PIS przy rozdawaniu częstotliwości 700 MHz naruszy prawo unijne

Najważniejsze | Newsy
Żródło: Gazeta Prawna
Dodaj opinię
Opinie: 0
PIS przy rozdawaniu częstotliwości 700 MHz naruszy prawo unijne

Prawnicy z kancelarii T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski sp. k. z Krakowa w Dzienniku Gazeta Prawna ocenili plany przekazania częstotliwości 700 MHz do państwowego operatora hurtowego.

Według prawników rząd planuje w tym zakresie iść własną drogą, pomijając nie tylko doświadczenia innych państw, lecz także stwarzając ryzyko naruszenia prawa unijnego.

Projekt w obecnym kształcie nie przybliża nas do szybkiego wdrożenia technologii 5G w Polsce. Może przyczynić się do powiększenia opóźnień w tym zakresie, ze szkodą dla gospodarki. 

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj

W ramach nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa prawodawca postanowił dokonać zmian również w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Projekt upoważnia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) do przydzielenia wybranemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu częstotliwości z zakresu 700 MHz w celu oferowania przez niego usług dostępu telekomunikacyjnego na warunkach hurtowych.

To ten projekt budzi jednak poważne wątpliwości co do zgodności z przepisami unijnymi.

Jednym z celów, jakie prawodawca unijny stawia w EKŁE państwom członkowskim, jest promowanie przewidywalności regulacyjnej, co w szczególności dotyczy zasad gospodarowania prawem wykorzystania widma radiowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie powinni być zaskakiwani działaniami organów regulacyjnych, a przeciwnie – powinni mieć możliwość antycypowania działań organu w stopniu pozwalającym rozsądnie planować działalność, w tym inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Projektowane przepisy tego nie zapewniają.

Kolejną wadą projektu jest brak wskazania jakichkolwiek zasad, w oparciu o które prezes RM miałby wskazać przedsiębiorcę hurtowego.

Projekt nie przewiduje żadnego ogłoszenia o przystąpieniu przez prezesa RM do wyboru podmiotu, który będzie pełnił funkcję przedsiębiorcy hurtowego. Nie jest również przewidziane zaproszenie podmiotów zainteresowanych do uczestnictwa w procedurze wskazania przedsiębiorcy hurtowego przez prezesa RM.

Projekt nie zapewnia ponadto podmiotom zainteresowanym wymaganego prawa odwołania od decyzji właściwego organu – w tym przypadku „wskazania” przedsiębiorcy hurtowego przez prezesa RM – do organu odwoławczego niezależnego od zaangażowanych stron oraz od wszelkiej  zewnętrznej interwencji lub presji politycznej.

Konsekwencje niezgodności projektu z przepisami unijnymi mogą być doniosłe, a przy tym szkodliwe dla rynku. Po pierwsze, przepisy projektu mogą zostać zakwestionowane przez zainteresowanych przedsiębiorców. W konsekwencji sądy krajowe powinny odmówić ich stosowania.

Konsekwencje wskazanych mankamentów projektu mogą mieć również charakter pozaprawny. Na przykład niepewność co do dostępności częstotliwości z zakresu 700 MHz może wpływać na popyt na częstotliwości z zakresów 3,6 GHz, które mają być przedmiotem aukcji prowadzonej przez prezesa UKE, a w konsekwencji – na wysokość składanych w niej ofert. Oczywiście konsekwencją wadliwej implementacji dyrektywy mogą być roszczenia odszkodowawcze przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: