Wyniki Grupy TP - I kw. 2007 r.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 2

Grupa TP poinformowała o wynikach za I kwartał 2007 roku:

Marża zgodna z ogłoszonym celem – mimo presji ze strony regulatora

 • Negatywny wpływ warunków rynkowych, w tym również decyzji regulacyjnych, na wysokość przychodów w pierwszym kwartale

 • Utrzymanie wiodącej pozycji w rynku telefonii komórkowej (szacunkowy udział w rynku pod względem wartości sprzedaży wyniósł na koniec pierwszego kwartału 34,7%)

 • Wzrost liczby klientów usług szerokopasmowych o 37,1% rok do roku

 • Ogłoszenie nowej zintegrowanej struktury organizacyjnej Grupy TP

 • Wdrożenie umów o hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) oraz o dostępie typu bitstream

 • Strategia średnioterminowa Grupy TP zostanie zaprezentowana w lipcu 2007


Kluczowe wskaźniki

  1 kwartał zakończony 31
marca 2007 roku
 
(w mld zł), MSSF 2007 2006 Zmiana
Przychody 4,440 4,563 -2,7%
Telefonia stacjonarna 2,747 3,017 -8,9%
Telefonia komórkowa 1,860 1,732 +7,4%
Marża operacyjna brutto (GOM) przed wydatkami komercyjnymi 2,414 2,594 -6,9%
GOM przed wydatkami komercyjnymi (jako % przychodów) 54,4% 56,8%  
Marża operacyjna brutto (GOM) 1,908 2,017 -5,4%
GOM jako % przychodów 43,0% 44,2%  
Skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu (przypadający na
akcjonariuszy TP S.A.)
0,518 0,505 + 2,6%
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1,770 1,719 +3,0%

Odnosząc się do wyników Grupy TP w pierwszym kwartale 2007 roku, pan Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził: „ Na wysokości przychodów Grupy TP w pierwszym kwartale negatywnie odbiły się zmiana otoczenia rynkowego Grupy oraz działania regulatora. W tak wymagających warunkach rynkowych podjęliśmy szereg kluczowych działań, w tym dotyczących przyspieszonej integracji i usprawnienia struktury organizacyjnej, której nowy model przedstawiłem w marcu. Jesteśmy przekonani, że uczynią nas one odporniejszymi na skutki tych zmian. Ponadto, trwa strategiczna ocena Grupy TP, a w lipcu zaprezentujemy strategię średnioterminową Grupy. Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowani w naszych dążeniach do wprowadzenia bardziej agresywnej i skutecznej kultury
sprzedaży oraz dalszego „odchudzenia” bazy kosztowej.”

Omówienie wyników finansowych za 1 kwartał 2007

Spadek przychodów o 2,7% w wyniku decyzji regulacyjnych dotykających zarówno segmentu telefonii komórkowej jak i stacjonarnej

Generalnie, w pierwszym kwartale 2007 roku TP osiągnęła dobre wyniki pod względem udziału w rynku i wielkości ruchu, ale pojawiło się kilka zmian w otoczeniu rynkowym, związanych głównie ze skutkami decyzji regulacyjnych, które łącznie przyczyniły się do spadku przychodów w tym kwartale. Po pierwsze, wprowadzona w czwartym kwartale 2006 roku obniżka stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR) przyniosła pełne skutki po stronie przychodów w pierwszym kwartale. W jej wyniku przychody z telefonii komórkowej zmniejszyły się o 126 mln zł (w porównaniu z poprzednim kwartałem), ograniczając dynamikę wzrostu przychodów w ujęciu rocznym do 7,4%. Skutki niższych stawek za zakończenie połączeń zostały częściowo zrównoważone przez wzrost ruchu o 16,4% (rok do roku).

Po drugie, wprowadzenie możliwości dostępu typu bitstream spowodowało przeniesienie 42 tys. klientów neostrady tp do innych operatorów, Podczas 30-dniowego okresu poprzedzającego uruchomienie wydzielonej usługi DSL, w którym można było z niej zrezygnować bez płacenia kary umownej, zostało rozwiązanych 83 tys. umów. Mimo znacznej migracji klientów w lutym, liczba klientów usług szerokopasmowych zwiększyła się w porównaniu z pierwszym kwartałem 2006 roku o 37,1%.

Zmienia się struktura przychodów TP z telefonii stacjonarnej. Wprowadzenie hurtowej odsprzedaży abonamentu i dostępu typu bitstream skutkuje ograniczeniem przychodów z opłat abonamentowych; rośnie natomiast ruch w sieci. W rezultacie najważniejszym wyzwaniem w segmencie telefonii stacjonarnej pozostaje spadek przychodów z usług głosowych, który postępował także w pierwszym kwartale 2007 roku.

Marża operacyjna brutto (GOM) wyniosła 43,0% i była zgodna z celem na 2007 rok

Wysokość wskaźników marży w pierwszym kwartale, w segmencie telefonii komórkowej była zadowalająca (szczególnie w porównaniu z pierwszym kwartałem 2006 roku) co odzwierciedla zdolność TP do dostosowywania bazy kosztowej do wahań przychodów oraz skutecznego wykorzystania wydatków komercyjnych w celu optymalizacji marży na tym wysoce konkurencyjnym rynku. W pierwszym kwartale, efektywność nowej struktury ofert zaowocowała wzrostem udziału przychodów z połączeń w ramach sieci, przyczyniając się do utrzymania marży.

W segmencie telefonii stacjonarnej, do spadku marży GOM przyczyniły się niższe przychody oraz, w mniejszym stopniu, nieznaczny wzrost kosztów. Koszty zatrudnienia pracowników utrzymują się na ubiegłorocznym poziomie, przy czym na realizację czeka ogłoszony pod koniec 2006 roku program dobrowolnych odejść pracowników.

Wysokie saldo środków pieniężnych: 1,77 mld zł

W pierwszym kwartale przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej netto wyniosły 1,77 mld zł (wzrost o 3,0% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku), co nadal stanowi prawie 40% przychodów. Wolne przepływy środków pieniężnych netto* wzrosły w porównaniu z pierwszym kwartałem 2006 roku o 22,8% i stanowiły 16,4% przychodów (rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 13,0%). Po osiągnięciu wysokiego poziomu generowanych środków pieniężnych uzyskanego w całym 2006 roku, TP rozpoczęła 2007 rok od dobrych wyników w pierwszym kwartale. Poprawa wskaźników dotyczących środków pieniężnych wynika głównie z lepszego zarządzania płynnością oraz, w mniejszym stopniu, redukcją wypływów związanych z nakładami inwestycyjnymi. W skali całego roku, nakłady inwestycyjne powinny jednak osiągnąć poziom zgodny z celem przedstawionym w styczniu tj. 16 do 19 % przychodów w 2007 roku.

Jednocześnie podjęto lub zaplanowano szereg działań generujących dodatkowe środki pieniężne, takich jak sprzedaż oraz realizacja wpływów pieniężnych w wyniku restrukturyzacji portfela nieruchomości .

*Wolne przepływy środków pieniężnych netto są zdefiniowane jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej netto pomniejszone o nakłady inwestycyjne (poniesione i przypadające do zapłaty)

Wzrost zysku netto mimo zmniejszenia się marży GOM

Pomimo spadku GOM (rok do roku), zysk netto po opodatkowaniu zwiększył się o 2,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku – głównie w wyniku zmniejszenia wskaźnika zadłużenia, co przełożyło się na obniżenie kosztów finansowych.

Omówienie wyników operacyjnych za 1 kwartał 2007 (w ujęciu segmentowym)

Telefonia stacjonarna: niekorzystny wpływ otoczenia rynkowego, w tym decyzji regulacyjnych na przychody i GOM

 • Nasilenie spadku przychodów z usług głosowych w pierwszym kwartale

 • Wzrost liczby klientów usług szerokopasmowych o prawie 490 tys. (rok do roku), w tym 42 tys. klientów bitstream w 1 kwartale

 • Obniżenie marży GOM w wyniku jednorazowych opłat regulacyjnych i wyższych kosztów utrzymania sieci

 • 161 tys. klientów WLR na koniec pierwszego kwartału oraz 11 podpisanych umów o dostępie typu bitstream

Telefonia stacjonarna – kluczowe wskaźniki 1 kw. 2007 Zmiana rok
do roku
Przychody (w mld zł) 2,747 -8,9%
Liczba klientów usług szerokopasm. (w tys.) 1,809 +37,1%
GOM przed kosztami handlowymi 46,9% -5,7 pp
GOM (jako % przychodów) 43,7% -6,5 pp

W pierwszym kwartale 2007 roku, skutki zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz decyzje regulatora odbiły się niekorzystnie zarówno na przychodach z usług telefonii stacjonarnej jak i marży GOM w tym segmencie.

Zgodnie z przewidywaniami, po wprowadzeniu w pierwszym kwartale hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) oraz możliwości dostępu typu bitstream zwiększyła się presja po stronie przychodów. Wzrost przychodów z usług szerokopasmowych oraz opłat dostępowych z tytułu nowych umów WLR, a także zwiększenie się przychodów z ruchu nie zrównoważyły spadku przychodów z usług głosowych, wynikającego głównie z wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową. Rosnąca konkurencja spowodowała dodatkową presję na obniżanie cen usług telefonii stacjonarnej, co doprowadziło do spadku przychodów efektywnie o 76 mln zł rok do roku

W segmencie usług szerokopasmowych, możliwość jednorazowego rozwiązania umowy na neostradę tp bez płacenia kary umownej, jaką klienci zyskali w okresie poprzedzającym wdrożenie wydzielonej usługi DSL, miała niekorzystny wpływ na liczbę aktywacji netto w pierwszym kwartale. Ponadto, Netia i GTS Energis wprowadziły w tym kwartale na skalę komercyjną nowe oferty dla klientów indywidualnych oparte na dostępie bitstream, co spowodowało migrację dalszych 42 tys. klientów. Wkrótce na rynku mają się pojawić trzy nowe oferty tego typu. TP przeciwdziałała skutkom tych procesów poprzez intensywne kampanie reklamujące oferty zintegrowane, neostradę „na godziny” oraz działania podnoszące parametry usługi.

Na spadek marży GOM miały przede wszystkim wpływ niższe przychody oraz, w mniejszym stopniu, nieco wyższe koszty. Wzrost kosztów związanych z utrzymaniem sieci i usługami informatycznymi jest konsekwencją wyższych wydatków na utrzymanie sieci i zarządzanie współpracą z klientami (CRM), w celu sprostania rosnącym oczekiwaniom klientów i poprawienia jakości obsługi. Dodatkowo, nowy Dyrektor ds. Techniki Grupy TP, powołany pod koniec marca, przygotowuje obecnie pewne projekty oszczędnościowe.

Omówienie wyników operacyjnych za 1 kwartał 2007 (w ujęciu segmentowym)

Telefonia komórkowa: wysoka marża GOM mimo wolniejszego tempa wzrostu przychodów (wynikającego z obniżenia stawek MTR)

 • Wzrost liczby klientów o 260 tys. netto w pierwszym kwartale 2007, w tym o 10% w segmencie post-paid (w porównaniu z pierwszym kwartałem 2006)

 • Wzrost ruchu w sieci o 50% (rok do roku)

 • Utrzymanie marży GOM na wysokim poziomie dzięki rygorystycznej kontroli kosztów

 • Wejście na rynek czwartego operatora (Play) w pierwszym kwartale

Telefonia komórkowa – kluczowe wskaźniki 1 kw. 2007 Zmiana rok
do roku
Przychody (w mld zł) 1,860 +7,4%
Liczba klientów (w tys.) 12,781 +22,7%
GOM przed kosztami handlowymi 61,4% +2,5 pp
GOM (jako % przychodów) 38,1% +9,1 pp

Na wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej w pierwszym kwartale 2007 roku główny wpływ miała obniżka MTR, uzgodniona w 2006 roku przez wszystkich trzech operatorów i wprowadzona w czwartym kwartale. Wpływ niższych o 22% stawek MTR na przychody ujawnił się w pełni w pierwszym kwartale 2007 roku. Jednoczesny spadek kosztów stawek międzyoperatorskich spowodował, iż obniżka ta jest względnie neutralna dla wskaźników marży.

Nowa oferta Play, czwartego operatora komórkowego należącego do Netii została wprowadzona w pierwszym kwartale i towarzyszyła tej ofercie wyrazista kampania reklamowa i agresywna polityka cenowa. Jednak jak dotąd nie wpłynęło to w znaczący sposób na wyniki Orange.

Marża GOM była znacząco wyższa niż w tym samym okresie 2006 roku, co wynikało głównie z różnicy w wydatkach komercyjnych – w 2006 roku wydatki te były szczególnie wysokie w związku z działaniami na rzecz utrzymania klientów. Do zapewnienia wysokiej marży przyczyniły się także skuteczne działania marketingowe promujące ruch w ramach sieci, które będą kontynuowane w kolejnych kwartałach.

Perspektywy

W bliskiej perspektywie trudno precyzyjnie przewidzieć wpływ warunków rynkowych oraz presji regulacyjnej na Grupę TP w 2007 roku, chociaż prawdopodobnie ta presja będzie podobna jak w pierwszym kwartale. W tym kontekście podejmowanych jest wiele nowych działań, mających na celu ograniczenie efektu tych tendencji. Działania te obejmują między innymi promocję pakietów SMS, ofert łączących usługi głosowe z innymi, multimedialnych usług dodanych, usługi Business Everywhere on Voice oraz oferty abonamentowe “wszystko w jednym”. W drugim kwartale powinno być widoczne, czy powyższe działania – wraz ze wzrostem ruchu wskutek umów WLR i dostępu biststream – przyniosą oczekiwany efekt w postaci kompensacji przychodów. Zaprezentowana w marcu nowa struktura organizacyjna zakłada szerszą integrację telefonii stacjonarnej i komórkowej poprzez wyznaczenie wspólnych celów oraz skoncentrowanie całego potencjału działalności komercyjnej TP i Orange na kanałach dystrybucji B2C i B2B. Dodatkowe korzyści z reorganizacji kanałów sprzedaży i marketingu Grupy TP powinny być zauważalne począwszy od drugiego półrocza.

Liczba klientów usług telefonii komórkowej powinna osiągnąć zakładany na koniec roku poziom 13,5 miliona, jednak wskutek pojawienia się czwartego operatora i rosnącej obecności operatorów wirtualnych (MVNO) także ten rynek stał się mniej przewidywalny niż przed rokiem. Chociaż nie są to zagrożenia o charakterze strategicznym dla pozycji Orange, to jednak w bliskiej perspektywie mogą powodować pewne turbulencje w otoczeniu rynkowym.

Pomimo jednorazowych skutków wprowadzenia w lutym 2007 dostępu bitstream oraz wydzielonej usługi DSL, TP podtrzymuje założony cel, zgodnie z którym na koniec roku liczba klientów usług szerokopasmowych powinna przekroczyć 2,2 mln. Podejmowane przez TP działania na rzecz utrzymania udziału w rynku w tym krytycznym segmencie działalności obejmują między innymi zwiększenie dostępności Livebox, wprowadzenie nowych kanałów sprzedaży neostrady tp (Wirtualna Polska) oraz dalsze intensywne kampanie marketingowe.

Utrzymanie marży GOM oraz skuteczne generowanie środków pieniężnych pozostają kluczowymi celami strategicznymi. Większość działań oszczędnościowych, takich jak konsolidacja działów marketingu i sprzedaży, rozszerzenie funkcji wsparcia realizowanej przez wspólne centra obsługi oraz efektywniejsze wykorzystanie urządzeń technicznych i nieruchomości, jest kontynuacją integracji segmentów telefonii stacjonarnej i komórkowej i związanego z tym efektu synergii. Ogłoszony pod koniec 2006 roku program odejść dobrowolnych przyczyni się do lepszego dostosowania struktury zatrudnienia do nowej rzeczywistości biznesowej, zmniejszenie liczby pracowników i ograniczenie kosztów zatrudnienia będą skutkowały od drugiej połowy 2007 roku.

W odniesieniu do przepływów środków pieniężnych działania Grupy TP koncentrują się na dalszym usprawnieniu zarządzania płynnością. Inne programy, takie jak optymalizacja portfela nieruchomości, powinny zacząć generować dodatkowe środki pieniężne w 2007 roku. Należy także zaznaczyć, że w wyniku uproszczenia metodologii wyliczania podatków nastąpiło przesunięcie płatności części podatku dochodowego od osób prawnych z 2006 na 2007 rok, co będzie miało jednorazowy wpływ na wyniki drugiego kwartału – w związku z zapłatą kwoty 380 mln zł w dniu 2 kwietnia.

Podsumowując, wyniki osiągnięte przez TP w pierwszym kwartale 2007 roku są satysfakcjonujące, ale niekorzystny wpływ zmian w otoczeniu biznesowym i regulacyjnym na wysokość przychodów budzi pewne obawy. Chociaż podjęte działania i inicjatywy biznesowe mogą zapewnić w dużym stopniu utrzymanie wskaźników marży i dalsze generowanie wysokiego poziomu środków pieniężnych, a także osiągnięcie oczekiwanej liczby klientów telefonii komórkowej i usług szerokopasmowych, konieczne jest dalsze monitorowanie trendów mających istotny wpływ na poziom przychodów Grupy. Na zakończenie należy wspomnieć, że TP kończy przegląd strategii na lata 2007-2010, a wyniki tej analizy zostaną przedstawione w lipcu.

Skonsolidowane przychody netto Grupy TP

(w mln zł) 3 miesiące
do 31 marca 2007
3 miesiące
do 31 marca 2006
Usługi telefonii stacjonarnej 1.990 2.271
Przychody z abonamentu 1.066 1.112
Przychody z ruchu głosowego 725 915
Przychody z oferty hurtowej, w tym połączeń
międzyoperatorskich
186 230
Przychody z automatów telefonicznych 12 12
Inne 1 2
     
Usługi telefonii komórkowej 1.719 1.560
Przychody z ruchu głosowego 977 842
Przychody z połączeń międzyoperatorskich 434 438
Przychody z przesyłania wiadomości 308 278
Inne 0 2
     
Usługi przesyłu danych 557 556
Łącza dzierżawione 91 97
Transmisja danych 141 131
Komutowany dostęp do Internetu 25 42
Usługi szerokopasmowe 300 286
     
Komunikacja radiowa 52 61
Sprzedaż towarów i inne 122 115
Przychody razem, netto 4.440 4.563

Struktura kosztów Grupy TP

Koszty operacyjne

(w mln zł) 3 miesiące
do 31 marca 2007
3 miesiące
do 31 marca 2006
Koszty zatrudnienia pracowników 613 613
Koszty międzyoperatorskie 604 673
Wydatki komercyjne 506 577
Koszty związane z utrzymaniem sieci i usługami informatycznymi 228 200
Usługi kontentowe 36 27
Inne zakupy zewnętrzne 330 328
Inne koszty operacyjne, netto* 196 108
Dodatnie (ujemne) operacyjne różnice kursowe, netto 19 20
Koszty operacyjne razem 2.532 2.546

* z wyłączeniem dodatnich (ujemnych) operacyjnych różnic kursowych

Wybrane dane operacyjne TP S.A.

Stan łączy głównych TP S.A. na dzień 31 marca 2007 i 2006:

(tys.) 31 marca 2007 31 marca 2006
POTS 8.598 9.265
ISDN 2B+D 901 969
ISDN 30B+D 267 251
WLR 161 0
Razem (POTS + ISDN + WLR) 9.927 10.485

Dostępy szerokopasmowe – stan na dzień 31 marca 2007 i 2006:

(tys.) 31 marca 2007 31 marca 2006
ADSL 1.760 1.302
SDI 7 17
Bitstream (BSA) 42 0
Razem (ADSL + SDI + BSA) 1.809 1.319

Struktura zatrudnienia w Grupie TP na dzień 31 marca 2007 i 2006:

(w przeliczeniu na pełne etaty) 31 marca 2007 31 marca 2006
TP S.A. 27.242 27.513
TP S.A. wraz ze spółkami
wydzielonymi*
29.170 29.479
PTK Centertel 3.228 3.151
Pozostałe 896 900
Ogółem Grupa TP 33.294 33.530

* Procesem wydzieleń objęto następujące podmioty: TP Emitel, TP Ditel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypoczynek.

Wybrane dane operacyjne PTK Centertel:

Liczba abonentów PTK Centertel na dzień 31 marca 2007 i 2006:

(w tys.) 31 marca 2007 31 marca 2006
Post-paid 4.986 4.201
Pre-paid 7.794 6.216
NMT 1 2
Razem 12.781 10.419

Szacunkowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej pod względem łącznej liczby abonentów na dzień 31 marca 2007 r. wyniósł 33,6% (podczas gdy na dzień 31 marca 2006 r. wynosił 33,9%). Szacunkowy udział w rynku PTK Centertel pod względem aktywacji netto po 3 miesiącach 2007 r. wyniósł 20,9%.

Wybrane wskaźniki operacyjne PTK Centertel w 1 kwartale 2007 i 2006 (ARPU, AUPU, SAC):

 

 

Pre-paid  Post-paid Zagregowane**
1 kw. 07 1 kw. 06 1 kw. 07 1 kw. 06  1 kw. 07 1 kw. 06
ARPU (miesięcznie w zł)
(miesięczne przychody na
abonenta)
20,9 26,9 89,7 95,6 47,5 54,7
AUPU (miesięcznie w min.)
(czas połączeń na abonenta)
36,1 35,3 190,6 170,2 95,7 90,0
SAC (zł)
(koszt pozyskania abonenta)
14,7 19,1 502,0 497,7 136,8 153,2

**Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

Zagregowane miesięczne ARPU z usług niegłosowych wyniosło po 3 miesiącach 2007 r.: 10,5 zł.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: