7.5 mln zł za 41 punktów Plusa

Newsy
Żródło: Tell
Opinie: 0

Spółka PTI z Grupy Tell podpisała 8 kwietnia 2010 r. z Maksimum umowę nabycia 41 punktów sprzedaży usług Polkomtela.

W umowie zastrzeżono warunki zawieszające zamknięcia transakcji, obejmujące w szczególności:

- zawiadomienie Operatora przez Sprzedającego o zamiarze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i uzyskanie przez Sprzedającego oświadczenia operatora o rezygnacji z wykonania przez Operatora przysługującego mu prawa pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź niewykonanie przez operatora przysługującego mu prawa pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w terminie udzielonym Operatorowi przez Sprzedającego dla wykonania tego prawa,
- uzyskanie bezwarunkowych i nieodwołalnych zgód na przeniesienie na Kupującego praw i obowiązków wynikających z umów, w tym z umów subagencyjnych i umów najmu.

Jako dzień zamknięcia transakcji strony wskazały 31 maja 2010 r. W umowie przewidziano możliwość późniejszego zamknięcia transakcji (w dniu 30 czerwca 2010 r.), w razie niespełnienia wskazanych w umowie warunków do dnia 28 maja 2010 r. Cena z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa została ustalona na kwotę 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych i zostanie zapłacona w dniu zamknięcia transakcji. W umowie przewidziano karę umowną w wysokości 750.000 zł za naruszenie przez Sprzedającego zakazu działalności konkurencyjnej.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: