Wyniki Lucenta - komunikat

Newsy
Żródło: Lucent Technologies
Opinie: 7

Lucent Technologies ogłosił wyniki finansowe za drugi kwartał roku finansowego 2003, zakończony 31 marca. Przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą 2,4 miliarda USD, co stanowiło 16-procentowy wzrost w porównaniu do 2,08 miliarda USD w pierwszym kwartale 2003. W drugim kwartale ubiegłego roku przychody ze sprzedaży wyniosły 3,52 miliarda USD. Strata netto za kwartał wyniosła 351 milionów USD, czyli 14 centów na akcję, w porównaniu z 264 milionami USD, czyli 11 centów na akcję, w poprzednim kwartale i 495 milionami USD, czyli 16 centów na akcję, w drugim kwartale ubiegłego roku. Negatywny wpływ na bieżący wynik miały koszty ugody sądowej dotyczącej pozwu udziałowców firmy, jak również wydatki poniesione na konwersję akcji zamiennych i papierów dłużnych.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT WYNIKÓW FINANSOWYCH I PROGNOZY
"Osiągnęliśmy w tym kwartale znaczące postępy", powiedziała Pat Russo, prezes i CEO Lucent Technologies. "Mimo trwającej niepewności warunków rynkowych, z kwartału na kwartał osiągnęliśmy dwucyfrowy przyrost sprzedaży, znacząco zwiększyliśmy poziom marży brutto, i - wyłączając wpływ operacji nadzwyczajnych - poprawiliśmy wynik netto firmy". "Rozwiązaliśmy także szereg poważnych problemów, związanych z dochodzeniem prowadzonym przez Komisję Nadzoru Giełdowego (SEC) i pozwem udziałowców", powiedziała Russo. "Zatrudniliśmy Johna Meyera, którego dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w EDS pomoże w rozwoju naszej działalności w dziedzinie usług."

Ze względu na nieustabilizowaną sytuację rynkową, firma obniżyła przewidywany próg rentowności do poziomu 2,4 miliarda USD przychodów kwartalnych na koniec roku finansowego. Jakkolwiek nie podano konkretnych prognoz na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku, potwierdzono plan osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego w tym roku finansowym - z wyłączeniem wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

"Cały czas pracujemy nad wypracowaniem zysku netto na koniec roku finansowego 2003, i jak dotychczas odnotowaliśmy dalszy postęp wyrażający się 10-procentową poprawą marży brutto, na co miało wpływ ograniczenie kosztów i wydatków", powiedział dyrektor finansowy Lucent Technologies Frank D'Amelio. "Skoncentrowaliśmy się również na zmianie struktury finansowania działalności firmy, co do tej pory doprowadziło do zredukowania długu i umorzenia uprzywilejowanych akcji zamiennych na łączną kwotę 1,6 miliarda USD."

BIEŻĄCE DANE BILANSOWE
Na dzień 31 marca 2003 Lucent posiadał 3,4 miliarda USD w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych, co oznacza spadek o 300 milionów USD w porównaniu z początkiem kwartału, głównie z powodu wydatków operacyjnych związanych z restrukturyzacją.

Lucent potwierdził posiadanie wystarczającej płynności na sfinansowanie swoich planów i bieżącej działalności, przewidując zakończenie roku finansowego 2003 z ponad 2,5 miliarda USD w gotówce. Podczas drugiego kwartału firma dokonała wykupu papierów dłużnych i umorzenia uprzywilejowanych akcji zamiennych na kwotę 777 milionów USD poprzez ich konwersję na 310 milionów akcji zwykłych. Dodatkowe 65 milionów USD zostało zamienione na 38 milionów akcji zwykłych w kwietniu 2003. Od rozpoczęcia tego typu transakcji w czwartym kwartale 2002 firma dokonała konwersji papierów wartościowych o wartości 1,6 miliarda USD na 621 milionów akcji zwykłych.
MARŻA BRUTTO I KOSZTY OPERACYJNE
W drugim kwartale marża brutto wyniosła 32 procent, co stanowi wzrost o 10 procent w porównaniu z 22 procentami w poprzednim kwartale. Wzrost ten był rezultatem ciągłej redukcji kosztów w całej organizacji, a także wyższego poziomu sprzedaży i jej korzystnej struktury produktowej, głównie w segmencie rozwiązań dla operatorów sieci mobilnych. Do korzystnego rezultatu przyczyniły się również zwiększone przychody z tytułu praw patentowych.

Wydatki operacyjne za drugi kwartał 2003 wyniosły 742 miliony dolarów, co oznacza 3-procentowy spadek w porównaniu z pierwszym kwartałem. Jest to rezultatem rozwiązania części rezerw i kontynuowanej redukcji kosztów, częściowo zneutralizowanych przez gorsze wyniki w odzyskiwaniu należności i przyśpieszoną amortyzację niektórych środków trwałych.

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W DRUGIM KWARTALE
Kwartał po kwartale, przychody w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 12 procent, do 1,45 miliarda USD, a na rynkach międzynarodowych - o 22 procent, do 952 milionów USD. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, spadły one, odpowiednio, o 40 i 12 procent. Firma kontynuowała wdrażanie rozwiązań umożliwiających klientom modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej, a także wprowadzała na rynek nowe produkty, umożliwiające dodanie do sieci funkcjonalności nowej generacji, zgodnie z potrzebami klientów.

Dział rozwiązań dla operatorów sieci stacjonarnych (INS)
Przychody za drugi kwartał roku finansowego 2003 wyniosły 1,02 miliarda dolarów, co stanowi 1-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału i 42-procentowy spadek w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. W drugim kwartale Lucent ogłosił zawarcie szeregu kontraktów na dostawę rozwiązań optycznych, szerokopasmowych, jak również oprogramowania.

 • Deutsche Telekom i BT Netherlands wykorzystują Ethernet-over-SDH Lucenta do łączenia między sobą sieci lokalnych.

 • Deutsche Telekom wdroży również LambdaUnite(R) MultiService Switch, co pozwoli na czterokrotne zwielokrotnienie przepustowości sieci w dziesięciu krajach Europy, jak również oprogramowanie do zarządzania siecią Navis(R) iOperations OneVision, które, po raz pierwszy, umożliwi DT zarządzanie siecią optyczną zawierającą urządzenia od różnych dostawców przy użyciu jednego narzędzia programowego.

 • Poprzez sieć Partnerów Biznesowych Lucent sprzedał rozwiązania optyczne z rodziny Metropolis(R) firmom Shanghai Metro, Matanuska Telephone i Sierra Pacific Communications, jak również rozwiązania Voice over IP (VoIP) firmie Multikabel. Zawarto również umowy z 10 nowymi partnerami, którzy zajmą się sprzedażą rozwiązań VitalSuite(R).

 • Sprint LTD (Local Telecommunications Division) wybrał koncentrator dostępowy DSL Stinger(R) Lucenta jako bazę do rozwoju usługi FastConnect(R) DSL; jest to dotychczas jeden z największych kontraktów na dostawę tego sprzętu.

 • Telekomunikacja Polska wdroży nową wersję koncentratora Stinger, Stinger Micro-Remote Terminal 48, który umożliwia oferowanie usług szerokopasmowych w obszarach o dużym zagęszczeniu abonentów.

 • Arcor i Bell Canada zastosują system dostępowy AnyMedia(R), aby sprostać rosnącemu popytowi na usługi przesyłu głosu, obrazu i danych.

Dział rozwiązań dla operatorów sieci mobilnych (Mobility)
Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał 2003 wyniosły 1,26 miliarda USD, co stanowi 25-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem i 20-procentowy spadek w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Lucent rozszerzał swoją ofertę w obszarze rozwiązań 3G. W drugim kwartale Lucent ogłosił między innymi, że:

 • Trwają przygotowania do uruchomienia przez Verizon Wireless superszybkiej komórkowej sieci w rejonie Waszyngtonu, co pozwoli jeszcze tego lata zaoferować firmom i klientom indywidualnym usługi transmisji danych z prędkością do 2,4 Mb/s. W tym celu instalowane są dodatkowe stacje bazowe Flexent CDMA Modular Cell 4.0 w ramach istniejącej infrastruktury 3G CDMA2000 1xEV-DO.

 • Planowane jest uruchomienie przez T-Mobile pilotowej instalacji sieci transmisji danych 3G UMTS w Norymberdze w Niemczech.

 • Verizon Wireless Puerto Rico podpisał kontrakt na dostawę sprzętu CDMA2000 1X.

 • Cingular Wireless i Orange UK wybrały bramę dostępową Lucenta PSAX MultiService Media Gateway jako narzędzie bardziej efektywnego zarządzania transmisją głosu i danych.

 • Lucent będzie integrował i sprzedawał wybrane produkty Cisco Systems do transmisji danych, uzupełniając w ten sposób swoją ofertę dla operatorów sieci mobilnych.

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: