Streżyńska odpowiada Thun: rozporządzenie stawia w uprzywilejowanej pozycji dwóch operatorów

Newsy
Opinie: 16
Opinie: 16
Anna Streżyńska, minister cyfryzacji w rządzie PIS

Zgodnie z obietnicą, Anna Streżyńska, minister cyfryzacji w rządzie PIS, odpowiedziała na listy Róży Thun, posłanki Parlamentu Europejskiego, dotyczący roamingu. Thun parę dni temu ostro zaatakowała minister, że próbuje namawiać polskich operatorów do nie wdrażania usługi Roam Like At Home w swoich ofertach dla polskich klientów. Z listem Thun można zapoznać się tutaj. Odpowiedź Anny Streżyńskiej jest poniżej.

List Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej do Poseł do Parlamentu Europejskiego Róży Thun

Warszawa, 14 czerwca 2017 r.

Pani Róża Thun

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Szanowna Pani Poseł,

Na wstępie chciałabym serdecznie podziękować Pani za list oraz troskę o naszych obywateli, którzy na co dzień korzystają z możliwości, jakie daje im współczesna technologia telekomunikacyjna.

Ocena ogólna skutków rozporządzenia dla konsumentów i operatorów

Ministerstwo Cyfryzacji było i jest aktywnie zaangażowane w kształtowanie regulacji na poziomie europejskim. Sprawy cyfrowe są również istotne dla całego polskiego rządu, czego wyrazem jest m.in. powołanie przez panią Premier w marcu tego roku Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Stanowisko to łączy wysiłki kilku ministerstw, które w różnym stopniu pracują nad elementami polityki cyfrowej. Regulacje roamingowe są dla nas niezwykle istotne, ponieważ mają - szczególnie mi bliski - silny wymiar konsumencki i nastawione są na wypracowanie konkretnych korzyści ze wspólnego rynku UE. Zarówno praca na poziomie europejskim, jak i krajowym w kwestiach roamingowych nie należała do łatwych.

Odnosząc się do zawartych w Pani liście opinii, pragnę przypomnieć, że Polacy, w porównaniu do obywateli innych państw Unii Europejskiej, płacą za połączenia jedne z najniższych stawek. Jest to w dużej mierze zasługa konkurencji na rynku, o którą walczyłam m.in. jako prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i Minister Cyfryzacji. Moim priorytetem jest utrzymać ten stan rzeczy, ponieważ niskie koszty są kluczem do dalszego dynamicznego rozwoju cyfrowej gospodarki w Polsce i korzyścią, którą każdy Polak realnie odczuwa w swoim portfelu.

Rozporządzenie, o którym Pani wspomina, stawia w uprzywilejowanej pozycji dwóch operatorów, posiadających infrastrukturę nadawczą w całej Europie i mogących amortyzować koszty związane ze stawkami hurtowymi. Literalne podejście do zasady „Roam like at home” powoduje, że operatorzy z infrastrukturą jedynie krajową muszą ponosić znacznie większe koszty, co z kolei zaburza uczciwą konkurencję. Taka sytuacja kończy się podwyżkami opłat dla użytkowników, jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii czy Danii. Dlatego przed wejściem w życie rozporządzenia Ministerstwo Cyfryzacji wraz z UKE wypracowały wspólne stanowisko w pracach nad rozporządzeniem, które miało chronić interesy wszystkich użytkowników telefonii komórkowej w Polsce. Uważam, że niesprawiedliwa byłaby sytuacja, w której z uwagi na grupę obywateli korzystających z roamingu przez okres wakacji lub innych okazjonalnych pobytów, wszyscy użytkownicy w Polsce mieliby płacić wyższe stawki za połączenia.

W swoim liście wskazuje Pani również na Polaków pracujących za granicą. Twórcy rozporządzenia wprowadzili jednak rozwiązania, które chronią operatorów z krajów odwiedzanych przed notorycznym korzystaniem z roamingu. W przypadku, gdy operator zauważy, że zagraniczni użytkownicy na stałe są zalogowani w jego sieci, może podejmować działania za pośrednictwem swojego regulatora – w skrajnym przypadku może wypowiedzieć umowę hurtową. Takie rozwiązanie ma to uchronić telekomy przed sytuacją, gdy użytkownicy rejestrując karty SIM w krajach z najtańszymi usługami - jak Polska - korzystali z nich w kraju, gdzie stawki za połącznie są znacznie wyższe. Zatem zjawisko to – możliwość konkurowania ofertą w całej Europie - zostało ocenione przez KE jako problem, a nie prawo klientów.

Prace nad rozporządzeniem i zaangażowanie Polski

Zarzuca Pani rządowi brak zaangażowania w pracę nad kształtem rozporządzenia i brak poparcia dla propozycji większych obniżek cen. W trakcie negocjacji rozporządzenia ws. roamingu w Radzie UE, Polska wielokrotnie wskazywała, że stawki hurtowe powinny zostać znacząco obniżone. W lipcu 2016 r., po przedstawieniu przez Komisję Europejską wyjściowej propozycji w zakresie cen za transmisję danych (0,85 ec/MB) wspólnie z jedenastoma innymi krajami przekazaliśmy do KE list wskazujący właśnie na konieczność obniżenia stawek i możliwe negatywne konsekwencje w przypadku utrzymania ich na zbyt wysokim poziomie. List podpisały Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania.

Kwestia obniżenia stawek była konsekwentnie prezentowana przez polskich przedstawicieli w Radzie UE, aż do posiedzenia Rady TTE w grudniu 2016 r., gdy - podczas głosowania nad podejściem ogólnym - Polska wstrzymała się od głosu. W swojej wypowiedzi przedstawiciel Polski wskazał wówczas na nieuwzględnienie w podejściu ogólnym stanowiska naszego kraju w zakresie obniżenia stawek hurtowych. W podejściu ogólnym Rada proponowała stopniowe obniżanie stawki za przesył danych od 8,5€ za 1 GB w 2018 r. do 5€/GB w 2022 r. Dodatkowo do sprawozdania z Rady dołączone zostało oświadczenie 13 państw pod przewodnictwem Polski i Danii, nawołujące do dalszego obniżania stawek hurtowych w trakcie negocjacji z Parlamentem Europejskim. Oświadczenie zostało złożone przez Austrię, Belgię, Danię, Estonię, Finlandię, Irlandię, Litwę, Łotwę, Holandię, Polskę, Rumunię, Słowenię i Szwecję.

Pragnę więc zauważyć, że Komisja Europejska była wielokrotnie informowania o zagrożeniach, jakie niesie za sobą nowa regulacja. Dodatkowo, jeszcze na etapie negocjacji rozporządzenia TSM, które wprowadziło do prawa mechanizm roam-like-at-home (RLAH), Polska zgłaszała konieczność uzależnienia nowego mechanizmu od odpowiedniego dostosowania stawek hurtowych. To m.in. z naszej inicjatywy takie rozwiązanie zostało włączone do treści rozporządzenia. Podczas posiedzenia Rady sektorowej UE 25 kwietnia 2017 roku, gdy nie było już możliwości dalszego obniżenia stawek, Polska opowiedziała się „za” przyjęciem finalnego tekstu rozporządzenia. Wtedy jednak głosowanie przeciwko rozporządzeniu byłoby odebrane jako głos przeciw obniżeniu kosztów usług roamingowych.

Powołuje się Pani na mechanizmy ochronne, które mają ułatwić operatorom funkcjonowanie aż do następnej obniżki stawek. Zwracam jednak uwagę, że wprowadzone mechanizmy budzą wiele wątpliwości - nie jest np. jasne w jakim stopniu te propozycje będą korzystne dla konsumentów. Akt implementacyjny w zakresie tzw. polityki uczciwego korzystania (fair use policy - FUP) został przyjęty przez Komisję Europejską mimo sprzeciwu wielu państw członkowskich. W głosowaniu 12 grudnia 2016 roku, na posiedzeniu COCOM 7 krajów głosowało przeciw, natomiast 9 (w tym Polska) wstrzymało się od głosu. Mimo tych sygnałów Komisja Europejska postanowiła akt ten przyjąć.

Szczegółowa ocena przyjętego trybu prac nad rozporządzeniem i skutków rozporządzenia

Jeśli chodzi o mechanizm zapewniający zrównoważony charakter zniesienia dodatkowych opłat, to jego praktyczne zastosowanie pozwala de facto na obciążanie abonentów opłatami za usługi w roamingu już od pierwszej minuty połączenia/pierwszego MB transferu, bez limitu w ramach polityki uczciwego korzystania. Tego typu mechanizm, już zastosowany na Litwie i możliwy do zastosowania również w Polsce, rodzi ryzyko, że cena za 1 GB danych zużytych w roamingu może wynieść nawet 7,7 EUR.

Rozporządzenie TSM wskazuje, że mechanizm RLAH został wprowadzony „w celu zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu, bez zakłócania działania rynków krajowych i odwiedzanych.” (art. 1 (2) Rozporządzenia 2015/2210). Zastosowane mechanizmy ochronne nie są wystarczające, żeby zabezpieczyć rynki przed negatywnym wpływem nowych regulacji.

Komisja Europejska w ocenie skutków regulacji do rozporządzenia zmieniającego stawki hurtowe zwraca uwagę, że celem jest by obniżenie stawek odbyło się w sposób zrównoważony (sustainable), dla wszystkich lub prawie wszystkich operatorów w UE, bez zaburzeń na krajowych rynkach1. Przygotowując tę regulację Komisja miała jednak świadomość, że może ona spowodować straty u części operatorów (opcja 3, IA str. 54).

Warto przy tym podkreślić, że do analizy przypadku Polski uwzględniony został tylko jeden operator (IA str. 85) podczas gdy na naszym rynku działa czterech operatorów infrastrukturalnych, o podobnych charakterystykach ofert. To oznacza, że sytuacja polskiego rynku nie została oceniona obiektywnie, z uwzględnieniem interesów całego sektora i zrównoważenia go z interesem konsumentów.

To co zaszło na polskim rynku w ostatnich dniach (dostosowanie się przez operatorów do wymogów KE - a zachodzi pytanie czy całkowite), oceniam wyłącznie jako próbę zapobieżenia odpływowi bazy klientów i desperacką walkę o utrzymanie rynku. Nie znamy w tej chwili dalszych planów operatorów. Zaprezentowany 5 czerwca Raport EY wskazuje, że w odpowiedzi na wejście w życie RLAH w wielu państwach UE wystąpiły negatywne zmiany na rynku. Są to m.in. wyłączenie usługi roamingu; złożenie wniosków o dopłaty; wprowadzanie abonamentów krajowych; oparcie taryf roamingowych o krajową cenę detaliczną; podwyżka cen dla wszystkich; modyfikacja regulaminów i promocji; oferowanie bonusów tylko w ofertach krajowych. Dla każdej z tych możliwości istnieje przynajmniej jeden przykład w którymś z państw UE. To pokazuje, że na poziomie UE operatorzy nie zastosowali jednego podejścia, a skutki nowych przepisów dla rynku detalicznego mogą być daleko idące.

Sensem dalszych rozmów nad stosowaniem rozporządzenia powinno być uniknięcie zakłóceń na polskim rynku i utrzymanie niskich cen i szerokiej dostępności usług dla wszystkich Polaków. Liczymy w tym zakresie również na Pani wsparcie – zmiany na polskim rynku mogą mieć negatywne skutki dla wszystkich konsumentów. Stąd mój głos w debacie publicznej na ten temat.

Jest mi niezmiernie miło, że mamy w Parlamencie Europejskim osobę, która stoi na straży interesów polskich obywateli i zabiera głos w ważnych dla nich sprawach. Byłoby mi zapewne jeszcze bardziej miło, gdybym miała możliwość rozmowy bezpośredniej, która jest najlepszą formą dialogu, zwłaszcza w sprawach tak istotnych dla nas wszystkich.

Dlatego zapraszam Panią Poseł do Ministerstwa Cyfryzacji. Jestem przekonana, że podczas spotkania uda nam się przedstawić swoje racje w sposób, który zbliży nasze stanowiska. Niezależnie od wszystkich różnic, łączy nas jedno: troska o to, aby Polacy w kraju i za granicą mogli korzystać z tanich i wygodnych rozwiązań i usług dostarczanych przez operatorów telekomunikacyjnych.

Z poważaniem,

Anna Streżyńska

Inne informacje dotyczące nowych ofert roamingowych:

Opinie:

Opinie archiwalne (16):

Komentuj

Komentarze / 16

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  MMM pisze: 2017-06-15 18:40
  Gdyby filia Orange czy T-Mobile w PL zaczęła przynosić starty, to na pewno nie pompowali by do niej pieniędzy, a zwyczajnie pozbyli by się problemu. Niech więc nie broni cwaniactwa! Mogli walczyć o tańszy hurt, ale skoro walczyli o droższy i przekombinowali, to mają problem. Wszystkie wyliczenia pomijają dochód "za darmo" z roamerów w Polsce. Tu faktycznie problem mają sieci wirtualne, bo ich klienci jadą do UE, a osoby z UE w PL nie dają im ani grosza - tu można myśleć nad rozwiązaniami. Niestety UKE i pani Streżyńska już zapewne dogadali się z Play i Plus, że coś wymyślą - taryfy bez roamingu, strefa rozmów w Polsce z rabatem ograniczonym do współrzędnych geograficznych itp. Potem KE ucichnie podobnie jak z Trybunałem i będziemy nadal płacili za coś co prawie nie kosztuje, bo realnie minuta w roamingu to ułamek grosza.
  4
 • Users Avatars Mini
  gość pisze: 2017-06-15 18:46
  A gdzie była Streżyńska obrończyni uciśnionych opów wcześniej? Teraz gdy jest prawo się obudziła?
  7
 • Users Avatars Mini
  Xyz pisze: 2017-06-15 18:48
  To jest nie do pomyslenia zeby, ta pani stawala po stronie prywatnych firm. Pozatym ciekawe jakie podatki sa odprowadzane w Polsce przez poszczegolne telekomy. Bo sie okaze ze ci co najwiecej placza to nic nie placą.
  2
 • Users Avatars Mini
  Brian Boru pisze: 2017-06-15 19:56
  @MMM - jest odwrotnie. To FT pompuje kasę z OPL do Francji. Zaraz będziemy mieć 2018r i za chwilę będzie kolejnych 2000 pracowników do zwolnienia pod hasłem "optymalizacji" aby położyć na tacy FT wynik. Nie wykluczone, że po wakacjach jak już będzie wiadomo "co z tym roamingiem" w OPL na jesieni br. będą zwalniać.
  -3
 • Users Avatars Mini
  Lisu pisze: 2017-06-15 20:10
  ...epać fleja!
  0
 • Users Avatars Mini
  m-a-t pisze: 2017-06-15 20:57
  Trochę się nie zgadzam, bo niby dwóch operatorów jest w uprzywilejowanej sytuacji, a mimo to T-Mobile też długo zwlekał z wprowadzeniem oferty zgodnej z prawem unijnym. Praktycznie tylko Orange zastosowało się od razu. Pożyjemy zobaczymy jak to będzie, W jednym pani minister ma rację, Polacy w porównaniu do innych krajów unii faktycznie śmiesznie mało płacą za komórkę. Pozostaje mieć nadzieję, że obywatele innych krajów, przyjeżdżający do Polski też będą korzystać ze swoich numerów tak jak w domu, co pozwoli zminimalizować straty polskich operatorów. Najbardziej stracą tutaj operatorzy wirtualni, bo oni na przyjezdnych nie zarobią nic, a płacić za wyjeżdżających z Polski będą musieli.
  0
 • Users Avatars Mini
  m-a-t pisze: 2017-06-15 20:58
  Jeżeli ktoś płaci jakieś 30 € za telefon u siebie to w ramingu będzie miał około 6 GB do wykorzystania, więc jeżeli wykorzysta w Polsce to nasi operatorzy trochę na tym zarobią.
  0
 • Users Avatars Mini
  Brian Boru pisze: 2017-06-15 21:24
  @m-a-t - dlatego pożyjemy zobaczymy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Paweł Nyczaj pisze: 2017-06-16 00:54
  Jednak posiadacze dual simów mogą spróbować kupić polską kartę prepaid
  0
 • Users Avatars Mini
  Louie pisze: 2017-06-16 11:10
  Łzy wzruszenia zalały mi twarz ! Jaka troska o "polskich" operatorów. Polska jest w UE, a nie w WNP więc powinna sie dostosować i kropka. ( są europosłowie, to mieli się tym zająć ) Zaczyna sie znowu dzielenie ludzi tyklo dlatego że jadą raz do roku na wczasy do Hiszpanii, czy Grecji. Rozumiem że zgodnie z koncepcją Pani Anny powinni wszyscy jeździć na Podlasie, albo w Bieszczady. I proponuję sprawdzić transfery z PLAY i PLUS-a, czy aby napewno zysk. ztych spółek zostaje w Polsce, czy "przypadkiem" nie wyplywa sobie na Cypr, na Luksemburg ?( Zyga w tym kierunku jest najlepszy ) Aaa i niech Pani Anna pochwali się ile Min. Finansów skasowało tych niedobrych operatorów zagr za częstotliwości LTE ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Noodles pisze: 2017-06-17 13:34
  Daj sobie spokoj Strezynska. Po wczesniejszych wypowiedziach, gdybys miala odrobine honoru, podalabys sie do dymisji, ale przebywanie z junta comandante "el pato" uodparnia na wszelka uczciwosc
  1
 • Users Avatars Mini
  Www pisze: 2017-06-17 14:07
  Niestety problemem są stawki hurtowe. To bardzo skomplikowane zagadnienie ale pozwala operatorom na promowanie swojej polityki wysokich cen Co daje niebagatelne wpływy do każdego z nich w ramach opłat roamingowych połączeń hurtowych i wszelkich innych rozliczeń. Nie wiem czy pamiętacie ale swojego czasu funkcjonował jeszcze bardzo wysoki roaming wewnątrz kraju niby każdy powie to bez sensu po co to jest Dlaczego operatorzy się rozliczają między sobą ale to przynosiło gigantyczne przychody tym firmom niby Każdy płaci każdemu ale efekt był taki że na końcu za to wszystko płacił klient.
  1
 • Users Avatars Mini
  Rob pisze: 2017-06-17 16:25
  No już dawno operatorzy wiedzieli że reoming zniknie,więc niech teraz nie jęczą że dużo stracą,swoje już zarobili,nie trzeba było walczyć o klienta no limit za grosze,i tak dalej trzepią kasę na połączeniach zagranicznych....ja mam O2 w Niemczech i wyszło wszystko w raomingu 1-1 ,15gb i no limit ale abonament kosztuje....30€,jak operatorzy zaczną padać to niech państwo polskie odda im kasę za aukcje LTE przecież to obywatele są współwłaścicielami tych częstotliwość,a nie państwo...
  0
 • Users Avatars Mini
  Rob pisze: 2017-06-17 16:31
  Niech się wezmą za połączenia wychodzące,w EU....a nie tylko reomingowe.....przecież jeśli to jest zjednoczona Europa to jesteśmy jednym państwem europejski....,potem jeszcze dochody,ulgi,ceny,dodatki,promocje, emerytury.....lista jest długa....
  0
 • Users Avatars Mini
  Niro pisze: 2017-06-18 06:44
  Nie czytam tych bzdur, które napisała ta dziewuszka. Po tytule artykułu mogę dodać jedno. EU niby przy RLAH faworyzuje dwóch operatorów. Dziewuszka faworyzowała za to jednego fioletowego w PL. Niech dziewuszka obłudniczka zamilknie i skończy beczeć. xD
  1
 • Users Avatars Mini
  gość pisze: 2017-06-18 22:23
  Streżyńska matka pleja do Afryki! Oraganizować rynek telekom murzynom.
  1