Wyniki finansowe firmy Exatel za 2009 rok

Newsy
Żródło: Exatel
Opinie: 3

EXATEL zakończył rok 2009 rekordowym zyskiem netto w wysokości 54,8 mln zł – to o 248% więcej niż w roku 2008. Wartość EBITDA Spółki wzrosła o ponad 30% w stosunku do roku 2008, osiągając wartość 153,0 mln zł, przy zachowaniu poziomu przychodów z roku poprzedniego (ok. 550 mln zł).

Spółka względem 2008 r. poprawiła też inne kluczowe wskaźniki finansowe - rentowność kapitału własnego (o 237%), rentowność sprzedaży netto (o 245%) oraz stopę zadłużenia (o 24%).

Zdaniem Zarządu EXATEL, to efekt konsekwentnej realizacji autorskiej strategii, która zakłada dynamiczny wzrost wartości Spółki w prognozowanym okresie. Jego osiągnięcie w wymiarze rynkowym ma być zrealizowane głównie poprzez koncentrację na dużych klientach korporacyjnych, utrzymanie silnej pozycji EXATEL na rynku dzierżawy łączy oraz umocnienie pozycji Spółki na rynku usług VPN.

„Przyjęta strategia EXATEL na lata 2009-2015 jednoznacznie definiuje cele ekonomiczne w krótkim i średnim okresie. Skupiają się one wokół trzech głównych parametrów: wartości EBITDA, wysokości zysku netto oraz płynności” – powiedział Prezes Zarządu EXATEL Zdzisław Nowak. Dodał, że cele rynkowe oraz wzrosty parametrów założone na 2009 r. zostały zrealizowane.

„Zysk ze sprzedaży wzrósł aż o 47,80% w porównaniu do roku 2008 (osiągając 58,2 mln zł w 2009 r. wobec 39,4 mln zł w 2008), co świadczy z jednej strony o tym, że Spółka znacząco poprawiła efektywność funkcjonowania, z drugiej wskazuje, że EXATEL konsekwentnie realizuje założenia strategiczne, koncentrując się na usługach bardziej zaawansowanych technologicznie, umożliwiających osiągnięcie wyższych marż” – podkreślił Z. Nowak.

Prezes EXATEL dodał, że wzrost pozostałych przychodów operacyjnych w 2009 r. wynika też z częściowego rozwiązania rezerwy na odszkodowanie wobec Spółki Tajfun Real Sp. z o.o., która od końca 2004 r. pozostawała w sporze z EXATEL w wyniku rozwiązania umowy najmu. „W 2009 r. zadecydowaliśmy o zmianie strategii prowadzenia postępowania, co przyniosło wymierny skutek. W dniu 30 lipca 2009 r. Sąd Arbitrażowy wydał korzystny dla EXATEL SA wyrok oddalający powództwo Tajfun Real Sp. z o.o., dzięki czemu mogliśmy rozwiązać rezerwę w części objętej wyrokami sądu, na kwotę ok. 24,4 mln zł ” – powiedział prezes EXATEL.

„Rok 2009 był dla Spółki przełomowy także pod względem przychodów ze sprzedaży. Pierwszy raz w historii EXATEL przychody z usług dzierżawy łączy i transmisji danych łącznie przewyższyły przychody z usług głosowych. Jest to rezultat konsekwentnej realizacji założeń strategii, nakierowanej na usługi przeznaczone dla dużych korporacji. Ponadto w 2009 roku podjęto intensywne działania mające na celu podniesienie rentowności usług hurtu głosu” – powiedział Z. Nowak.

Podjęte w 2009 roku działania organizacyjno-ekonomiczne, w tym: reorganizacja struktury firmy w celu dostosowania jej do planów strategicznych, zwiększona kontrola kosztów poprzez wprowadzenie nowej polityki autoryzacji wydatków, rozwój oferty produktowej, a także optymalizacja inwestycji miały znaczący wpływ na ogólną poprawę kondycji przedsiębiorstwa oraz zwiększenia efektywności organizacji.

EBITDA na jednego pracownika w 2009 roku była o 35,5% wyższa niż w roku poprzednim, natomiast zysk netto na jednego pracownika był wyższy o 263% w stosunku do roku 2008. Tak duży wzrost wydajności pracy został osiągnięty przy jedynie 9,7% wzroście kosztów osobowych.

Lp. Kluczowe wskaźniki finansowe Za lata zakończone
31 grudnia
% zmiana
2008 2009
1. Rentowność majątku ROA (w %) 2% 7,1%  255%
  wynik finansowy netto / suma aktywów
2. Rentowność kapitału własnego ROE (w %) 3% 10,1%  237%
    wynik finansowy netto / śr. kapitał własny skorygowany
kapitał własny skorygow. = kapitał własny + rezerwy długoter.
3. Rentowność netto sprzedaży (w %) 2,9% 10,0% 245%
  wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży prod.  i tow.
4. Wskaźnik płynności bieżącej ( I ) 117,4% 119,4%  2%
  majątek obrotowy ogółem / zobowiązania krótkoterminowe majątek obrot. ogółem = aktywa obrot. - krótko. rozlicz. międzyokr.
5. Stopa zadłużenia (w %) 37,5% 28,5%  -24%
  zobowiązania i rez. na zobowiązania / wartość aktywów

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: