Wyścig SMS w Canal+

Newsy
Żródło: Canal+
Opinie: 16

Canal+ zorganizował specjalną zabawę SMS dla swoich abonentów. Wyścig SMS to rywalizacja trzech drużyn, ścigających się pionami po specjalnej planszy. Od zaangażowania uczestnków zależy, która drużyna zwycięży. Wśród członków zwycięskiej drużyny rozlosowane  będą nagrody główne ufundowane przez wydawnictwo Pascal. Codziennie będą losowane upominki, a raz w tygodniu nagrody tygodnia.

Do wyboru są trzy drużyny: CZERWONA, NIEBIESKA lub ZIELONA. Należy wyslać na numer 7605 SMS rejestracyjny z nazwą wybranej drużyny. Od tej chwili uczestnik bierze udział w grze. Można być zarejestrowany w tym samym czasie tylko w jednej drużynie. Zmieniać drużynę można tylko 4 razy.

Codziennie należy głosować na swoją drużynę, wysyłając na numer 7205 SMS z hasłem:
DC (głos na drużynę Czerwoną)
DN (głos na drużynę Niebieską)
DZ (głos na drużynę Zieloną)

Od ilości głosów zależy o ile pól następnego dnia przesunie się pion wybranej drużyny:
1 miejsce - 3 pola
2 miejsce - 2 pola
3 miejsce - 1 pole.

Na trasie gry rozmieszczone są Pułapki i Bonusy:
"BONUS 1" - dodatkowego losowanie Nagrody dnia wśród członków drużyny.
"BONUS 2" - przedłuża kolejny ruch o 1 pole
"PUŁAPKA 1" - skraca kolejny ruch o 1 pole
"PUŁAPKA 2" - skraca kolejny ruch o 2 pola

Ponieważ można głosować na dowolną drużynę, można także wpłynąć na to, by pion przeciwników został zatrzymany albo cofnięty!.

REGULAMIN GRY POD NAZWĄ "WYŚCIG SMS"
Artykuł 1
Postanowienia ogólne

1. Canal+Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawalerii 5 - operator
2. platformy cyfrowej CYFRA+ , zwany dalej "organizatorem GRY" organizuje konkurs pod nazwą "Wyścig SMS" , zwany dalej "GRĄ".
3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w GRZE, rodzaj nagród, i sposób ich uzyskania przez uczestników GRY.
4. W GRZE mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie , które posiadają telefon komórkowy w jednej z sieci GSM : PLUS, ERA lub IDEA. Prawo do udziału w GRZE ma każda osoba fizyczna, która zarejestruje się jako uczestnik gry.
5. W GRZE nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
6. Informacje o GRZE, jej zasadach i nagrodach w niej przewidzianych, zostaną umieszczone w Magazynie + dostępnym na kanale 15 platformy cyfrowej CYFRA+; w Cyfra+Info dostępnej dla byłych abonentów Wizji TV na kanale 15 i w teletekście Canal+ na stronie 473
7. Uczestnik Gry jak również Głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu oraz do zamieszczenia jego danych w środkach informacyjnych wskazanych w artykule 4 ust.6.
8. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie organizatora GRY na każde żądanie uczestników GRY

Artykuł 2
Definicje

1. Uczestnik - osoba, która w terminie od 1.08.2002 r. do dnia zakończenia gry zarejestrowała do się udziału w GRZE poprzez wysłanie SMS o treści odpowiednio: CZERWONA, NIEBIESKA lub ZIELONA na numer 7605. Zarejestrowanie do GRY jest równoznaczne ze zgłoszeniem do jednej z trzech drużyn. Uczestnicy GRY rozróżniani są na podstawie numeru telefonu, z którego nadesłano zgłoszenie.
2. Drużyna - grupa Uczestników, którzy wysyłając SMS zgłoszeniowy o odpowiedniej treści zarejestrowali się w jednej z trzech grup: CZERWONYCH, NIEBIESKICH lub ZIELONYCH. W czasie trwania GRY jeden Uczestnik może być zarejestrowany w tym samym czasie tylko w jednej Drużynie.
3. Plansza - prezentacja graficzna z widokiem na trasę GRY, składającą się z 43 pól ułożonych w określonym porządku, prezentowana Uczestnikom w serwisach MAGAZYN+, CYFRA+Info i w teletekście Canal+.
4. Pion - na Planszy każdorazowo prezentowane są Piony symbolizujące poszczególne Drużyny, zgodnie z nazwą Pion czerwony symbolizuje Drużynę CZERWONĄ, niebieski - NIEBIESKĄ, zielony - ZIELONĄ. Ustawienie Pionów na Planszy ilustruje pozycję poszczególnych Drużyn.
5. Koniec GRY - przez Koniec Gry rozumie się dzień, w którym Pion jednej z Drużyn lub kilka Pionów staną na polu końcowym Meta lub je przekroczą.
6. Drużyna zwycięska - Drużyna, której Pion jako pierwszy przekroczył wyznaczone na Planszy pole Meta. Jeśli więcej niż jeden Pion przekroczył pole końcowe w tym samym dniu lub jeden z Pionów na nim stanął, a inny je przekroczył - wygrywa Drużyna, której pion przekroczył Metę o większą liczbę pól. Jeśli więcej niż jeden Pion stanął na polu końcowym lub więcej niż jeden Pion przekroczył Metę o taką samą liczbę pól - wygrywa Drużyna, która w ostatnim dniu głosowania otrzymała najwięcej głosów.

Artykuł 3
Zasady Gry

1. GRA rozpocznie się w dniu 1.08.2002 i będzie trwała do dnia określonego w artykule 2 ust.5 niniejszego konkursu.
2. Celem GRY jest przesuwanie Pionów po Planszy przez Uczestników gry za pomocą głosowania SMS aż do momentu, w którym nastąpi Koniec GRY.
3. Uczestnicy GRY mają do wyboru trzy Drużyny: CZERWONĄ, NIEBIESKĄ i ZIELONĄ. Od dnia 1.08.2002 grający mogą rejestrować się jako członkowie wybranej drużyny, wysyłając na numer 7605 SMS o treści:

CZERWONA - aby zarejestrować się w Drużynie CZERWONEJ
NIEBIESKA - aby zrejestrować się w Drużynie NIEBIESKIEJ
ZIELONA - aby zarejestrować się w Drużynie ZIELONEJ
Wysłanie ponownie SMS rejestrującego do innej Drużyny z numeru telefonu komórkowego, który jest już zarejestrowany, oznacza wypisanie z Drużyny dotychczasowej i zapisanie do innej. W trakcie trwania Gry jeden Uczestnik może dokonać 3 takich zmian (nie licząc pierwszego zarejestrowania). Kolejne zmiany powyżej 3 nie będą rejestrowane, a Uczestnik do końca gry pozostanie w Drużynie w której znalazł się po ostatniej dopuszczalnej zmianie.
4. Od dnia 1.08.2002 biorący udział w GRZE mogą codziennie głosować na jedną z Drużyn, wysyłając na numer 7205 SMS o treści:
DC - głos na drużynę CZERWONĄ
DN głos na drużynę NIEBIESKĄ
DZ - głos na drużynę ZIELONĄ
5. Każdy z Uczestników GRY może wysłać dowolną ilość głosów na dowolną Drużynę.
6. Aby zagłosować na którąś z Drużyn, nie trzeba być zarejestrowanym jako jej
7. członek.
8. Liczba pól, o które przesuwają się Piony zależy od wyniku głosowania Uczestników. Głosy w postaci liczby nadesłanych SMS, liczone są od godziny 9.00 rano poprzedniego dnia do godziny 9.00 rano dnia, w którym Piony przesuwane są na Planszy. Przesuwanie pionów na planszy odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. W przypadku dnia wolnego od pracy w środku tygodnia, przesunięcie Pionów na planszy nastąpi następnego dnia roboczego. W czasie weekendów głosy zbierane są od godz. 9.00 rano w piątek do godz. 9.00 rano w poniedziałek. Liczenie głosów ustaje o godz. 9.00 w dnu Końca GRY.
9. Przesuwanie Pionów po Planszy:
Pion Drużyny, która otrzymała największą liczbę głosów przesuwany jest o 3 pola.
Pion Drużyny, która zajęła drugie miejsce w głosowaniu przesuwany jest o 2 pola.
Pion Drużyny, która zajęła trzecie miejsce w głosowaniu przesuwany jest o 1 pole.
10. Na Planszy ustalone są pola Pułapki i pola Bonusy:
Pole "BONUS1" - dodatkowe losowanie nagrody - patrz art.4 pkt. 2.
a) Jeśli Pion zatrzyma się na polu oznaczonym "BONUS2" Pion tej Drużyny będzie przesunięty o jedną pozycję dalej niż wskazuje wynik głosowania.
b) Jeśli Pion Drużyny zatrzyma się na polu oznaczonym "PUŁAPKA1" jego ruch zostanie skrócony o 1 pole.
c) Jeśli Pion Drużyny zatrzyma się na polu oznaczonym "PUŁAPKA2" jego ruch zostanie skrócony o 2 pola.

Artykuł 4
Nagrody

1. Wśród wszystkich Uczestników GRY głosujących na Drużyny każdego dnia, w którym podliczane będą głosy, zostanie przeprowadzone losowanie Nagrody Dnia.
2. Jeśli w danym dniu pion Drużyny stanął na polu "BONUS1" wśród osób zarejestrowanych w tym dniu o godz. 9.00 w danej Drużynie zostanie rozlosowana
3. Dodatkowa Nagroda Dnia
4. W każdy poniedziałek w okresie trwania GRY zostanie przeprowadzone losowanie Nagrody Tygodnia. Losowanie to zostanie przeprowadzone tylko wśród Uczestników zarejestrowanych w Drużynie, która zajmuje pierwsze miejsce po całym tygodniu GRY. W przypadku remisu (osiągnięcia tej samej pozycji przez dwie lub trzy Drużyny) nagroda losowana będzie wśród członków Drużyny, która otrzymała łącznie najwięcej głosów w minionym tygodniu. Członkowie wygranej Drużyny muszą spełniać następujące kryteria:
5. w piątek o godz. 9.00 rano byli zarejestrowani jako członkowie Drużyny, która wygrała w danym tygodniu,
6. w ciągu minionego tygodnia przynajmniej 1 raz przysłali SMS oddając głos na jedną z Drużyn.
Nagroda główna.
Nagrody główne zostaną rozlosowane po dniu zakończenia GRY wśród Uczestników GRY, którzy spełnią następujące kryteria:
a) w dniu zakończenia GRY o godz. 9.00 rano byli zarejestrowani jako członkowie Drużyny Zwycięskiej,
b) w ciągu trwania GRY przynajmniej 3 razy przysłali SMS oddając głos na jedną z Drużyn.
7. Szczegółowa lista nagród stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Lista laureatów GRY zostanie umieszczona na łamach Interaktywnego Magazynu+, dostępnego na kanale 15 platformy cyfrowej CYFRA+, w Cyfra+Info na kanale 15 i w teleteksćie Canal + na stronie 473 w terminie 5 dni od daty kolejnych losowań.
9. Każdorazowo po losowaniu, przedstawiciel organizatora GRY skontaktuje się z laureatem GRY celem ustalenia jego danych personalnych oraz nr abonenta, jeśli jest on abonentem Cyfry+.
a) Za laureata uznaje się osobę, która korzysta z numeru telefonu zarejestrowanego jako Uczestnik gry, potwierdzi ustnie swój udział w GRZE i poda dane niezbędne do przesłania nagrody.
b) Jeśli Uczestnik gry, który wygrał jedną z nagród jest abonentem CYFRY+, aby ją odebrać nie może posiadać zadłużenia z tytułu opłat abonamentowych w dniu rozpoczęcia GRY.
10. Nagrody zostaną przesłane pod wskazany przez laureata GRY adres, na koszt organizatora GRY, w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
11. Jedynie laureaci GRY mają prawo do nagrody.
12. Laureaci GRY nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody.
13. Podatek dochodowy od nagród pokrywa laureat GRY.

Artykuł 5
Reklamacje

Reklamacje dotyczące spraw związanych z GRĄ należy składać do organizatora GRY w terminie 14 dni od daty zakończenia GRY, bezpośrednio do siedziby organizatora GRY lub listem poleconym ( w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego ).
1. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora GRY w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
3. Decyzja organizatora GRY w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

Artykuł 6
Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem GRY przechowywana będzie przez organizatora GRY przez okres 1 roku od daty wyłonienia laureatów GRY, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu.

Opinie:

Opinie archiwalne (16):

Komentuj

Komentarze / 16

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: