Zasady konkursu "Bezgotówkowo-Komfortowo"

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 5

Klient, który opłaci rachunek w kasie salonu lub sklepu Ery dniach 01.08.2001 do 15.11.2001 (włącznie) w ramach promocji zostanie zwolniony z uregulowania opłaty manipulacyjnej 4 PLN brutto.

Klient, który po opłaceniu rachunku skorzysta z bezgotówkowego rozliczenia poprzez:

 • polecenie zapłaty [ang. Direct Debit]

 • zlecenie stałego obciążenia rachunku ROR

 • zlecenie stałego obciążenia karty kredytowej będzie mógł wziąć udział w konkursie "BEZGOTÓWKOWO - KOMFORTOWO"

ZASADY KONKURSU "BEZGOTÓWKOWO - KOMFORTOWO"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu promocyjnego "Bezgotówkowo - komfortowo", zwanego dalej Konkursem, jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., operator sieci Era, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181, zwana dalej Organizatorem. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 k.c.
1.2 Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2001 i będzie trwać do 15.11.2001.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział każdy, kto spełni poniższe warunki:
złoży jedno z upoważnień do realizacji:
polecenia zapłaty*,

zlecenia stałego obciążania rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego (ROR)**,

zlecenia stałego obciążania karty kredytowej***


będzie regulował należności z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Organizatora konkursu poprzez ww formy płatności

utrzyma, co najmniej przez cały okres trwania konkursu, aktywny numer. W przypadku dezaktywacji numeru (odłączenia od sieci, zawieszenia świadczenia usług lub zmiany numeru telefonu, cesji abonamentu na osobę trzecią, bez względu na ich przyczynę) Uczestnik traci prawo do udziału w konkursie

nie zalega z żadnymi płatnościami za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Organizatora konkursu.

2.2 W konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.3 regulaminu, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.

III. ZASADY KONKURSU
3.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie z telefonu komórkowego krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z hasłem konkursowym promującym bezgotówkowe formy płatności. Hasło powinno być przesłane pod numer Era: 6611.
3.2 Tekst hasła nie może przekraczać 160 znaków. Koszt konkursowego SMS-a wynosi 0,5 pln + 22% VAT.
3.3 Zgłoszenie konkursowe w postaci SMS-a powinno być przesłane do dnia 18.11.2001 (włącznie)
3.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z powodów od niego niezależnych.
3.5 Konkursowy SMS musi zostać wysłany poprzez kartę SIM uczestnika Konkursu.
3.6 Uczestnicy Konkursu mogą przesłać dowolną ilość haseł konkursowych.
3.7 Uczestnicy Konkursu oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie z haseł konkursowych zgłoszonych w Konkursie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
3.8 Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji haseł konkursowych zgłoszonych przez uczestników Konkursu, bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2000r Nr 80, poz. 904), bez odrębnego wynagrodzenia. Uczestnicy Konkursu zrzekają się wykonania osobistych praw autorskich w stosunku do zgłoszonych haseł konkursowych.
3.9 Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora zweryfikuje spełnienie kryteriów konkursowych przez poszczególnych uczestników Konkursu i według swego uznania wyłoni zwycięzców poszczególnych nagród.
3.10 Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom Konkursu zgodnie z zasadami, o których mowa w par. 4.
3.11 Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana 30 listopada 2001r na stronie internetowej "www.era.pl" Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swego imienia i nazwiska.

IV. NAGRODY
4.1 Uczestnik Konkursu może wygrać jedną ze 100 firmowych toreb na ramię sieci Era.
4.2 Nagrody zostaną wysłane pocztą do dnia 14 grudnia 2001 na adres korespondencyjny Abonenta podany na Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
4.3 Jeśli zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w terminie 21 dni od daty otrzymania awizo o przesyłce z nagrodą, traci uprawnienia do jej odebrania.
4.4 Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.
4.5 Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu do dnia 14 stycznia 2002r. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora. Komisja konkursowa rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu.
4.6 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
5.2 Niniejszy regulamin będzie udostępniony na życzenie, wszystkim uczestnikom konkursu w salonach, sklepach sieci Era.
5.3 Zgłoszenie do konkursu, o którym mowa w punkcie 3.1, oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu konkursowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) wyłącznie przez Organizatora i tylko dla celów niniejszego Konkursu.

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  jarecki pisze: 2001-08-02 14:18
  Nareszcie spece z ery zrozumieli, że na kliencie niekoniecznie trzebA wszystko wymuszać, karząc go karnymi opłatami(sorki za pleonazm!) ale można go do czegoś zachęcić... Lepiej późno niż wcale... Nawet jeśli nagrody IMHO badziewne (torby-reklamówki) i w dodatku finansowane przez samych abonentów (opłaty za smsa)
  0
 • Users Avatars Mini
  kubel pisze: 2001-08-02 14:30
  pleo .... co ? :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Szymon pisze: 2001-08-02 16:20
  Czy ja, który od dłuższego już czasu regulują rachunki poprzez direct debit też mogę wziąść udział w konkursie? I o co chodzi z tym zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej? Mnie chyba ona nie dotyczy... Mało czytelna wiadomość.. a nie mam czasu dokładnie czytać całości...
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcew pisze: 2001-08-02 16:21
  Pleonazm! lepiej byloby napisac np: szykanujac karnymi... pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  dziadek pisze: 2001-08-03 12:29
  Dobrze widze? 100 TOREB ? To chyba jakies zarty?
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: