"Wygraj wielkie pieniądze" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 42

Wygraj wielkie pieniądze - konkurs poczty głosowej w sieci Plus GSM

Zasady konkursu:

 1. Konkurs trwa od 1 lipca do 14 sierpnia br.

 2. Aby wziąć w nim udział, należy wysłać pod numer konkursowy 7166 SMS-a* z hasłem na temat: "Dzięki nowej poczcie głosowej nie ominą mnie żadne ważne wiadomości ".

 3. Treść hasła (razem ze spacjami) nie może przekroczyć 160 znaków.
  Biorący udział w konkursie użytkownik poczty głosowej powinien mieć w pełni aktywną i skonfigurowaną skrytkę, co oznacza że:

 • odsłuchał powitanie dla nowych użytkowników

 • zmienił standardowy kod dostępu (kod nie może być pusty i nie mogą to być same zera)

 • dokonał personalizacji skrytki

 • ma ustawione przekierowanie na skrytkę poczty głosowej w przypadkach gdy: telefon jest zajęty, jest poza zasięgiem lub jego właściciel nie odbiera połączeń.

 1. Użytkownik powinien mieć aktywną skrytkę od momentu wysłania SMS-a z hasłem co najmniej do dnia przyznania nagród przez komisję konkursową.

* Opłata za wysłanie SMS-a z hasłem pod numer 7166 wynosi 1 zł netto.

Regulamin Konkursu

Organizator konkursu.

 1. Konkurs pod nazwą "Nowa Poczta Głosowa" zwany dalej konkursem organizowany jest przez firmę Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 81, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908

 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim uczestnikom konkursu w siedzibie organizatora konkursu oraz na stronach www.plusgsm.pl

Czas i miejsce organizowania konkursu.

 1. Konkurs będzie urządzony na obszarze całego kraju w terminie od 1 lipca 2002 r. do 14 sierpnia 2002 r.

Zasady uczestnictwa w konkursie.

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne będące abonentami Plus GSM lub zarejestrowanymi użytkownikami Simplusa, które przy podpisaniu umowy z Polkomtel S.A. wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych dla celów marektingowych. Przez zarejestrowanych użytkowników Simplusa rozumie się użytkowników, którzy odesłali wypełnioną kartę rejestracyjną zgodnie z wymogami Polkomtel S.A. W przypadku uczestników konkursu nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę na ich udział w konkursie wyraża(-ją) ich przedstawiciel(-e) ustawowy(-i).

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz pracownicy agencji reklamowej Leo Burnett Sp z o.o., a także ich współmałżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia.

 3. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik zobowiązany jest do:

  zapoznania się z zasadami konkursu określonymi w jego regulaminie,
  posiadania telefonu wraz z kartą SIM aktywowaną w sieci Plus GSM,
  uruchomienia Poczty Głosowej i utrzymania jej aktywnej co najmniej do dnia obrad komisji konkursowej, wysłania dowolnej liczby SMS-ów pod numer wskazany przez organizatora konkursu (koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 1 zł netto + VAT), podając w każdym SMS-ie jedno hasło do 160 znaków na temat: "Dzięki nowej Poczcie Głosowej nie ominą mnie żadne ważne wiadomości".

  Wiadomości SMS mogą być nadsyłane od 1 lipca 2002 r. do 14 sierpnia 2002 r. włącznie. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za SMS-y wysyłane z telefonu abonenta PLUS GSM i użytkowników SIMPLUS przez osoby trzecie, do których nie są przypisane stosowne numery telefoniczne. Zgłoszenia nadesłane przed lub po upływie powyższego terminu nie biorą udziału w konkursie.

Nagrody w konkursie.

 1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród w konkursie:

  1. I Nagroda - jedna nagroda o wartości 20.000 złotych,

  2. II Nagroda - dziesięć nagród o wartości 10.000 złotych każda,

  3. III Nagroda - pięćdziesiąt nagród o wartości 1.000 złotych każda.

Nadzór nad przebiegiem konkursu.

 1. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawować będzie 3-osobowa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą pracownicy Polkomtel S.A. i oddziału Pin Direct agencji reklamowej Leo Burnett Sp. z o.o. Z posiedzenia Komisji Konkursowej podczas, którego zostaną przyznane nagrody zostanie sporządzony protokół w formie notarialnej przez notariusza.

 2. Leo Burnett Oddział PIN DIRECT w porozumieniu i na zlecenie organizatora konkursu zweryfikuje wszystkie nadesłane zgłoszenia, ich prawidłowość i terminowość nadsyłania oraz odrzuci zgłoszenia nie spełniające warunków niniejszego regulaminu. Stosowny protokół z czynności Leo Burnett Oddział PIN DIRECT zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Komisji Konkursowej. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również dokonanie wyboru laureatów konkursu, wysłanie nagród jak również rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

Kryteria przyznania nagród.

 

 1. Z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, spośród nadesłanych zgłoszeń Leo Burnett Oddział PIN Direct w porozumieniu z organizatorem konkursu dokona wstępnej selekcji do 180 haseł, które zostaną przedstawione Komisji Konkursowej jako hasła nominowane do nagród z podziałem na hasła nominowane do Nagrody I, Nagrody II oraz Nagrody III. Kryteria wyboru haseł nominowanych są takie same jak kryteria przyznania nagród przez Komisję Konkursową.

 2. Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową tym uczestnikom konkursu, którzy w jej ocenie wymyślili najlepsze propozycje haseł. Komisja Konkursowa powołana w celu wyłonienia laureatów przy wyborze będzie kierować się:

  1. pomysłowością i inwencją autorów,

  2. poczuciem humoru autorów,

  3. trafnością i adekwatnością haseł do tematu określonego w pkt. 6 Regulaminu,,

  4. walorem marketingowym, promocyjnym i reklamowym haseł.

 3. Komisja Konkursowa nie jest związana rekomendacjami Leo Burnett Oddział PIN DIRECT w zakresie nominowania haseł do oznaczonej nagrody.

 4. Z procedury przyznania nagród Komisja Konkursowa sporządzi z udziałem notariusza stosowny protokół.

 5. Stosowne posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się do dnia 23 września 2002 r.

Prawa autorskie

 1. Laureat konkursu przystępując do konkursu zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawartej z organizatorem konkursu przed wydaniem nagrody, a w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) do wymyślonego przez siebie konkursowego hasła reklamowego na rzecz organizatora i z tego tytułu nie będzie mu przysługiwać żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 2. Organizator konkursu jest uprawniony do wykonywania w imieniu laureatów konkursu przysługujących im autorskich praw osobistych do nagrodzonych haseł. W związku z powyższym organizator może korzystać z nagrodzonych haseł reklamowych bez oznaczania zwycięzców jako ich autorów oraz jest uprawniony do ich modyfikowania bez konieczności uzyskania zgody autorów haseł. Stosowne upoważnienie będzie zawarte w umowie, o której mowa w pkt. 15 powyżej.

Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody oraz szczegółach jej wydania listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od daty przyznania nagród przez Komisję Konkursową.

 2. Lista laureatów zostanie podana w Gazecie Wyborczej w terminie 14 dni od daty przyznania nagród przez Komisję Konkursową oraz w Magazynie Plus
  GSM w wydaniu październikowym. Organizator konkursu jednocześnie zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia imienia i nazwiska osób wygrywających konkurs w innych środkach masowego przekazu.

 3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone laureatom konkursu przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty przekazania przez laureata osobiście organizatorowi konkursu nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany stosowny przelew i podpisania z organizatorem konkursu umowy, o której mowa w pkt. 15 Regulaminu, chyba że organizator zrezygnuje z zawarcia takiej umowy.

 4. Nagrody powinny być odebrane nie później niż do 15 listopada 2002 r. Po upływie powyższego terminu zwycięzcy, którzy nie odebrali nagród tracą do nich prawo. Każdy z uczestników konkursu, który w jego trakcie zmienił adres zamieszkania jest zobowiązany powiadomić o powyższym fakcie organizatora konkursu najpóźniej na 10 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród. W przeciwnym wypadku organizator uzna, że uczestnik powiadomiony pod adresem znajdującym się w bazie danych organizatora konkursu został powiadomiony o wygranej w prawidłowy sposób i nie będzie mu przysługiwać żadne roszczenie z powyższego tytułu wobec organizatora konkursu ani agencji reklamowej Leo Burnett Sp. z o.o.

 5. Nagrody w konkursie są opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu wynosi 10 % wartości wygranej. Organizator konkursu na podstawie art. 41ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaca laureatowi konkursu nagrodę w wysokości pomniejszonej o zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

 6. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości dokonania zamiany nagrody na inną, bądź wypłacenie jej równowartości w formie innej niż pieniężna.

 7. Każdy ze zwycięzców może w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia nagrody.

 8. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 15 Regulaminu konkursu jest równoznaczna z oświadczeniem zwycięzcy konkursu o rezygnacji z przyjęcia nagrody.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników konkursu w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby organizatora konkursu w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników konkursu w Gazecie Wyborczej. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora konkursu.

 2. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sprawach dotyczących autorstwa zgłaszanych haseł reklamowych.

 3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 4. Pełna treść regulaminu konkursu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie organizatora konkursu oraz na stronie www.plusgsm.pl

Opinie:

Opinie archiwalne (42):

Komentuj

Komentarze / 42

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-06-28 19:17
  Już wysyłam, czuję że wygram na 100%:))))
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-06-28 19:19
  co to dzis na GOLu Dzien PLUSa jest?:))))
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-06-28 19:20
  Jak dla mnie to smieciarski konkurs, duzo pisaniny o nic. Niech spadają. Ja nadal nie uruchomię poczty...
  0
 • Users Avatars Mini
  arturiusz pisze: 2002-06-28 19:22
  cos Plus chyba chce aby usluga vml ich abonentow byla aktywna na ich telefonach - mam wrazenie ze my jako nacja nie ufamy automatom i niespecjalnie sie z nimi dogadujemy - a co za tym idzie gdy slyszymy wlaczajaca sie poczte - rozlaczamy sie...
  0
 • Users Avatars Mini
  wapsky pisze: 2002-06-28 19:22
  +++ - jak juz cos wykombinujesz, to boki zrywac... Moze cos wysle - tez czuje na 100%
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-06-28 19:26
  arturiusz: dokladnie:))ja wczoraj dzwonilem i jak tylko uslyszalem poczte zaraz sie wylaczylem..zawsze tak robie..dzwonie do skutku az uslysze ta osobe co kce:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  drozda pisze: 2002-06-28 19:49
  Użytkownicy SIMPLUSA są robieni w wała tym konkursem wymaga się od skrzynki aby "ma ustawione przekierowanie na skrytkę poczty głosowej w przypadkach gdy: telefon jest zajęty, jest poza zasięgiem lub jego właściciel nie odbiera połączeń." a w przypadku sim+ nie ma ustawionego przekierowania gdy zajęty (na szczęscie zresztą) i nie ma możliwości tego zmienić przez użytkownika.Jedna wielka lipa na kółkach !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  AnderSen pisze: 2002-06-28 20:04
  martom24: nawet jeśli się rozłączysz zaraz po usłyszeniu poczty, to operator i tak na tym zarabia (a ty - zobaczysz ślad tego połączenia na billingu...) I o to chodzi - żeby zwiększyć przychody z tej działki. Nawet jeśli ***japol*** nie uruchomi sobie skrzynki, to i tak może płącić większe raqchunki, jeśli będzie się dodzwaniał na świeżo pootwierane inne skrzynki
  0
 • Users Avatars Mini
  dexkomrkowiec pisze: 2002-06-28 20:05
  ale oszustwo
  0
 • Users Avatars Mini
  AnderSen pisze: 2002-06-28 20:13
  drozda: czytaj dobrze; tam jest "lub". Więc nie musi być przekierowanie we wszystkich sytuacjach, wystarczy w jednej (np. gdy jesteś poza zasięgiem)
  0
 • Users Avatars Mini
  drozda pisze: 2002-06-28 20:20
  AnderSen: w przypadKACH gdy x,y lub z logicznie oznacza że przypadki x i y lub x i z muszą być spełnione.Może + posługuje się inną logiką
  0
 • Users Avatars Mini
  AnderSen pisze: 2002-06-28 20:25
  drozda: "i" sobie "domniemywasz", tam są przecinki. Myślę jednak, że Plus nie jest aż tak nastawiony na robienie ludzi w konia. Nawet formalna logika nie jest argumentem, jeśli komunikat (celowo) wprowadza w błąd.
  0
 • Users Avatars Mini
  AnderSen pisze: 2002-06-28 20:29
  Radio Erewań dementuje: w zasadzie to prawda, co mówi punkt 2 zasad konkursu, że: "aby wziąć w nim udział, należy wysłać pod numer konkursowy 7166 SMS-a z hasłem". W zasadzie, bo jak czytamy dalej, konkurs dotyczy tylko osób fizycznych (Zasady uczestnictwa w konkursie, pkt 4). Jeśli ktoś ma telefon rejestrowany na firmę, to oczywiście może wziąć udział w konkursie, ale nagrody nie dostanie...
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-06-28 21:10
  Tak naplączą, że nawet jeśli ktoś wygra to mu wmówią, iż nie jest fizyczny.
  0
 • Users Avatars Mini
  Baldur pisze: 2002-06-28 21:16
  Oni już nie wiedzą co wymyślić by wyciągnąć pieniądze od ludzi... Nie jesstem w +, ale nawet gdybym był to na bank nie wziąłbym udziału w tym konkursie.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-06-28 21:17
  AnderSen - osoby fizyczne moga prowadzic dział. gosp. i dlatego ja tez moge i wezmę udział w tym konkursie. Pytalem przed chwilą w plusie i to sprawdzalem. Pozdrawiam :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-06-28 21:18
  Baldur - i dobrze ze nie zagrasz bo...dzieki temu ja mam wieksza szanse... Tak slucham waszych narzekan...kazdy by chcial zeby operator dal mu calusa w tylek i dal mu jeszcze za to 200 zl. Ludzie leczcie sie na glowy !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Baldur pisze: 2002-06-28 21:32
  CiepliX: Jeżeli w tym konkursie weźmie przykładowo udział 10000 osób to Twoje szanse na wygraną są minimalne, zresztą jak w większości tego typu rozrywek, dlatego właśni ja nie przepadam za takimi rzeczami, a Tobie może się to podobać i możesz lubić takie konkursy i ja to szanuje. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-06-28 22:13
  I poszli w ślady Idei:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-06-28 23:26
  Eeeeeeee tam tak gadamy i gadamy a kiedy byśmy byli na ich miejscu tak samo by się robiło. Pieniądz robi pieniądz. Mają się zatrzymać i nic nie robić?
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-06-28 23:35
  196906 - zgadzam sie...ale mysle ze w konkursie nie bedzie uczestniczyc 10000 osob...troche to duzo
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-06-28 23:40
  Musieli cos zrobic, bo konkurs Idei w radio ZET jest bardzo dobrze odbierany przez zainteresowanych, ale to jednak bedzie mialo slabszy oddzwiek niz ten z radio!
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-29 00:16
  Juz lece... wygrywac wielkie pieniadze!!!!! phi...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-06-29 00:19
  Czyli wychodzi na to, ze kolejna "rewelacja" ze strony Plusa!??
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-29 00:32
  rewelacja czy nie rewelacja. Ja po prostu nie lubie takich zabaw. Moze ktos sie w to bawi, to dla niego rewelacja, a ja nawet nie chce wiedziec ile by mnie to kosztowalo.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-06-29 01:39
  Czylki jednak lipa ze strony opa!????
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-29 03:19
  Dla mnie lipa. Nie wiem jak dla innych. Ja nie skorzystam.
  0
 • Users Avatars Mini
  kpt.Hook pisze: 2002-06-29 03:38
  kończę z nimi przygodę..... w ogóle się mną nie interesują....
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-29 03:40
  siec to nie niania, zeby Cie pilnowala
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-06-29 10:22
  Nawet tak bzdetny konkurs nie skłoni mnie do ponownego włączenia poczty głosowej. Jezeli dzwonię do kogoś, zwłaszcza na telefon komórkowy to po to aby porozmawiać a nie słuchać miłej pani. Od tego są inne numerki.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-06-29 12:22
  nepomucen raczej malo ludzi z tego skorzysta, ale zawsze to jakies ruchy w sieci!
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-06-29 14:35
  a moze liczyc na to ze malo ludzi skorzysta i wyslac wtedy szanse wieksze
  0
 • Users Avatars Mini
  bylinek pisze: 2002-06-29 19:00
  Precz z pocztą głosową! :-
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-06-29 20:34
  Znaleźli kolejny sposób na podreperowanie swojego budżetu, za sms żądają sobie 1 zł, a dodatkowo jeżeli ktoś ma włączoną pocztę i jeżeli ich abonent zadzwoni właśnie do osoby która ma włączoną pocztę i ta poczta się zgłosi no to pieniążki idą dla nich. Sprytne. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  HWDP pisze: 2002-06-29 23:00
  Dostałem w tej sprawie smsa,moze ktos sobie nie zyczy zeby mu skrzynke zasmiecac komercyjnymi smsami.Czy podpisujac umowe z plusem automatycznie wyraza sie zgode na takie spamy?
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-06-29 23:49
  ja nic nie dostalem, wiec chyba niczego nie podpisalem...
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-06-30 03:53
  czyzby + pozazdroscil idei konkusow. I tez nalezy sie spodziewac ze co chwila bedzie teraz na gol'u informacja o kolejnych nowych i wspanialych konkursach w +. A jeszcze zarobia na poczcie glosowej, bo trzeba ja w pelni skonfigurowac. Wiec troche kasy od abonentow wyciagna...
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-06-30 06:49
  HWDP: Może Plus wysyła tylko do tych którzy wygrają jeśli zagrają zaryzykuj:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  www pisze: 2002-07-01 03:46
  Całkiem dobre, za niewielką kasę mozna zebrać pa złotych. A ci co wyżej są na nie to jak widzę po nickach są zawsze na nie. Jak kiedyś plusik powie że na kazdy wysłany sms za 1,- pln jest milin nagrody dla każdego, to oni z automatu tez powiedzą nie bo to trzeba w klawiaturę stukać lub tym podobne. Ja w kazdym razie wysłałem...
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-07-01 05:40
  www: powodzenia, jak wygrasz daj znać.
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-01 12:03
  Obok tematu: Chociaż akurat jestem nie z tej sieci to nie lubię mieć ustawionego przekierowania na pocztę głosową w przypadku "ZAJĘTOŚCI" bo jak odrzucam lub akurat ktoś ma pecha i dzwoni do mnie jak ja "wybieram" numer (wówczas nie działa polączenie oczekujące - zajętość) to po co na pocztę głosową ... lepiej sygnał zajętości ... lub na "pusty" numer (to w Idei ... bo wyłączyć nie można - ... dla "wygody" abonenta :-( automatycznie włącza się przekierowanie na pocztę głosową). Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  kamil pisze: 2002-07-03 21:18
  Woallbym wojne na ceny, a nie na badzewiaste konkursy...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: