Nokia 6210 i 8210 za 49 zł w Plus GSM

Newsy
Opinie: 74

REGULAMIN PROMOCJI "POD CHOINKĘ"

1. Promocja "Pod Choinkę" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." albo zawrą z Polkomtel S.A. Umowę i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.


2. W Promocji "Pod Choinkę" istnieje możliwość zawarcia Umowy bez konieczności zakupu aparatu telefonicznego.


3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + VAT.


4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.


5. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.


6. Promocyjna cena aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

 

  Model telefonu Cena promocyjna w złotych
Zestaw 1 Siemens C35i 1,00+ VAT
Zestaw 2 Siemens M35i 1,00+ VAT
Zestaw 3 Nokia 3310 1,00+ VAT
Zestaw 4 Motorola T192 1,00+ VAT
Zestaw 5 Nokia 6210 49,00 +VAT
Zestaw 6 Nokia 8210 49,00 +VAT


7. Klient nabywający Zestaw promocyjny z telefonem Siemens C35i, Siemens M35i, Nokia 3310 lub Motorola T192 albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.


8. Klient nabywający Zestaw promocyjny z telefonem Nokia 6210 lub Nokia 8210 może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop, z wyjątkiem planów taryfowych Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15.


9. Promocja "Pod Choinkę" trwa od 30 listopada 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 13 stycznia 2002 roku.

10. Klient, który zakupi zestaw promocyjny z telefonem Motorola T192 będzie mógł:
a) aktywować usługę PlusNet ze specjalnym rabatem na korzystanie z tej usługi. Wysokość rabatu równa jest sumie opłat stałych za trzymiesięczny okres korzystania z usługi PlusNet oraz opłaty aktywacyjnej za uruchomienie usługi.
b) korzystać z promocyjnych zasad naliczania opłat za dostęp do stron WAP. W połączeniach na APN wap.plusgsm.pl, z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS będzie naliczana opłata w wysokości 0,03 zł + VAT za każde 10 KB wysłanych i odebranych danych .


11. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z usługi PlusNet dla Klientów który zakupią zestaw promocyjny z telefonem Motorola T192, zawarte są w oddzielnym regulaminie dostępnym na stronach www.plusnet.pl .


12. Klient, który zakupi zestaw promocyjny z telefonem Motorola T192 będzie mógł korzystać z promocyjnych zasad naliczania opłat, określonych w pkt. 10b, do 30 kwietnia 2002 włącznie. Po tym okresie opłaty za usługę GPRS będą pobierane zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Uruchomienie usługi pakietowej transmisji danych GPRS następuje automatycznie dnia następnego od dnia aktywacji.


13. Do wzięcia udziału w Promocji "Pod Choinkę" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.


14. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Pod Choinkę":

a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zaprzestać korzystania ze świadczenia usług,
c) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
d) Klient nie może rozwiązać Umowy.


15. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 17 (zwany dalej Rabatem).


16. Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM bez względu na długość minimalnego okresu, przez który Klient zobowiązuje się do nierozwiązywania Umowy.


17. Rabat udzielany będzie po 30 sekundach połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus GSM po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z poczta głosową, połączeń przekazywanych.


18. Rabat dotyczy połączeń w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.


19. Po 18 miesiącach od daty aktywacji karty SIM opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.


20. W przypadku zakupu Zestawu promocyjnego z telefonem Nokia 6210 lub Nokia 8210 w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Pod Choinkę" nie ma możliwości zmiany taryfy, wybranej zgodnie z pkt 8. Zmiana, wybranej zgodnie z pkt. 8, taryfy w okresie od 7 do 18 miesiąca od daty aktywacji karty SIM powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu określonego w pkt.15.


21. W przypadku zakupu Zestawu promocyjnego z telefonem Siemens C35i, Siemens M35i, Nokia 3310 lub Motorola T192, zmiana, wybranej zgodnie z pkt 7, taryfy w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Pod Choinkę" powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu określonego w pkt.15.


22. W Promocji "Pod Choinkę" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.


23. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

 
24. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

 
25. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 24, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 26 niniejszego Regulaminu.


26. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 13 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł (w przypadku zakupu Zestawu promocyjnego z telefonem Siemens C35i, Siemens M35i, Nokia 3310 lub Motorola T192), 1000,00 zł (w przypadku zakupu Zestawu promocyjnego z telefonem Nokia 6210 lub Nokia 8210) albo w wysokości 450,00 zł (w przypadku zawarcia Umowy zgodnie z pkt. 2 niniejszego Regulaminu).


27. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 26 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.


28. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.


29. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

 
30. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.


31. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 29 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.


32. Promocja "Pod Choinkę" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.


33. Klient biorący udział w Promocji "Pod Choinkę" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.


34. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Pod Choinkę" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.


35. Cena wymienionych w pkt. 6 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:
Model telefonu Cena telefonu oferowanego na zasadach ogólnych w złotych

 

Model telefonu Cena telefonu oferowanego na zasadach ogólnych w złotych
Siemens C35i 699,00+ VAT
Siemens M35i 799,00+ VAT
Nokia 3310 799,00+ VAT
Motorola T192 799,00+ VAT
Nokia 6210 1299,00 +VAT
Nokia 8210 1199,00 +VAT

 

36. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (74):

Komentuj

Komentarze / 74

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ^various^ pisze: 2001-11-30 00:36
  Wreszcie jakies rozsadniejsze ceny, zaczynie moze wrescie byc ciekawie:) pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzes pisze: 2001-11-30 00:36
  no nareszcie
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-30 00:44
  niezla akcja ze strony plusa !!! lepszej oferty chyba nigdy nie mieli! no ladnie a tu jeszcze listopad! Ciekawe co dadza pod gwiazdka? Teraz kolej na reszte! jak ja lubie swieta......
  0
 • Users Avatars Mini
  Lysy pisze: 2001-11-30 00:44
  Jak nokia wyprzedaje 6210 to znak ze 6310 juz tuz tuz!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  GoGo pisze: 2001-11-30 00:49
  waldo: To już chyba oferta na święta. Czas trwania do 18 stycznia.
  0
 • Users Avatars Mini
  dexter pisze: 2001-11-30 00:50
  Pierwsza poważna oferta 6210. Takiej ceny ten telefon jeszcze nie miał. PLUS może sobie pozwolić na takie dotowanie telefonów - jako jedyny operator wykazuje zyski. Mam nadzieję że teraz następne kroki należą do kokurencji. I o to właśnie chodzi - potencjalny klient powinien mieć wybór. Czekamy na to samo w stosunku do taryf i opłat za połączenia. Pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  bzyk77 pisze: 2001-11-30 00:56
  Nokia 6210 za 49+VAT to jest rewelacyjna cena. Nic wiecej nie dodam ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-30 01:00
  No proszę, czekamy na kontratak Ery (może np nokie 8210, 6210 i 9210 za 49 zł)? ;))))
  0
 • Users Avatars Mini
  anja pisze: 2001-11-30 01:06
  Graffi już widzę 9210 za 49 zł:))) Chyba za 3 lata.
  0
 • Users Avatars Mini
  flopik pisze: 2001-11-30 01:18
  Ktos sie ostatnio martwil o +) , ze w Idei 8210 za 49zl, w Ere v3670 za jakies smieszne pieniadze. No to ewlasnie mamy odpowiedz... :)
  0
 • Users Avatars Mini
  zaman pisze: 2001-11-30 01:20
  chyba wezmę drugi abonament ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  ^various^ pisze: 2001-11-30 01:27
  jeszcze tak obnizki rozmow (u wszystkich opow) i bede szczesliwy :)
  0
 • Users Avatars Mini
  gacus2 pisze: 2001-11-30 01:32
  no coz operatorzy zaczynaja walczyc o klientow, ale skonczy sie to za jakis czas , tak jak skonczylo sie w niiemczech. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-30 01:49
  heh starocie pozatym sa tansze i lepsze telefony ;) a pozatym nie ma nic nowego ale promocja naprawde fajna. wspolczoje posiadaczom n82 i 62 kupionych po wyzszej cenie bo teraz beda one wszedzie ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  kid pisze: 2001-11-30 02:10
  szalu nie robi, w %#$@$ tez jest 6210 po 49 zł dla klientow Meritum i to jest nobilitacja dla generujacych duze rachunki, a jezeli ktos malo dzwoni czyli nosi sluchawke przy pasku dla szpanu, to dostaje "mieso" w postaci np 8210, czy t29
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-30 02:37
  Anja, pewnie masz rację, ale jak widać każdy po kolei dodaje do tych top-nokii za 49 jeszcze jeden model, więc tak mi przyszło do głowy ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-30 02:38
  Kid, czemu uważasz T29 za "mięso"?
  0
 • Users Avatars Mini
  Kaskaderka pisze: 2001-11-30 02:39
  Może Mikołaj pomyśli też o abonentach Idei i zrobi im równie miłą niespodziankę np. w postaci Nokii 8310. Halo, panie Mikołaju, przez cały rok byłam grzeczna; poproszę niespodziankę!
  0
 • Users Avatars Mini
  matjaw pisze: 2001-11-30 02:51
  Rzucaja Wam jakies stare ochlapy a Wy sie podniecacie (6210 i 8210) - uważam, że aktualne oferty naszych operatorow dla klientow indywidualnych sa BEZNADZIEJNE!!!. Troche lepiej sprawa ma sie z korporacyjnymi, tam przynajmniej nie oferuja telefonow, ktore mialy swoja premiere rynkowa dwa lata temu (6210 - chyba sie duzo nie pomylilem:)). Z tej promocji wynika, ze spadna ceny 6210 na rynku wtornym (i to mnie cieszy) oraz to ze nalezy wspolczuc osoba ktore w ostatnim czasie wybulily po 800pln na te słuchawki.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-30 09:37
  Stary, nie stary 6210 to niezły telefon! (może mu trochę GPRSu brak, ale mało jest teraz fonów z tymże na rynku)
  0
 • Users Avatars Mini
  czarny_kruk pisze: 2001-11-30 09:53
  Jak zwykle (!) 'wszystcy' wiecznie nie zadowoleni i narzekaja. :P Popatrzcie na wczesniejsze oferty np. Plusa dla klientow indywidualnych! zawsze (!) mieli wysokie ceny na sluchawki, a teraz maja n6210 za 49pln, nie wspominajac o innych, duzo lepszych niz zwykle cenach. Tak wiec wszystko sie zmienia w dobrym kierunku.... hyhy tak sobie mysle, moze jednak ludzie od marketingu GSM czasem zagladaja na strony tego typu :) BO: plus - ceny polaczen poszly o polowe w dol (w ostatnich 3 promo) no a teraz n6210 - popatrzcie w archiwum newsow - jak ludzie narzekali na cene DOKLADNIE TEJ SLUCHAWKI ! :)
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-30 09:58
  GoGo: niby tak ale zobaczysz, ze przed gwiazdka jeszcze cos dadza niezlego !!! (mam nadzieje)
  0
 • Users Avatars Mini
  czarny_kruk pisze: 2001-11-30 10:04
  tak wiec - czego wiec 'zyczymy sobie' nastepnym razem??? ;)))
  0
 • Users Avatars Mini
  oscar pisze: 2001-11-30 10:05
  no to się tera zacznie! IDEA - czesze nokie 8210, PLUS zacznie z 6210 i 8210 Era swoje tez dołoży oto nie trzeba się martwić??
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-30 10:12
  Nareszcie Plus obudzil sie i wyjal reke z nocnika izrobil cos ze swojej strony! Ceny aparatow sa dobre, ale dalej nie zmienily sie oplaty!
  0
 • Users Avatars Mini
  sp2sci pisze: 2001-11-30 10:18
  Zaczyna sie chyba walka o klienta! Ciekawe tylko czy sa to aparaty nowki czy jakies lekko zlezale ktore magazyn ogladaly dosyc dlugo.
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-11-30 10:44
  oby z tą n6310 nie było tak jak swego czasu z s45 po 99 netto. Moze to wirtualna promocja i na Polske jest przeznaczone po 200 sztuk które i tak jest juz wykupione przez znajomych. Z siemensem było tak, że na całą Polskę rzucono aż 100 sztuk, których nawet w salonach nie mozna było dostać. No ale ludziska przyjdą do salony i może pod choinke wybiora " bo w tej chwili akurat nie ma n6210 ale jest równie swietny telefon 3310"
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-11-30 10:45
  przepraszam na poczatku miało być 6210
  0
 • Users Avatars Mini
  green3d pisze: 2001-11-30 10:53
  Hihi zaczynają pozbywać się tego złomu jakmi jest 6210 ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-30 11:19
  jak na plusa to ceny sa rewelacyjne
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-30 11:25
  green3d: nie przesadzaj!!! 6210 nie jest takim zlomem - tym bardziej za 60zl.
  0
 • Users Avatars Mini
  kosio pisze: 2001-11-30 11:27
  więcej fonów!!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  robru pisze: 2001-11-30 11:34
  szkoda że tak mało telefonów...
  0
 • Users Avatars Mini
  josep_h pisze: 2001-11-30 11:43
  w grudniu kończy mi się umowa w PLUSie,a ja dalej nie wiem co robić. Plus,era,idea..plus,era,idea - chyba sobie powyliczam.W gruncie rzeczy wszystkie oferty abonametnowo-cenowe w opów są do siebie zbliżone,każdy ma mniej lub bardziej udaną promocję. Chyba więc poczekam u którego sl45i bedzie za 99zł...mam nadzieje że dożyję...;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  lava1 pisze: 2001-11-30 12:18
  No w końcu jakaś "normalna" cena dlsa telefonów Nokii... A że to w Plusie to i tak nie qpie a te gnojki z giełdy elektronicznej czy z komisów io tak swoje zarobią bo ceny tych produktów i tak nie spadną na wolnym rynq (no może spadną ale minimalnie)....
  0
 • Users Avatars Mini
  zbooy pisze: 2001-11-30 12:22
  wszyscy o tych nokiach, a czy widzicie ta motka 192 z gprsem za 1pln? szkoda tylko ze tylko do kwietnia po 3gr/min ale moze to tak juz zostanie. lepszy hajspid czy gprs ... oto jest pytanie
  0
 • Users Avatars Mini
  misieque pisze: 2001-11-30 12:35
  mi umowa skonczyla sie kilka miesiecy temu. dzwoniłem do BOK-u i dla mnie ta cena (49zł) nie obowiązuje. nie mogę zostawić sobie numeru i wszystkich pkt-ów, darmowych minut i innych dupereli, cena bedzie znacznie wyzsza. moge jedynie przystąpić do nowej umowy i nowego numeru. kompletnie tego nie mogę zrozumiec, jak oni chcą dbać o swoich starych klientów? Przecież przez długi czas płaciłem, zawsze regularnie i nie mogą mi zaoferować nowego telefonu po atrakcyjnej cenie. a potem sie dziwią, że ludzie zmieniają sieci i przenoszą się do innych, przeca to granda. chyba oleję Plusa i przejdę do Polsatowców, albo do %#$@$%# ggrrr.. sie wq..em
  0
 • Users Avatars Mini
  karwicki pisze: 2001-11-30 12:42
  w pogoni za ideeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaa?!
  0
 • Users Avatars Mini
  fabian pisze: 2001-11-30 12:42
  TYLKO NIKT NIE MOWI O TYM ZE PUNKTY DOSTALY PO 5 SZT. TAKICH TELEFONOW-NO TO MOZNA BEDZIE POSZALEC!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  biedroneczka pisze: 2001-11-30 13:35
  no jestem pod wrazeniem moze i era cos wymysli w tym kierunku tzn.obnizy ceny nokii 6210 i 8210
  0
 • Users Avatars Mini
  josep_h pisze: 2001-11-30 13:41
  misieque: w salonie plusa powiedzieli mi, że jeżeli z ostatnich trzech miechów średnia moich rachunków przekracza 100 zł brutto to powinienem słuchawkę z nową umową w promocji z zachowaniem starego nr dostać...nie sprawdzałem więc nie wiem czy jest tak naprawdę...
  0
 • Users Avatars Mini
  josep_h pisze: 2001-11-30 13:45
  ale wiem od paru już osób, że nalepiej trzeba iść i z kims konkretnym pogadac, np. w firmowym salonie i można się porozumieć...nie wiem...pewnie w grudniu to przetestuję...
  0
 • Users Avatars Mini
  piccolo pisze: 2001-11-30 14:18
  PRIMO: Na www nic o tej promo nie znalazłem (słabo szukałem?) SEKUNDO: W gazetach piszą o tej promocji: Nokia 6210 za 49, rozmowy do 50% tańsze, umowa na 12 m-cy. Czy to się łączy? Jestem pewien że nie, ale na wszelki wypadek pytam. Jeśli nie, to ile za n6210 na rok?
  0
 • Users Avatars Mini
  m.j pisze: 2001-11-30 14:18
  kolejna wirtualna promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  leszekm pisze: 2001-11-30 14:33
  Tylko ze będzie na pewno po 2-3 sztuki na punkt!!!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-30 14:43
  No to + mnie zaskoczył... Szkoda, że Era za kilka dni będzie dodawać do woich telefonów zegarki Swatch, a nie jakieś konretniejsze rzeczy ( cos by mogła zrobic z opłatami za rozmowę podobnie jak +). Cena na 6210 i 8210 dosyć zaskakująca. Ale spowoduje to zalew lewych telefonów na rynku wtórnym i ich ceny jeszcze bardziej spadną... Może sobie kupie jakąś lewą Nokię...
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-11-30 14:45
  A ja czekam na promocję "POD CHOINKĘ" II
  0
 • Users Avatars Mini
  PatGSM pisze: 2001-11-30 15:04
  flopik- v3670 w erze za smieszne pieniadze??????? Chyba najdrozszy telefon (kosztuje tyle samo co sony z5 i nokia 8210 - czyli 699zl!) no jesli 700zl netto to dla ciebie smiezne pieniadze, i 700 a 49 to mala roznica,,,,
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-30 15:07
  jeżeli nie okaże się, że jest to promocja wirtualna to wchodzą w ten interes. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  zbooy pisze: 2001-11-30 15:08
  wolfie ale na haju sie spieszysz a na gprsie sobie czatujesz albo ogladasz w txt siedzac wygodnie w fotelu, np taki serwis jak gsmonline w wiekszosci txt i oto chodzi
  0
 • Users Avatars Mini
  czarny_kruk pisze: 2001-11-30 16:43
  PatGSM: oj chyba Kolega nie docztal najnowszej promocji Ery - SZCZESLIWE GODZINY 3 - obowiazuje od 3 grudnia i dokladnie v3670 kosztuje 'smieszne pieniadze' czyli 49PLN ;P !
  0
 • Users Avatars Mini
  marask pisze: 2001-11-30 16:43
  A kiedy pojawi sie 8310???
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2001-11-30 16:52
  Gsmonline się trochę spóźnił z tą wiadomością, telefon.gsm.pl podaj ją wcześniej. No coż. Myślałem, że na taki krok skusi się Era. A tu niespodzianka! Ale ja nie żałuję, że kupiłem Nokię w Idei. Plus jest droższy. Ja i tak poczekam i w przyszłym roku kupię 6510 albo 8310 albo jakiegoś Ersona. ::mc::
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-30 17:23
  jest to jakiś plus ze strony plusa jednak:))
  0
 • Users Avatars Mini
  querrek pisze: 2001-11-30 18:04
  Mam pytanie: czy żeby dostać 6210 w promocyjnej cenie 49zł+VAT trzeba z Plusem podpisać umowę na 2 lata?
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-30 18:09
  querrek: TAK, to jest napisane w warunkach promocji. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-11-30 18:33
  Jak widac Plus zaskoczyl wszystkich takimi cenami telefonow z gornej polki.. Nic dziwnego, poniewaz 6210 w takiej cenie to naprawde rewelacja. Ciekawe co na to konkurencja? Najbardziej interesuje mnie jednak to, ilu osobom uda sie zakupic te telefony w tych cenach??? Przypuszczam, ze bedzie sie tu liczyc zasada: "kto pierwszy ten lepszy", a pozostali nie dostana, bo aparatow braknie....
  0
 • Users Avatars Mini
  Poke pisze: 2001-11-30 18:59
  Widze ze wszyscy operatozy pozywaja sie telefonow Nokii, ciekawe czy dla tego ze maja wejsc nowe czy tez dlatego ze sa dosc mocno zacofane technologicznie (brak gprs'u to po prostu smieszne w tzw. telefonach z gornej polki) Poke
  0
 • Users Avatars Mini
  JAGODA pisze: 2001-11-30 20:25
  Plus ma u mnie plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  amiri pisze: 2001-11-30 21:02
  Ja tam mogę zapłacic za 6210 z cyro 12m nawet i 600zł (650 dałem za 6210 z drugiej ręki i full legal), niech mi tylko + da abo za 30zł z 30toma minutami i takt 15/15/15, połaczenia wszedzie 1zł a po szczycie 0.6zł. A co mi tam! Nawet cyro 24m mogę za taka taryfe podpisac!
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-30 21:52
  Mgielka7: ja juz sobie zarezerwowalem i w sobote, tj. jutro ide nabyc ten aparat. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  Konik pisze: 2001-12-01 00:15
  Zbooy-u! Motorola T 192 nie ma połączenia z Internetem via GPRS, a jedynie możesz korzystać z WAP-u w technologii GPRS. Poczytaj opis telefonu!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  PatGSM pisze: 2001-12-01 14:13
  czarny kruk: jak to pisalem to nie widzialem jeszcze o nowej promocji ery,
  0
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2001-12-01 14:23
  Oj zeszly telefony na psy zeszly! Teraz to bedzie wstyd wyciagnac na ulicy taki terminal.
  0
 • Users Avatars Mini
  oscar pisze: 2001-12-01 15:01
  z tego co się dowiedziałem to - LICZBA EGZEMPLARZY OGRANICZONA- a więc kto pierwszy ten lepszy
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-12-01 15:08
  oscar: liczba egzemplarzy ograniczona do 4 szt. na jeden punkt. takie informacje udalo mi się uzyskać. ja już nabyłem, soft jest 5.27. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2001-12-01 17:34
  Ta promocja nie jest tak atrakcyjna jak by sie to moglo wydawac. Mala liczba telefonow, warunki tez pogmatwane.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-12-01 18:31
  bob_gr: dlaczego nie jest atrakcyjna?
  0
 • Users Avatars Mini
  Ln pisze: 2001-12-02 02:29
  nie jest atrakcyjna? może powinni dorzucić 12 miechów za darmo?
  0
 • Users Avatars Mini
  rgn pisze: 2001-12-02 13:55
  panowie tak sie sklada ze jestem sprzedawca w jednym z punktow pewnego operatora ( nie wazne ktorego ) i powiadam wam ze nokia6210 w wersji na wschodnia europe to totalny szajs. telefon masowo gubi zasieg taki sam z niemiec chodzi jakby byl przyklejony do btsa. malo tego ostatnio odsylalem jedna z powodu "gubi zasieg" a wrocila z serwisu nie dosc ze nie naprawiona to jeszcze nie widziala karty sim i co jakis czas sie sama resetowala. A reszta jezdzi do serwisu po 3 razy az ja wymienia na nowa. Ostatnio sie @#@$! i wzialem jedna z pudelka nowke i co? nie widzi karty SIM. Prosze nigdy wiecej nokii zreszta gprs w 8310 pokazal ze nokia puszcza buble. ostatnni dobry telefon to byla 61x0 potem wychodzil juz tylko szajs. (3310 ktory sie wieszal 7110 wycofana 6210 gubi zaseg 8210 rowniez... chyba nikt nie zepsul sobie imagu jak nokia.
  0
 • Users Avatars Mini
  anja pisze: 2001-12-02 22:06
  Być może w punktach sprzedaży liczba telefonów jest ograniczona, ale salony firmowe i sprzedaż wysyłkowa na razie nie narzekają na ich brak. Moim zdaniem promocja jest bardzo atrakcyjna. Nie zgodzę, się z niektórymi wypowiedziami, że 6210 i 8210 zrobią się "dresiarskimi" telefonami. Najniższa taryfa, którą można wybrać to 70 zł, nie można jej zmienić przez 6 miesięcy. Nie każdego szarego człowieczka na to stać. Gratuluję Plusowi takiego ciekawego pomysłu. Mają szansę przez tą promocję zyskać wielu wartościowych klientów.
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2001-12-03 12:42
  Moim zdaniem... warunki promocji są całkiem znośne. Żal, że cyro na 12 m-cy to już chyba historia :( ale przecież jeszcze niedawno moja luba kupowała m35i za chyba 60 pln...z cyro na dwa lata...
  0
 • Users Avatars Mini
  minio pisze: 2001-12-04 00:09
  w sprzedaży wysyłkowej jest ich (62.. i 82..) pod dostatkiem. Za 49,- złociszy nie lepszych foników, szczególnie 62.. jest idealna do tradycyjnego (i nie tylko - HSCSD) używania.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-12-15 12:58
  minio: używałeś kiedyś HSCCD? Jezeli tak to napisz mi kilka słów jak to się ma w praktyce. gm
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: