Wyniki finansowe sieci Plus GSM w 2002 r.

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 21

Polkomtel S. A. w 2002 roku - komunikat prasowy

Najwyższa sprzedaż na rynku telefonii komórkowej w czwartym kwartale 2002 roku, dynamiczny wzrost liczby abonentów, silna pozycja finansowa i redukcje zadłużenia

Rok 2002 to kolejny okres dynamicznego rozwoju zarówno sieci Plus GSM, jak i cyfrowej telefonii komórkowej w Polsce. Statystycznie już co trzeci Polak korzysta na co dzień z telefonu komórkowego, stał się on powszechnym i niezbędnym narzędziem nowoczesnego biznesu, nieodłącznym elementem codziennego życia milionów ludzi.

Plus GSM wydatnie poszerzył w minionym roku swoją ofertę produktowo-usługową. Najważniejszym i najbardziej spektakularnym tego przejawem stało się upowszechnienie wiadomości multimedialnych (MMS) oraz stworzonych na ich podstawie usług, a także liczne praktyczne zastosowania pakietowej transmisji danych (GPRS), przyjęte z zainteresowaniem zwłaszcza przez klientów biznesowych. Nieustannie - we wszystkich segmentach rynku - rośnie popularność krótkich wiadomości tekstowych (SMS) - każdy użytkownik sieci wysłał ich w 2002 r. przeciętnie 300. W tym okresie Polkomtel wdrożył kilkadziesiąt innowacyjnych usług. Przy ich wprowadzaniu brana była pod uwagę przede wszystkim użyteczność dla klienta i unikalnośc rozwiązania na rynku. W minionym roku tzw. usługi dodane stanowiły już ponad 10% całości przychodów z usług Polkomtel S.A. Usługi dodane stają się stopniowo coraz ważniejszym źródłem przychodu, a kolejne lata przyniosą niewątpliwie wzrost tej wartości.

Liczba klientów Polkomtel S.A. wciąż wzrasta dynamicznie - w skali roku przybyło ich 32,1%. Stabilna baza abonencka i atrakcyjna oferta usługowa zapewniają Spółce wysoki poziom przychodów, który w 2002 r. wyniósł 4.803 mln zł

Mamy wszystko czego trzeba do kontynuacji szybkiego rozwoju firmy - powiedział Jarosław Pachowski, Prezes Zarządu Polkomtel S.A. - Jest to szeroka oferta produktowo-usługowa, lojalni abonenci, duży potencjał finansowy. W perspektywie najbliższych lat zamierzamy konsekwentnie podnosić wartość firmy. Przodujemy na rynku klientów biznesowych i chcemy tę pozycję utrzymać. Naszym celem jest pozyskiwanie wartościowych klientów; chcemy też, by Ci, którzy już z nami są, zostali jak najdłużej. Lojalność abonentów premiujemy nie tylko przy pomocy specjalnych programów nagradzających staż w naszej sieci, ale przede wszystkim dostarczając najwyższej jakości usługi. Jesteśmy też siecią bardzo przyjazną naszym klientom. Jakość obsługi należy do naszych najwyższych priorytetów. Cieszy mnie spadek tzw. wskaźnika rezygnacji aż o 4,6% w ciągu roku. Wszystkie nasze działania, w tym przede wszystkim inwestycje w zwiększanie pojemności sieci, nowe usługi i poprawę jakości obsługi klientów służą ich wygodzie i satysfakcji.

W czwartym kwartale 2002 roku sieć Plus GSM pozyskała 462,4 tysiące nowych użytkowników, co dało udział we wzroście rynku na poziomie ponad 36% (szacunki Polkomtel S.A.). Ich łączna liczba sięgnęła 4.550,2 tys., co oznacza przyrost o 32,1 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem roku 2001 (3.443,6 tys.).

Przychody1 w czwartym kwartale 2002 r. wyniosły 1.241,9 mln zł, o 6,7 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2001 roku (1.163,6 mln zł). Przychody w 2002 r. wyniosły 4.803,2 mln zł, o 11,3 proc. więcej niż w roku 2001 (4.317,0 mln zł). Wzrost przychodów w 2002 r. spowodowany jest przede wszystkim rosnącą liczbą klientów, jak również rozwojem usług nie-głosowych.

Koszty sprzedaży wyniosły w czwartym kwartale 2002 roku 596,8 mln zł, o 35,4 proc. więcej, niż w tym samym okresie w roku 2001 (440,9 mln zł). W roku 2002 koszty sprzedaży wyniosły 1.953,5 mln zł, o 19.2 proc. więcej niż w roku 2001 (1.639,0 mln zł). Wzrost kosztów sprzedaży spowodowany był głównie intensywnym programem pozyskiwania nowych użytkowników, wyższymi całkowitymi kosztami zakupu aparatów telefonicznych i akcesoriów, wzrostem kosztów połączeń z sieciami innych operatorów (interconnect), co było efektem zwiększonego ruchu międzysieciowego. Wzrost tych pozycji wynika głównie z rosnącej bazy abonenckiej.

Zysk operacyjny w czwartym kwartale wyniósł 112,9 mln zł, o 49,6 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2001 (224,1 mln zł). W 2002 roku zysk operacyjny wyniósł 1.078,3 mln zł, o 9,4 proc. więcej niż w roku 2001 (985,6 mln zł). Wzrost był spowodowany większymi przychodami i redukcją kosztów ogólnych, których ograniczenie było możliwe głównie dzięki udanemu zarządzaniu kosztami "złego długu" i efektywnej polityce marketingowej.

EBITDA w czwartym kwartale 2002 roku wyniosła 287,4 mln zł, o 22,1 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (369,1 mln PLN). W całym roku 2002 EBITDA wyniosła 1.751,3 mln zł, o 14,6 proc. więcej niż w roku poprzednim (1.527,7 mln zł), natomiast marża EBITDA (EBITDA jako % przychodów) wyniosła 36,5%, tj. o 1,1 punktu procentowego więcej niż w roku ubiegłym.

Zysk przed opodatkowaniem w czwartym kwartale 2002 roku wyniósł 80.1 mln zł, o 18,9 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2001 (98,8 mln zł). Zysk przed opodatkowaniem za cały rok 2002 wyniósł 776,9 mln zł, tj. o 7,2 proc. więcej niż w roku 2001 (725,0 mln zł). Wzrost zysku przed opodatkowaniem możliwy był dzięki poprawie wyników operacyjnych. Wyższa amortyzacja spowodowana rozbudową sieci i wyższe koszty finansowe związane z rozbudowaną polityką zabezpieczeń finansowych w czwartym kwartale spowodowały zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem w tym okresie.

Zysk netto za cały rok 2002 wyniósł 515,8 mln zł, o 12,7 proc. mniej niż w roku 2001 (590,9 mln zł). Strata netto w czwartym kwartale 2002 roku wyniosła 3,8 mln zł. Zysk netto w tym samym okresie roku 2001 wyniósł 114,8 mln zł. Spadek zysku netto spowodowany był głównie wyższym podatkiem odroczonym. W związku z decyzją Sejmu RP z dnia 30 października 2002 roku, stawka podatku dochodowego w następnych latach została zmieniona na 27 proc. zamiast 24 proc. w 2003 roku i 22 proc. w latach kolejnych. Ta decyzja, która weszła w życie 1 stycznia 2003 roku, w znaczący sposób wpłynęła na wysokość zysku netto. Różnica z tytułu innej kalkulacji podatku odroczonego pogorszyła wynik netto o 64,1 mln zł.

W czwartym kwartale 2002 roku sieć pozyskała 462,4 tys. użytkowników. Na koniec czwartego kwartału 2002 roku liczba użytkowników wyniosła 4,55 mln, czyli o 32,1 proc. więcej niż na koniec roku poprzedniego (3,44 mln). Liczba użytkowników usługi abonamentowej wyniosła 2,24 mln, a usługi przedpłaconej 2,31 mln (wzrost odpowiednio o 14,3 proc. i 55,8 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego). Dynamiczny wzrost liczby użytkowników w czwartym kwartale 2002 roku był możliwy dzięki intensywnemu programowi sprzedaży, który miał znaczący wpływ na wysokość kosztów sprzedaży w tym okresie.

Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) zmalał w 2002 roku do 17,4 proc., i wyniósł o 4,6 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie 2001 roku ( 22,0 proc. ). W czwartym kwartale 2002 roku osiągnął poziom 13,4 proc., o 7,2 punktu procentowego mniej niż w czwartym kwartale poprzedniego roku (20,5 proc.). Spadek wskaźnika churn był spowodowany zwiększonym działaniem programów lojalnościowych, głównie Programu Wymiany Aparatów i Programu "5 Plus".

Rok 2002 to kolejny udany rok dla naszej firmy - powiedział Finn Schkolnik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Polkomtel S.A. - Dynamiczny wzrost przychodów, zwłaszcza usług niegłosowych, z połączeń z sieciami innych operatorów oraz z tytułu roamingu (połączeń z sieciami z poza Polski), upewnia nas, że nasza baza klientów rozwija się w dobrym kierunku. Poprawa wyników operacyjnych wzmacnia naszą pozycję w zakresie przepływu środków pieniężnych. W połączeniu z satysfakcjonującym zyskiem netto, firma konsekwentnie potwierdza swoją mocną pozycję na polskim rynku telefonii komórkowej.

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na abonenta) w czwartym kwartale 2002 roku wyniosło 91,1 zł, w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 było niższe o 18,2 proc. (111,4 zł). Średnie miesięczne ARPU w całym 2002 roku wyniosło 97,7 zł i było o 16,2 proc. niższe niż w roku 2001 (116,5 zł). Spadek ARPU wynika przede wszystkim ze spadających cen rozmów telefonicznych związanych z wdrożeniem nowych ofert promocyjnych, zwłaszcza pakietów bezpłatnych minut i pakietów bezpłatnych SMSów. Wpływ na spadek ARPU miała także zmiana struktury bazy klientów, gdzie udział klientów SIMPLUSa osiągnął 50,8 proc., o 7,7 punktów procentowych więcej w porównaniu do stanu na koniec roku 2001. Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w czwartym kwartale 2002 roku wyniosło 150,8 zł i spadło o 8,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 (165,3 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów SIMPLUSa w czwartym kwartale 2002 roku wyniosło 30,6 zł i spadło o 18,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 (37,7 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w 2002 roku wyniosło 155,2 zł i spadło o 8,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 (169,1 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów SIMPLUSa w 2002 roku wyniosło 32,9 zł i spadło o 11,0 proc. w porównaniu z rokiem 2001 (36,9 zł).

Całkowite zadłużenie firmy Polkomtel wyniosło na koniec 2002 roku 1.157,3 mln zł, o 27,4 proc. mniej w porównaniu z końcem 2001 roku (1.593,2 mln zł). Wskaźnik debt/EBITDA2 osiągnął poziom 0,66, o 43,5 proc. niższy w porównaniu z końcem roku 2001 (1,17). Poprawa wskaźników zadłużenia to przede wszystkim rezultat lepszych wyników operacyjnych i mniej intensywnego programu inwestycyjnego, w porównaniu z programem zakładającym wdrożenie UMTS.

W czwartym kwartale 2002 roku Polkomtel zainwestował 387,8 mln zł, a w całym 2002 roku - 972,4 mln zł. Wartościowo poziom inwestycji był więc wyższy niż w roku 2001 (900,0 mln zł). Wyższy poziom inwestycji był spowodowany przez rozbudowę sieci GSM oraz przez osłabienie się złotówki, co spowodowało wzrost cen, ponieważ większość umów na zakup sprzętu denominowanych jest w walutach obcych. Od rozpoczęcia działalności firmy w 1996 roku nakłady inwestycyjne Polkomtel sięgnęły 5,4 mld zł (bez opłat koncesyjnych). W tym czasie Polkomtel wydał na koncesję GSM równowartość 301,4 mln EUR, na koncesję DCS 47,5 mln EUR, a na koncesję UMTS 260 mln EUR. Do zapłacenia z tytułu koncesji UMTS pozostała jeszcze równowartość 390,0 mln EUR.

Prognozy na rok 2003: Przewidujemy wzbogacenie oferty produktowo usługowej dla różnych segmentów rynku - od młodych użytkowników Simplusa po klientów korporacyjnych. Obejmie ona także usługi wykorzystujące transmisję danych. Zakładany udział Polkomtel S.A. we wzroście rynku osiągnie co najmniej 33%. W przypadku Polkomtel S.A., pozwoli to na wzrost przychodów, które na koniec 2003 roku powinny przekroczyć poziom 5 miliardów zł. Prognozy są oparte na bieżących przewidywaniach, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

1 Upusty z tytułu dystrybucji kart SIMPLUS i telekart zostały zakwalifikowane jako koszty sprzedaży, a nie jako zmniejszenie przychodów, inne zaklasyfikowanie telefonów sprzedawanych w promocjach; reklasyfikacja przychodów przychodów kosztów związana ze zmienionym sposobem raportowania (dot. 2001 roku)

2 Dług z wyłączeniem pożyczki podporządkowanej od akcjonariuszy, EBITDA w ujęciu rocznym - wyliczenie Polkomtel

Wyniki za IV kwartał 
 
Statystyki 
  IV kwartał 2001  IV kwartał 2002  Zmiana (%)   
Pozyskani użytkownicy (netto) 279.1  462.4  65.7   
Churn średnioroczny- wskaźnik rezygnacji (%) 20.5  13.4  ( 7.2 )  pkt. %
ARPU (PLN) 111.4  91.1  ( 18.2 )   
 

Wyniki finansowe 

Polskie standardy księgowości 

PLN mln. IV kwartał 2001 IV kwartał 2002 Zmiana (%)   
Przychody3 1 163.6 1 241.9 6.7  
Koszty sprzedaży 440.9 596.8 35.4  
EBITDA 369.1 287.4 ( 22.1 )  
EBITDA - marża (%) 31.9 23.1 ( 8.7 ) pkt. %
Zysk operacyjny 224.1 112.9 ( 49.6 )   
Zysk przed opodatkowaniem 98.8 80.1 ( 18.9 )  
Zysk netto 114.8 ( 3.8 ) N/A  
 
Wyniki narastająco od początku roku (YTD)
 
Statystyki 
  rok 2001 rok 2002 Zmiana (%)  
Pozyskani użytkownicy (netto) ('000) 982.2 1 106.6 12.7  
Użytkownicy ('000) 3 443.6 4 550.2 32.1  
Churn średnioroczny- wskaźnik rezygnacji (%) 22.0 17.4 ( 4.6 ) pkt. %
ARPU (PLN) 116.5 97.7 ( 14.7 )   
 

Wyniki finansowe 

Polskie standardy księgowości 

PLN mln. rok 2001 rok 2002 Zmiana (%)  
Przychody3 4 317.0 4 803.2 11.3  
Koszty sprzedaży 1 639.5 1 953.5 19.2  
EBITDA 1 527.7 1 751.3 14.6  
EBITDA - marża (%) 35.4 36.5 1.1 pkt. %
Zysk operacyjny 985.6  1 078.3   9.4  
Zysk przed opodatkowaniem 725.0  776.9 7.2   
Zysk netto 590.9 515.8 ( 12.7 )  
 
Wyniki finansowe- US GAAP 
PLN mln.  rok 2001 rok 2002 Zmiana (%)   
Przychody 4 231.6 4 710.3 11.3  
Koszty sprzedaży 1 544.0 1 852.4 20.0  
EBITDA 1 541.5  1 748.6  13.4  
EBITDA - marża (%) 36.4  37.1  0.7  pkt. %
Zysk operacyjny  1 009.3  1 062.1  5.2   
Zysk netto   629.6  465.7  ( 26.0 )  


3 Upusty z tytułu dystrybucji kart SIMPLUS i telekart zostały zakwalifikowane jako koszty sprzedaży, a nie jako zmniejszenie przychodów, inne zaklasyfikowanie telefonów sprzedawanych w promocjach; reklasyfikacja przychodów przychodów kosztów związana ze zmienionym sposobem raportowania (dot. 2001 roku)

 

ROZWÓJ SIECI PLUS GSM

W IV kwartale 2002 roku sieć Plus objęła swoim zasięgiem 97% terytorium Polski, a jej usługi były dostępne na obszarze zamieszkałym przez 98,9% Polaków.

Na koniec IV kwartału 2002 roku uruchomionych było 3537 lokalizacji stacji bazowych. W IV kwartale br. uruchomiono 215 lokalizacji stacji bazowych.
Roaming:
Telefonu Plus GSM można używać w 120 krajach na sześciu kontynentach w sieciach 244 operatorów.


MARKETING

W IV kwartale 2002 wprowadzono do oferty szereg nowych produktów i usług:
Oferta dla klientów indywidualnych

I. PROMOCJE

Promocje dla użytkowników Simplus:

 • Promocja 15 złotych ekstra - Promocja oferowała klientom Mini zestaw SIMPLUS w cenie limitu na połączenia. Po 35 dniach od momentu włączenia się do sieci aktywny użytkownik otrzymuje 15 złotych w formie doładowania na konto.

 • Promocja dla studentów -10% zniżka na telekarty i zestawy SIMPLUS.

 • Kampania Świąteczna - użytkownik otrzymuje 30 złotych do wybranych zestawów Siemens A35/A36, Motorola T190/T191 i Nokia 5510 oraz 15 złotych do zestawów Mini.

Promocje dla Klientów abonamentowych:

 • Nowi klienci otrzymali możliwość zakupu telefonów i skorzystania z atrakcyjnych promocji "Jesień z Plusem" i "Abonamentowa", w których otrzymali upust na abonamencie (najniższy abonament 17 PLN). W grudniu klienci mogli zakupić telefony w wyjątkowo atrakcyjnych cenach w promocji "Łączmy się".

 • Osoby posiadające już telefon komórkowy mogły nabyć aktywację w sieci Plus GSM korzystając ze specjalnej oferty "Zysk na start".

II. NOWE PRODUKTY I USŁUGI

 • SWOJAKI - nowa rewelacyjna usługa tańszych połączeń i SMSów, dzięki której użytkownik SIMPLUS może o 30% zmniejszyć koszty połączeń do 2 osób (numery stacjonarne i Plus GSM), a dodatkowo do dwóch osób w sieci PLUS GSM wysyła SMSy za 24 gr netto (tańsze SMS do wybranych osób oferuje w Polsce tylko sieć Plus GSM). Już ponad połowa aktywnych użytkowników docenia możliwość zmniejszenia kosztów użytkowania swojego telefonu.

 • Nowe formy zasilenia SIMPLUS - uruchomiono nowe sieci bankomatów (LG Petrobank, Euronet, DeutscheBank - DB24), w których 24 godz na dobę, 7 dni w tygodniu można bezpośrednio (on-line) zasilić konto SIMPLUS bez używania tradycyjnej telekarty.

 • Dostęp głosowy do poczty elektronicznej Plusnet - Plus GSM jako pierwszy operator telefonii komórkowej w Polsce uruchomił usługę Dostępu Głosowego, dzięki której każda osoba będąca klientem sieci Plus GSM może przez telefon odsłuchiwać wiadomości poczty elektronicznej oraz na nie odpowiadać.
  Dostęp Głosowy do PlusNet jest alternatywą wobec tradycyjnych sposobów obsługi poczty elektronicznej. Korzysta on z unikalnej technologii zamiany tekstu na głos. Jest ona w stanie przeczytać praktycznie dowolny tekst w języku polskim i angielskim. Usługa, jako jedyna spośród telekomunikacyjnych w Polsce, została uhonorowana Certyfikatem "Wprost" za najbardziej innowacyjne rozwiązanie.

 • Usługi dźwiękowe w poczcie głosowej

  • SMS Głosowy: usługa umożliwia przesłanie wiadomości SMS na każdy numer telefonu dowolnego polskiego operatora telefonicznego. Dzięki technologii zamiany tekstu na głos (ang. Text To Speech) usługa ta pozwala pokonać jedną z barier, jakie stawia słabszy rozwój usług w sieciach stacjonarnych w porównaniu z telefonią GSM. Odbiór SMSa Głosowego na terenie kraju jest bezpłatny.

  • Wiadomości dźwiękowe; usługi, które pozwalają przesłać wraz z dedykacją wybrany utwór muzyczny na numer dowolnego operatora krajowego.

  • Powitania dźwiękowe; usługa, która pozwala na zamianę standardowej zapowiedzi w poczcie głosowej na wybraną przez użytkownika.

 • GPRS Roaming; 2 października 2002 roku sieć Plus GSM na promocyjnych warunkach zaoferowała możliwość korzystania za granicą z pakietowej transmisji danych GPRS oraz wszelkich usług dostępnych w oparciu o tę nowoczesną technologię. Do końca lutego 2003 roku z usług opartych na pakietowej transmisji danych można było skorzystać w 5 zagranicznych sieciach w 5 krajach (Wielka Brytania, Szwecja, Austria, Węgry, Niemcy). Usługa umożliwia dostęp do Internetu, korzystanie z WAP, transmisji danych, wysyłanie i odbieranie MMS. Opłata pobierana jest za ilość ściągniętych/wysłanych danych, a nie za czas korzystania.

 • Monitoring medyczny - Plus GSM uczestniczy w realizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Programie Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Dane dotyczące wszystkich przeprowadzonych badań zbierane są dzięki wykorzystaniu technologii GPRS.

 • Usługi rozrywkowe i informacyjne:

  • Wprowadzenie gier JAVA w ramach Ośrodka Rozrywka

  • Nowe aplikacje usług Kompozytor i Rysownik

  • Słownik polsko-angielski i angielsko-polski dostępny na SMS

  • Słownik krzyżówkowy

  • Kolorowe strony WAP

 • serwisy okazjonalne:

  • Ośrodek świąteczny - logo, graffiti, dzwonki, MMS, konkurs Graffiti Plus.

  • Skoki narciarskie SMS - quiz tematyczny.

  • Galeria zdjęć przesłanych MMSem z wystawy "Picasso - przemiany".

  • Serwis Spodziewanka

Oferta Biznesowa

22 października 2002 Plus GSM wprowadził nową kompleksową ofertę dla klientów biznesowych "Plus Lider". Głównymi elementami oferty są :
- taryfy Plus Lider a w nich:

 • funkcjonalność przechodzenia niewykorzystanych minut na kolejne 6 miesięcy;

 • tanie połączenia do sieci Plus GSM - bez względu na plan cenowy 0,60PLN za minutę;

 • tania łączność wewnątrzfirmowa - połączenia pomiędzy pracownikami za 0,30PLN bez względu na plan cenowy;

 • Plus Tobie - dodatkowe minuty wliczone w abonament za staż w sieci;

 • Dodatkowe darmowe minuty dla klientów posiadających odpowiednią liczbę kart SIM.

- specjalne taryfy dedykowane rozwiązaniom opartym na usługach dodanych:

 • Plus GPRS - pierwsza na polskim rynku specjalna taryfa GPRS umożliwiająca mobilny dostęp do Internetu lub poczty elektronicznej po bardzo atrakcyjnych stawkach;

 • Taryfa Telemetryczna Lider - specjalny plan cenowy dedykowany rozwiązaniom telemetrii, monitoringu, autoryzacji transakcji płatniczych itp.
  - szereg dodatkowych usług dedykowanych klientom biznesowym jak np. Intranet Plus - mobilny dostęp do sieci LAN klienta, pakiety GPRS, Data, SMS i WAP, usługi tanich połączeń w firmie - System Plus, Strefa Biurowa.

OBSŁUGA KLIENTA

W IV kwartale 2002 rozszerzona została gama form samoobsługowych kierowanych do klientów rynku masowego. Udostępnione narzędzia to:

 • Automatyczny System Informacji Głosowej dla uczestników Programu Lojalnościowego 5 Plus. System umożliwia uczestnikom programu sprawdzanie stanu konta punktowego, listy dostępnych nagród, listy wszystkich nagród, informacji o promocjach, o kryteriach uczestnictwa.

 • Automatyczny System Informacji Głosowej dla klientów Działu Windykacji. System umożliwia sprawdzenie kwoty i daty ostatnio dokonanej płatności, wystawionej faktury, salda należności. Dodatkowo daje możliwość uzyskania informacji o dostępnych formach płatności, rachunkach, dokonywaniu płatności kartą kredytową.

 • Bezpłatne sprawdzanie bieżącego użycia przez SMS (nr 2580).

 • Opłata rachunków kartami kredytowymi przez Internet.

 • Opłata rachunków kartami kredytowymi przez telefon, po uzyskaniu połączenia telefonicznego z konsultantem obsługi klienta.

Wysoka jakość świadczonej obsługi klientów potwierdzona została kolejnym - już szóstym - przyznanym 1 grudnia 2002 Certyfikatem ISO 9002 w zakresie wspierania, koordynowania i monitorowania procesów obsługi klienta.

ZATRUDNIENIE

31 grudnia 2002 r. w Polkomtel S.A. zatrudniał 2917 etatowych pracowników . Średnia wieku pracowników Spółki to 30 lat.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Październik 2002 - Statuetka dla Polkomtel S.A za II miejsce biuletynu wewn. "Puls Plusa" oraz dodatkowe wyróżnienie w kategorii "Biuletyn najlepszy pod względem edytorskim" w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez Agencję wydawniczą AGAPE pod patronatem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

 • Październik 2002 - Polkomtel SA otrzymał bursztynową statuetkę w III edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi - za spójność strategii i metod zarządzania zasobami ludzkimi.

Opinie:

Opinie archiwalne (21):

Komentuj

Komentarze / 21

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  MISIEKZZ pisze: 2003-03-31 13:46
  no niezle ciagna moze jakies ciekawe promocje teraz rzuca?
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-03-31 13:53
  Dziś jak wiadomo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plusa i wypłata dywidendy. BTW - skoro nie było żadnych przecieków, to już prawie pewne jest, że od jutra nie bedzie nowych taryf, o których niektórzy tyle sie rozpisywali, podając właśnie datę 1 kwietnia 2003...
  0
 • Users Avatars Mini
  linus pisze: 2003-03-31 13:55
  prosba do stałych userow GOL-a: gdzie mozna znależć jakieś materiały dotyczace logistyki polskich operatorow kom?
  0
 • Users Avatars Mini
  olemnik pisze: 2003-03-31 14:07
  prawie 500 baniek na reke za 2002 to troszkę mniej niż w 2001, ale i tak uwazam że to spory grosz dla firmy
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-03-31 14:12
  A MOJE WYNIKI FINANSOWE ZAWSZE MAJA ZABARWIENIE UJEMNE.....NO WIDOCZNIE NIE MAM TAKIEJ MASZYNKI DO ROBIENIA PIENIEDZY JAKA MA PLUSGSM...MOZE KTOS DORADZI GDZIE MOZNA TAKA KUPIC ?
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-03-31 14:17
  gratuluję. Zobaczymy jak wypełniony zostanie zakładany udział w rynku (33%) przy agresynym marketingu konkurencji i lekkiej ospałości marketingu plusa. bach: mniej siedz na internecie, wiecej pracuj!
  0
 • Users Avatars Mini
  Pan M. pisze: 2003-03-31 14:18
  w erze i w plusie specjalnie robia sobie koszty i pokazuja ze sa na minusie zeby nic nie placic podatkow a te co siedza na gorze w plusie tzn. czerwona esbecja robi tylko po to aby wyplacac sobie dywidendy i ogromne pensyjki dla prezesa zarzadu z ramienia sld. Pewnie zdjema zaraz moj komentarz, wielu osob o tym nie wie ale Polska rzadzi dawna SBecja , ktora od czasu do czsu zbiera sie na roznojakich przyjeciach i glosuja po pijaku kto ma odejsc a kto nie ze roznych stanowisk (znam taki przypadek), zalosne co to sie dzieje w naszym kraju
  0
 • Users Avatars Mini
  eliop pisze: 2003-03-31 14:24
  PLUS ma chyba najwyzszy churn
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-03-31 14:24
  Gratulacje jestem sczerze zaskoczony myslalem ze zyski beda o wiele mniejsze
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-03-31 14:53
  No trzeba przyznac, ze liczby dobre... Nie jest chyba zle z Plusikiem, mimo ze zostal troche z tylu jesli chodzi o oferte dla klientow indywidualnych.
  0
 • Users Avatars Mini
  Triada pisze: 2003-03-31 16:11
  liczby dobre jak sie sprzedaje billingi to kasa jest na dywidendy, a jesli nie na dywidendy to na premie dla zarzadu
  0
 • Users Avatars Mini
  Triada pisze: 2003-03-31 16:18
  zreszta liczbami nie ma sie co zachwycac, plus zobaczyl zze slabo mu idzie wiec rzucil na konic roku tani telefo z promocyjnym abonamentem i sie nachapal nowych klientow, bo juz idea na niego czychala i jak tak dalej pojdzie to dogoni
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-31 16:46
  gratulacje plusowi dobrych wyników finansowych :) ważne że ma tendencje wzorstową w udziale na rynku - ciekawe jak rok2003 będzie służył operatorom
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-31 17:24
  eliop - Era podała średniomiesięczny w skaźnik CHURN w 2002 na poziomie 1,6 % co daje w skali roku - sam policz :-) Przy wskaźniku jaki w 2002 osiągnął Plus - 17,4 % to chyba więcej?
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-03-31 19:55
  wlo - poza tym Idea się swoim churnem nie chwali...widocznie nie ma czym :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-03-31 20:04
  gratulując wyników, doradzam specom od marketingu plusa: jako 6-letni klient plusa i uczestnik programu 5+ uważam za chamskie podniesienie bez uprzedzenia wartosci punktowych słuchawek w ramach pwa... niektóre wartosci powedrowaly o 300-500 % w górę...nieładnie!!! Takimi chwytami oszczędnościowymi nie zbudują lojalności klientów. Nie ładnie Plusie !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-31 20:28
  CiepliX - nie przesadzasz? Ja już 45 tysięcy wykorzystałem przez te 2,5 roku od kiedy jest 5Plus... (zaznaczam, że większości punktów nie miałem od "przyjaciół" - może 3-5 osób zaprosiłem, w przeciwieństwie do najgłośniej krzyczących). Rzeczywiście dobre telefony sporo zdrożały, ale sam mósisz powiedzieć, że "ceny" niektórych były śmiesznie małe...
  0
 • Users Avatars Mini
  levko pisze: 2003-03-31 23:26
  CiepliX, nie czytasz uważnie stron Plusa. Operator wyraźnie informuje, że każdego klienta będzie traktował indywidulnie. Wszystko zależy od wysokości płaconych rachunków a punkty w 5Plus przy telefonach w PWA są informacją wyjściową do tego aby wartość tych punktów lub kwota w PLN malała w zależności jak w/w płaconych rachunków (teoretycznie).
  0
 • Users Avatars Mini
  polkmn pisze: 2003-04-01 13:58
  szczerze powiem ze nie docięgłom do końca z czytaniem. Za dużo tego!!
  0
 • Users Avatars Mini
  nr124 pisze: 2003-04-01 14:48
  gratuluję wspaniałej sumy zarabkowej. Teraz dobrze zainwestować i znów zarobić dwa razy więcej!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-01 16:33
  Jakos moalo graficznie i zle przedstawione te wyniki . Slabo jest sie czegos dowiedziec!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: