Wyniki finansowe Multimedia Polska za IV kw. i 2009 r. - oficjalny komunikat

Newsy
Żródło: Multimedia Polska
Opinie: 1

Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za IV kwartał i 2009 r.

 • Przychody Multimedia Polska wzrosły w IV kwartale 2009 r. o 10% w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. osiągając 137,9 mln zł. Po raz pierwszy w historii spółki roczna sprzedaż Multimedia Polska przekroczyła 0,5 mld zł.

 • Spółka Multimedia Polska odnotowała w IV kwartale 2009 r. skorygowany zysk EBITDA na poziomie 72,2 mln zł czyli 16% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 • Szybszy od przychodów wzrost skorygowanego EBITDA w kolejnym już kwartale, to efekt utrzymywania w ryzach kosztów operacyjnych.

 • W IV kwartale 2009 r. w ujęciu miesięcznym koszty operacyjne w przeliczeniu na sprzedaną usługę (RGU) wyniosły 18,8 zł i były na poziomie sprzed roku. Wyłączając zdarzenia jednorazowe wskaźnik ten wyniósłby w IV kwartale 2009 r. 17,5 zł.

 • Liczba RGU wzrosła na koniec roku o niemal 10% do 1,235 mln w porównaniu do stanu na koniec 2008 r.

 • Dalszy dynamiczny, dwucyfrowy wzrost przychodów i liczby RGU w segmentach: telewizji cyfrowej (DTV), szerokopasmowego dostępu do internet oraz telefonii VoIP opartej o protokół internetowy.

 • Rosnąca liczba sprzedanych pakietów usług, potwierdzona kolejnym rekordowym wskaźnikiem RGU na abonenta, który w IV kwartale 2009 r. wyniósł 1,83. Przed rokiem było to 1,70.

 • Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) wzrósł w ciągu roku o 4,4 zł miesięcznie do 65,9 zł w IV kwartale 2009 r.

 • Wskaźnik churn (odejścia klientów) utrzymywany pod kontrolą. Bardzo niski poziom churnu we wszystkich segmentach w ujęciu średniomiesięcznym: telewizji (0,71%), internetu (0,93%) i telefonii (0,76%)

 • Dalszy rozwój działalności w miastach objętych strategią aktywnej akwizycji: Warszawa, Toruń, Tarnów i Wrocław.

 • Wprowadzenie do oferty na komercyjną skalę kolejnych nowoczesnych usług jak: mobilNET (mobilny internet), telewizja interaktywna (aMazing) oraz mobilFon (telefon mobilny oparty na technologiach Wi-Fi oraz GSM).

 • Pozyskanie kredytu w wysokości 400 mln zł, który zapewni finansowanie potrzeb korporacyjnych, w tym inwestycji kapitałowych.

Uzyskane wyniki operacyjne i finansowe prezentuje poniższa tabela:

- Wyniki za ostatni kwartał 2009 r. wyraźnie świadczą o powrocie spółki na ścieżkę szybkiego wzrostu. Szczególne powody do zadowolenia dają osiągnięte wyniki EBITDA oraz zysk netto. Z pewnością to dobre informacje dla naszych akcjonariuszy, które potwierdzają słuszność działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w poprzednich miesiącach. Uzyskujemy znaczące oszczędności zarówno po stronie kosztów wewnętrznych (sprzedaż i marketing), jak i związanych z wydatkami zewnętrznymi (interkonekt, pasmo) - mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska. - Dobre wyniki, które osiągnęliśmy w ostatnim kwartale, potwierdzają, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do powrotu koniunktury na rynek szerokorozumianej rozrywki domowej i telekomunikacji – dodaje.

Przyspieszenie EBITDA

W IV kwartale 2009 r. skorygowany zysk EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja pomniejszony o jednorazowe zdarzenia) wyniósł 72,2 mln zł co oznacza wzrost o 16% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Kwartalna marża EBITDA utrzymywała się na poziomie powyżej 50%. W całym 2009 r. Multimedia Polska wypracowały EBITDA na poziomie 265,1 mln zł tj. o 12% wyższym niż rok wcześniej. Zakładając jednak utrzymanie się kursów walut w 2009 r. na poziomie podobnym do kursów z 2008 r., skorygowany zysk EBITDA byłby o 11,3 mln zł wyższy i wyniósłby 276,4 mln zł. Z powodu niekorzystnych kursów wymiany walut, koszty programmingu (większość zakupów praw programów telewizyjnych rozliczana jest w USD i EUR) w 2009 r. były o 33% wyższe rok do roku i wyniosły 65,1 mln zł.
Szybki wzrost EBITDA to efekt restrykcyjnej polityki kosztowej prowadzonej konsekwentnie w poprzednich kwartałach. Spółka utrzymuje koszty w ryzach, a część z nich znacząco obniżyła jak np. koszty pasma (spadek o 27% do 1,9 mln zł w IV kwartale 2009 r.).
W efekcie prowadzonych działań wskaźnik miesięcznych kosztów operacyjnych w przeliczeniu na RGU wyniósł w IV kwartale 2009 r. średnio 18,8 zł i był na poziomie z IV kwartału 2008 r. Gdyby jednak nie jednorazowe zdarzania jak uruchomienie drugiej transzy Opcyjnego Programu Motywacyjnego oraz utworzenie rezerw na premie dla pracowników, to wskaźnik wyniósłby 17,5 zł.

Optymalna struktura przychodów utrzymana

Spółka Multimedia Polska osiągnęła w IV kwartale 2009 r. 137,9 mln zł przychodów (wzrost o 10% rok do roku). W całym 2009 r. sprzedaż wyniosła 526,3 mln zł i była o 11% wyższa niż rok wcześniej. Wzrost przychodów to podobnie jak w poprzednich kwartałach w głównej mierze zasługa dynamiki wzrostów w segmencie telewizji (zarówno analogowej, jak i cyfrowej - DTV), szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telefonii VoIP.
Struktura przychodów utrzymuje się niezmiennie w optymalnych proporcjach. Około połowy stanowią wpływy ze sprzedaży usług telewizyjnych. Pozostała część pochodzi ze sprzedaży internetu i usług głosowych. Jednocześnie Multimedia Polska systematycznie zwiększa przychody na abonenta (ARPU). Miesięczny ARPU wyniósł w IV kwartale 65,9 zł co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu do IV kwartału 2008.

Pakiety napędzają sprzedaż

Spółka odnotowała wzrosty we wszystkich głównych segmentach działalności: telewizji (cyfrowej i analogowej), szerokopasmowym dostępie do internetu oraz telefonii stacjonarnej. W efekcie łączna liczba sprzedanych usług (RGU) na koniec roku wynosiła ponad 1,235 mln, co oznacza wzrost o ponad 100 tys. w stosunku do stanu na koniec 2008 r.
Z pakietu Triple Play (wszystkie trzy usługi) w IV kwartale 2009 r. korzystało 89 tys. abonentów – blisko 30% więcej niż przed rokiem. W przypadku Double Play było to blisko 214 tys. klientów tj. o ponad 12% więcej niż na koniec 2008 r. Dzięki rosnącej popularności pakietów liczba usług przypadająca na jednego abonenta zwiększyła się z poziomu 1,70 na koniec 2008 r. do 1,83 na koniec 2009 r. Wskaźnik ten odnotował kolejny rekordowy poziom.

Dzięki aktywnym działaniom marketingowym, efektywnej polityce cenowej oraz wysokiej jakości usług, spółka utrzymuje pod kontrolą wskaźnik churn (wskaźnik rezygnacji klientów z usług). Spółka odnotowała w IV kwartale 2009 r. najniższy do tej pory kwartalny churn w segmencie usług głosowych (0,76% średniomiesięcznie). Niski poziom utrzymywał się w segmentach telewizji i internetu (odpowiednio 0,71% i 0,93%).

Internet – wzrosty w dwucyfrowym tempie

Na koniec 2009 r. spółka miała 323 tys. internautów, czyli blisko 16% więcej niż rok wcześniej. Wartość przychodów w tym segmencie wyniosła w ubiegłym roku 130,5 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.
– Segment ten mimo pokaźnej bazy internautów Multimedia Polska wciąż odnotowuje rewelacyjne wręcz wyniki. Dwucyfrowe wzrosty zarówno liczby RGU, jak i przychodów niewątpliwie dają powody do satysfakcji – komentuje Andrzej Rogowski. - Sukces internetu, to przede wszystkim oferta dobrze dostosowana do oczekiwań rynku. Dziś standardowo proponujemy klientowi internet 6Mb/s w rozsądnej cenie i w pakiecie z innymi usługami. Dla bardziej wymagających użytkowników mamy również w ofercie internet 120Mb/s. W tym roku oczekujemy dodatkowych przychodów w związku z wprowadzeniem do oferty internetu mobilnego mobilNET – dodaje.

Telewizja – 100 tys. abonentów telewizji cyfrowej

Najbardziej istotny pod względem przychodów, segment telewizji również odnotowuje wzrosty. Wartość przychodów uzyskanych w tym segmencie wyniosła w 2009 r. 263,3 mln zł tj. ponad 13% więcej niż rok wcześniej. W IV kwartale przychody wyniosły 68,8 ml zł i były o 13% wyższe niż rok wcześniej. W głównej mierze to efekt wzrostu liczby RGU telewizji cyfrowej (DTV), ale także przyrostów w segmencie telewizji analogowej. Na koniec 2009 r. spółka miała już blisko 700 tys. RGU telewizji, w tym już ponad 106 tys. użytkowników korzystających z telewizji cyfrowej w technologii DTV oraz IPTV. Baza użytkowników telewizji cyfrowej wzrosła o ponad 40% w ciągu roku.
- Telewizja cyfrowa Multimedia Polska to tania i łatwo dostępną rozrywka, która daje coraz większe możliwości jej użytkownikom. Nowe usługi jak domowa wypożyczalnia filmów (VoD), kanały wysokiej rozdzielczości (HD) czy telewizja interaktywna aMazing, to tylko część produktów, które dostają dziś nasi klienci i, z których coraz chętniej korzystają – mówi Andrzej Rogowski. – Planujemy wprowadzenie kolejnych nowych usług w ramach DTV. Niebawem umożliwimy zakupy za pośrednictwem pilota – dodaje.
Dzięki rosnącemu zainteresowaniu telewizją rośnie miesięczne ARPU zarówno dla usługi analogowej, jak i cyfrowej. W tym drugim przypadku ARPU w IV kwartale 2009 r. wyniosło ponad 28 zł czyli o 4 zł więcej niż w III kwartale 2009 i prawie o 8 zł więcej niż rok wcześniej.

Usługi głosowe – wbrew rynkowi

Multimedia Polska odnotowuje stabilny poziom przychodów w segmencie usług głosowych. W IV kwartale 2009 wyniosły blisko 30 mln zł i były na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu 2008 r. Wzrosły o 1% w stosunku do III kwartału 2009 r. W całym 2009 r. spółka osiągnęła 117,3 mln zł przychodów i był to poziom podobny do sprzedaży z 2008 r.
Dzięki popularności usługi VoIP, Multimedia Polska po raz kolejny uzyskały wzrost liczby użytkowników telefonii stacjonarnej. Na koniec grudnia spółka sprzedała 216 tys. usług głosowych, czyli o ponad 10% więcej niż przed rokiem. W efekcie dużej popularności VoIP, przychody przekroczyły 40 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 23% w porównaniu do 2008 r.

Jak wynika z danych firmy Audytel, przychody z telefonii stacjonarnej na całym polskim rynku spadły w 2009 r. kolejny rok z rządu. Tym razem o 4,2%.
– Analizując dane dla całego rynku telefonii stacjonarnej, stabilizacja tego segmentu w naszej spółce potwierdza, że jest to nadal solidne i pewne źródło przychodów. W połączeniu z wprowadzonym do sprzedaży mobilFON-em nasza oferta usług głosowych jeszcze bardziej zyskuje na atrakcyjności– mówi Andrzej Rogowski. – To unikatowy w skali kraju produkt wykorzystujący technologie Wi-Fi i GSM, który oferujemy przede wszystkim klientom biznesowym – dodaje.

Inwestycje Multimedia Polska

Grupa Multimedia Polska zainwestowała w 2009 r. niemal 200 mln zł, z czego w tzw. inwestycje rozwojowe (zwiększenie zasięgu usług oraz aktywacja nowych abonentów) ponad 91% tej kwoty. W IV kwartale 2009 r. łączne nakłady wyniosły 61,6 mln zł. W efekcie liczba nowych gospodarstw, które znalazły się w zasięgu sieci Multimedia Polska zwiększyła się o 21,2 tys. Nowe HP (gospodarstwa domowe w zasięgu sieci) zostały włączone przede wszystkim w Warszawie, Tarnowie i Szczecinie. Ponadto dzięki modernizacji istniejących sieci, spółka zyskała nowe HP dla internetu, telefonii oraz telewizji cyfrowej (odpowiednio 5,3 tys., 7,1 tys. oraz 6,5 tys.).
Zgodnie ze strategią, Multimedia Polska wprowadza kolejne innowacyjne usługi. W listopadzie spółka zaoferowała mobilny internet, oraz telewizję interaktywną. W styczniu 2010 r. do oferty została wprowadzona telefonia mobilna wykorzystująca technologie Wi-Fi oraz GSM.

Projekt warszawski

W IV kwartale 2009 r. kontynuowano rozbudowę sieci w północno-zachodnich, północno-wschodnich oraz południowych dzielnicach Warszawy. Jednocześnie stale rozbudowywano sieć szkieletową, umożliwiającą dotarcie z sygnałem do osiedli, które będą podłączane do sieci w roku 2010. Docelowo sieć będzie liczyć ponad 55 km. W sumie na koniec 2009 r. w ramach aglomeracji warszawskiej, sieć Multimedia Polska obejmowała blisko 70 tys. gospodarstw domowych.

Kredyt i Opcje menedżerskie

Spółka zawarła umowę kredytową z konsorcjum banków Pekao, Millennium oraz West LB AG London Branch i pozyskała w ten sposób 400 mln zł, które zostały wykorzystane na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia oraz inwestycje. Zgodnie z umową kredyt zostanie spłacony do końca 2014 r. W styczniu 2010 roku spółka zakończyła Opcyjny Program Motywacyjny.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: