Multimedia Polska w 2009 r. - wyniki finansowe

Newsy
Żródło: Multimedia Polska
Opinie: 0

Multimedia Polska opublikowała dane finansowe za 2009 r.

Wybrane dane finansowe:

  w tys. zł w tys. euro
WYBRANE DANE FINANSOWE za 12 miesięcy zakończone za 12 miesięcy zakończone za 12 miesięcy zakończone za 12 miesięcy zakończone
  31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 526 318 475 442 121 602 135 342
Zysk/(strata) operacyjny 102 472 91 747 23 675 26 117
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 81 803 69 429 18 900 19 764
Zysk/(strata) netto 64 128 50 273 14 816 14 311
Zysk/(strata) netto udziałowców jednostki dominującej Grupy 64 127 50 272 14 816 14 311
Zysk/(strata) netto na akcję (w zł/ euro) 0,42 0,33 0,10 0,09
Liczba akcji (nie w tys.) 153 189 683 157 700 000 153 189 683 157 700 000
Średnia ważona liczba akcji (nie w tys.) 153 189 683 154 407 649 153 189 683 154 407 649
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 257 540 252 524 59 503 71 885
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (334 074) (234 192) (77 185) (66 666)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 58 392 (179 479) 13 491 (51 091)
  na dzień 31 grudnia 2009 na dzień 31 grudnia 2008 na dzień 31 grudnia 2009 na dzień 31 grudnia 2008
Aktywa obrotowe  63 733 88 973 15 514 21 324
Aktywa trwałe  1 097 707 933 494 267 199 223 731
Aktywa razem  1 161 440 1 022 467 282 713 245 055
Zobowiązania krótkoterminowe  166 556 213 838 40 542 51 251
Zobowiązania długoterminowe  360 939 236 633 87 858 56 714
Kapitały własne  633 945 571 996 154 312 137 090
Kapitał akcyjny 153 190 157 700 37 289 37 796
          
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 479 824 426 989 110 860 121 549
Zysk/(strata) operacyjny 83 770 80 161 19 354 22 819
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 67 076 82 677 15 497 23 535
Zysk/(strata) netto 53 110 70 559 12 271 20 086
Zysk/(strata) netto na akcję (w zł/ euro) 0,42 0,33 0,10 0,09
Liczba akcji (nie w tys.) 153 189 683 157 700 000 153 189 683 157 700 000
Średnia ważona liczba akcji (nie w tys.) 153 189 683 154 407 649 153 189 683 154 407 649
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 216 956 193 877 50 126 55 190
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (311 622) (187 936) (71 998) (53 499)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 74 393 (151 957) 17 188 (43 257)
  na dzień 31 grudnia 2009 na dzień 31 grudnia 2008 na dzień 31 grudnia 2009 na dzień 31 grudnia 2008
Aktywa obrotowe  59 420 90 177 14 464 21 613
Aktywa trwałe  1 090 860 903 313 265 532 216 497
Aktywa razem  1 150 280 993 490 279 996 238 110
Zobowiązania krótkoterminowe  210 288 245 372 51 187 58 808
Zobowiązania długoterminowe  371 128 230 186 90 338 55 169
Kapitały własne  568 864 517 932 138 470 124 133
Kapitał akcyjny 153 190 157 700 37 289 37 796

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: