Wyniki Grupy CP w I kw. 2019 r.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała swoje wyniki za I kwartał 2019 r.

Najważniejsze dane operacyjny za 1Q’19:

 • Całkowita liczba RGU na poziomie 16,974 mln, z czego 84,4% RGU świadczonych w modelu kontraktowym,
 • Baza klientów kontraktowych wyniosła 5,673 mln,
  • ARPU kontraktowe wyniosło 82,9 zł w 1Q’19, rosnąc r/r o 1,2% w porównaniu do poziomu 81,9 zł w 1Q’18,
  • Wskaźnik nasycenia RGU na klienta – 2,53x i pozostaje w trendzie wzrostowym,
  • Wskaźnik churn nadal w trendzie spadkowym, po raz kolejny przebijając rekordowo niski poziom (7,2%).
 • Wzrost całkowitej bazy usług kontraktowych r/r o 535 tys. (3,9%)
  • Wzrost r/r o 455 tys. (6,5%) RGU telefonii komórkowej to efekt korzystnego wpływu strategii multiplay, oraz dobrego przyjęcia przez klientów nowych prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym 2018 r., wspartych dobrą sprzedażą w segmencie B2B (m2m),
  • Wzrost r/r o 93 tys. (1,9%) RGU płatnej telewizji, dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się płatnym usługom OTT,
  • Stabilna baza usług Internetu mobilnego.
 • Kontynuacja strategii multiplay:
  • realizacja strategii multiplay skutkuje stabilnym wzrostem liczby klientów tych usług o 283 tys. r/r
  • Łączna liczba klientów korzystających z ofert pakietowych osiągnęła poziom 1,85 mln,
  • Odsetek klientów korzystających z pakietów multiplay osiągnął poziom 32,7%,
  • Liczba RGU posiadanych przez klientów usług wiązanych rośnie do 5,57 mln,
  • poziom churn (7,2%)
 • Stabilny, wysoki poziom ARPU prepaid:
  • Stabilna q/q baza prepaid na poziomie 2,6 mln usług, pomimo czynników sezonowych, wynikająca z udanej sprzedaży pakietów telewizyjnych,
  • ARPU na poziomie 20,1 zł w 1Q’19.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

 1Q 2019 1Q 2018 Zmiana %

Łączna liczba RGU (na koniec okresu) (kontraktowe+przedpłacone)

16.973.770

16.579.337

2,4%

USŁUGI KONTRAKTOWE

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

14.330.995

13.796.153

3,9%

Płatna telewizja, w tym:

5.077.221

4.984.391

1,9%

Multiroom

1.167.983

1.114.833

4,8%

Telefonia komórkowa

7.452.479

6.997.850

6,5%

Internet

1.801.295

1.813.912

(0,7%)

Liczba klientów

5.672.790

5.743.832

(1,2%)

ARPU na klienta

82,9

81,9

1,2%

Churn na klienta

7,2%

8,5%

(1,3 p.p.)

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,53

2,40

5,4%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2.642.775

2.783.184

(5,0%)

Płatna telewizja

144.586

75.159

92,4%

Telefonia komórkowa

2.387.672

2.539.402

(6,0%)

Internet

110.517

168.623

(34,5%)

ARPU na RGU [PLN]

20,1

20,1

0,0%

 

Łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym, wzrosła o 2,4% w ujęciu r/r, osiągając poziom 16,974 mln.

Na koniec 1Q’19 usługi kontraktowe stanowiły 84,4% łącznej liczby świadczonych usług. Wskaźnik ten wzrósł z 83,2% przed rokiem.

Usługi kontraktowe:

 • Łączna liczba klientów kontraktowych wyniosła 5,673 mln na koniec 1Q’19 (-1,2% r/r), przede wszystkim na skutek konsolidacji kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,4% r/r).
 • Liczba usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 535K do 14,331 mln na koniec 1Q’19 (+3,9% r/r).
 • Liczba RGU płatnej telewizji wyniosła 5,077 mln na koniec 1Q’19, co stanowi wzrost r/r o 93K, czyli o 1,9%. Wzrost wynika głównie z rosnącej popularności usługi Multiroom (+53K r/r, do około 1,2 mln RGU) oraz dynamicznie rosnącej sprzedaży płatnych usług typu OTT
 • Liczba RGU telefonii komórkowej wzrosła r/r o 455K (+6,5%), osiągając poziom 7,452 mln na koniec 1Q’19, przede wszystkim w efekcie skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz wprowadzenia do sprzedaży w lutym 2018 r. nowych, atrakcyjnych taryf adresowanych do klientów kontraktowych, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych (usługi m2m).
 • Liczba RGU dostępu do szerokopasmowego Internetu mobilnego na koniec 1Q’19 wyniosła 1,801 mln i była niższa r/r o 13K, czyli o 0,7%. Spadek ten związany jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do Internetu mobilnego.
 • W 1Q’19 średni miesięczny przychód na klienta wzrósł r/r o 1,2% do 82,9 zł.
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadł o 1,3 p.p. do poziomu 7,2% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 31 marca 2019 roku w porównaniu do 8,5% w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2018 roku. 
 • Na koniec 1Q’19 z oferty usług łączonych korzystało 1,855 mln klientów, co stanowi wzrost o 283K klientów, czyli o 18,0% r/r. Oznacza to, że na koniec 1Q’19 nasycenie naszej bazy klientów kontraktowych usługami łączonymi kształtowało się na poziomie 32,7%. Ta grupa klientów posiadała na koniec 1Q’19 łącznie 5,567 mln usług (RGU) – o 866K, czyli 18,4%, więcej niż rok wcześniej. 

Usługi przedpłacone

 • Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych spadła r/r o 140K, czyli o 5,0% do 2,643 mln na koniec 1Q’19.
 • W 1Q’19 odnotowano wzrost (o 92,4%) liczby świadczonych usług płatnej telewizji w modelu przedpłaconym.
 • W 1Q’19 średni miesięczny przychód na RGU prepaid (APRU) pozostał na tym samym poziomie co w 1Q’18 i wynosił 20,1 zł..

Najważniejsze dane finansowe za 1Q’19:

Przychody Grupy Polsat w 1Q’19 na bazie poprzednio obowiązujących standardów rachunkowości zanotowały wzrost o 18,6% r/r, osiągając poziom 2.782 mln PLN (przychody uwzględniające wpływ MSSF 16 wyniosły 2.792 mln PLN). Na dynamikę wzrostu przychodów wpływ miał w głównej mierze:

 • Wzrost przychodów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych głównie na skutek konsolidowania wyników Grupy Netia od 22 maja 2018 r. Po wykluczeniu tego czynnika przychody detaliczne zmniejszyły się o ok. 1% r/r, gdyż spadek przychodów z usług głosowych został skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu transmisji danych.
 • Wzrost przychodów hurtowych przede wszystkim w wyniku konsolidacji wyników Grupy Netia. Wyłączając ten czynnik, przychody hurtowe wzrosły o ok. 15%, a na wzrost tej pozycji miało przede wszystkim wpływ włączenie do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym w szczególności pakietów Eleven Sports Network oraz Polsat Sport Premium, co skutkowało wzrostem przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych. Ponadto odnotowano wyższe przychody z tytułu sprzedaży sublicencji programowych oraz wyższe przychody z tytułu odsprzedaży pojemności naszej sieci mobilnej dla klientów MVNO.
 • Wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu głównie na skutek większego udziału droższych modeli wśród sprzedanych urządzeń końcowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w wyższym koszcie własnym sprzedanego sprzętu, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedanych urządzeń.

EBITDA Grupy Polsat na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości, wynosząca 922 mln PLN, zanotowała wzrost r/r o 3,6%, przy marży EBITDA na poziomie 33,1%. EBITDA uwzględniająca wpływ MSSF 16 wyniosła 1.038 mln PLN, przy marży EBITDA na poziomie 37,2%.

Zysk operacyjny Grupy Polsat (EBIT) na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wyniósł 482 mln PLN i wzrósł r/r o 10,7%. EBIT uwzględniający wpływ MSSF 16 wyniósł 491 mln PLN.

Koszty finansowe, netto na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wzrosły r/r o 42%. Na niższy poziom kosztów finansowych, netto w okresie porównawczym, tj. w 1Q’18, wpłynęło jednorazowe zdarzenie niegotówkowe związane z renegocjowaniem w 1Q’18 Połączonej Umowy Kredytowej, czego skutkiem było m.in. wydłużenie okresu obowiązywania umowy oraz okresu amortyzacji kosztów pozyskania finansowania.

Zysk netto Grupy na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wzrósł o 2,9% do 301 mln PLN. Zysk netto uwzględniający wpływ MSSF 16 wyniósł 297 mln PLN.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

w mln PLN

1Q’19

Konsensus rynkowy

Różnica

Przychody ze sprzedaży, w tym:

2.792

2.760

1,2%

- Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych

1.606

n/d

n/d

- Przychody hurtowe

773

n/d

n/d

- Przychody ze sprzedaży sprzętu

347

n/d

n/d

- Pozostałe przychody

66

n/d

n/d

Koszty operacyjne, w tym:

2.317

n/d

n/d

- Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich

564

n/d

n/d

- Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja

547

n/d

n/d

- Koszt własny sprzedanego sprzętu

289

n/d

n/d

- Koszty kontentu

367

n/d

n/d

- Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta

245

n/d

n/d

- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

213

n/d

n/d

- Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności

35

n/d

n/d

- Pozostałe koszty

58

n/d

n/d

EBITDA

1.038

1.024

1,4%

Marża EBITDA

37,2%

37,1%

0,1pkt%

EBIT

491

430

14,4%

Zysk netto

297

239

24,5%

Prezentacja (wybrane slajdy):

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: