Wyniki finansowe GK TP S.A. - długie

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 8

Zysk netto grupy Telekomunikacji Polskiej SA spadł w pierwszym kwartale 2002 roku do 120,5 miliona złotych z 745,2 miliona złotych rok wcześniej.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 839,5 miliona złotych wobec 949,6 miliona złotych rok wcześniej. Przychody wzrosły odpowiednio do 4,4 miliarda złotych z 4,2 miliarda rok wcześniej.

Marża EBITDA wyniosła 42,4 procent i była mniejsza o 1,4 punktu procentowego wobec analogicznego okresu 2001 roku.

"Główną przyczyną powyższych zmian był wzrost kosztów usług obcych oraz wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników" - podała spółka w komentarzu do wyników.

Grupa TPSA poinformowała również, że jej koszty finansowe netto były wyższe o 718,7 miliona złotych.

"Przyczyną wzrostu kosztów finansowych był wzrost wartości ujemnych różnic kursowych oraz odsetek od zadłużenia. Wzrost kosztów finansowych netto spowodował spadek wartości zysku brutto o 78,3 procent" - podała spółka.

PTK Centertel, spółka zależna Telekomunikacji Polskiej SA obecnie ma 3,1 miliona klientów, z czego 1,8 miliona to klienci usług prepaid, a reszta klienci abonamentowi, podała TPSA.

Wcześniej przedstawiciele TPSA mówili, że w całym 2002 roku Centertel planuje pozyskać podobną liczbę klientów co w 2001 roku, czyli 1,3 miliona. Na koniec 2001 roku liczba abonentów wyniosła 2,8 miliona.

Komentarz do wyników finansowych

I. Zgodnie z § 61 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz.1569 z 2001 roku oraz Dz.U. Nr 31, poz. 280 z 2002 roku), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A." lub "Spółka", lub "jednostka dominująca") przekazuje następujące informacje:

1. TP S.A. informuje, że zmianie uległy zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego, zawierającego skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy kwartał 2002 roku w stosunku do zasad przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2001 rok. Od 1 stycznia 2002 roku TP S.A. stosuje rozwiązania zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości znowelizowanymi ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 113, poz.1186) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Ponadto przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego jednostka dominująca stosowała się do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

2.Wpływ zmian zasad rachunkowości na wysokość kapitału własnego na 31 grudnia 2001 roku i wyniku finansowego za 2001 rok dla Spółki i Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska został zaprezentowany w punkcie 4 niniejszego raportu.

3.Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska:

a. Wartości niematerialne i prawne

Z wyjątkiem koncesji telekomunikacyjnych i wartości firmy, wartości niematerialne i prawne są przedstawione według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Jednostki zależne PTK - Centertel Sp. z o.o. i TP Internet Sp. z o.o. wykazują w wartościach niematerialnych i prawnych odpowiednio koszty nabycia koncesji na świadczenie usług telefonii komórkowej w ramach systemów DCS 1800, GSM 900 i UMTS oraz koncesji na świadczenie usług transmisji danych i dostępu do sieci Internet.

Koszty koncesji telekomunikacyjnych rozliczane są liniowo od momentu stopniowego uruchomienia odpowiedniej części sieci do daty upływu ważności koncesji. Rozliczenie kosztów koncesji rozłożono na 15 lat dla koncesji DCS 1800 i GSM 900. W przypadku koncesji UMTS uruchomienie sieci nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2003 roku i nie później niż 1 stycznia 2004 roku. Koncesja UMTS została udzielona do dnia 1 stycznia 2023 roku. Koncesja na świadczenie usług transmisji danych i dostępu do sieci Internet jest rozliczana liniowo przez okres, na jaki została przyznana.

Koszty finansowe związane z finansowaniem koncesji, w tym różnice kursowe od zobowiązań z tytułu koncesji, poniesione do momentu uruchomienia sieci, powiększają wartość odpowiednich koncesji wykazanych jako wartości niematerialne i prawne i rozliczane są tak jak koncesja.

Grupa dokonuje weryfikacji wyceny bilansowej wartości niematerialnych i prawnych w celu doprowadzenia jej do cen sprzedaży netto w przypadkach zdarzeń lub zmian w otoczeniu mogących powodować obniżenie wartości tych pozycji poniżej wyceny bilansowej.

Stawki amortyzacyjne stosowane dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

Koszty zakończonych prac rozwojowych 33%
Oprogramowanie 50%
Inne wartości niematerialne i prawne 20%

Składniki majątkowe o niskiej wartości są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

b. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Wartość firmy z konsolidacji dla jednostek zależnych ustala się jako nadwyżkę wartości nabycia udziałów w jednostce zależnej nad odpowiadającą jej częścią aktywów netto jednostki zależnej według ich wartości godziwej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość firmy z konsolidacji dla jednostek stowarzyszonych ustala się jako nadwyżkę wartości nabycia udziałów w jednostce stowarzyszonej nad wartością godziwą udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu. Wartości godziwe aktywów netto jednostek zależnych na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli nie różniły się znacznie od ich wartości księgowych, wobec czego do ustalenia wartości firmy z konsolidacji przyjęto wartości księgowe.

Od wartości firmy z konsolidacji dokonuje się odpisów przez okres pięciu lat.

c. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe są wykazane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie, z wyjątkiem środków trwałych podlegających przeszacowaniom, których wartość jest skorygowana o przeszacowania oraz odpis aktualizujący ich wartość. Zgodnie z przepisami, środki trwałe podlegają przeszacowaniu przy użyciu stawek określonych przez Prezesa GUS lub do wartości rynkowej. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych zostało przeprowadzone na dzień 1 stycznia 1995 roku. W wyniku przeszacowania na dzień 1 stycznia 1995 roku wartość netto majątku trwałego Grupy wzrosła o 2.046 milionów złotych. Efekt przeszacowania został odniesiony na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny.

Odsetki oraz różnice kursowe od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (w zakresie, w jakim zostały one wykorzystane na finansowanie środków trwałych) w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia środków trwałych odnoszone są w ciężar środków trwałych w budowie, natomiast po zakończeniu tego okresu obciążają koszty finansowe.

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych dokonywana jest przez określony z góry okres użytkowania, zgodnie z planami amortyzacji przyjętymi przez Zarządy jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są następującymi metodami:

Część środków trwałych (grupy klasyfikacyjne GUS 4-6)
poddanych szybkiemu postępowi technicznemu metoda liniowa z zastosowaniem podwójnej
bazowej stawki amortyzacyjnej

Część maszyn i urządzeń (grupy klasyfikacyjne GUS 3-6),
część środków transportu (grupa 7) i pozostałych
środków trwałych (grupa 8) przyjętych do używania
po dniu 1 stycznia 1991 roku metoda degresywna z zastosowaniem podwójnej
bazowej stawki amortyzacyjnej

Pozostałe środki trwałe metoda liniowa z zastosowaniem bazowej stawki
amortyzacyjnej

Stosowane bazowe roczne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5-4,5%
Urządzenia techniczne i maszyny (z wyjątkiem sprzętu komputerowego) 4,5-18,0%
Sprzęt komputerowy 30,0%
Środki transportu 14,0-20,0%
Pozostałe środki trwałe 14,0-20,0%

Składniki majątkowe o niskiej wartości są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.
Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne, wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami. Określa ona wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

W latach 1994 - 2000 jednostka dominująca Grupy Kapitałowej korzystała z możliwości odliczania od podstawy opodatkowania wydatków inwestycyjnych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 roku w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami.

Środki trwałe obejmowane ulgami są amortyzowane na ogólnych zasadach. Różnica pomiędzy wykorzystanymi ulgami a amortyzacją środków trwałych objętych ulgami stanowi dodatnią różnicę ujmowaną w kalkulacji rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

Część środków trwałych jednostka dominująca Grupy Kapitałowej otrzymała od Społecznych Komitetów Telefonizacji ("SKT") i gmin.

Transakcje z SKT polegają na przekazaniu na rzecz jednostki dominującej Grupy Kapitałowej infrastruktury technicznej wybudowanej przez SKT w zamian za bonifikowanie przyszłych opłat za usługi telefoniczne świadczone przez jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej abonentom zrzeszonym w danym SKT. Infrastruktura otrzymana od SKT ujmowana jest w księgach jako środki trwałe w korespondencji ze zobowiązaniami. Amortyzacja tych środków trwałych dokonywana jest na ogólnych zasadach. Kwoty wynikające z rachunków za usługi telefoniczne dla abonentów SKT ujmowane są w sprzedaży danego miesiąca i pomniejszają odpowiednio saldo konta zobowiązań.

Transakcje z gminami polegają na nieodpłatnym przekazaniu na rzecz jednostki dominującej Grupy Kapitałowej infrastruktury wybudowanej przez gminy. Infrastruktura otrzymywana od gmin ujmowana jest w księgach jako środki trwałe w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów. Amortyzacja tych środków trwałych dokonywana jest na ogólnych zasadach. Kwoty wynikające z odpisów amortyzacyjnych ujmowane są w pozostałych przychodach operacyjnych danego miesiąca i pomniejszają odpowiednio saldo konta rozliczeń międzyokresowych przychodów.

d. Długoterminowe inwestycje z wyłączeniem instrumentów finansowych

Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Skutki przeszacowania inwestycji długoterminowej spowodowanego trwałą utratą ich wartości do poziomu wartości rynkowej niższej niż cena nabycia zwiększają koszty finansowe.

Instrumenty finansowe zakwalifikowane jako inwestycje długoterminowe wyceniane są według zasad opisanych w punkcie Instrumenty finansowe.

e. Zapasy

Zapasy są wykazywane według wartości niższej z ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.

Koszty powstałe w procesie przekształcenia wyrobu do jego aktualnego stanu i miejsca składowania są liczone w oparciu o:

Materiały i towary cenę nabycia
Produkcja w toku i wyroby gotowe koszt wytworzenia

f. Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych

Inwestycje krótkoterminowe inne niż aktywa pieniężne, dla których istnieje aktywny rynek (pierwotny lub wtórny), wycenia się na każdy dzień kończący miesiąc według wartości rynkowej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenianych według cen rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe inne niż aktywa pieniężne, dla których nie istnieje aktywny rynek (pierwotny lub wtórny), wycenia się na każdy dzień kończący miesiąc według ceny nabycia lub ceny (wartości) godziwej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Skutki obniżenia ich wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota uprzednio odpisanych w koszty finansowe obniżeń ich wartości.

Aktywa pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Zasady wyceny środków pieniężnych w walutach obcych przedstawione są w punkcie n. Do aktywów pieniężnych zalicza się środki pieniężne oraz odsetki naliczone od aktywów finansowych (długo- i krótkoterminowych).

Różnice kursowe dotyczące inwestycji krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień kończący każdy miesiąc oraz na dzień ich zbycia zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Jednostki Grupy Kapitałowej dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące okresów późniejszych niż te, w których je poniesiono. Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są świadczenia przyjęte przez jednostki Grupy, które nie stanowią jeszcze zobowiązania do zapłaty. Sposób rozliczenia kosztów zależy od ich charakteru.

h. Kapitały własne

Kapitały własne są tworzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Kapitał akcyjny wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem podmiotu dominującego oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pozycje kapitału własnego jednostek zależnych inne niż kapitał podstawowy, w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, dodano do odpowiednich pozycji kapitałów własnych jednostki dominującej. Do kapitału własnego Grupy włączono tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów przez jednostkę dominującą.

i. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

Ujemna wartość firmy dla jednostek zależnych ustala się jako nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto jednostki zależnej według ich wartości godziwej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli nad wartością nabycia udziałów w jednostce zależnej. Ujemna wartość godziwa firmy dla jednostek stowarzyszonych ustala się jako nadwyżkę wartości godziwej udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu nad wartością nabycia udziałów w jednostce stowarzyszonej. Wartości godziwe aktywów netto jednostek zależnych na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli nie różniły się znacznie od ich wartości księgowych, wobec czego do ustalenia rezerwy kapitałowej z konsolidacji przyjęto wartości księgowe.

Ujemna wartość firmy jest odpisywana w rachunek zysków i strat liniowo przez okres pięciu lat.

j. Kapitał mniejszości

Kapitał mniejszości stanowi część kapitałów własnych jednostek zależnych objętych konsolidacją pełną, która należy do innych udziałowców aniżeli jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

Zysk (strata) netto jednostek zależnych w części należącej do udziałowców innych niż jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stanowi zysk (stratę) mniejszości.

k. Rezerwy na zobowiązania

Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. W szczególności Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku, koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych, koszty restrukturyzacji oraz na podatek odroczony. Rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości oraz dyskontowane, o ile efekt dyskonta jest istotny.

l. Transakcje w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, w którym następuje transakcja - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
2) średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
Środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według średniego dziennego kursu kupna ustalonego dla danej waluty w banku, z którego usług korzysta dana jednostka, jeżeli nie jest wyższy od ustalonego przez Prezesa NBP. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według średniego dziennego kursu sprzedaży ustalonego dla danej waluty w banku obsługującym daną jednostkę, jeżeli nie jest niższy od ustalonego przez Prezesa NBP. Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wyrażone w walucie obcej wykazywane są na dzień bilansowy po średnim dziennym kursie danej waluty w dniu ich zakupu w banku, który prowadzi rachunki jednostki, jednak w wysokości nie wyższej od obowiązującego na dzień bilansowy średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP.
Z wyjątkiem skapitalizowanych w inwestycjach rozpoczętych, zrealizowane zyski lub straty powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Wyłącznie dla celów prezentacji w sprawozdaniu finansowym dokonuje się statystycznej kompensaty różnic kursowych zarówno zrealizowanych, jak i naliczonych (łącznie w ramach wszystkich walut).
Różnice kursowe z tytułu przeszacowania rozrachunków inwestycyjnych, od dnia ich rozpoznania do dnia bilansowego lub, jeśli nastąpił wcześniej, do dnia przyjęcia do użytkowania powstałych środków trwałych odnoszone są na wartość środków trwałych w budowie.

m. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe

Zgodnie z zasadami wynagradzania w jednostce dominującej Grupy Kapitałowej pracownicy mają prawo do nagród jubileuszowych po osiągnięciu określonej liczby lat pracy oraz odpraw emerytalnych i rentowych w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej uznaje koszty z tytułu nagród i odpraw na zasadzie memoriałowej, tworząc odpowiednie rezerwy. Bieżąca wartość tych zobowiązań jest ustalana przez aktuariusza. Zobowiązania te są ustalane jako te przyszłe zdyskontowane płatności, skorygowane o wskaźniki ruchów kadrowych, do których pracownicy nabyli prawo na dzień bilansowy. Przekrój demograficzny pracowników oraz wskaźniki ruchów kadrowych są oparte na danych historycznych. Wartość nabytych praw na dzień 31 grudnia 2001 roku została wyliczona przy stopie dyskontowej 7% rocznie oraz stopie przyrostu płac 5% rocznie.

Wartość bieżąca kwoty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych na dzień 31 grudnia 2001 roku została oszacowana przez aktuariusza w wysokości 525.378 tysięcy złotych. W celu uwzględnienia skutków planowanej restrukturyzacji zatrudnienia wysokość rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe na dzień 31 marca 2002 roku została skorygowana do kwoty 302.805 tysięcy złotych. Skorygowana o skutki planowanej restrukturyzacji zatrudnienia wartość rezerwy na dzień 31 marca 2001 roku wynosiła 350.747 tysięcy złotych.

Koszty z tytułu bieżącej wartości odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie występują w istotnej wysokości.

n. Koszty zwolnień pracowników

W ramach restrukturyzacji zatrudnienia jednostki Grupy wypłacają odprawy pracownicze w przypadku rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracowników. Jednostki Grupy są zobowiązane przepisami prawa do wypłaty odpraw pracowniczych w przypadku dokonania zwolnień grupowych (zwolnienia grupowe są to zwolnienia jednorazowe lub przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące zwolnienia grupy pracowników stanowiącej przynajmniej 10% załogi przedsiębiorstwa zatrudniającego do 1000 osób lub zwolnienia grupy ponad 100 pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 osób). Na wydatki związane z odprawami pracowniczymi tworzona jest rezerwa w momencie, gdy Zarządy jednostek Grupy, podjąwszy decyzję o zwolnieniach związanych z koniecznością wypłaty odpraw, rozpoczęły realizację planu restrukturyzacji lub przekazały informacje osobom objętym planem restrukturyzacji w taki sposób, że osoby te mają podstawy do oczekiwania, że jednostki przeprowadzą restrukturyzację.

Bieżąca wartość rezerw na koszty zwolnień pracowników jest ustalana na dzień bilansowy jako przyszłe zdyskontowane płatności z tytułu restrukturyzacji. Wartość tej rezerwy na dzień 31 marca 2002 roku została wyliczona przy stopie dyskontowej odpowiadającej średniemu kosztowi zadłużenia złotowego o zbliżonym okresie zapadalności.

o. Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody z tytułu przyłączeń i aktywacji oraz koszty z tytułu sprzedawanych aparatów telefonicznych poniżej ich wartości są rozpoznawane w momencie dokonania transakcji. W ramach prowadzonej ewidencji jednostka dominująca Grupy Kapitałowej stosuje zarówno porównawczy, jak i kalkulacyjny rachunek kosztów. Spółka identyfikuje koszty księgowane według miejsc powstawania kosztów, które można wprost zaklasyfikować jako jedną z kategorii układu kalkulacyjnego. Koszty, których jednoznaczna klasyfikacja nie jest w powyższy sposób możliwa, są rozliczane na pozycje układu kalkulacyjnego według odpowiednich kluczy podziału. Jednostka zależna PTK - Centertel Sp. z o.o. stosuje kalkulacyjny rachunek kosztów. Jednostki zależne TPSA Finance B.V. i TPSA Eurofinance B.V. stosują kalkulacyjny rachunek kosztów od momentu powstania. Spółki z Grupy TP Internet Sp. z o.o., Grupy TP Invest Sp. z o.o. z wyjątkiem Telefon 2000 Sp. z o.o., jak również Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej Lublin Sp. z o.o., Incenti S.A., TP Sircom Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o., TP Wypoczynek Południe Sp. z o.o., TP Teltech Sp. z o.o. i TP Ditel S.A. stosują porównawczy rachunek kosztów, który dla celów konsolidacji został przekształcony na rachunek kalkulacyjny z zachowaniem zasad obowiązujących w jednostce dominującej. Telefon 2000 Sp. z o.o. stosuje kalkulacyjny rachunek kosztów. Magellan Net S.A. stosuje wariant porównawczy od połowy 2001 roku.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio z działalnością operacyjną Grupy. Przychody i koszty finansowe zawierają odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami i pożyczkami wyemitowanymi dłużnymi papierami wartościowymi oraz z zawartymi finansowymi transakcjami terminowymi, różnice kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane, zyski i straty związane ze sprzedażą papierów wartościowych, dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych, zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych oraz podobne pozycje.

Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza główną działalnością Grupy.

Wynik finansowy Grupy Kapitałowej w okresie obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów Grupy, wynik na operacjach finansowych i zdarzeniach nadzwyczajnych oraz opodatkowanie.

p. Opodatkowanie

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska, z wyjątkiem TPSA Finance B.V. i TPSA Eurofinance B.V., zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Podatek dochodowy od osób prawnych jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia, przede wszystkim z tytułu ulg inwestycyjnych.

Jednostki zależne TPSA Finance B.V. i TPSA Eurofinance B.V. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z przepisami prawa holenderskiego.

Rezerwy na dodatnie przejściowe różnice z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony według zasad rachunkowości i przepisów podatkowych są tworzone według metody zobowiązań. Spółki Grupy ustalają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego.

q. Instrumenty finansowe

Wartość początkowa aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jest ustalona na poziomie kosztu, który odpowiada wartości godziwej zapłaty przekazanej lub otrzymanej w zamian za nabycie składnika aktywów finansowych lub przejęcie zobowiązania finansowego (po korekcie o zyski i straty wynikające ze stosowania mechanizmów zabezpieczających).

Wycena aktywów finansowych jest aktualizowana do wartości godziwej, z wyjątkiem niektórych aktywów finansowych, które należy wykazywać w wysokości zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem trwałej utraty wartości. Zamortyzowany koszt jest to kwota, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe zostały wycenione w momencie początkowego ujęcia, pomniejszona o spłaty kwoty kapitału, powiększona lub pomniejszona o umorzenie wszelkich różnic między wartością początkową a wartością w terminie zapadalności oraz pomniejszona o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości lub nieściągalności. Aktywa finansowe wykazywane w wysokości zamortyzowanego kosztu to pożyczki udzielone przez Grupę i wierzytelności własne, nieprzeznaczone do obrotu, inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności, oraz wszelkie aktywa finansowe, które nie są notowane na aktywnym rynku oraz których wartości godziwej nie można wiarygodnie wycenić. Aktywa o ustalonym terminie zapadalności wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu (ceny nabycia) przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa bez ustalonego terminu zapadalności wyceniane są według kosztu (ceny nabycia).

Grupa zawiera transakcje typu forward oraz swap walutowy w celu ograniczenia ryzyka związanego z wahaniami kursów wymiany dla zobowiązań denominowanych w walutach obcych. Grupa zawiera transakcje typu swap procentowy w celu ograniczenia ryzyka związanego z wahaniami stóp procentowych dla zobowiązań o oprocentowaniu stałym. Wartości tych transakcji wykazywane są w bilansie według wartości godziwej. Wartość godziwa jest wyliczona na podstawie bieżącej wartości netto przyszłych przepływów pieniężnych związanych z realizacją tych kontraktów, przyszłych rynkowych stóp procentowych i przyszłych rynkowych kursów walutowych bądź, jeśli przyszłe rynkowe kursy walutowe nie są znane, na podstawie bieżących kursów walutowych przy użyciu metody parytetowej dla stóp procentowych.

Kontrakty te wykazywane są w sprawozdaniu finansowym jako aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy transakcje te mają charakter zabezpieczający (hedgingowy), zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów finansowych w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. W przypadku transakcji o charakterze zabezpieczającym (hedgingowym) wartość godziwą, odpowiednie zyski bądź straty kompensują odpowiednio w rachunku zysków i strat skutki zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczonych. W przypadku transakcji o charakterze zabezpieczającym przepływy pieniężne, efektywna część zysków lub strat uzyskanych na instrumencie zabezpieczającym ujmowana jest w kapitałach własnych, natomiast część nieefektywna bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Kwoty, które zostały ujęte bezpośrednio w kapitałach własnych, są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym samym okresie, w którym zabezpieczone podjęte zobowiązanie lub prognozowana transakcja wpływają na rachunek zysków i strat lub są uwzględnione przy ustaleniu wartości początkowej bądź wartości bilansowej składnika aktywów lub pasywów.

Spółki Grupy wykorzystują instrumenty pochodne, które są częścią złożonych instrumentów finansowych ("wbudowane instrumenty pochodne"). Instrumenty te dotyczą przede wszystkim denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych wskaźnikiem inflacji umów na zakup sprzętu i usług. Spółki Grupy, z wyjątkiem PTK Centertel Sp.z o.o., nie były w stanie wyodrębnić wbudowanych instrumentów pochodnych z umów zasadniczych i w związku z tym nie ujęto tych instrumentów w księgach tych spółek. Spółki zamierzają ująć w księgach wbudowane instrumenty pochodne po wdrożeniu odpowiednich rozwiązań systemowych.

Według szacunków zastosowanie rachunkowości wbudowanych instrumentów pochodnych w jednostce dominującej zmniejszyłoby zysk netto za okres 3 miesięcy do 31 marca 2002 o około 7,9 miliona złotych.

Według szacunków zastosowanie rachunkowości wbudowanych instrumentów pochodnych we wszystkich spółkach Grupy z wyjątkiem PTK Centertel Sp. z o.o. zmniejszyłoby zysk netto za okres 3 miesięcy do 31 marca 2002 o około 8,8 miliona złotych.

Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są w oparciu o analizę wiekową należności, analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie skierowania sprawy na drogę sądową, likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.

Wszystkie należności z tytułu dostaw i usług wykazywane są jako należności krótkoterminowe z podziałem do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy.

Należności długoterminowe są to pozostałe należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.

r. Zobowiązania z wyłączeniem zobowiązań finansowych

Zobowiązania nie będące zobowiązaniami finansowymi wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.


4. Wpływ zmian zasad rachunkowości na wysokość kapitału własnego na 31 grudnia 2001 roku i wyniku finansowego za 2001 rok dla Spółki i Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska:

a. Telekomunikacja Polska S.A.

Opis Zysk netto za 12 miesięcy Zysk netto za 3 miesiące
kończących się 31.12.2001 kończące się 31.03.2001
Zysk netto / kapitał własny według
zasad określonych w ustawie o rachunkowości
przed nowelizacją 537 399 580 445

(a) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 222 689 134 479
(b) przeszacowanie pozycji walutowych (90 448) (14 649)
(c) podatek odroczony (200) 8 900
(d) dyskonto rezerw 23 773 (9 670)
(e) środki trwałe od gmin 9 000 3 000
(f) rezerwa na likwidowane i sprzedawane środki trwałe 15 940 961
(g) transakcje terminowe 63 832 -

Zysk netto / kapitał własny według
zasad określonych w ustawie o rachunkowości
po nowelizacji 781 985 703 466

Opis Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny
na 31.12.2001 na 31.03.2001 na 31.12.2000

Zysk netto / kapitał własny według
zasad określonych w ustawie o rachunkowości
przed nowelizacją 12 296 653 12 387 098 11 829 438

(a) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 379 115 290 905 184 426
(b) przeszacowanie pozycji walutowych (167 127) (91 328) (76 679)
(c) podatek odroczony 100 470 55 074 45 800
(d) dyskonto rezerw 55 781 22 338 32 008
(e) środki trwałe od gmin (160 000) (166 000) (169 000)
(f) rezerwa na likwidowane i sprzedawane środki trwałe - - -
(g) transakcje terminowe (160 087) (374) -


Zysk netto / kapitał własny według
zasad określonych w ustawie o rachunkowości
po nowelizacji 12 344 805 12 497 713 11 845 993

b.Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska

Opis Zysk netto za 12 miesięcy Zysk netto za 3 miesiące
kończących się 31.12.2001 kończące się 31.03.2001
Zysk netto / kapitał własny według
zasad określonych w ustawie o rachunkowości
przed nowelizacją 183 036 477 366

(a) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 321 404 266 827
(b) przeszacowanie pozycji walutowych (72 678) 75
(c) podatek odroczony (200) 8 900
(d) dyskonto rezerw 23 773 (9 670)
(e) środki trwałe od gmin 9 000 3 000
(f) rezerwa na likwidowane i sprzedawane środki trwałe 15 940 961
(g) transakcje terminowe 63 331 (2 125)
(h) pozostałe 21 333 (110)

Zysk netto / kapitał własny według
zasad określonych w ustawie o rachunkowości
po nowelizacji 564 939 745 224

Opis Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny
na 31.12.2001 na 31.03.2001 na 31.12.2000
Zysk netto / kapitał własny według
zasad określonych w ustawie o rachunkowości
przed nowelizacją 11 488 526 11 823 336 11 362 668

(a) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 522 730 468 153 229 326
(b) przeszacowanie pozycji walutowych (148 794) (76 041) (76 116)
(c) podatek odroczony 100 470 55 074 45 800
(d) dyskonto rezerw 55 781 22 338 32 008
(e) środki trwałe od gmin (160 000) (166 000) (169 000)
(f) rezerwa na likwidowane i sprzedawane środki trwałe - - -
(g) transakcje terminowe (164 696) (6 607) -
(h) pozostałe 30 835 9 155 (1 502)

Zysk netto / kapitał własny według
zasad określonych w ustawie o rachunkowości
po nowelizacji 11 724 852 12 129 408 11 423 184


(a) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe

Zgodnie z obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2001 roku przepisami ustawy o rachunkowości niezrealizowane dodatnie różnice kursowe były wykazywane w sprawozdaniach finansowych Spółki jako kategoria przychodów przyszłych okresów. Według znowelizowanej ustawy należy ujmować je bezpośrednio w rachunku zysków i strat - w przychodach finansowych.

(b) przeszacowanie pozycji walutowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do 31 grudnia 2001 roku, Spółka dokonywała przeszacowania pozycji walutowych według średniego kursu NBP. Od 1 stycznia 2002 roku aktywa przeszacowywane są według niższego z dwóch: średniego dziennego kursu kupna banku obsługującego daną jednostkę lub średniego kursu NBP, natomiast pasywa według wyższego z dwóch: średniego dziennego kursu sprzedaży banku obsługującego daną jednostkę lub średniego kursu NBP.

(c) podatek odroczony

Do końca 2001 roku Spółka dokonywała wyliczeń podatku odroczonego według metody wynikowej, natomiast od początku roku 2002 jest on ujmowany według metody bilansowej. Ponadto zmiana podatku odroczonego wykazywana była w rachunku zysków i strat według stawki podatkowej obowiązującej w następnym okresie sprawozdawczym. Od 1 stycznia 2002 roku zmiana podatku dotycząca pozycji ujętych w kapitale z aktualizacji wyceny jest odnoszona w ten kapitał według stawek podatkowych obowiązujących w okresie realizacji różnicy przejściowej ("enacted tax rates").

(d) dyskonto rezerw

Od 1 stycznia 2002 r. rezerwy podlegają dyskontowaniu, o ile efekt dyskonta jest istotny, przy czym rozliczenie dyskonta odnoszone jest w koszty finansowe.

(e) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od gmin

Przed nowelizacją ustawy o rachunkowości środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od gmin były ujmowane przez Spółkę w pozostałych przychodach operacyjnych. Po nowelizacji ustawy środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od gmin wykazywane są w rozliczeniach międzyokresowych przychodów. Rozliczenie w pozostałe przychody operacyjne następuje równolegle z amortyzacją tych środków trwałych.

(f) rezerwa na likwidowane i sprzedawane środki trwałe

Do 31 grudnia 2001 roku Spółka ujmowała rezerwę na likwidowane i sprzedawane środki trwałe w pasywach bilansu zwiększając pozostałe koszty operacyjne w rachunku zysków i strat. Od 1 stycznia 2002 roku rezerwy te ujmowane są jako odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości pomniejszający odpowiednie środki trwałe. W przypadku, gdy wartość środka trwałego była wcześniej zwiększona poprzez przeszacowanie, to dotyczący go odpis pomniejsza kapitał z aktualizacji wyceny.

(g) transakcje terminowe

Korekta wartości transakcji terminowych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według znowelizowanej ustawy wiąże się z opisanym wyżej przeszacowaniem pozycji walutowych. Przeszacowaniu podlega wartość godziwa instrumentów pochodnych.

5. W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31.03.2002 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EURO w dniu 31.03.2002 roku tj. 1 EUR = 3,6036 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za I kwartał 2002 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,6125 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatniego dnia stycznia, lutego i marca 2002 roku).

6. W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31.03.2001 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EURO w dniu 31.03.2001 roku tj. 1 EUR = 3,617 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za I kwartał 2001 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 3,724 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatniego dnia stycznia, lutego i marca 2001 roku).

7. W celu zapewnienia porównywalności danych dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2001 oraz 2000 roku a także na dzień 31 marca 2001 roku oraz dane wynikowe za pierwszy kwartał 2001 roku zaprezentowane w niniejszym raporcie kwartalnym zostały przekształcone zgodnie nowymi zasadami rachunkowości opisanymi w punkcie 3.

8. Korekty z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątku.
W pierwszym kwartale 2002 roku Jednostka dominująca wykorzystała utworzoną rezerwę na restrukturyzację w kwocie 167 milionów złotych w związku z wypłatą odpraw i odszkodowań dla pracowników odchodzących z TP S.A w ramach Pakietu Socjalnego zawartego 30 czerwca 2000 roku, a także niektórych innych pracowników. W omawianym okresie Jednostka dominująca rozwiązała również część rezerwy na restrukturyzację w wysokości 15 milionów złotych. W pierwszym kwartale 2002 roku stan rezerwy na potencjalne ryzyko podatkowe wzrósł w Grupie Kapitałowej o 89 milionów złotych. W pierwszym kwartale 2002 roku wykorzystano 13 milionów rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe. Różnice przejściowe spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty i kosztu za poniesiony w myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych spowodowały zwiększenie w Grupie Kapitałowej aktywa z tytułu podatku odroczonego o kwotę 194 miliony złotych oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 147 milionów złotych.
Stan odpisów aktualizujących należności TP S.A. w pierwszym kwartale 2002 roku zwiększył się o 72 miliony złotych w wyniku pogorszenia się struktury wiekowej należności.
Pozostałe rezerwy i odpisy aktualizujące nie zmieniły się istotnie w omawianym okresie.

II. Opis istotnych dokonań Grupy w I kwartale 2002r. wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących tych dokonań.

W dniu 18 marca 2002 r. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel"),spółka zależna od TP S.A.
poinformowała, że w połowie lutego 2002 r. liczba klientów w sieci Idea osiągnęła trzy miliony. Idea jest najszybciej rozwijającą się siecią GSM w Polsce i liderem we wprowadzaniu usług opartych na najnowocześniejszych technologiach dostępnych na rynku telefonii przenośnej. Pozyskanie ostatniego miliona abonentów (z dwóch do trzech milionów abonentów) zajęło Idei niespełna osiem miesięcy. Swój sukces PTK Centertel, operator sieci Idea zawdzięcza konsekwentnej proklienckiej polityce marketingowej i technologicznemu zaawansowaniu oferowanych wyrobów. Założenia tej polityki są następujące:1. Jasna oraz atrakcyjna cenowo i asortymentowo propozycja dla wszystkich segmentów rynku (POP Idea, Idea Optima, Idea Meritum),2. Wprowadzanie nowych usług i technologii zgodnie z hasłem "Ciągle nowe pomysły",3. Wysoka jakość obsługi posprzedażnej (BOP),4. Łatwa dostępność zakupu usług (4 kanały sprzedaży, 700 punktów na terenie całej Polski),5. Edukacja klientów w zakresie aktualnej i potencjalnej użyteczności usług telekomunikacyjnych.

Znaczący wpływ na tak dynamiczny przyrost liczby abonentów miało podjęcie przez Ideę proklienckich inicjatyw i komercyjne udostępnienie szeregu usług, w tym:
· nowa oferta dla klientów instytucjonalnych - Idea Meritum (usługa Optymalna, Biznes Grupa),
· nowa oferta dla klientów konsumenckich - Idea Optima (Pakiety Głos./SMS, Kapitał Minut),
· pierwsza na rynku darmowa poczta głosowa w prepaid (POP) oraz możliwość roamingu w prepaid (SMS),
· ogólnopolski zasięg sieci dostępny dla ponad 98 proc. ludności Polski (ok. 1,5 tys. nowych przekaźników BTS),
· globalny zasięg roamingowy, obecnie Idea umożliwia abonentom korzystanie z roamingu w 219 sieciach w 96 krajach,
· nowe usługi rozrywkowe - Serwus Komórkowy, gry WAP, Dźwiękówka,
· usługi m-commerce (oparte na WAP i SMS): serwisy i konkursy SMS-Premium Rate, WBK24SMS, Idea WaPark SMS,
· usługa lokalizacji pojazdów AutoGuard,
· program lojalnościowy "Zostańmy Razem" oraz rozbudowany Program Idea Profit.

Obecnie z ponad 3 mln 100 tys. abonentów Idei: ponad 1 mln 800 tys. korzysta z bezabonamentowej usługi prepaid POP, ok. 1 mln 300 tys. z abonamentowej usługi Optima oraz z biznesowej oferty Meritum. Około 23 tys. abonentów nadal korzysta z analogowej sieci NMT 450i.
Oprócz znacznego przyrostu liczby abonentów Idei w 2001 r. PTK Centertel odnotowała zwiększenie udziału w rynku, wzrost przychodów i zmniejszenie strat. Całkowite obroty PTK Centertel wyniosły 2 mld 367 mln zł, czyli o 40 proc więcej niż w roku 2000 (1 mld 553 mln zł). Wskaźnik EBITDA wyniósł 112. Obecnie Idea posiada prawie 30 proc. udział w polskim rynku telefonii komórkowej. Na koniec roku 2001 wynosił on ok. 28 proc., a na koniec 2000 r. ok. 22 proc. PTK Centertel zakłada w 2002 r. m.in. realizację następujących celów:
? dynamiczną rozbudowę bazy abonentów,
? dalsze umacnianie marki Idea,
? świadczenie w pełni zintegrowanej oferty usług dla wszystkich segmentów rynku klienckiego takich jak: usługi głosowe, zawansowane usługi dodane, usługi szybkiej transmisji danych (w szczególności usługi m-commerce), wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w usłudze transmisji danych, doskonalenie jakości obsługi klienta.
? zmiana modelu działania operatora komórkowego w kierunku dostarczania kompleksowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb -"szytych na miarę" (tailor made).Idea zamierza skoncentrować się także na nowych obszarach rozwiązań biznesowych typu m-commerce w zakresie:
? różnorodności i ewolucyjności wykorzystywanych technologii (WAP, GPRS),
? szybkości, kompleksowości i innowacyjności we wprowadzaniu nowych produktów,
? partnerstwa strategicznego w nowych sektorach działalności,
? wykorzystywania synergii w Grupie Telekomunikacja Polska i France Telecom.

III. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2001 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosła w pierwszym kwartale 2002 roku o 4,3%. W pierwszym kwartale 2002 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2001 roku Grupa odnotowała niewielki spadek przychodów ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej głównie z tytułu przyłączeń oraz połączeń telefonicznych. Wzrosła natomiast wartość przychodów z tytułu sprzedaży usług telefonii komórkowej, radiokomunikacji oraz transmisji danych. Wzrosły także przychody z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów. Jednocześnie Grupa odnotowała wzrost wartości kosztów operacyjnych w pierwszym kwartale 2002 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2001 roku o 3,6%. Spowodowało to spadek zysku na poziomie zysku ze sprzedaży o 10,8%.
W układzie rodzajowym głównymi pozycjami kosztów operacyjnych są usługi obce, amortyzacja oraz wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników, które odpowiednio stanowiły w pierwszym kwartale 2002 roku 30,7%, 31,9% oraz 28,0% wszystkich kosztów rodzajowych. Zysk EBITDA w pierwszym kwartale 2002 roku wyniósł 1.855.846 tysiące złotych, co stanowi wzrost w relacji do pierwszego kwartału 2001 roku o 0,9%. Marża EBITDA w pierwszym kwartale 2002 roku wyniosła 42,4% i zmniejszyła się o 1,4 punktu procentowego w relacji do pierwszego kwartału 2001 roku. Główną przyczyną powyższych zmian był wzrost kosztów usług obcych oraz wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników. Koszty finansowe netto w pierwszym kwartale 2002 roku były wyższe o 718.751 tysięcy złotych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przyczyną wzrostu kosztów finansowych netto był wzrost wartości ujemnych różnic kursowych oraz odsetek od zadłużenia. Wzrost kosztów finansowych netto spowodował spadek wartości zysku brutto o 78,3%.


IV. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowany raport kwartalny oraz kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe jednostki dominującej oraz Grupy.

1. W dniu 2 kwietnia 2002 r. TP S.A. dokonała wykupu krótkoterminowych obligacji TP S.A. ("Obligacje"), o łącznej wartości nominalnej 150 000 000 zł, wyemitowanych w dniu 28 lutego 2002 r. Po dokonaniu wykupu Obligacji, o których mowa powyżej, łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych na podstawie programu emisji Obligacji TP S.A. z dnia 19 grudnia 2001 r. i pozostających w obrocie na dzień 2 kwietnia 2002 r. wynosiła 250 000 000 zł.

2. W dniu 11 kwietnia 2002 r. TP S.A. oraz Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("NOM") zawarły umowę, której przedmiotem było ustalenie wzajemnych zobowiązań, mających na celu uregulowanie zaległości z tytułu rozliczeń za usługi korzystania z sieci telekomunikacyjnej TP S.A. przez NOM w okresie między 1 lipca 2001 r. a 31 marca 2002 r. oraz ustalenie zasad rozliczeń z tytułu świadczenia tych usług w okresie między 1 kwietnia 2002 r. a 31 lipca 2002 r.("Umowa").
Tym samym Strony zakończyły spór dotyczący wzajemnych praw i obowiązków w zakresie współpracy międzyoperatorskiej.

W ramach Umowy TP S.A. zobowiązała się między innymi do odpłatnego wydrukowania na rzecz NOM i wysłania faktur VAT za wykonane przez NOM usługi międzymiastowe.

NOM zobowiązał się między innymi do zapłaty za czynności TP S.A. określone w Umowie łącznego wynagrodzenia w kwocie stanowiącej: 7% (plus VAT) wartości netto wydrukowanych i wysyłanych abonentom faktur VAT obejmujących okres rozliczeniowy od dnia 1 lipca 2001 do dnia 31 marca 2002 oraz wynagrodzenia w wysokości 2,53 zł netto liczonego w odniesieniu do każdej wystawionej faktury VAT obejmującej okres rozliczeniowy od 1 kwietnia 2002 roku do 31 lipca 2002 roku.

Dodatkowo Strony ustaliły że wysokość opłat jakie NOM ponosi za korzystanie z sieci TP S.A. w zakresie stawek podstawowych pozostaje w okresie od 1 lipca 2001 do 31 lipca 2002 niezmieniona i wynosi:

Rozpoczęcie/Zakończenie T1: 6,0 gr/min
Połączenia lokalnego T2: 3,0 gr/min
T3: 4,5 gr/min

Rozpoczęcie/Zakończenie T1: 8,0 gr/min
Połączenia z pojedynczym tranzytem T2: 4,0 gr/min
T3: 6,0 gr/min


Rozpoczęcie/ Zakończenie
Połączenia z podwójnym tranzytem T1: 12,0 gr/min
T2: 6,0 gr/min
T3: 9,0 gr/min

Dopłata z tytułu deficytu dostępu za okres od 1 lipca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wynosi 5 gr/min za każde rozpoczęcie i zakończenie połączenia w sieci TP S.A.

Dopłata z tytułu deficytu dostępu w okresie od 1 stycznia 2002 do 31 lipca 2002 wynosi 0,01 gr za każde rozpoczęcie i zakończenie połączenia w sieci TP S.A i została wliczona w określone powyżej opłaty za korzystanie z sieci.

W ramach Umowy Strony zobowiązały się także do złożenia odpowiednich wniosków o umorzenie wszelkich dotychczasowych postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących wzajemnych zobowiązań, w tym w szczególności w sprawach :

a) postępowanie z powództwa NOM przed Sądem Okręgowym w Warszawie o zasądzenie od TP S.A. kwoty 81.178.493 zł tytułem odszkodowania za uniemożliwienie NOM prowadzenia działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych .
b) postępowanie dotyczące kasacji złożonej przez NOM w dniu 22 stycznia 2002 roku do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2001 roku , uchylającego decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji ("URT") z dnia 14 maja 2001 roku o ustaleniu warunków połączenia sieci i zasad rozliczeń pomiędzy NOM a TP S.A.
c) postępowanie z wniosku NOM do Prezesa URT z dnia 13 lipca 2001 roku o ustalenie stawek rozliczeniowych do stosowania pomiędzy NOM a TP S.A. za okres od dnia 1 lipca 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku
d) postępowanie z wniosku NOM do Prezesa URT z dnia 3 stycznia 2002 roku o ustalenie warunków połączenia sieci oraz zasad rozliczeń z tytułu korzystania z sieci telekomunikacyjnych NOM i TP S.A.

e) postępowanie w sprawie skargi TP S.A. do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Łączności z dnia 29 grudnia 2000 roku utrzymującej w mocy decyzje tego organu z dnia 15 grudnia 2000 roku o połączeniu sieci TP S.A. i NOM.

Dodatkowo Strony uzgodniły że do dnia 31 sierpnia 2002 zostaje wstrzymana rozbudowa punktów styku pomiędzy sieciami należącymi do Stron oraz że liczba wiązek zostaje utrzymana na poziomie z dnia podpisania Umowy.

W tym samym dniu tj. 11 kwietnia 2002 r. Strony zawarły Umowę o Połączeniu Sieci. Najważniejsze zasady współpracy międzyoperatorskiej zawarte w tej umowie są analogiczne do obowiązujących w relacjach z pozostałymi operatorami międzystrefowymi. Od dnia 1 sierpnia 2002 roku z usług NOM będą mogli skorzystać tylko ci abonenci TP S.A., którzy zawrą pisemną umowę z NOM. NOM będzie samodzielnie sporządzał billing abonencki, fakturował swoich klientów i prowadził windykację należności.

3. W dniu 13 maja 2002 r. TP S.A. otrzymała zawiadomienie od spółki Compagnie Generale des Communications "Cogecom" S.A. z siedzibą w Paryżu (będącej jednostką zależną od France Telecom S.A.), iż w związku z art. 6 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej TP S.A. dokonanymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2002 r., Compagnie Generale des Communications "Cogecom" S.A. uzyskała w stosunku do TP S.A. pozycję spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4). b ). kodeksu spółek handlowych.

V. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

W I kwartale 2002 r. jednostka dominująca nie opublikowała prognoz finansowych dotyczących Grupy jak również Spółki.

VI. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TP S.A. na dzień przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji TP S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Struktura własności kapitału zakładowego jednostki dominującej, stan na dzień 1 marca 2002 r. tj. na dzień przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2001r. (niezmieniona w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2001 r.):

Akcjonariusz Liczba posiadanych Liczba głosów Udział w ogólnej
akcji (w szt.) na Walnym liczbie glosów na Wartość nominalna Udział w kapitale
Zgromadzeniu Walnym Zgromadzeniu posiadanych akcji zakładowym
Acjonariuszy Akcjonariuszy (w zł)

France Telecom S.A.* 475 000 000 475 000 000 33,93% 1 425 000 000,00 33,93%

Skarb Państwa 316 565 411 316 565 411 22,61% 949 696 233,00 22,61%

Kulczyk Holding S.A.** 190 000 000 190 000 000 13,57% 570 000 000,00 13,57%
Posiadacze GDR reprezentowani
przez Bank of New York 139 905 710 139 905 710 9,99% 419 717 130,00 9,99%

Pozostali akcjonariusze 278 528 879 278 528 879 19,90% 835 586 637,00 19,90%

RAZEM 1 400 000 000 1 400 000 000 100,00% 4 200 000 000,00 100,00%


Struktura własności kapitału zakładowego jednostki dominującej, stan na dzień 15 maja 2002 r. tj. na dzień przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2002 r. (niezmieniona w odniesieniu do stanu na dzień 31.03.2002 r.):

Akcjonariusz Liczba posiadanych Liczba głosów Udział w ogólnej
akcji (w szt.) na Walnym liczbie glosów na Wartość nominalna Udział w kapitale
Zgromadzeniu Walnym Zgromadzeniu posiadanych akcji zakładowym
Acjonariuszy Akcjonariuszy (w zł)

France Telecom S.A.* 475 000 000 475 000 000 33,93% 1 425 000 000,00 33,93%

Skarb Państwa 316 565 411 316 565 411 22,61% 949 696 233,00 22,61%

Kulczyk Holding S.A.** 190 000 000 190 000 000 13,57% 570 000 000,00 13,57%
Posiadacze GDR reprezentowani
przez Bank of New York 139 905 710 139 905 710 9,99% 419 717 130,00 9,99%

Pozostali akcjonariusze 278 528 879 278 528 879 19,90% 835 586 637,00 19,90%

RAZEM 1 400 000 000 1 400 000 000 100,00% 4 200 000 000,00 100,00%


* Bezpośrednio akcje TP S.A. (33,93%) posiada spółka "Compagnie Generale des Communications Cogecom S.A.", podmiot zależny od France Telecom S.A.
** Bezpośrednio akcje TP S.A. posiadają spółki Tele - Invest S.A. (10%) oraz Tele-Invest II (wcześniej Autopolska S.A.) (3,57%) - podmioty zależne od Kulczyk Holding S.A. W okresie od dnia przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2001 r. (tj. 1 marca 2002 r.) do dnia przekazania niniejszego rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2002 r. ( tj. 15 maja 2002 r.) nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania znacznych pakietów akcji TP S.A.

VII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji TP S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Akcje TP S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących TP S.A. wg stanu na dzień 1 marca 2002 r. tj. na dzień przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2001r. (struktura niezmieniona w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2001 r.):

Zarząd TP S.A.:

Marek Józefiak Prezes Zarządu - 15 512 akcji


Rada Nadzorcza TP S.A.:

Jerzy Drozd Członek Rady Nadzorczej - 1560 akcji,
Marek Mądrzyk Sekretarz Rady Nadzorczej - 1266 akcji,
Irena Nowak Członek Rady Nadzorczej - 1240 akcji,
Elżbieta Pacuła Członek Rady Nadzorczej - 1660 akcji,


Akcje TP S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących TP S.A. wg stanu na dzień 15 maja 2002 r. tj. na dzień przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2002 r. (struktura niezmieniona w odniesieniu do stanu na dzień 31.03.2002 r.):

Zarząd TP S.A.

Marek Józefiak Prezes Zarządu - 15 512 akcji

Rada Nadzorcza TP S.A.

Jerzy Drozd Członek Rady Nadzorczej - 1560 akcji,
Marek Mądrzyk Sekretarz Rady Nadzorczej - 1266 akcji,
Irena Nowak Członek Rady Nadzorczej - 1240 akcji,
Elżbieta Pacuła Członek Rady Nadzorczej - 1660 akcji,

W okresie od dnia przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2001 r. (tj. 1 marca 2002 r.) do dnia przekazania niniejszego rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2002 r. ( tj. 15 maja 2002 r.) nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji TP S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące w jednostce dominującej.

VIII. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Według informacji posiadanych przez jednostkę dominującą w I kwartale 2002 roku, nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska, których łączna wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych jednostki dominującej.

IX. Informacje o zawarciu przez jednostkę dominującą lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej.

1. W dniu 30 stycznia 2002 r. TP S.A. zawarła z Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel"),spółka zależna od TP S.A., umowę ("Umowa"), na podstawie której TP S.A. udzieliła na rzecz PTK Centertel pożyczki pieniężnej ("Pożyczka") w wysokości 164.000.000 zł. PTK Centertel przeznaczyła środki uzyskane z pożyczki na finansowanie zakupów sprzętu inwestycyjnego oraz spłatę bieżących zobowiązań.Pożyczka została udzielona na okres do dnia 31 grudnia 2002 r. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki.
Pożyczka została oprocentowana w stosunku rocznym według stopy procentowej równej sumie: stopy procentowej "WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M)" ustalonej na dwa dni robocze przed pierwszym dniem danego okresu odsetkowego oraz stopy 0,7% tytułem marży manipulacyjnej. Zgodnie z umową PTK Centertel nie będzie powiększać swego zadłużenia finansowego bez uprzedniej zgody TP S.A., z wyjątkiem możliwości skorzystania z overdraftu w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 40.000.000 zł.

2. W dniu 6 marca 2002 r. TP S.A. oraz Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel"), spółka zależna od TP S.A., podpisały umowę ("Umowa"), której przedmiotem jest udzielenie przez TP S.A. na rzecz PTK Centertel pożyczki pieniężnej ("Pożyczka") w wysokości 179.000.000 zł. Wypłata środków finansowych z Pożyczki następować będzie na pisemny wniosek PTK Centertel, przy czym jednorazowa wypłata nie będzie niższa niż 10.000.000 zł a wniosek w sprawie uruchomienia wnioskowanej kwoty Pożyczki zostanie złożony jeden raz w okresie danego miesiąca. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 31 grudnia 2003 r., z możliwością jej przedłużenia. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki. Oprocentowanie Pożyczki zostało oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę manipulacyjną w wysokości 0,8 %.

3. W dniu 13 marca 2002 r. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel"), spółka zależna od TP S.A., zawarła Umowę Kredytu w wysokości 250.000.000 euro ("Umowa Kredytowa"). Umowa Kredytowa została zawarta pomiędzy PTK Centertel jako kredytobiorcą a konsorcjum banków i instytucji finansowych zorganizowanym przez Crédit Agricole Indosuez i Westdeutsche Landesbank Girozentrale oddział w Londynie.
Przedmiotem Umowy Kredytowej jest udostępnienie PTK Centertel linii kredytowej do kwoty 250.000.000 euro, w dwóch transzach oznaczonych odpowiednio jako Transza A i Transza B, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu określonego sprzętu, oprogramowania GSM 1800, GSM 900 oraz GPRS oraz usług. Ostateczny termin spłaty został wyznaczony na 31 grudnia 2007 r.
PTK Centertel zobowiązany jest uiszczać odsetki według stopy rocznej ustalonej przez Agenta Kredytowego jako suma: stosownej Marży i EURIBOR dla tego Okresu Odsetkowego. Stosowna Marża wynosi: (i) w stosunku do każdej Zaliczki Transzy A - 1,95%, a w stosunku do każdej Zaliczki Transzy B - 1,30%.
Umowa Kredytowa nie zawiera postanowień dotyczących kary umownej.
Zabezpieczenie Umowy Kredytowej stanowi między innymi zastaw rejestrowy na aktywach PTK Centertel, cesja praw PTK Centertel z umów ubezpieczenia zastawionych aktywów, gwarancja udzielona przez fińską agencję Finnvera Plc w wysokości 50.000.000 euro oraz, pośrednio, gwarancja udzielona przez TP S.A.
Bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja udzielona przez TP S.A. jest ważna do czerwca 2005 r. Łączna odpowiedzialność TP S.A. w ramach wskazanej gwarancji nie przekroczy kwoty 50.000.000 euro.
W związku z Umową Kredytową TP S.A. podpisała w dniu 12 marca 2002 r. z Westdeutsche Landesbank Girozentrale (Powiernikiem Zabezpieczeń w ramach Umowy Kredytowej) oraz PTK Centertel umowę podporządkowania zobowiązań, przedmiotem której jest podporządkowanie wszystkich praw, przysługujących, obecnie i w przyszłości, TP S.A. wobec PTK Centertel w związku z pożyczkami udzielonymi przez TP S.A., prawom przysługującym wierzycielom na podstawie Umowy Kredytowej.

X. Informacje o udzieleniu przez jednostkę dominującą lub przez jednostkę zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych TP S.A.

W I kwartale 2002 r. jednostka dominująca oraz jednostki zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, których łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych TP S.A.

XI. Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez jednostkę dominującą.

Opinie:

Opinie archiwalne (8):

Komentuj

Komentarze / 8

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-05-15 22:57
  co tu pisac trzepia kase i tyle
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-05-15 22:58
  ale dopisek dlugie jest super
  0
 • Users Avatars Mini
  olekbek pisze: 2002-05-15 23:00
  WOW... to sie nazywa PEŁEN KOMENTARZ :) A tak %#$@$%#@%&%@$ to mam nadzieję, że wyniki naszej największej spółki telekomunikacyjnej sie polepsza, bo jeżeli jej idzie ciężko, to nawet nie nalezy spodziewać się, że wyniki konkurencji sie poprawią!
  0
 • Users Avatars Mini
  olekbek pisze: 2002-05-15 23:00
  czemu 'cenzura' wymazuje cenzuralne słowa..hmmm
  0
 • Users Avatars Mini
  Lao pisze: 2002-05-16 12:45
  To kiedy podwyzka cen w TP S.A.?
  0
 • Users Avatars Mini
  wapsky pisze: 2002-05-16 17:59
  WOW! Dluuuuuugie i nie doczytalem (ze wstydem przyznaje...), bo i po kiego? Ciekawe ile za taki tekst musieli zaplacic tym wszystkim redaktorom merytorycznym i technicznym, stylistom, prawnikom, ekonomistom itp. bo cos mi sie widzi ze i za to zaplacom ci nieszczesnicy, ktorzy sa z-abonamentowani tepsiansko... I jeszcze: "...był wzrost kosztów usług obcych oraz wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników" - znaczy, placa sobie duzo i dlatego jest drogo, prawda...? nc...
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-05-17 10:36
  Noo! tyle to ja czytał nie będę!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-05-17 15:44
  Z tego wszystkiego tylko pogratulowac tepsie straty netto i brutttttttto!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: