Zlecenia w biurze maklerskim WBK za pomocą WAP

Newsy
Opinie: 2

Z dniem 1 czerwca została udostępniona komercyjnie nowa usługa dostępna w ramach usługi WAP Idea. Teraz można składać zlecenie w biurze maklerskim WBK za pomocą WAP.
Aby dostać się na strony Domu Maklerskiego WBK należy skorzystać z następujących linków Katalog-> Nowości-> WBK Inwestor. Można również zdefiniować zakładkę w menu telefonu lub korzystając z Moja WAP Idea. W tym wypadku należy podać następujący adres URL:
https://www.wbk24.pl/cbm/wap/witamy.wml
Aby skorzystać z usługi należy mieć założony rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim WBK. Bliższych szczegółów nt. możliwości otworzenia rachunku, adresów oddziałów można dowiedzieć się pod adresem www.dmwbk.pl lub pod numerem telefonu tel. (061) 856 48 80. 
Za pomocą tej usługi możliwe jest:

 • sprawdzanie salda, 

 • sprawdzanie salda papierów wartościowych, 

 • składanie zleceń na GPW oraz CTO, 

 • odrębna opcja składania zleceń na GPW z warunkami dodatkowymi, 

 • przegląd złożonych zleceń oraz możliwość ich anulowania, 

 • przegląd transakcji, 

 • podgląd notowań w czasie rzeczywistym, 

 • przegląd ważnych informacji z rynku kapitałowego, 

 • dokonanie dyspozycji przelewu, 

 • zmiana wyboru rachunku maklerskiego, 

Poniżej zawarto szczegółowy opis dostępnych opcji:
Usługa Inwestor online obsługiwanego za pośrednictwem protokołu WAP oferowana jest łącznie z usługą Inwestor online, czyli każdy użytkownik Inwestor online może korzystać z Inwestor online obsługiwanego za pośrednictwem protokołu WAP. Kody dostępu są wspólne do obu usług. Warunkiem korzystania z Inwestor online obsługiwanego za pośrednictwem protokołu WAP jest posiadanie rachunku maklerskiego w DM WBK oraz posiadanie telefonu komórkowego obsługującego protokół WAP.

Identyfikacja Klienta 
Logowanie
Serwis Inwestor online WAP jest dostępny po wybraniu adresu:
https://www.wbk24.pl/cbm/wap/witamy.wml lub 
https://www.wbk24.pl/cbm/wap/insCBMLoginWap 
Usługa jest aktywowana po zaznaczeniu pola - bieżących ustawień użytkownika w serwisie Inwestor online w opcji Ustawienia/ Profil - Dostęp do kanału WAP w serwisie Inwestor online na stronie https://www.dmwbk24.pl. W przypadku braku zaznaczenia dostępu do kanału WAP, usługa za pośrednictwem telefonu komórkowego nie będzie aktywna. 
Wersja STANDARD - dostępna jest dla Klientów po podpisaniu stosownej umowy i otrzymaniu poufnych numerów identyfikacji Klienta (NIK, PIN oraz PUK)
Wersja Professional oraz Prestige dostępna jest dla Klientów po podpisaniu stosownej umowy i otrzymaniu numerów NIK, PIN, PUK oraz po uzyskaniu zabezpieczenia sprzętowego w formie generatora haseł (tzw. Tokena). 
W celu identyfikacji Klienta po wejściu na stronę logowania należy:

 • W polu "Podaj NIK" wprowadzić należy Numer Identyfikacyjny Klienta. 

 • W polu "Podaj PIN" wprowadzić należy osobisty numer identyfikacyjny znany wyłącznie Klientowi, 

 • W polu "Podaj hasło" wprowadzić należy wygenerowany przez generator haseł tzw. "TOKEN" ciąg znaków (dla klientów korzystających z wersji PROFESSIONAL oraz PRESTIGE). Klient powinien wpisać ciąg znaków w ciągu minuty od wygenerowania, w przeciwnym razie ważność ich upływa i należy ponownie je wygenerować 

 • Potwierdzić dokonanie logowania. 

W przypadku korzystania z wersji STANDARD Klient nie wprowadza jednorazowego hasła. Błędne wprowadzenie któregokolwiek z parametrów wywołuje komunikat "Błąd logowania. Zaloguj się jeszcze raz". Trzykrotne podanie niewłaściwego numeru PIN powoduje blokadę dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem sieci Internet i protokołu WAP. W celu odblokowania dostępu należy skontaktować się z Zespołem Obsługi Dyspozycji Telefonicznych DM WBK S.A. 24 godziny na dobę od godziny 6.00 w poniedziałek do godziny 22.00 w piątek pod numerami telefonów (061) 856 44 44 lub 0-800 16 10 13. Odblokowanie dostępu do usług możliwe jest po podaniu Osobistego Kodu Odblokowującego PUK. W przypadku, gdy użytkownik serwisu jest właścicielem lub pełnomocnikiem na kilku rachunkach prowadzonych przez DM WBK S.A. po pomyślnym zalogowaniu się do systemu należy z wyświetlonej listy wybrać jeden z dostępnych rachunków. 
Po pomyślnym zalogowaniu wyświetlona zostanie strona, na której Klient może dokonać wyboru interesującej go informacji. 
Saldo
W tej opcji Klient otrzyma informację o stanie dostępnych środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym. Następujące skróty oznaczają: 

 • Pod wypł.: wysokość dostępnych środków pod wypłatę - środki pieniężne możliwe do natychmiastowej wypłaty lub przelewu np. środki pochodzące z rozliczonej przez KDPW transakcji sprzedaży w systemie T+3 (T+2 dla obligacji, warrantów), oznaczającej, iż należności z tytułu sprzedaży zamienione zostaną w "Środki pod wypłatę". 

 • Pod zlec.: wysokość dostępnych środków pod zlecenia - Jest to suma środków pod wypłatę skorygowaną o saldo należności i zobowiązań Klienta wynikających ze zrealizowanych transakcji. Znak "-" w wierszu określającym wysokość dostępnych środków pod zlecenie oznacza, że łączna wartość zaliczek związanych ze złożonymi zleceniami przekracza wartość dostępnych środków. W takiej sytuacji część zleceń kupna złożonych na rynek "Jednolitego Kursu Dnia" (fixing) zostanie odrzucona lub zredukowana do wysokości salda. 

 • Zobowiązania: zobowiązania z tytułu zrealizowanych zleceń kupna - Ze względu na system rozliczeń KDPW transakcji zawieranych na WGPW - T+3 (T+2 dla obligacji i warrantów), pozycja zobowiązań z tytułu zrealizowanych zleceń kupna oznacza wysokość środków jaką Klient będzie musiał posiadać w dniu rozliczenia transakcji. 

 • Należności: należności z tytułu zrealizowanych zleceń sprzedaży - Należności po sprzedaży papierów wartościowych w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW powiększą wysokość środków pod wypłatę oraz saldo rachunku pieniężnego Klienta. 

 • Ur. kredyt: środki przekazane na rachunek inwestycyjny klienta - pozycja określa wartość niewykorzystanego kredytu na zakup papierów wartościowych, która księgowana jest każdego dnia pomiędzy rachunkiem maklerskim a kredytowym. 

 • Zabezp.: wymagany poziom zabezpieczenia kredytu - Pozycja wskazująca wymagany przez DM WBK S.A. dla danego Klienta procentowy poziom zabezpieczenia kredytu. 

 • Limit do dysp.: limit należności - określa wartościowo przyznany dla Klienta limit należności możliwy do wykorzystania. 

 • Dep. DM -wstępny depozyt zabezpieczający na poziomie DM WBK 

 • Dep KDPW -wstępny depozyt zabezpieczający na poziomie KDPW 

W każdej chwili istnienie możliwość przejścia do opcji składania zlecenia poprzez wybór opcji "Zlecenie". Przejście na stronę główną powoduje wybranie funkcji "Powrót" lub "Menu"
Saldo PW
"Saldo PW" informuje o aktualnym stanie posiadania Klienta, ilości papierów wartościowych zablokowanych po złożeniu zlecenia sprzedaży oraz o wycenie portfela papierów wartościowych. Nazwy papierów wartościowych podane są wg nazewnictwa stosowanego przez WGPW
- Dane informują o aktualnym stanie rachunku papierów wartościowych, które mogą stanowić przedmiot kolejnych składanych zleceń sprzedaży. Kolejne informacje w wierszu za ukośnikiem zawierają dane o ilości papierów wartościowych na jakie złożono już zlecenie. W przypadku zleceń składanych na rynki notowań ciągłych, złożenie zlecenia sprzedaży powoduje automatycznie zablokowanie odpowiedniej ilości papierów wartościowych. W przypadku zleceń składanych na rynek kursu jednolitego GPW, papiery są blokowane po zaakceptowaniu zlecenia w DM WBK. Akceptacja złożonych zleceń dokonywana jest w dniu sesji w godzinach porannych. 
- Wycena - papiery wartościowe na rachunku inwestycyjnym wyceniane są według kursu zamknięcia dla stanu posiadania w KDPW ( zlecenia które są rozliczone przez KDPW). W bieżącym dniu wycena następuje według następującego schematu: do ogłoszenia oficjalnych notowań wg kursu zamknięcia z dnia poprzedniego, a po ogłoszeniu aktualnych kursów wg bieżących kursów zamknięcia. Warranty i kontrakty terminowe nie są wyceniane.
Zlecenie 
Składanie zleceń w serwisie Inwestor online WAP zostało podzielone na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wybranie opcji "Zlecenia", gdzie wprowadzanie zleceń odbywa się bez podawania warunków dodatkowych oraz z terminem ważności domyślnym na jedną aktualną sesję. W opcji tej należy wiec podać następujące parametry zlecenia, które należy każdorazowo zaakceptować po ich podaniu:

 • Papier: należy podać nazwę papieru wartościowego (wpisując na ekranie telefonu pierwszą literę lub całość jego skróconej nazwy). W serwisie wykorzystywane są skróty nazw papierów wartościowych stosowane przez WGPW. W przypadku gdy podany fragment nazwy odpowiada wielu papierom wartościowym, na ekranie zostanie wyświetlana lista po wprowadzeniu wszystkich pozostałych parametrów zlecenia, z której należy wybrać właściwy papier wartościowy. 

 • Określić rodzaj transakcji, wybierając odpowiednia opcję - Kupno lub Sprzedaż 

 • Ilość: podać liczbę papierów wartościowych 

 • Cena zł: Inwestor określa cenę, po jakiej chce kupić lub sprzedać dany papier wartościowy. Limit ceny wprowadza się w tej opcji tylko "zł". 

 • Cena gr.: w tej opcji należy podać wartość groszy 

Uwaga
W przypadku obligacji limit należy wprowadzić w procentach wartości nominalnej w opcji "Cena zł" "zł" oraz w opcji "Cena gr.", np. 100,1 należy wpisać 100 w "Cena zł" oraz 10 w "Cena gr.", a w przypadku kontraktów terminowych limit należy wprowadzić w punktach indeksowych tylko w "Cena zł". Dostęp do składania zleceń na rynku kontraktów terminowych uzależniony jest od podpisania "Umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie praw pochodnych.".
· Zaliczka: pole przeznaczone jest dla Klientów korzystających z limitu należności. W przypadku zlecenia kupna należy podać procentowo wysokość zaliczki, jaka zostanie pobrana w chwili akceptacji zlecenia przez DM WBK. Zaliczka ta nie może być niższa od wysokości zaliczki określonej w umowie o prowadzenie rachunku przez DM WBK lub od minimalnej wysokości zaliczki określonej dla każdego z papierów wartościowych. W przypadku zleceń składanych na rynku terminowym wysokość zaliczki musi być określona jako 100%. Wybranie funkcji "Przerwij" spowoduje przerwanie wprowadzanego zlecenia. 
· Po akceptowaniu wcześniej podanych parametrów na ekranie pojawi lista papierów wartościowych uzależniona od wpisu pierwszych liter podczas wpisywania nazwy papieru wartościowego, z której należy wybrać odpowiedni walor . Po kolejnym zaakceptowaniu wszystkie dane zostaną ponownie wyświetlone w celu ich weryfikacji. W tym momencie należy sprawdzić zgodność zlecenia z jego dyspozycją, zaakceptować zlecenie lub skorygować wprowadzane dane wybierając funkcję "Popraw". 
· Po zaakceptowaniu zlecenia system zakomunikuje fakt jego przyjęcia, wskazane jest również zapisanie 4 literowo-cyfrowego numeru kontrolnego operacji. Numer ten należy przedstawić w przypadku reklamacji dotyczącej złożonej dyspozycji. 
Zlecenie/ War
W tej opcji można składać zlecenia z warunkami dodatkowymi oraz określić termin ważności zlecenia. W pozycjach: Papier, Kupno Sprzedaż, Ilość - sposób wprowadzania poszczególnych danych jest taki sam jak opcji Zlecenie .
Kolejnym parametrem jest podanie typu zlecenia:

 • Z limitem 

 • PKC 

 • PCR 

 • Stop limit 

 • Stop loss 

 • Po akceptowaniu wcześniej podanych parametrów na ekranie pojawi lista papierów wartościowych uzależniona od wpisu pierwszych liter podczas wpisywania nazwy papieru wartościowego, z której należy wybrać odpowiedni walor . Po kolejnym zaakceptowaniu wszystkie dane zostaną ponownie wyświetlone w celu ich weryfikacji. W tym momencie należy sprawdzić zgodność zlecenia z jego dyspozycją, zaakceptować zlecenie lub skorygować wprowadzane dane wybierając funkcję "Popraw". 

 • Po zaakceptowaniu zlecenia system zakomunikuje fakt jego przyjęcia, wskazane jest również zapisanie 4 literowo-cyfrowego numeru kontrolnego operacji. Numer ten należy przedstawić w przypadku reklamacji dotyczącej złożonej dyspozycji 

Przegl/ Anuluj
Funkcja umożliwia przeglądanie informacji o złożonych zleceniach, niezależnie od tego czy zostały złożone za pośrednictwem sieci Internet, przez telefon, faxem czy też w Punkcie Obsługi Klientów DM WBK. Funkcja Anuluj umożliwia anulowanie zlecenia. Po jego naciśnięciu na ekranie wyświetlone zostaną wszystkie parametry zlecenia. Akceptacja dyspozycji powoduje przesłanie do DM WBK dyspozycji anulowania zlecenia. Akceptacja dyspozycji anulowania zlecenia potwierdzana jest komunikatem na ekranie. 

Transakcje
Funkcja umożliwia przeglądanie informacji o zawartych transakcjach, niezależnie od tego czy zostały złożone za pośrednictwem sieci Internet, przez telefon, fax-em czy też w Punkcie Obsługi Klientów DM WBK. 
Notowania
Opcja notowania jest dostępną tylko dla Klientów, którzy korzystają z pakietu Prestige. W celu przeglądu notowań należy podać nazwę papieru i zaakceptować wybór. W serwisie Inwestor online WAP dostępne są informacje dla jednej najlepszej aktualnie oferty rynkowej. 
Wiadomości
Opcja pozwala na dostęp do bazy danych komunikatów dotyczących rynku kapitałowego.
Przelew
Serwis Inwestor online WAP umożliwia wykonywanie przelewów z rachunku pieniężnego Klienta na wskazany rachunek. Dane rachunku docelowego określone są w umowie o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku. Wykonanie przelewu wymaga więc jedynie podania jego kwoty. Kwota przelewu nie może być wyższa od wyświetlonej "wysokości środków pod wypłatę".

 • Po wprowadzeniu kwoty przelewu należy zaakceptować go przyciskiem "Akceptuj". Poprawne wykonanie dyspozycji sygnalizowane jest komunikatem na ekranie. Komunikat zawiera również numer kontrolny operacji. Numer ten należy przedstawić w przypadku reklamacji dotyczącej złożonej dyspozycji. 
  Przyjęcie dyspozycji powoduje zablokowanie odpowiedniej kwoty na koncie blokowanym rachunku pieniężnego Klienta. Dyspozycja wykonania przelewu nie może zostać odwołana.

Zmiana rachunku
Dzięki tej funkcji można dokonać wyboru rachunku w przypadku, gdy Klient posiada więcej niż jeden rachunek .
Kontakt
W razie pytań lub problemów podany jest tutaj telefon i adres e-mail pod którym można się skontaktować z serwisem DM WBK S.A.
Wyloguj się
Wybranie i zaakceptowanie tej funkcji spowoduje wylogowanie Klienta z serwisu Inwestor online WAP

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  krzysiek pisze: 2001-06-12 17:12
  nareszcie DM wbk wprowadzil ta usluge... swoja droga jest inne biuro makl. z uslugami WAP - Guwno Kapital partner - wstyd ze idea z nimi wspolpracuje - kolega ma same problemy z nimi. A dlaczego nie ma WAPa za 10gr. dla obecnych klientow dmwbk, ktorzy niekponiecznie kupia nowy telefon z nowym cyrografem?
  0
 • Users Avatars Mini
  mooby pisze: 2004-08-06 16:55
  . Teraz można składać zlecenie w biurze maklerskim WBK za pomocą WAP. Aby dostać się na strony Domu Maklerskiego WBK należy skorzystać z następujących linków Katalog- Nowości- WBK Inwestor. Można również zdefiniować zakładkę w menu telefonu
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: