Nowa promocja dla firm w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Telefonica
Opinie: 49

REGULAMIN PROMOCJI "BESTSELLER"

1. Promocja BESTSELLER obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.

2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

3. Promocyjna cena netto w złotych aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

 

ZESTAW APARAT TELEFONICZNY NON-STOP
15 50 100 150 300
1 Nokia 3310 Brak

1

2 Nokia 3330 Brak 99 1 1 1
3 Siemens C45 Brak 99 1 1 1
4 Siemens S45 Brak 399 299 299 1
5 Samsung A300 Brak 299 249 199 99
6 Motorola V50 Brak 699 649 599 449
7 Nokia 8210 Brak 299 249 199 49
8 Nokia 6210 Brak 299 249 199 99
9 Siemens S40 Brak 299 249 199 99
10 Siemens ME45  Brak 399 299 299 1
11 Siemens SL45 Brak 699 649 599 499


4. Opłata aktywacyjna wysokości 15 zł + VAT płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

5. Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw 1: 899,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 3310 w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 2: 999,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 3330 w cenie 899,00 zł + VAT

Zestaw 3: 999,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Siemens C45 w cenie 899,00 zł + VAT

Zestaw 4: 1399,00 zł + VAT składający się z:
c) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
d) aparatu telefonicznego Siemens S45 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 5: 1199,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT 
b) aparatu telefonicznego Samsung A300 w cenie 1099,00 zł + VAT 

Zestaw 6: 1399,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Motorola V50 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 7: 1299,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 8210 w cenie 1199,00 zł + VAT

Zestaw 8: 1399,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT 
b) aparatu telefonicznego Nokia 6210 w cenie 1299,00 zł + VAT 

Zestaw 9: 1399,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Siemens S40 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 10: 1399,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Siemens ME45 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 11: 2099,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Siemens SL45 w cenie 1999,00 zł + VAT


6. Promocja "BESTSELLER" trwa od 26 listopada 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 13 stycznia 2002 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "BESTSELLER" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "BESTSELLER": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.
d) Klient nie może zaprzestać korzystania z usług.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych zestawów umieszczoną w pkt.3 niniejszego Regulaminu..


10. Do każdej aktywacji w Promocji "BESTSELLER" dodawana jest specjalna bonifikata na 
wykonywane połączenia.

11. Wysokość bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt 13 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.

12. Bonifikata, o której mowa w pkt. 10 i 11, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 6 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

13. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "BESTSELLER" wynosi:

a) dla taryfy Non Stop 50 - 300 minut (50 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
b) dla taryf Non Stop 100 - 600 minut (100 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
c) dla taryf Non Stop 150 - 900 minut (150 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
d) dla taryf Non Stop 300 - 1800 minut (300 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;

14. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie, oprócz połączeń w ramach usługi System Plus.

15. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "BESTSELLER", w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy nie może zmienić wybranej zgodnie z pkt. 3 taryfy, a przez kolejne 6 miesięcy może zmienić taryfę tylko na wyższą w opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Non Stop.

16. Zmiana taryfy w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "BESTSELLER" powoduje zaprzestanie naliczania opłat promocyjnych, określonych w pkt.13.

17. Dodatkowo, Klientom uruchamiającym po raz pierwszy usługę System Plus na swoim koncie zostanie obniżona opłata miesięczna do 1 zł + VAT przez okres 6 miesięcy od daty uruchomienia usługi. 

18. Usługa System Plus z obniżoną opłatą miesięczną do 1 PLN może zostać udostępniona wyłącznie Klientowi, który w Promocji "BESTSELLER" zakupił co najmniej jeden z Zestawów wymienionych w pkt.3. i złożył wniosek o jej uruchomienie w okresie trwania Promocji wymienionym w pkt.6.

19. Usługa System Plus może być uruchomiona wyłącznie Klientowi posiadającemu na koncie co najmniej 5 kart SIM. 

20. W Promocji "BESTSELLER" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 zł + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

a) Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 
b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 21a, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł 

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł +VAT.

27. W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

28. Promocja "BESTSELLER" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

29. Klient biorący udział w Promocji "BESTSELLER" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi.

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "BESTSELLER" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (49):

Komentuj

Komentarze / 49

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  AnderSen pisze: 2001-11-26 21:20
  Bestseller... NIc tylko czytać...
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-26 21:35
  606 to jednak nie odchodzisz do garów? Plus faktycznie zaczyna być taki i owaki...
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-26 21:35
  Faktycznie nic specjalnego...
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-11-26 21:40
  o kurde zaraz padne ze smiechu...
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-26 21:41
  niby dlaczego masz zamiar padać? epilepsja?
  0
 • Users Avatars Mini
  konlin pisze: 2001-11-26 21:47
  606: moze rozwiazaniem bylaby, na wzor lodowki, kuchenka z internetem?
  0
 • Users Avatars Mini
  m.j pisze: 2001-11-26 21:49
  Może zrobimy konkurs na to kto wymyśli najlepszą promocje?
  0
 • Users Avatars Mini
  konlin pisze: 2001-11-26 21:51
  m.j.: A masz wtyki u opow zeby zwycieska propozycje wprowadzili w zycie?
  0
 • Users Avatars Mini
  ^various^ pisze: 2001-11-26 21:52
  no i 24 miesiace :(
  0
 • Users Avatars Mini
  konlin pisze: 2001-11-26 21:55
  606: co to znaczy cos w ten desen? Masz LCD zamiast okapu nad kuchenka? Czy maly ekranik zamiast jednego palnika/grzalki?
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-26 21:58
  Mimo, ze nie kupie zadnego fonu w tej promocji, to podoba mi sie cena 6210, na ktora wczesniej duzo osob narzekalo. A co do 24 m-cy, to mam nadzieje, ze to tylko "przejsciowe niedomaganie" PLusa. Ciekawe czemu nie dali wyzszych cen z umowa na 12 m-cy? Czy to taki problem zmienic regulamin promocji?
  0
 • Users Avatars Mini
  pinkbird pisze: 2001-11-26 22:23
  "Promocja BESTSELLER obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę [...]" - czy w poprzednich promocjach bylo tak samo? jesli dobrze rozumiem to w tej promocji nie mozna kupic telefonu na dzialalnosc
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2001-11-26 22:25
  Po co więc taryfa NON-STOP 15. Znowu chwyt reklamowy i nierozwiązana kwestia poruszona przez pinkbirda.
  0
 • Users Avatars Mini
  m.j pisze: 2001-11-26 22:32
  do pinkbird: Chodzi o to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie moż podpisać umowy na siebie jako osobe prywatną (jako zaświadczenie o zatrudnieniu jest przedstawiany wpis do ewidencji o działalności gospodarczej). Jeżeli chve skorzystać z tej promocji to musi u przedstawiciela okazać NIP, regon, wpis.. oraz dowód. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-26 22:54
  Do 606: O znowu jestes!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-26 22:55
  Promocja taka sobie, ale ceny aparatow wreszcie sie ruszyly choc i tak nie rewelacyjnie!
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-26 22:59
  bardzo ciekawa promocja, zwlaszcza dodatkowe minuty gratisowe.
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-26 23:02
  z pewnych źródeł wiem, że a. lepper uwielbia oglądać polsat, natomiast jego ulubionym operatorem jest era... istnieje duże prawdopodobieństwo, że a. lepper wystąpi w reklamie tak taka w roli wielkiego pingwinka kręcącego się bezmyślnie dokoła i śpiewającego "tak, tak, to właśnie ja, pan wielki ptak..."
  0
 • Users Avatars Mini
  piotr23 pisze: 2001-11-26 23:03
  czemu uwazacie za Plus powrocil do umow 24 miesiecznych? przeciez na firme zawsze cyro trwal 2 lata!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-26 23:03
  o gm znów stwierdzi, że mam bardzo ciekawe komentarze
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-26 23:10
  rhat: masz racje, ze tak stwierdze.
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-26 23:13
  gm, ale wiesz co jest najśmieszniejsze? że lepper naprawdę ma zagrać tego pingwinka... zastanów się, czy ta reklama nie ma szansy powodzenia? połowa rolników polskich kupiłaby tak taka. dział marketingu ery to zgrany zespół pewnych profesjonalistów.
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2001-11-26 23:15
  Wiedziałem. 6210 niegdy chyba nie spadnie poniżej stówy. Chyba, ze za rok w idei...
  0
 • Users Avatars Mini
  KRFAWY_TOSTER pisze: 2001-11-27 00:29
  fajnie ! i znowu nowe promocje w plusie !
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-27 00:40
  606: czemu ja się wcale nie zastanawiałem i od razu szukałem twoich "arcymądrych" komentarzy???? A jeżeli chodzi o pormocj.... ta promocja jest dla ludzi biznesu. W droższych taryfach cena aparatu nie jest wysoka ... i myślę, że to jest sedno tej oferty. Bo kupcie gdzie indziej Nokię 6210 za 99 zł.... Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  mathew81 pisze: 2001-11-27 01:19
  porownujac z era nie postarali sie
  0
 • Users Avatars Mini
  Krzysiek_ pisze: 2001-11-27 01:24
  PlaYMode w erze Nokia 6210 kosztuje 99 zl, i to juz od taryfy biznes 100 - a nie 300 tak jak w "minusie", od wrzesnia kupilem juz tak kilka sztuk do firmy i nie bylo z tym wiekszego problemu -co najwyzej czekalo sie 3-4 dni. Podobnie przy wymianie sluchawki nie robia problemow z wymiana za 99 zloty, po kilkunastu miesiacach i przy rachunkach ~150 zl / miesiac. Niestety dotyczy to tylko taryf biznesowych - w erze dla zwyklych smiertelnikow nie jest juz tak rozowo :(
  0
 • Users Avatars Mini
  digimon pisze: 2001-11-27 01:24
  PlaYMode: patrz stronka www.idea.pl N 6210 w palnie taryf. Meritum 250 kosztuje 49 zł netto, pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2001-11-27 01:44
  Zaraz zacznę wyć przez sześc miesiecy ilośc minut w abonamencie podlega podwojeniu. Nie dwie godziny dziennie, nie na jeden numer, tylko prze pół roku mamy podwójną ilość minut. A w komentarzach trwa licytacja kto ma tańszą 6210 Ludzie obudźcie się -czy jesteście cholernymi dresiarzami szpanujacymi komóramy?? Ile razy słyszałem: eee słuchawki a moze cos z cenami połączeń.. No i coraz wiecej sie dzieje - np w Plusie najpierw 601 minut za darmo, teraz ta promocja.. a narzekaniom nie ma końca Dlatego, ze tylko dla biznesowych??? Kolega Maclin chciałby 6210 poniżej stówy.. i wszyscy kolesie z ABSem chodzili by z 6210 (ABS-Anatomiczny Brak Szyi)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-27 02:30
  No to fajnie, promocja bym powiedział nawet w porównaniu z tą świąteczną w plusie jest moim zdaniem denna (zwłaszcza patrząc w ten sposób - tu jest ileśtam darmowych minut, w tamtej bonifikata na wszystkie połączenia, jak myślicie - co się bardziej opłaca, jeśli rozmawia się naprawdę DUŻO!!!? No i przez 24 miesiące a nie 6
  0
 • Users Avatars Mini
  pinkbird pisze: 2001-11-27 03:12
  graffi: jak myslimy? ja mysle ze zdecydowanie lepiej dostac 'prawdziwe' darmowe minuty do wszytkich sieci i bez kombinacji, niz miec znizke na niektore polaczenia (przy czym nie na te najdrozsze) po wyczerpaniu pakietu!
  0
 • Users Avatars Mini
  pinkbird pisze: 2001-11-27 03:16
  a poza tym to uwazam ze siemens s/m45 z taryfa ns300 rzadzi! wspanialy nowoczesny telefon za darmo, a do tego jeszcze dodatkowo 30 darmowych godzin. A 240 PLN abonamentu to wcale nie jest tak duzo, nawet dla w miare 'zwyklych' zajetych ludzi...
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-27 03:57
  dokladnie siemensy sa najlepsza oferta tutaj!
  0
 • Users Avatars Mini
  Bociek pisze: 2001-11-27 10:56
  rany jak wy marudzicie - Nic dziwnego ze Polscy operatorzy cienka ostatnio przeda - NIC tylko narzekania ze strony klientow...
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-11-27 11:46
  606 - wyprowadz mnie z bledu prosze. Ale o ile pamietam to w ofercie dla firm plus nie wprowadzil cyro na 12 miesiecy. Jezeli sie myle., to przeprosze, ale jezeli nie to odsesle cie do garów, bo
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-11-27 11:46
  sorry - tego "bo" ma "niebyc" na koncu :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  kosio pisze: 2001-11-27 11:56
  no, chyba kupię sobie taktak-a. nawet sie ostatnio naopaliłem na promocję prefix era (w erze :0)), ale się okazało, że moja niewielka działalność gospodarcza musi zatrudniać 5 osób (a po cholerę mam cały rok, czy sezon, czy nie, utrzymywać bandę darmozjadów, płacić ZUS itp!@?!?!?!) i jescze kupić 2 telefony. co, może babci mam kupić biznes 220??!? posrało operatorów, jak nie zrobią czegoś fajnego dla klientów indywidualnych w ciągu 2 tyg, to będą mieli kiepskie święta! rozumiem, że jest kryzys konsumentów, ale telefony to w tym kraju zawsze będą szły! taki naród :-), a ja zaliczam się do niego
  0
 • Users Avatars Mini
  lava1 pisze: 2001-11-27 13:11
  Wnie też zaczyna wqrzać te podejście do indywidualnych klientów przez naszych opów... Czy my naprawde się dla nich nie liczymy... Moim zdaniem więcej qpujemy telefonów niż firmy, a czasami nawet więcej wydajemy na rozmowy, a traktuję się nas po macoszemu - to zaczyna mnie już mierzić...Popieram cię kosio onoi sobie poprostu lecą sobie w qlki...
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-27 14:38
  Cienka ta promocja... Tzn. Bonifikata dość sensowna przez te 6 miesięcy, , ale szkoda że ograniczona do co najmniej spółki z o.o. No i te ceny za aparaty... Powinny byc conajmniej o połowę niższe, by stały sieatrakcyjne. raczej ta promocja nie będzie cieszyć sie popularnością.
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-11-27 16:10
  Moja dziewczyna cie oskalpuje za te buziaczki ;-) pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-11-27 16:15
  GPRS w Plus GSM jest za drogi i nie oplacalny a w dodatku oszukuja CIE, wdlug mnie to zlodzieje!!!bo nastpeny pakiet 100kilo powinienes dostac tylko wtedy gdy ci skonczysz poprzedni!(tzn pobierzesz te 100kilo) a nie ze ty juz wykorszytsales 5 kilobajtow a oni traktuja to jako 100kilo ,zaznaczam ze mam caly czas wlaczony gprs (caly czas online ) i nie zrywam sesji , wiec tak nie powinno byc.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-27 17:10
  jedynie 6210 jest w jako takiej cenie pozostale do niczego
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-27 17:10
  Pinkbird, widać rozmawiasz inaczej niż ja, dla mnie bardziej opłacalna jest bonifikata 50 proc bez limitu max 300 min niż limit.
  0
 • Users Avatars Mini
  muminek pisze: 2001-11-27 17:20
  Promocja całkiem ciekawa (bonifikaty bardzo miłe dla portfela) a i fony całkiem niezłe. Zauważyłem, że ostatnio, obojetnie co by operatorzy zrobili to jest źle. Dają nowe, lepsze taryfy to się ludziom telefony nie podobają. Dają nowe, prawie za darmo, telefony to ludzie narzekają na taryfy no i w końcu temat rzeka czyli "TARYFIKACJA". W naszym kraju obojętnie co się zrobi to i tak będzie źle.Ja też bym chciał nowy telefon co drugi dzień (i to najlepiej ten najlepszy) no i rozmowy za darmo a abonament za 1zł (choć to pewnie też będzie za drogo), ale niestety nic nie jest za darmo! Więc apeluję: PRZESTAŃMY JĘCZEĆ ŻE WSZYSTKO JEST DO DUPY!
  0
 • Users Avatars Mini
  SZERYF pisze: 2001-11-27 17:22
  Narzekacie jak stare baby, i znów powraca stare ludowe przysłowie - gdzie DWUCH POLAKÓW TAM T R Z Y ZDANIA. ZASTANÓWCIE SIĘ czego chcecie, czy telefon z RAKIETĄ, czy abonament za 1 PLN, i do tego NAOMI z aneksem na czas nieokreślony, z możliwością odsprzedaży albo Jej wynajęcia!?!?!?! Opy to są firmy jak Wasze, których zadaniem jest przynoszenie zysków, a nie panienki z bulwaru akacji ze Spychowa, którym jak się spodobasz to ci da za darmo-\"SYFA\". JA TEŻ BYM CHCIAŁ ŻEBY BENZYNA KOSZTOWAŁA MNIE ZA LITR 1.5 PLN - PRZECIEŻ TANKUJE D U Ż O I ZAWSZE NA JEDNEJ STACJI! Mam nadzieje że większa część z Was mnie rozumie.
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-11-27 18:01
  Szeryf - ja bym chcial telefon za cene niewiele mniejsza od rynkowej, abonament bez darmowych bzdetow, cene polaczenia niezaleznie od wszystkiego okolo 60 gr/m przy taryfikacji nie wiekszej niz 15s. Raz wydaje pieniadze na telefon a potem dzwonie i dzwonie i dzwonie. Co z tego ze kupie tel za 1 PLN, kiedy nie stac mnie na wieceje ni 80 minut rozmow miesiecznie?
  0
 • Users Avatars Mini
  szeryf pisze: 2001-11-27 18:14
  Zajcol- jaką kwotę faktury płacisz, na firmę czy prywatnie, jaki telefon Ci pasuje?
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-27 22:35
  Zajcol, zgadzam się z Tobą. Tu pisałem tylko o tym, że przy moim sposobie korzystania z telefonu wolałbym taką promocję jak świąteczna a nie powyższą (patrząc tylko na plusa) Równocześnie jestem abonentem ery więc problem jest czysto teoretyczny :). Twoje postulaty zaś są jak najbardziej na miejscu, co więcej byłoby prawdopodobnie mniej wyłudzeń na "słupa" i podobnych komplikacji, abonenci byliby pewnie bardziej zachęcani do pozostania w sieci (małe dopłaty operatora do telefonu = krótki cyrograf)
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-28 12:59
  Nie jest to rewelacyjna oferta patrzac na dzisiejsze nasycenie.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: