Netia Holdings S.A. ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał 2001 roku - komunikat

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 1

15 maja 2001 r. - Netia Holdings S.A. ogłosiła nie podlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) za pierwszy kwartał 2001 roku.

 

Dane finansowe

 • Wskaźnik EBITDA za pierwszy kwartał 2001 r. wzrósł o 55% do 15,2 milionów PLN (3,7 milionów USD), z poziomu 9,8 milionów PLN za pierwszy kwartał ubiegłego roku oraz o 83% z poziomu 8,3 milionów PLN za czwarty kwartał 2000 roku. Marża wskaźnika EBITDA za pierwszy kwartał 2000 r. wyniosła 12,3% w porównaniu do 6,4% za czwarty kwartał 2000 r.

 • Przychody ogółem za pierwszy kwartał 2001 r. wzrosły o 29% do 122,9 milionów PLN (30,0 milionów USD) z kwoty 95,2 milionów PLN za pierwszy kwartał 2000 r. oraz zmniejszyły się o 4,6% w porównaniu z czwartym kwartałem 2000 r. (128,8 milionów PLN).

 • Przychody z działalności telekomunikacyjnej za pierwszy kwartał 2001 r. wzrosły o 33% do kwoty 115,3 milionów PLN (28,1 milionów USD) z poziomu 87,0 milionów PLN za pierwszy kwartał 2000 r. oraz zmniejszyły się o 1,3% w porównaniu z czwartym kwartałem 2000 r. (116,8 milionów PLN). Przychody z podstawowej działalności telekomunikacyjnej, tj. z tytułu opłat za połączenia, instalację linii i abonament miesięczny, wzrosły o 31% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2000 r. oraz o 3% w porównaniu z czwartym kwartałem 2000 roku.

 • Wartość środków trwałych brutto na dzień 31 marca 2001 r. wzrosła o 37% do kwoty 2.782,1 milionów PLN (678,6 milionów USD) z kwoty 2.035,7 milionów PLN na dzień 31 marca 2000 r. oraz o 3,9% z kwoty 2.677,4 milionów PLN na dzień 31 grudnia 2000 r., odzwierciedlając stały postęp w budowie sieci telekomunikacyjnej Netii.

 • Na dzień 31 marca 2001 r. Netia posiadała środki pieniężne w wysokości 845,9 milionów PLN (206,3 milionów USD) oraz dodatkowo środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 196,1 milionów PLN (47,8 milionów USD) w porównaniu ze środkami pieniężnymi w wysokości 1.142,9 milionów PLN oraz dodatkowymi środkami na rachunkach typu "escrow" w kwocie 205,5 milionów PLN na dzień 31 grudnia 2000 roku.

 • W dniu 18 stycznia i 30 marca 2001 r. Netia zawarła drugą i trzecią z kolei umowę dotyczącą zabezpieczenia ryzyka kursowego. Dotychczas na polską walutę zostały zamienione płatności odsetkowe od obligacji o łącznej wartości blisko 700 milionów USD, stanowiących ok. 80% długoterminowego zadłużenia Netii.

 • Na podstawie wydanej w grudniu 2000 r. decyzji Ministra Łączności kilka spółek operatorskich z grupy Netia uzyskało odroczenie do końca 2010 roku opłat koncesyjnych o łącznej wartości ok. 44 milionów EUR (ok. 39 milionów USD wg. kursu z dnia 31 marca 2001 r.).

 • W kwietniu 2001 r. Netia zażądała zwrotu 24 milionów EUR (ok. 21 milionów USD) uiszczonych dotychczas opłat za koncesję na świadczenie usług międzystefowych.

 • Z dniem 1 maja 2001 r. Netia dokonała zmian w cenniku opłat za usługi telekomunikacyjne, podwyższając opłatę abonamentową i obniżając równocześnie opłatę instalacyjną oraz stawki za połączenia międzystrefowe.

Dane operacyjne

 • Liczba linii abonenckich wzrosła o 26% do 339.228 na dzień 31 marca 2001 r. z poziomu 268.912 linii abonenckich na dzień 31 marca 2000 r. i o 5,7% w porównaniu z 321.073 liniami abonenckimi na dzień 31 grudnia 2000 r. Powyższy przyrost linii abonenckich uwzględnia rezygnacje i wyłączenia abonentów, które w pierwszym kwartale 2001 roku wyniosły odpowiednio 4.728 i 10.856 linii w porównaniu do odpowiednio 2.358 i 10.385 linii za czwarty kwartał 2000 roku.

 • Liczba linii instytucjonalnych, jako udział we wszystkich liniach abonenckich, wzrosła do poziomu 26,9% z 21,0% na dzień 31 marca 2000 r. oraz 25,3% na dzień 31 grudnia 2000 r. Udział linii instytucjonalnych w stosunku do linii nowo uruchomionych w pierwszym kwartale 2001 r. wynosi 56%. Przychody od abonentów instytucjonalnych stanowiły w marcu 2001 r. 53,2% przychodów z działalności telekomunikacyjnej ogółem w porównaniu do 49,6% w grudniu 2000 roku.

 • Liczba linii instytucjonalnych wzrosła o 62% do 91.363 na dzień 31 marca 2001 r. z poziomu 56.530 linii instytucjonalnych na dzień 31 marca 2000 r. oraz o 12,6% w porównaniu z 81.137 liniami instytucjonalnymi na dzień 31 grudnia 2000 roku.

 • Średni miesięczny przychód z jednej linii wzrósł o 7,3% do kwoty 117 PLN (28,5 USD) w pierwszym kwartale 2001 r. z kwoty 109 PLN osiągniętej w pierwszym kwartale 2000 r. i o 2,6% w porównaniu do kwoty 114 PLN osiągniętej w czwartym kwartale 2000 roku.

 • W marcu 2001 r. Netia uruchomiła usługi w warszawskiej strefie numeracyjnej. Na dzień 31 marca 2001r. Netia obsługiwała w Warszawie 2.447 linii abonenckich.

 • Na dzień 31 marca 2001 r. w Internetii było zarejestrowanych 43.963 użytkowników w porównaniu do 36.500 użytkowników na dzień 31 grudnia 2000 r., pozycjonując Internetię na miejscu drugiego pod względem wielkości dostawcy wdzwanianego dostępu do internetu (ISP) w Polsce. W marcu 2001 r. średni miesięczny przychód na użytkownika usług ISP Internetii (łącznie dla abonentów Netii i innych operatorów telekomunikacyjnych) wyniósł 29 PLN (7,1 USD).

 • Na skutek trudności w sfinalizowaniu umowy o współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. (TP S.A.) w zakresie połączeń międzystrefowych Netia zwróciła się do Urzędu Regulacji Telekomunikacji z wnioskiem o ustalenie terminu podpisania umowy przez TP S.A. Równocześnie, Netia zażądała zwrotu dotychczas uiszczonych opłat za koncesję na połączenia międzystrefowe w kwocie 24 milionów EUR.

Najważniejsze dane

PLN'000

1Q01

4Q00^

3Q00^

2Q00^

1Q00^

Przychody ze sprzedaży

122.916

128.813

113.898

104.798

95.238

EBITDA (wynik operacyjny przed amortyzacją)

15.154

8.288

1.785

3.279

9.827

Marża %

12,3%

6,4%

1,6%

3,1%

10,3%

Wynik netto bez efektu różnic kursowych

(133.027)

(97.563)

(90.367)

(196.542)

(95.914)

Wynik netto

(56.757)

(16.970)

(135.796)

(124.146)

(85.134)

Zobowiązania długoterminowe netto**

2.255.963

2.161.245

1.792.015

1.542.457

1.524.260

Wynik operacyjny

(38.714)

(43.177)

(47.557)

(34.072)

(31.725)

USD'000 *

1Q01

4Q00^

3Q00^

2Q00^

1Q00^

Przychody ze sprzedaży

29.979

31.418

27.780

25.560

22.987

EBITDA (wynik operacyjny przed amortyzacją)

3.696

2.021

435

799

2.372

Marża %

12,3%

6,4%

1,6%

3,1%

10,3%

Wynik netto bez efektu różnic kursowych

(32.445)

(23.796)

(22.041)

(47.937)

(23.394)

Wynik netto

(13.843)

(4.139)

(33.121)

(30.280)

(20.764)

Zobowiązania długoterminowe netto**

550.235

527.133

437.077

376.209

367.894

Wynik operacyjny

(9.443)

(10.531)

(11.599)

(8.310)

(7.739)


* Kwoty w USD zostały przeliczone po 4,1 PLN = 1,00 USD, średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu 31 marca 2001 r. Przeliczenie zostało dokonane jedynie dla wygody odbiorców tych danych.
** Zobowiązania długoterminowe netto są zdefiniowane jako zobowiązania długoterminowe pomniejszone o środki pieniężne oraz o długoterminową i krótkoterminową część rachunków typu "Escrow".
^ Niektóre kwoty dotyczące poprzednich kwartałów zostały zreklasyfikowane bądź przeliczone w celu zapewnienia porównywalności danych, aby odzwierciedlić wpływ wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 38 - "Wartości niematerialne i prawne").

Mattias Gadd, Prezes Netii, stwierdził: - Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu wskaźnika EBITDA w pierwszym kwartale i udanego uruchomienia działalności operatorskiej w Warszawie, która jest największym rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Netia działa obecnie w sześciu z dziesięciu największych polskich aglomeracji, a nasza sieć szkieletowa, która połączyła pod koniec ubiegłego roku dziesięć największych polskich miast, wspiera dalszy rozwój konkurencyjnych usług, z hurtowymi usługami sieciowymi włącznie. Wzrost przychodów był nieco niższy z powodu kontynuowania akcji promocyjnych, zwłaszcza dla segmentu klientów biznesowych, w powiązaniu z wysokim poziomem wymuszonych rezygnacji (wyłączenia). Tym niemniej, wzrost przychodów z podstawowej działalności telekomunikacyjnej, tj. z tytułu opłat za połączenia, instalację linii i abonament miesięczny, wyniósł 3% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Rezultatem dokonanego w tym kwartale przeglądu strategicznego Netii była decyzja, aby w dalszym ciągu krótko- i średnioterminowo koncentrować nasze wysiłki na budowaniu wiodącej pozycji w najbardziej dochodowych segmentach rynku telekomunikacyjnego, w szczególności w segmencie klientów korporacyjnych oraz średnich i małych przedsiębiorstw, włącznie z wybranymi usługami transmisji danych i internetowymi. W chwili obecnej naszym priorytetem jest wykonanie efektywność, ze zwróceniem szczególnej uwagi skuteczność działań operacyjnych. Wraz z ostatnio wprowadzoną zmianą cennika opłat oraz wzrostem liczby klientów instytucjonalnych, w szczególności w Warszawie, spodziewamy się dalszego wzrostu wyników na poziomie przychodów i wskaźnika EBITDA w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

Komentując wyniki finansowe, Avi Hochman, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Netii, powiedział: - Netia konsekwentnie odnotowuje wzrost na poziomie wskaźnika EBITDA, prawie podwajając zarówno poziom jak i marżę EBITDA w pierwszym kwartale 2001 roku w porównaniu z czwartym kwartałem roku ubiegłego. Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu średniego przychodu na linię, który odzwierciedla wzrost przychodów z usług telekomunikacyjnych i sukces w zdobywaniu klientów instytucjonalnych. Na poziom przychodów ogółem wpłynęło stopniowe redukowanie działalności spółki Uni-Net świadczącej usługi trunkingowe. Ponadto, przychody zmniejszyły się nieznacznie w porównaniu z poprzednim kwartałem w związku z jednorazowym przychodem ze sprzedaży aktywów w wysokości 2,6 milionów PLN odnotowanym w ubiegłym kwartale.

Począwszy od następnego kwartału na poziom przychodów wpłynie dodatnio udany start uruchomionej w marcu 2001 r. działalności operatorskiej w Warszawie, a także zmiany cennika opłat wprowadzone z dniem 1 maja 2001 roku.

Informacje Finansowe

Porównanie pierwszego kwartału 2001 r. z pierwszym kwartałem 2000 r.
Przychody za pierwszy kwartał 2001 r. wzrosły o 29% do kwoty 122,9 milionów PLN (30,0 milionów USD) z kwoty 95,2 milionów PLN za pierwszy kwartał 2000 roku.

Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 33% do kwoty 115,3 milionów PLN (28,1 milionów USD) z kwoty 87,0 milionów PLN za pierwszy kwartał roku ubiegłego. Główną przyczyną tego wzrostu było zwiększenie się o 26,1% liczby abonentów do poziomu 339.228 na dzień 31 marca 2001 r. w porównaniu z 268.912 abonentami na dzień 31 marca 2000 roku. Pozostałymi przyczynami tego wzrostu były: ogólne zwiększenie się przeciętnego dochodu za obsługę linii (117 PLN (28,5 USD) w pierwszym kwartale 2001 r. w porównaniu do 109 PLN w pierwszym kwartale 2000 r.), podwyższenie cennika opłat za rozmowy lokalne i abonament miesięczny w styczniu (odpowiednio o 13% i 33%) i lipcu 2000 r. (7% i 25%), a także większy ruch w sieci.

Zysk operacyjny przez amortyzacją (EBITDA) wyniósł 15,2 milionów PLN (3,7 milionów USD), w porównaniu do 9,8 milionów PLN za pierwszy kwartał 2000 roku.

Opłaty międzoperatorskie wzrosły o 9% do 28,4 milionów PLN (6,9 milionów USD) z poziomu 26,0 milionów PLN. Opłaty międzyoperatorskie liczone w stosunku do wpływów z tytułu opłat za połączenia spadły do 33,5% z poziomu 41,3%, odzwierciedlając rezultat bezpośredniego podłączenia sieci Netii do sieci operatorów komórkowych oraz wzrastającym udziałem połączeń przenoszonych po własnej sieci szkieletowej.

"Pozostałe koszty operacyjne" wyniosły 75,0 milionów PLN (18,3 milionów USD), wśród których główną pozycję zajmowały wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne. Zatrudnienie na dzień 31 marca 2001 r. wyniosło 1.635 osób w porównaniu do 1.276 na dzień 31 marca 2000. Wyżej wymienione "inne koszty operacyjne" stanowiły 61,0% przychodów ogółem na dzień 31 marca 2001 r. w porównaniu do 58,6% na dzień 31 marca 2000. W dalszym ciągu wzrasta wydajność; liczba linii znajdujących się w eksploatacji przypadających na jednego zatrudnionego zwiększyła się o 4% do przeciętnego poziomu 211 w pierwszym kwartale 2001 r. z poziomu 202 za pierwszy kwartał 2000 roku. Miesięczny przychód z działalności telekomunikacyjnej przypadający na jednego zatrudnionego zwiększył się pomiędzy tymi okresami o 5% do kwoty 24.376 PLN (5.945 USD) z kwoty 23.295 PLN.

Amortyzacja środków trwałych oraz koncesji wzrosła o 35% do kwoty 47,6 milionów PLN (11,6 milionów USD) z kwoty 32,5 milionów PLN ze względu na oddanie do eksploatacji kolejnych fragmentów sieci. Koszty finansowe netto zmniejszyły się o 58% do kwoty 20,3 milionów PLN (5,0 milionów USD) w skutek umocnienia się złotego wobec euro i dolara amerykańskiego.

Strata netto wyniosła 56,8 milionów PLN (13,8 milionów USD) w porównaniu do straty netto w wysokości 85,1 milionów PLN za pierwszy kwartał roku ubiegłego. Zmniejszenie się straty wynika głównie ze spadku poziomu kosztów finansowych o 28,6 milionów PLN związanego z korzystnymi zmianami kursów walutowych i poprawy wyniku operacyjnego na poziomie EBITDA o 5,4 milionów PLN.

Odpływ pieniężny z tytułu działalności inwestycyjnej wzrósł o 66% do kwoty 294,1 milionów PLN (71,7 milionów USD) z kwoty 176,8 milionów PLN za pierwszy kwartał 2000 roku.

Środki pieniężne netto wydatkowane na zakup środków trwałych i oprogramowania komputerowego wyniosły 239,4 milionów PLN (58,4 milionów USD). Środki trwałe i oprogramowanie komputerowe netto wzrosły o 32% do kwoty 2.470,1 milionów PLN (602,4 milionów USD) z kwoty 1.866,1 milionów PLN na dzień 31 marca 2000 r., odzwierciedlając stały postęp w budowie sieci telekomunikacyjnej Netii.

Na dzień 31 marca 2001 r. Netia posiadała środki pieniężne w wysokości 845,9 milionów PLN (206,3 milionów USD), gotowe do zainwestowania w działalność operacyjną oraz budowę infrastruktury. Dodatkowo Netia posiadała środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 196,1 milionów PLN (47,8 milionów USD) przeznaczone na wypłaty odsetek za obligacje typu "Senior Notes" wyemitowane w 1999 roku (do czerwca 2001 r.) oraz 2000 roku (do czerwca 2002 r.).

Porównanie pierwszego kwartału 2001 r. z czwartym kwartałem 2000 r.
Przychody ogółem za pierwszy kwartał 2001 r. zmniejszyły się o 4,6% do kwoty 122,9 milionów PLN (30,0 milionów USD) z kwoty 128,8 milionów PLN za czwarty kwartał 2000 roku. Spadek ten był spowodowany zmniejszeniem się o 1,3% przychodów z działalności telekomunikacyjnej do kwoty 115,3 milionów PLN (28,1 milionów USD) z kwoty 116,8 milionów PLN za czwarty kwartał 2000 roku, spowodowany m.in. wpływem kampanii promocyjnych prowadzonych w pierwszym kwartale 2001 r. Na poziom przychodów miał też wpływ spadek o 36,7% do kwoty 7,6 milionów PLN (1,9 milionów USD) przychodów z pozostałej działalności odpowiadających operacjom spółki Uni-Net, joint venture Netii i Motoroli oferującej radiowe usługi trunkingowe, w porównaniu do 12,1 milionów PLN za czwarty kwartał roku ubiegłego.

Średni miesięczny przychód na linię wzrósł o 2,6% do kwoty 117 PLN (28,5 USD) w porównaniu do 114 PLN w czwartym kwartale 2000 roku. Średni miesięczny przychód na linię abonenta instytucjonalnego wzrósł o 3,1% do kwoty 231 PLN (56,3 USD) z poziomu 224 PLN w poprzednim kwartale. Średni miesięczny przychód na linię abonenta mieszkaniowego zmniejszył się o 2,6% do 75 PLN (18,3 USD) z kwoty 77 PLN w czwartym kwartale 2000 roku.

Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) za kwartał wyniósł 15,2 milionów PLN (3,7 miliony USD) w porównaniu do 8,3 milionów PLN za czwarty kwartał 2000 roku. Marża wskaźnika EBITDA za pierwszy kwartał 2001 r. wyniosła 12,3% w porównaniu do marży EBITDA na poziomie 6,4% za czwarty kwartał 2000 roku.

Podsumowanie działalności operacyjnej

Spółka zwiększyła liczbę linii przyłączonych do central o 25% do poziomu 553.798 linii na koniec pierwszego kwartału 2001 r. z poziomu 441.421 linii na dzień 31 marca 2000 r. oraz o 1,4% w stosunku do 546.309 linii na dzień 31 grudnia 2000 roku.

Liczba linii założonych u klientów instytucjonalnych, w odniesieniu do wszystkich linii abonenckich, zwiększyła się do 26,9 % z poziomu 21,0% na dzień 31 marca 2000 roku, odzwierciedlając strategię adresowania oferty do generujących wysokie przychody klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

W marcu 2001 r. Netia uruchomiła z sukcesem działalność operatorską w warszawskiej strefie numeracyjnej. Na dzień 31 marca 2001 r. Netia obsługiwała w Warszawie 2.447 linii abonenckich.
Netia w dalszym ciągu rozwija ofertę internetową, będąc obecnie drugim co do wielkości operatorem wdzwanianego dostępu do Internetu w Polsce; na dzień 31 marca 2001 r. w Internetii zarejestrowanych było 43.963 użytkowników, a średni miesięczny przychód na użytkownika w marcu 2001 r. wyniósł 29 PLN (7,1 USD). Obecnie Internetia.pl jest jednym z najczęściej odwiedzanych polskich portali. Według badania OBOP w marcu 2001 r. Internetia.pl znalazła się na czwartym miejscu wśród polskich portali (kategoria "Korzystanie z portalu w ciągu ostatniego miesiąca").

W czwartym kwartale 2000 r. Netia uruchomiła krajową sieć szkieletową, która łączy dziesięć największych miast w Polsce. Sieć o długości 2.550 km składa się obecnie z 1.650 km własnych światłowodów oraz 900 km linii dzierżawionych. Netia buduje dodatkową infrastrukturę, której ukończenie zaplanowano do końca 2001 roku, o długości ok. 850 km, która zastąpi większość obecnie dzierżawionych linii.

W styczniu 2001 r. Netia otrzymała korzystną dla siebie decyzję arbitrażową Ministra Łączności dotyczącą stawek rozliczeniowych z TP S.A. za usługi międzystrefowe. Netia jest przygotowana do świadczenia usług międzystrefowych od drugiej połowy ubiegłego roku i zakończyła negocjacje treści umowy o współpracy z TP S.A. Pomimo uzgodnienia treści umowy i parafowania jej przez strony w lutym 2001 r., umowa nie została do dnia dzisiejszego podpisana przez zarząd TP S.A. W związku z powyższym, Netia wystąpiła do Urzędu Regulacji Telekomunikacji ("URT") z wnioskiem o określenie terminu podpisania umowy przez TP S.A. Ponadto, ze względu na brak możliwości korzystania z koncesji oraz fakt, że w 2002 r. nastąpi otwarcie rynku telekomunikacyjnego dla połączeń międzystrefowych, Netia zażądała od URT zwrotu dotychczas uiszczonych opłat za koncesję międzystrefową w wysokości 24 milionów EUR.

Niniejszy dokument zawiera niektóre stwierdzenia odnoszące się do planów oraz projektów przyszłych działań Netii, których realizacja jest uzależniona od pewnego ryzyka i przyszłych niepewnych zdarzeń, włączając w to m. in. ryzyko akceptacji produktów na rynku oraz wpływ kalkulacji cen przez innych operatorów, a także opracowywanie nowych produktów, rozwój komercjalizacji i technologii. Inwestorzy winni zapoznać się z raportami i dokumentami Netii przekazywanymi okresowo do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) (SEC) Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym m.in. z Raportem Rocznym Netii złożonym na formularzu 20-F za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2000 roku, zawierającym dodatkowe czynniki, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w papiery wartościowe Netii.


 

Główne dane operacyjne

 

1Q01

4Q00

3Q00

2Q00

1Q00

Dane dotyczące sieci telefonicznej

Ilość linii podłączonych na koniec okresu

553,798

546,309

489,945

470,006

441,421

Dane o ilości abonentów

Ilość linii abonenckich na koniec okresu

Netia ogółem

339,228

321,073

307,160

286,259

268,912

Przyrost netto linii abonenckich w okresie

18,155

13,913

20,901

17,347

17,188

Przyrost netto linii dla abonentów instytucjonalnych w okresie

10,226

8,758

9,162

6,687

4,976

Ilość linii dla abonentów instytucjonalnych na koniec okresu

91,363

81,137

72,379

63,217

56,530

Udział linii dla abonentów instytucjonalnych w całkowitej ilości linii

26.9%

25.3%

23.6%

22.1%

21.0%

Użytkownicy usług ISP Internetii

43,963

36,500

24,354

12,030

-

Średni przychód na linię (PLN)

117

114

109

107

109

Średni przychód na linię abonenta instytucjonalnego (PLN)

231

224

236

252

282

Średni przychód na linię abonenta mieszkaniowego (PLN)

75

77

69

67

65

Średni przychód na użytkownika Internetii (PLN)

29

 


Rachunek wyników (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie badane)

(w tysiącach PLN)

 

1Q01

1Q00

4Q00

Przychody z działalności telekomunikacyjnej

115.277

87.032

116.744

Przychody z pozostałej działalności

7.639

8.206

12.069

Razem przychody

122.916

95.238

128.813

 

Rozliczenia międzyoperatorskie

(28.386)

(25.965)

(29.098)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

(4.403)

(3.632)

(1.577)

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  mooby pisze: 2004-08-06 15:48
  ogółem za pierwszy kwartał 2001 r. wzrosły o 29% do 122,9 milionów PLN (30,0 milionów USD) z kwoty 95,2 milionów PLN za pierwszy kwartał 2000 r. oraz zmniejszyły się o 4,6% w porównaniu z czwartym kwartałem 2000 r. (128,8 milionów PLN). Przychody z działalności telekomunikacyjnej
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: