Wyprzedaż starych modeli w Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 53

Regulamin promocji "LETNIA OKAZJA".

1. Promocja "LETNIA OKAZJA" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:

a) 50,00 zł (61,00 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf:
Plus 20, Plus 40,
b) 15,00 zł (18,30 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf:
Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji "LETNIA OKAZJA" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Lp. Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy: Plus 20, Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Plus 40, Plus 60, Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Plus 100, Plus 200, Plus 400,
1 Siemens M35i 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)  1,00 (1,22 brutto)
2 Ericsson R310s 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
3 Siemens S40 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
4 Ericsson T65 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)  1,00 (1,22 brutto)
5 Motorola T192 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
6 Motorola T191 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
7 Samsung N100 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)  1,00 (1,22 brutto)
8 Motorola V50 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
9 Siemens C45 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
10 Siemens C35i 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)  1,00 (1,22 brutto)
11 Motorola v66 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
12 Panasonic GD92 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
13 Panasonic GD93 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)  1,00 (1,22 brutto)
14 Samsung R210 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
15 Panasonic GD70 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
16 Siemens SL45 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
17 Sony J70 29,00 (35,38 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
18 Siemens M50 49,00 (59,78 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
19 Nokia 8210  49,00 (59,78 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
20 Ericsson T39m 49,00 (59,78 brutto) 1,00 (1,22 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
21 Nokia 6210  49,00 (59,78 brutto) 19,00 (23,18 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
22 Samsung A300  49,00 (59,78 brutto) 19,00 (23,18 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
23 Nokia 3330 79,00 (96,38 brutto) 49,00 (59,78 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
24 Motorola T260 99,00 (120,78 brutto) 19,00 (23,18 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
25 Ericsson T68 99,00 (120,78 brutto) 49,00 (59,78 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
26 Ericsson R380s 99,00 (120,78 brutto) 49,00 (59,78 brutto) 1,00 (1,22 brutto)
27 Nokia 6250 299,00 (364,78 brutto) 199,00 (242,78 brutto) 99,00 (120,78 brutto)
28 Motorola V60i 399,00 (486,78 brutto) 299,00 (364,78 brutto)  199,00 (242,78 brutto)
29 Motorola Accompli 008 899,00 (1096,78 brutto) 899,00 (1096,78 brutto) 699,00 (852,78 brutto)

6. Promocja "LETNIA OKAZJA" trwa od 01.07.2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31.08.2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "LETNIA OKAZJA" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "LETNIA OKAZJA":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw w Promocji "LETNIA OKAZJA" może wybrać jedną z taryf: Plus 20, Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "LETNIA OKAZJA".

10. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "LETNIA OKAZJA" nie może w ciągu 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.

11. Klient nabywający Zestaw w Promocji "LETNIA OKAZJA", może na warunkach promocyjnych uruchomić usługę "Strefa Plus". Szczegółowe informacje na temat zasad uruchomienia i działania usługi "Strefa Plus" zawiera Regulamin promocji "Strefa Plus Na Wakacjach".

12. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf pośród planu taryfowego Plus, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS'ów wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

13. W Promocji "LETNIA OKAZJA", oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

14. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "LETNIA OKAZJA", przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

15. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł brutto).

16. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 15 , działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 17 Regulaminu Promocji "LETNIA OKAZJA".

17. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

18. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 17 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

19. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

20. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

21. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł brutto).

22. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 20 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.

23. Promocja "LETNIA OKAZJA" w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem treści pkt. 11 niniejszego regulaminu.

24. Klient biorący udział w Promocji "LETNIA OKAZJA" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

25. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "LETNIA OKAZJA" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

26. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na warunkach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
Siemens M35i 699,00 (852,78 brutto)
Ericsson R310s 749,00 (913,78 brutto)
Siemens S40 949,00 (1157,78 brutto)
Ericsson T65 1199,00 (1462,78 brutto)
Motorola T192 899,00 (1096,78 brutto)
Motorola T191 699,00 (852,78 brutto)
Samsung N100 949,00 (1157,78 brutto)
Motorola V50 1299,00 (1584,78 brutto)
Siemens C45 999,00 (1218,78 brutto)
Siemens C35i 999,00 (1218,78 brutto)
Motorola v66 1299,00 (1584,78 brutto)
Panasonic GD92 849,00 (1035,78 brutto)
Panasonic GD93 1299,00 (1584,78 brutto)
Samsung R210 749,00 (913,78 brutto)
Panasonic GD70 1290,00 (1573,8 brutto)
Siemens SL45 999,00 (1218,78 brutto)
Sony J70 699,00 (852,78 brutto)
Siemens M50 849,00 (1035,78 brutto)
Nokia 8210 1049,00 (1279,78 brutto)
Ericsson T39m 1199,00 (1462,78 brutto)
Nokia 6210 1299,00 (1584,78 brutto)
Samsung A300 1099,00 (1340,78 brutto)
Nokia 3330 899,00 (1096,78 brutto)
Motorola T260 1399,00 (1706,78 brutto)
Ericsson T68 1699,00 (2072,78 brutto)
Ericsson R380s 2399,00 (2926,78 brutto)
Nokia 6250 1599,00 (1950,78 brutto)
Motorola V60i 1599,00 (1950,78 brutto)
Motorola Accompli 008 1799,00 (2194,78 brutto)

27. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł brutto).

28. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

29. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzną w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

30. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

31. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 28 - 30, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 17

Opinie:

Opinie archiwalne (53):

Komentuj

Komentarze / 53

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-07-01 02:24
  oczyszczanie magazynow, ale umowa na 12 miesiecy!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  maslo5 pisze: 2003-07-01 02:29
  HeHe... fajna prmocja - prawie wszystko za 1zl. Ale za trzy ostatnie modele niezle sobie licza :-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-01 02:29
  No proszę - 12-miesięczna umowa :-) Zaraz pewnie się nie spodoba wielu, że telefony słabe. Nowe przede wszystkim i wszystkie mają podstawową cechę: można z nich przeprowadzić połączenie głosowe, wysłać/odebrać esemesa, niejednokrotnie faksować.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-07-01 02:37
  Zauwazyliscie, ze w ofercie jest tez t39m? Cholera, ten telefon jest chyba wszedzie ;)))
  0
 • Users Avatars Mini
  robi991 pisze: 2003-07-01 02:45
  No i co myślicie o tej promocji?Bo ja ją uważam za ekstra!
  0
 • Users Avatars Mini
  Bidl pisze: 2003-07-01 02:52
  Dla mnie to żenada!! Mam nadzieje, że Era pójdzie swoim torem promocji i "rzuci" coś godnego uwagi tak jak to miało miejsce z Nokią 7650 czy Simensem S55 - może będą jeszcze tańsze, a może aparacik do S55 za 1 zł?? Nie mogę doczekać się tej informacji - czy ktoś z GSM OnLine ma już jakieś info i mógłby się podzielić?? Liczę na Was!! :)
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2003-07-01 03:55
  promocja bardzo fajna, umowa na 12 miesięcy, strefa plus... ale jest jedno ale - telefonów typu t39m, t68, 6210, 6250 i jeszcze kilku innych ze świeczką w salonach szukać, a szkoda.
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-07-01 05:50
  no i to jest rzeczywiscie PROMOcja. 12 miesieczny cyrograf to jest to, co tygrysy... ;) telefony stare, ale tanie. no i wesola cena v60i ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  simon pisze: 2003-07-01 08:40
  nie wiem co takiego ciekawego widzicie w tej promocji, zadaja 50 zl za 6210, rzucili prawdziwe smienie za 1 w najnizszym abo., powinni sie bardziej postarac by tym skusic kogos
  0
 • Users Avatars Mini
  GoGo pisze: 2003-07-01 08:49
  Jak dla mnie całkiem fajna promocja. Niezadowoleni: weźcie pod uwagę, że dla zdecydowanej większości użytkowników komórki mają one służyć do gadania i wysyłania SMSów. I modele fonów z tej promocji nadają się do tego doskonale! Myślę, że cyro na 12 miechów może przyciągnąć wiele osób. Od siebie powiem tyle: mam telefon z kolorowym wyświetlaczem i MMSami i niewiele z tego wynika. Okazało się, że robienie zdjęć oraz ich oglądanie na tym "cudeńku" to jakieś nieporozumienie, natomiast zabawa w MMSy w tym momencie jest jeszcze bezsensem, podczas gdy sprzęt do ich obsługi posiada w sumie nie więcej jak jakieś 1-2 % komórkowców.
  0
 • Users Avatars Mini
  adzik pisze: 2003-07-01 09:00
  Bardzo fajna 12 miesięczna promocja. A do tego niwktóre aparaciki bie są wcale stare np Ericsson T39m. I są jak na swoią klasę bardzo tanie.
  0
 • Users Avatars Mini
  ciekaw pisze: 2003-07-01 10:01
  nooooo...całkiem całkiem tanio jak na Plusa po terminie
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-01 10:25
  GoGo***: zgadzam się z Tobą. Dlatetgo też nie skusiłem się na kolorek jak na razie i zostaję przy swoim S45i. A 12-mies. kontrakty były chyba ostatnio w Erze, ale to już jakiś czas temu... Pomijając fakt, że faktycznie ciężko będzie trafić T39m (wiem, gdzie są w mojej okolicy ;), T68m, 6210 czy 6250, to jednak A300, V66, czy nawet V60i za za takie pieniądze na 12 miesięcy to jest coś... Naprawdę niezła oferta. Pamiętajcie, że jak Idea lub Era robiła ostatnio wyprzedaż starych modeli, to kontrakt był na 24 miesiące, a ceny wcale nie niższe.
  0
 • Users Avatars Mini
  pit pisze: 2003-07-01 10:49
  Era ciagle ma promocje na 12 miechow i 36 fonow do wyboru... Ceny rozne ale i tak wole Ere...
  0
 • Users Avatars Mini
  idea_pop pisze: 2003-07-01 10:49
  faktycznie wyprzedaż .. a ja ciągle czekam , który op wprowadzi aparat za 0.99 pln :) i bedzie wrzeszczał że rozdaje telefony za grosze :-]
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-07-01 11:02
  pit: idea tez ma umowe na rok ,ale na wybrane aparaty i w duzo wyzszej cenie
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2003-07-01 11:20
  To jest naprawde dobra promocja. Jeżeli komus sie uda trafić TY39, albo 6210 /6250 - co osobiście bym wolał - to naprawde dobry deal. Motka T260 dla fanów tej firmy to też niezły model Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  axell pisze: 2003-07-01 11:33
  telefony nie sa najgorsze, ale to promocja wirtualana, *zaden* diler nie trzyma 6210,t39,8210 skoro jak były w wyzszej cenie tez ich na magazynie nie bylo. Jak dobrze poszukac to pewnie c35i lub 3330 sie znajdzie ;) lol
  0
 • Users Avatars Mini
  minus pisze: 2003-07-01 11:51
  Off topic - MMSy w Plusie do końca wakacji po 50 groszy :)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-01 11:58
  Bidl - skup się na wątku... O czym Ty w ogóle mówisz??? torre - w salonach tak, ale w małych miejscowościach pełno tego mają na półkach... inaczej by nie wpisali ich na listę :-) simon - to dobry telefon, moim zdaniem wart tej ceny... GoGo - bo nie wiem czy wiesz, ale większość "komórkowiczów" używa telefonów do noszenia nie do dzwonienia... Twoja opinia niestety chyba tylko do niewielu dotrze :-) axell - znajdzie się dużo więcej... I z pre-paida coś się znajdzie... Nie robią tej promocji dla Naszej przyjemności - jakbyście tego nie wiedzieli jeszcze :-).
  0
 • Users Avatars Mini
  sandrzej pisze: 2003-07-01 12:09
  wlo: nie wymagaj od wszystkich, że będą czytać wszystko :) Dla niektórych nieważne co będzie i tak Balcerowicz musi odejść.....
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-01 12:20
  co racja to racja ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  arek78 pisze: 2003-07-01 12:45
  W Koszalinie są w salonie firmowym i przedstawicieli Ericsson t86 i 739m, Siemensa SL45 tez widzialem. Tylko znając życie sprzedawcy sami je zgarną. Za 1 zł kupić SL45 to super okazja, w komisach za ten model cena oscyluje w granicach 400-500 zł
  0
 • Users Avatars Mini
  djdab pisze: 2003-07-01 12:46
  Nokia 3330 - 79,00 (96,38 brutto) buahahaahahahahahahah. Dobre dobre. Za 1 zl bym tego nie wzial :)
  0
 • Users Avatars Mini
  l_s pisze: 2003-07-01 12:49
  GSManiac***: I tu się z tobą nie zgodzę. Idea zrobiła wyprzedaż starych modeli (8310 zalicza się do starych ale nie powiem że to zły telefon), a przez rok płaci się połowę abonamentu (co przy meritum 250 daje prawie 1200zł NETTO oszczędności przez cały rok.
  0
 • Users Avatars Mini
  bluff pisze: 2003-07-01 13:07
  dla mnie swietna promocja. T68 za 49zl i umowa na 12 msc;] gdybym nie mial abo w judei to bym skorzystal;], policzcie sobie tak: w Plus 20 t68 kosztuje 99zl(koszt abonamentu: 12x30,5=366) koszt calkowity: 366+122=488zl To cena rynkowa tego modelu powinna oscylowac w granicach 340zl, a tak nie jest...mi tam sie t68 podoba i tyle;] jak za ta cena;]
  0
 • Users Avatars Mini
  glock pisze: 2003-07-01 13:15
  Super promocja, fakt, że ceny niektórych telefonów to przesada, ale np. 6250, jest extra:). Tylko ostatnio za dużo wziąłem tych abonamentów, a teraz żałuję, bo zamiast mojego sagema MY-X5m wolałbym taką 6250 ech...
  0
 • Users Avatars Mini
  SepecaT pisze: 2003-07-01 13:25
  Jak dlamnie rewelacja, abo na rok i T68 za 120zl albo sl45 za 1zl . Ale cena 3330 to juz pusty smiech (hahahahahahahahaha)...
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2003-07-01 13:49
  Dobre podejscie do potencjalnych klientow bojacych sie lojalek... a telefony - nie sa to modele topowe, ale najgorzej tez nie jest: Motorola T260, Ericsson T68. Mysle, ze magazyny opustoszeja ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Bati pisze: 2003-07-01 14:23
  Czy ktos wie po ile jest N6610 w PWA? czy dalej po okolo 5 baniek :) - prosze podac ceny w zaleznosci od rachunkow
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2003-07-01 14:35
  OOO sl45 za 1pln - nawet nawet.
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-07-01 14:40
  Bati: od 199zl netto w dol, zaleznie od rachunkow lub taryfy
  0
 • Users Avatars Mini
  zbooy pisze: 2003-07-01 15:39
  czy przypadkiem te telefony nie maja javy?
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-01 16:29
  zbooy***: javę na pewno mają Siemens M50 (bardzo poczciwy telefonik swoją drogą) i Motka v60i. Nie pamiętam jak to jest z T260 ale chyba też.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-01 16:45
  ...No i zawsze przecież możesz kupić SL45 i zrobić upgrade do SL45i i też bedziesz miał javę ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-01 16:50
  ...No i zawsze przecież możesz kupić SL45 / v66 i zrobić upgrade do SL45i / v66i i też bedziesz miał javę ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-01 17:09
  l_s***: przecież to jest oferta dla klientów indywidualnych, a Ty mi tu piszesz o Meritum... Ja "piłem" do promocji Idei, która w nazwie także miała "okazja" i nie była bynajmniej dla biznesu - to była zdaje się "Zimowa okazja". Sprawdź sobie w archiwum.
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-07-01 19:42
  Zawsze jakas promocja jest dobrym sposobem na pozbycie sie staroci;)chociaz niektore ceny wydaja sie dosyc atrakcyjne kupujac t68 tez zawsze mozna zrobic upgarde do t68i...:)
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-07-01 20:45
  12 miesięczna umowa-jak dla mnie ekstra, a przecież nie patrzcie że to starocie bo jest wiele osób które weżmie "niby stary" telefon bo taki wolą niż nowoczesne cudeńka. no i umowa...
  0
 • Users Avatars Mini
  dr_kane pisze: 2003-07-01 22:16
  gol powinien dorzucac jedna mala rzecz do swoich newsow, otoz kiedy te promocje wejda w zycie i bedzie mozna o nich poczytac na stronach opa?? jest 01.07, wieczor a o tej promie na plusgsm.pl nawet nie slyszeli tak przy okazji ceny aparatow w wymianie w plusie byly wazne do wczoraj, a plus jak milczy tak milczy. czekam az webmasterzy z plusgsm.pl odswieza od czasu do czasu wiadomosci na swojej stronie
  0
 • Users Avatars Mini
  BassPlayer pisze: 2003-07-01 22:29
  Dorwałem T39m w tej promo za 60 zł przy taryfie Plus 20! Bede uzywał głownie usługi "sami swoi" i czasem podłączał notebooka do sieci, wiec dla mnie to super dil!
  0
 • Users Avatars Mini
  BassPlayer pisze: 2003-07-01 22:31
  Aha, dostępność telefonów w punktach sprzedaży jest znikoma, mają zazwyczaj najwyżej C35, więc mogę mówić że mi się udało.
  0
 • Users Avatars Mini
  Bati pisze: 2003-07-02 13:44
  Dzwonilem do OK i Pani powiedziala mi ze jest Nokia 6610 za juz od 1pln(do 199) - ostatnio jak dzwonilem to byly one po okolo 500 - ta oferta jest podobno od 23 czerwca - a dzis mieli wprowadzic nowa??? - ja nie wiem czy isc i brac ta 6610 za okolo 100 czy czekac(ale czekac mozna do "usranej smierci":P)
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-03 00:50
  czym oni chca zablysnac?chyba tylko ta aktywacja i niczym innym tel nie sa zle ale za te ostatnie niezle sobie licza
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-03 00:51
  plus robi co moze zeby przyciagnac klientow :)
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2003-07-03 17:48
  Ceny niektorych aparatow sa atrakcyjne
  0
 • Users Avatars Mini
  specjalista pisze: 2003-07-03 22:38
  Komory nie sa za "mocne", ale nie sa tez kiepskie. Ceny przyzwoite. Umowa na 12 mies. zapewne przyciagnie czesc klientow. Plus i inni operatorzy powinni pomyslec o mozliwosci kupienia telefonow za nizsza i wyzsza cenie jednakze w tym drugim wypadku "lojalka" max. 12 miechow.
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2003-07-04 03:06
  plusy: a 300 ... bedzie mial przebicie bo malo go na rynku i mega plus: 12 miechow...
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-07-07 20:31
  dr_kane bardzo słuszna uwaga,ja też jestem ciekaw kiedy zaczna odswieżać swoje strony częściej,bo na razie to dowiaduje się wszystkiego na GOLu
  0
 • Users Avatars Mini
  swerd pisze: 2003-07-11 18:20
  ten erikson t68 to niezla propozycja za tą cene, zwłaszcza że można go od ręki przeprogramować na t68i a potem po dokupieniu kamery zdjęcia robić
  0
 • Users Avatars Mini
  be3 pisze: 2003-07-14 14:07
  Bardzo fajna promocyjka dla ludzi ktorzy potrzebuja nie sluchawke a sluchawke...
  0
 • Users Avatars Mini
  be3 pisze: 2003-07-14 14:11
  Dlaczego GOL wspomina co sie dzieje za granica a nie wspomina o nowych promocjach w naszych polskich opach... np. w 5Plusie jest swietna promocja ze srebrnymi punkcikami Moj numer ambasadorski (uczestnictwa) to: 2626 0000 0192 4331 =:) Bee wdzieczny za polecenie i prosze o ewentualny kontakt =:) przemekoles@plusnet.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  Bart_22 pisze: 2003-07-18 22:08
  ktos je kupi :) nie kazdy potrzebuje mms, photo itd
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: