wg opłat w Pakiecie Standardowym.
Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym limit w postaci opłaty miesięcznej za TelePakiet TP lub/i Pakiet Międzystrefowy nie podlega zwrotowi i nie powiększa limitu przysługującego w kolejnym okresie rozliczeniowym.

5) Rabaty nie obejmują połączeń pod numery 0-70, 0-80, 0-20 i połączeń międzynarodowych oraz połączeń za pośrednictwem sieci innych niż TP S.A. operatorów międzystrefowych.

  USŁUGI DODATKOWE W CENIE ABONAMENTU ZA LINIĘ TELEFONICZNĄ
  Opłata za udostępnienie Abonament miesięczny Opłata za połączenie Opłata za zdarzenie
Poczta Głosowa 6) - - - -
Połączenie Oczekujące 6) - - - -
Połączenie Trójstronne 6) - - wg opłat w Pakiecie 0,58
Przekazywanie Wywołań 6):

- natychmiastowe;

- w przypadku zajętości linii Abonenta;

- w przypadku niedostępności Abonenta.

-

-

-

-

-

-

  -

-

-

Zmiana TelePakietu TP / Pakietu Międzystrefowego: 7)

- z niższego na wyższy;

- z wyższego na niższy.

-

-

-

-

-

-

-

25,00


Do podanych cen (PLN) należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
6) Możliwość korzystania z Usług Dodatkowych jest dostępna dla wszystkich Klientów, przy czym ich zakres uzależniony jest od warunków technicznych centrali, do której przyłączone jest urządzenie końcowe Abonenta.
7) Zmiana TelePakietu TP lub Pakietu Międzystrefowego możliwa jest w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż na 7 dni przed jego końcem. Zmiana obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego.

 

Lista najczęściej zadawanych pytań


Co wchodzi w skład oferty TelePakiety TP?
Ofertę tworzą 2 rodzaje systemów rabatowych: TelePakiety TP (9 zróżnicowanych opcji abonamentowych) oraz 5 dodatkowych Pakietów Międzystrefowych. Wybrany Pakiet obejmuje wszystkie linie w ramach jednego konta abonenckiego. W ramach oferty bezpłatnie i automatycznie aktywowany jest również zestaw nowoczesnych Usług Dodatkowych.

Dla kogo przeznaczona jest oferta TelePakiety TP?
Oferta skierowana jest przede wszystkim do grupy Klientów biznesowych. Dostępna jest także dla Klientów indywidualnych intensywnie korzystających z usług telefonicznych. TelePakiety TP to oszczędnościowe rozwiązania przeznaczone dla każdej firmy, która chce optymalizować koszty połączeń telefonicznych, niezależnie od jej wielkości i branży, w której działa.

Czym są TelePakiety TP?
TelePakiety TP to zestaw rabatów obejmujący różne rodzaje połączeń telefonicznych. Wartość każdego TelePakietu TP odpowiada opłacie miesięcznej za Pakiet. Twoja firma, korzystając z TelePakietu TP, może wykonywać ze wszystkich swoich linii połączenia lokalne, międzystrefowe i do sieci komórkowych, a każdy rodzaj połączeń objęty jest osobnym rabatem sięgającym nawet do 12,5%.

Co to jest Pakiet Międzystrefowy?
Pakiet Międzystrefowy to system rabatowy, obejmujący połączenia międzystrefowe. Wartość Pakietu odpowiada opłacie miesięcznej za Pakiet. Twoja firma, korzystając z Pakietu Międzystrefowego, może wykonywać ze wszystkich swoich linii połączenia międzystrefowe objęte rabatami jeszcze bardziej atrakcyjnymi od TelePakietów TP, sięgającymi nawet do 20%. Pakiet Międzystrefowy nie jest obligatoryjny, co oznacza, że może być dokupiony przez Twoją firmę jako dodatkowa opcja. Jest to wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie dla firm, które wykonują dużą ilość połączeń międzystrefowych.

Czym różni się nowa oferta od już funkcjonujących Pakietów Taryfowych?
Oferta charakteryzuje się nowym podejściem do Klientów, głównie biznesowych. Pozwala w sposób ekonomiczny dostosowywać ofertę telekomunikacyjną do swoich potrzeb. W standardzie zawiera cztery Usługi Dodatkowe (Poczta Głosowa, Przekierowanie Połączeń, Połączenie Oczekujące, Połączenie Trójstronne), wyjątkowo przydatne w prowadzeniu biznesu. Oferta i rabaty działają w odniesieniu do wszystkich telefonów w ramach konta abonenckiego. W takiej sytuacji nie jest istotna liczba telefonów w Twojej firmie, lecz profil i ilość wykonywanych przez nią połączeń.

Zamówienie oferty
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z oferty TelePakiety TP?
Przede wszystkim należy zawrzeć Umowę o świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych/usług ISDN. Następnie wystarczy wypełnić zamówienie na Pakiet Standardowy na wszystkie telefony, które objęte będą ofertą TelePakiety TP, oraz podpisać zamówienie oferty TelePakiety TP.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w wyborze Pakietów (TelePakiet TP a Pakiet Międzystrefowy)?
Nie, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących wyboru TelePakietów TP i Pakietów Międzystrefowych. Twoja firma może wybrać dowolny, jeden z 9-ciu TelePakiet TP i np. najwyższy Pakiet Międzystrefowy.

Kiedy następuje rozpoczęcie świadczenia oferty TelePakiety TP?
Rozpoczęcie realizacji oferty TelePakiety TP następuje z początkiem pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, następującego bezpośrednio po podpisaniu umowy, z wyłączeniem przypadku gdy podpisanie zamówienia o korzystanie z oferty TelePakiety TP następuje wraz z podpisaniem umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych/usługi Octopus ISDN. TP zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji oferty TelePakiety TP z dniem rozpoczęcia świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych/usługi Octopus ISDN. W takim przypadku opłata miesięczna za TelePakiet TP naliczana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi, od dnia rozpoczęcia świadczenia usług w ramach oferty do dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło podpisanie umowy. Rabaty wynikające z Pakietów przysługują w pełnej wysokości od naliczonej opłaty miesięcznej.

Czy można wykupić jeden TelePakiet TP na wszystkie linie w kilku lokalizacjach?
Tak, Twoja firma może kupić jeden Pakiet na wszystkie oddziały firmy, z dowolną ilością linii z danego oddziału, położone w obrębie jednego obszaru telekomunikacyjnego, pod warunkiem, że oddziały te mają wspólne konto abonenckie (numer ewidencyjny)

Czy można wykupić Pakiet Międzystrefowy bez wyboru TelePakietu TP?
Nie, nie można, ponieważ Pakiet Międzystrefowy jest dodatkową opcją TelePakietów TP.

Rozliczenia
Jeżeli w bieżącym miesiącu moja firma złoży zamówienie na TelePakiet TP, kiedy otrzyma fakturę z kwotą wskazaną w Cenniku?
Rozpoczęcie świadczenia oferty TelePakiety TP następuje od początku nowego okresu rozliczeniowego. Naliczenie pierwszej opłaty miesięcznej za wybrany TelePakiet TP następuje w najbliższej fakturze rozliczającej usługi za miesiąc poprzedni nie objęte jeszcze rabatami (np. Twoja firma składa zamówienie w czerwcu, rozpoczęcie świadczenia oferty nastąpi od 1 lipca, naliczenie pierwszej opłaty miesięcznej za TelePakiet TP wykazane zostanie w fakturze zawierającej abonament lipcowy i rozliczenie połączeń czerwcowych).

W jakiej kolejności są rozliczane połączenia w TelePakietach TP?
Wszystkie połączenia w ramach oferty TelePakiety TP rozliczane są chronologicznie, aż do wyczerpania wartości Pakietu. W przypadku jednoczesnego korzystania z TelePakietu TP i Pakietu Międzystrefowego w pierwszej kolejności są rozliczane połączenia międzystrefowe z rabatem Pakietu Międzystrefowego, a po jego wyczerpaniu z rabatami wg wybranego TelePakietu TP. Po wyczerpaniu TelePakietu TP i Pakietu Międzystrefowego połączenia rozliczane są wg stawek Pakietu Standardowego.

Czy przy jednoczesnym kupnie TelePakietu TP i Pakietu Międzystrefowego rabaty się sumują?
Nie, Pakiety się nie sumują, ponieważ dla połączeń międzystrefowych w pierwszej kolejności wykorzystywany jest Pakiet Międzystrefowy, a dopiero po jego wyczerpaniu TelePakiet TP.

Co się dzieje po wykorzystaniu limitu kwotowego w TelePakiecie TP?
W przypadku wyczerpania kwotowego limitu TelePakietu TP połączenia rozliczane są wg Pakietu Standardowego TP.

Czy połączenie obejmujące czas w TelePakiecie TP i poza nim jest całe objęte rabatem?
Nie jest objęte rabatem w całości, rabat naliczany jest do momentu wyczerpania limitu kwotowego z TelePakietu, a od tego momentu połączenie rozliczane jest wg Pakietu Standardowego. W przypadku korzystania z TelePakietu oraz Pakietu Międzystrefowego krańcowe połączenie rozliczane jest częściowo z rabatem międzystrefowym i częściowo z rabatem z TelePakietu.

Jeśli moja Firma wybierze dowolny TelePakiet TP i wykorzysta cały jego limit (objęty rabatem) na rozmowy lokalne, a dopiero pod koniec miesiąca zacznie dzwonić na połączenia międzystrefowe, to czy te ostatnie będą objęte rabatem wg działającego TelePakietu TP?
Rabatem objęte są połączenia wykonywane chronologicznie niezależnie od rodzaju połączenia aż do momentu wyczerpania się opłaty za TelePakiet TP , dlatego też w podanym przykładzie firma wyczerpuje całą opłatę za TelePakiet TP na połączenia lokalne i strefowe, na które otrzymuje rabat. Wykonane pod koniec miesiąca połączenia międzystrefowe rozliczane są wg Pakietu Standardowego.

Zmiany w korzystaniu z oferty


Co należy zrobić, aby zmienić TelePakiet TP/Pakiet Międzystrefowy na inny lub z niego zrezygnować?
Zmiana TelePakietu TP lub Pakietu Międzystrefowego na inny Pakiet jest możliwa w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż na 7 dni przed jego końcem. Zmiana obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego. Aby dokonać zmiany, należy wypełnić nowy formularz zamówienia na TelePakiety TP (osobiście w Biurze Obsługi Klienta bądź też za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego lub Opiekuna Klienta).
Opłata za zmianę TelePakietu TP/Pakietu Międzystrefowego:
o niższej opcji abonamentowej na wyższą jest bezpłatna,
o wyższej opcji abonamentowej na niższą wynosi 25 zł + VAT.
Rezygnację z usługi (na piśmie) należy złożyć do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego Twoja firma chce z usługi zrezygnować. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych/usług ISDN w ciągu miesiąca Twoja firma nie otrzymuje zwrotu wniesionej z tytułu oferty TelePakiety TP Opłaty miesięcznej za Pakiet. W takim przypadku, przewidując rozwiązanie umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych/usługi Octopus ISDN, Twoja firma powinna zgłosić rezygnację z korzystania z oferty TelePakiety TP odpowiednio wcześniej.

Ile kosztuje równoczesna zmiana na niższe TelePakietu TP i Pakietu Międzystrefowego?
W przypadku równoczesnej zmiany z opcji wyższej na niższą TelePakietu TP i Pakietu Międzystrefowego, łączna opłata wynosi 50 zł + VAT.

Usługi dodatkowe


Jakie Usługi Dodatkowe można zamówić bezpłatnie w ramach oferty TelePakiety TP?


Bezpłatne Usługi Dodatkowe tworzące ofertę TelePakiety TP to: Poczta Głosowa, Przekierowanie Połączeń, Połączenie Oczekujące, Połączenie Trójstronne. Usługi te zostaną aktywowane na wszystkich liniach Twojej firmy automatycznie, bez dodatkowych zleceń z Twojej strony. Rezygnacja z wybranych usług następuje poprzez złożenie takiej dyspozycji w BOK bądź u Przedstawiciela Handlowego.

Czy Przekierowanie Połączeń obejmuje telefony komórkowe?
Tak, połączenie jest przekierowywane na numer telefonu komórkowego i jest objęte rabatem.

TelePakiety TP A Internet


Czy rabat w TelePakiecie TP obejmuje także połączenia do sieci Internet za pośrednictwem modemu?
Nie, nie obejmuje, ponieważ oferta dotyczy tylko połączeń głosowych oraz połączeń za pośrednictwem faksu.

Czy korzystając z oferty TelePakiety TP, można wykupić Ryczałt Internetowy (30 godzin połączeń z Internetem)?
Tak, Twoja firma może wykupić po jednym Ryczałcie Internetowym na każdą posiadaną linię.

TelePakiety TP a inne usługi


Czy można połączyć istniejące rabaty z ofertą TelePakiety TP?
Nie jest możliwe łączenie oferty TelePakiety TP z Systemami Rabatowymi (2000, 6000, Srebrny, Złoty, Platynowy) na jednym koncie abonenckim (numerze ewidencyjnym).

Czy można wykupić usługę Wybrane Numery, gdy na tym samym numerze funkcjonuje TelePakiet TP?
Nie. Oferty TelePakiety TP nie można łączyć z usługą Wybrane Numery.

Czy użytkując Centralkę abonencką PBX/PABX mogę korzystać z oferty TelePakiety TP?
Tak, można wybrać dowolną opcję oferty TelePakiety TP.

Czy użytkując usługę ISDN mogę korzystać z nowej oferty TelePakiety TP?
Tak, można wybrać dowolną opcję oferty TelePakiety TP.

Czy korzystając z usługi Centrex mogę korzystać jednocześnie z oferty TelePakiety TP?
Tak, ponieważ oferty działają niezależnie od siebie.

Opinie:

Opinie archiwalne (11):

Komentuj

Komentarze / 11

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-05-14 03:04
  aaaaaaale sie rozpisali. Ciekawe czy dla biznesu jest to faktycznie konkurencyjna oferta...
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-05-14 03:50
  KPINA !!!!! Za taki rabat płacic??? To chore.... Kazdy MĄDRY dyrektor finansowy podpisze umowe z plusem albo era i wiecej na tym zyska niz płacąc 5000 zł za 7,5 % taniej - za taka kase powinno być 40% taniej.... Telekompromitacja Polska S.A.
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-05-14 10:44
  ściemniać to oni potrafią po mistrzowsku
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-05-14 12:04
  telekpina ... Ale spokojnie - niech nam to Maras wytłumaczy, może jest w tym jednak coś ciekawego ... Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-05-14 13:55
  z tego co ja zrozumialem to jesli rachunek nie przekroczy tej kwoty to mamy taki a nie inny upust, jesli przekroczy to lecimy bez upustu, ale jesli nie przekroczy to nadplata przepada no i platne z gory czyli miesiac wczesniej, zadna rewelacja
  0
 • Users Avatars Mini
  Puchatek pisze: 2002-05-14 15:23
  Paranoja jaja sobie robią a rząd ma to gdzieś jak można chronić tak dziadowską firmę jak TPSA
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-05-14 16:51
  Cos TP SA zaczela faktycznie konkurowac (poki co ze soba, ale kierunke i sposoby zostaly narzucone przez kki).
  0
 • Users Avatars Mini
  l.u.k.a.s. pisze: 2002-05-15 03:55
  nie wiem czemu, ale wydaje mi sie drogo
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-05-15 04:51
  Lukas, może dla tego, że est drogo? :) Ale zawsze trochę taniej
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-05-15 13:08
  Tepsa robi wszystko co sie da, zeby klienci korporacyjni nie uciekli do konkurencji! Oby jej sie nie udalo!
  0
 • Users Avatars Mini
  zzz pisze: 2002-05-16 16:18
  nie lepij to kupić FCT w plusie za 1,-pln i gadać taniej jak w tepsie bez żadnych tam dopłat i pakietów. A i rabaty są o wiele wyższe... Tepsaki się ratują, ale i tak idą na dno...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: